Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 4 (939) z dnia 01.02.2017
Co nowego w przepisach w 2017 r.
Dodatek nr 5
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4
z dnia 01.02.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
LIMITY NA 2017 ROK
Zarówno ustawy podatkowe (tj. PIT, CIT oraz VAT), jak i ustawa o rachunkowości określają limity wyrażone w euro, których nieprzekroczenie warunkuje możliwość korzystania w kolejnym (...)
str. 5
1.
Limity dla celów VAT
W ustawie o VAT wartości wyrażone w euro dotyczą limitu dla tzw. małych podatników. Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, przez małego (...)
str. 5
2.
Limity dla celów podatku dochodowego
Mały podatnik - dla celów podatku dochodowego w 2017 r. Małym podatnikiem, podobnie jak dla celów VAT, jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (...)
str. 6
3.
Limity dla celów rachunkowości
Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2017 r. Na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia (...)
str. 7
II.
ZMIANY W VAT
Wstęp W dniu 1 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. (...)
str. 8
1.
Zmiany w zakresie zwolnień z VAT
Zwolnienie podmiotowe Dotychczas podatnicy mogli korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego z VAT w przypadku, gdy sprzedaż w roku poprzednim nie przekroczyła limitu 150.000 zł. Do (...)
str. 8
2.
Odliczanie VAT od WNT i innych transakcji, od których VAT rozlicza nabywca
Do końca 2016 r. podatnicy dokonujący WNT mieli prawo odliczyć VAT z tego tytułu (VAT należny jest bowiem generalnie jednocześnie VAT naliczonym podlegającym odliczeniu) m.in. (...)
str. 9
3.
Warunki zwrotu VAT w terminie 25 dni
Nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła również zmiany w przepisie określającym warunki ubiegania się o zwrot VAT w terminie 25 dni. W uzasadnieniu do nowelizacji ustawy (...)
str. 10
4.
Mechanizm odwrotnego obciążenia w 2017 r.
Mechanizm odwrotnego obciążenia stanowi jeden z istotnych elementów całego pakietu działań zorientowanych na wyeliminowanie z rynku podmiotów nieuczciwych (obok działań kontrolnych oraz instytucji odpowiedzialności solidarnej). (...)
str. 11
5.
Towary wrażliwe i odpowiedzialność solidarna nabywcy w 2017 r.
Wykaz tzw. towarów wrażliwych, czyli towarów podatnych na wykorzystywanie w procederze wyłudzeń VAT zawiera załącznik nr 13 do ustawy o VAT. Skala nieprawidłowości stwierdzonych w (...)
str. 12
5.1.
Zmiany w katalogu towarów wrażliwych
Towary dodane (patrz: załącznik nr 13 do ustawy o VAT): oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie olej z rzepaku (poz. 12, PKWiU ex (...)
str. 13
5.2.
Odpowiedzialność nabywcy tzw. towarów wrażliwych
Zmiany w ustawie o VAT polegają także m.in. na modyfikacji istniejących rozwiązań dotyczących odpowiedzialności solidarnej oraz kaucji gwarancyjnej, w celu zapewnienia większej skuteczności tych instrumentów. (...)
str. 14
6.
Elementy ewidencji VAT - od 2017 r.
Na mocy ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 846 ze zm.), (...)
str. 15
7.
Kto w 2017 r. może rozliczać VAT kwartalnie?
Od 1 stycznia 2017 r. kwartalne rozliczanie VAT przysługuje wyłącznie małym podatnikom (zarówno tym, którzy wybrali metodę kasową rozliczania VAT, jak i tym, którzy tej (...)
str. 16
8.
Obowiązek składania deklaracji/informacji drogą elektroniczną
Deklaracje VAT Do końca 2016 r. podatnicy mieli prawo wyboru pomiędzy składaniem deklaracji podatkowych dla potrzeb VAT w formie papierowej lub elektronicznej. Ustawa nowelizująca wprowadziła (...)
str. 17
9.
Zmiany dotyczące rejestracji i wykreślania podatników z rejestru VAT
Zgodnie z ustawą nowelizującą, od 2017 r. zmianie uległy przepisy dotyczące m.in. rejestracji podatników na potrzeby VAT oraz zasady wykreślania z rejestru podatników. Z uzasadnienia (...)
str. 17
9.1.
Rejestracja na potrzeby VAT
W 2017 r. zmiany w zakresie rejestracji podatników VAT polegają na: 1) rejestracji podatnika jako czynnego lub zwolnionego po przeprowadzeniu weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu (...)
str. 18
9.2.
Wykreślanie z rejestru podatników VAT
Zgodnie z "nowym" brzmieniem art. 96 ust. 9 ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z rejestru jako podatnika VAT podatnika (bez konieczności zawiadamiania go (...)
str. 18
9.3.
Wykreślanie z rejestru podatników VAT-UE
Zmiana w zakresie wykreślania z urzędu podmiotów dotyczy także podatników VAT-UE (patrz: art. 97 ust. 15 i 15a ustawy o VAT). Z rejestru VAT-UE zostanie (...)
str. 19
9.4.
Zmiana statusu podatnika z czynnego na zwolnionego
Zgodnie z art. 96 ust. 10 ustawy o VAT, podatnicy VAT zarejestrowani jako czynni zmieniają status w rejestrze podatników VAT na zwolnionych, jeżeli po rejestracji (...)
str. 20
9.5.
Przepisy przejściowe
Ustawa nowelizująca generalnie weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Z przepisów przejściowych wynika, że zmiany w art. 96 ustawy o VAT mają (...)
str. 20
10.
Sankcje w VAT
Ustawa nowelizująca wprowadziła także do ustawy o VAT przepisy dotyczące ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego za nierzetelne rozliczanie podatku. Uzasadnieniem do wprowadzenia tej sankcji stała się (...)
str. 20
11.
Zwolnienia z kas rejestrujących w 2017 r.
W Dz. U. z 28 grudnia 2016 r., pod poz. 2177, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie (...)
str. 23
12.
Zmiany w fakturowaniu usług komorników
W art. 106e ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT ustawodawca wskazał przypadki, gdy faktura musi zawierać wyrazy "metoda kasowa". Do końca 2016 r. dotyczyło (...)
str. 24
13.
Centralizacja w VAT - obowiązkowa od 1 stycznia 2017 r.
Jak już informowaliśmy na łamach Biuletynu Informacyjnego, jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) obowiązane są - wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi - do scentralizowania rozliczeń (...)
str. 25
14.
Zmiany w opodatkowaniu transakcji dotyczących niektórych jednostek pływających
Z dniem 1 stycznia 2017 r. uległ modyfikacji zakres czynności objętych stawką 0% w obszarze związanym z przemysłem okrętowym. Zmiany te do ustawy o VAT (...)
str. 26
15.
Zmiany w wykazie towarów do celów poboru VAT w imporcie
W Dzienniku Ustaw z 30 grudnia 2016 r., pod poz. 2282, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 27
16.
Nowe wzory deklaracji, informacji i zgłoszeń dla celów VAT
Wzory deklaracji VAT W Dzienniku Ustaw z 30 grudnia 2016 r., pod poz. 2273, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 (...)
str. 27
III.
ZMIANY W PRZEPISACH O PODATKU DOCHODOWYM (PIT I CIT)
1.
Wyższa kwota wolna od podatku w 2017 r.
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowa kwota wolna od podatku. Jej zmiany dokonano mocą ustawy z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy (...)
str. 28
2.1.
Zmiana limitu płatności gotówkowych i nowe regulacje wyłączające z kosztów uzyskania przychodów
Od 1 stycznia 2017 r. dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy: stroną (...)
str. 30
2.2.
Transakcje przekraczające 15.000 zł a koszty podatkowe - wyjaśnienia Ministra Finansów
1) Czy wyłączenie z kosztów podatkowych dotyczy całej transakcji, czy tylko nadwyżki ponad 15.000 zł? Zapytaliśmy Ministerstwo Finansów, czy w sytuacji, gdy kwota jednorazowej transakcji (...)
str. 31
2.3.
Nowy limit płatności gotówkowych a prowadzenie PKPiR
W Dzienniku Ustaw z 30 grudnia 2016 r., pod poz. 2280, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 32
3.
Zmiany w zakresie opodatkowania aportów i wymiany udziałów
Przychody przy wnoszeniu aportów Bardzo ważna zmiana dotyczy opodatkowania aportów. Otóż do końca 2016 r. w przypadku wnoszenia aportu za przychód z kapitałów pieniężnych uważało (...)
str. 33
4.
Stosowanie 15% stawki CIT od 2017 r.
Za sprawą ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób (...)
str. 36
5.
Nowe uregulowania prawne dotyczące dochodów, które uznaje się za osiągnięte na terytorium RP
Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. (...)
str. 37
6.
Modyfikacja przepisów w zakresie ulg podatkowych na działalność badawczo-rozwojową
W Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2016 r., pod poz. 1933, opublikowano ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki (...)
str. 38
6.1.
Rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych
Zgodnie z art. 26e ustawy o PDOF oraz odpowiednio art. 18d ustawy o PDOP podatnicy mają prawo odliczać od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione (...)
str. 38
6.2.
Podwyższenie kwoty kosztów kwalifikowanych
Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2016 r. podatnik miał prawo odliczyć: 30% kwalifikowanych kosztów osobowych, 20% pozostałych kosztów kwalifikowanych - jeżeli był mikro-, małym (...)
str. 39
6.3.
Nowe preferencje dla rozpoczynających działalność
Zgodnie z nowo dodanym art. 26ea ust. 1 ustawy o PDOF oraz art. 18da ust. 1 ustawy o PDOP, podatnikowi, który w roku rozpoczęcia prowadzenia (...)
str. 39
7.
Ceny transferowe - nowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne w 2017 r.
Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych (...)
str. 40
7.1.
Kto jest zobowiązany do sporządzania dokumentacji transakcji oraz innych zdarzeń z udziałem podmiotów powiązanych?
Jak wynika ze znowelizowanej treści art. 9a ust. 1 ustawy o PDOP, obowiązanymi do sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych są podmioty (podatnicy oraz niebędące podatnikami (...)
str. 41
7.2.
Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne wynikające z nowych przepisów
Omawiając wynikające z nowych przepisów obowiązki sprawozdawcze i informacyjne wskazać w pierwszej kolejności należy, iż ci podatnicy, u których wystąpi omawiany obowiązek dokumentacyjny, w tym (...)
str. 41
7.3.
Których lat dotyczą obowiązki informacyjne i sprawozdawcze?
Zasadniczo, jak wynika z art. 10 ustawy z dnia 9 października 2015 r., znowelizowane przepisy: o cenach transferowych, podwyższające z 5% do 25% wysokość posiadanych (...)
str. 42
8.
Zmiany w opodatkowaniu funduszy inwestycyjnych
Ustawą z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy (...)
str. 43
9.
Sprzedaż żywności przez rolników - zmiany w opodatkowaniu od 1 stycznia 2017 r.
W Dzienniku Ustaw z 5 grudnia 2016 r., pod poz. 1961, opublikowano ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu (...)
str. 44
10.
Pozostałe zmiany w PIT i CIT
10.1.
Zmiana definicji spółki niebędącej osobą prawną
Od 1 stycznia 2017 r., mocą ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o (...)
str. 46
10.2.
Definicja "rzeczywistego właściciela" dla celów podatku dochodowego
Pojęcie rzeczywistego właściciela "pojawia" się w ustawie o PDOP w kontekście zwolnienia od podatku u źródła przychodów określonych w art. 21 ust. 1 ww. ustawy, (...)
str. 46
10.3.
Nowa ulga inwestycyjna dla firm jeszcze w 2017 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju w dniu 9 stycznia 2017 r. przedstawiono projekt nowelizacji obu ustaw o podatku dochodowym (CIT i PIT), przygotowany przez Ministerstwo (...)
str. 47
10.4.
Nowy wzór księgi podatkowej
Mocą rozporządzenia z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 467), z dniem 8 (...)
str. 47
10.5.
Zniesienie opodatkowania aportu w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej
Zgodnie z nowymi przepisami - od 1 stycznia 2017 r. - nie ustala się przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji), jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego do (...)
str. 48
10.6.
Dotacja przeznaczona na wynagrodzenie dyrektorów szkół (przedszkoli) bez zwolnienia z PIT
W Dzienniku Ustaw z 11 lipca 2016 r., pod poz. 1010, opublikowano ustawę z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (...)
str. 48
10.7.
Umorzone wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - nowe zwolnienie z PIT
W Dzienniku Ustaw z 16 grudnia 2016 r., pod poz. 2048, opublikowano ustawę z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji (...)
str. 49
10.8.
Zwolnienie z PIT jednorazowych świadczeń otrzymanych na podstawie ustawy o wsparciu kobiet
W Dzienniku Ustaw z 17 listopada 2016 r., pod poz. 1860, opublikowano ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i (...)
str. 49
10.9.
Zmiany w zwolnieniu z PIT przychodów krwiodawców
Mocą ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 823), w ustawie (...)
str. 49
10.10.
Zmieniono wzory niektórych oświadczeń w zakresie PIT
W Dzienniku Ustaw z 11 stycznia 2017 r., pod poz. 58, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 50
IV.
ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH OD 1 STYCZNIA 2017 R.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (dalej: MF) umieszczono komunikat z 16 stycznia 2017 r. MF wskazało w nim, że najważniejsze zmiany w obszarze celnym dotyczą: (...)
str. 50
V.
ZMIANY W PRZEPISACH O RACHUNKOWOŚCI
1.
Od 1 stycznia 2017 r. wyższy limit dla obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych
W Dzienniku Ustaw z 30 grudnia 2016 r., pod poz. 2255, opublikowano ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu (...)
str. 51
2.
Nowy obowiązek w zakresie ujawniania informacji niefinansowych oraz nowe uproszczenia dla niektórych jednostek
W Dzienniku Ustaw z 11 stycznia 2017 r., pod poz. 61, opublikowano ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Celem (...)
str. 52
3.
Projektowane zmiany w ustawie o rachunkowości dotyczące składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej
W trakcie prac legislacyjnych znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Przedstawione w projekcie zmiany mają przede (...)
str. 53
4.
Nowy KSR nr 10 "Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi"
W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 29 sierpnia 2016 r., pod poz. 63, został opublikowany Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2016 (...)
str. 53
VI.
NOWA KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KŚT 2016) - OD 1 STYCZNIA 2017 R.
W Dzienniku Ustaw z dnia 18 listopada 2016 r., pod poz. 1864, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji (...)
str. 54
VII.
ZMIANY W PRAWIE PRACY
1.
Nowe regulacje w Kodeksie pracy
1.1.
Podwyższenie progu zatrudnienia zobowiązującego do tworzenia regulaminu pracy i wynagradzania
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek tworzenia regulaminu pracy i wynagradzania ciąży na pracodawcach zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Przy zatrudnieniu poniżej 50 pracowników regulaminy (...)
str. 54
1.2.
Uproszczenie zasad wydawania świadectwa pracy
Od 1 stycznia 2017 r. pracodawca ma obowiązek niezwłocznego wydania świadectwa pracy tylko wtedy, gdy nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolejnej umowy o pracę w (...)
str. 54
1.3.
Wydłużenie terminu na odwołanie
Z dniem 1 stycznia 2017 r. wydłużono termin na złożenie odwołania (przy wypowiedzeniu) lub zgłoszenie żądania przywrócenia do pracy bądź odszkodowania (przy natychmiastowym zwolnieniu lub (...)
str. 55
1.4.
Forma umowy o współodpowiedzialności materialnej
Od 1 stycznia br. forma pisemna umowy o współodpowiedzialności materialnej zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. Zawarcie jej w innej formie niż pisemna oznaczać będzie jej (...)
str. 55
1.5.
Nowe przesłanki redukcji wymiaru urlopu
Do 31 grudnia 2016 r. wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w trakcie roku kalendarzowego po trwającej co najmniej 1 miesiąc nieobecności z tytułu: urlopu (...)
str. 55
1.6.
Wystawianie świadectwa pracy w okresie przejściowym
Do końca 2016 r. obowiązywały odrębne zasady wystawiania świadectwa pracy za okresy zatrudnienia terminowego. Od 1 stycznia 2017 r. przepisy Kodeksu pracy dotyczące wydawania świadectwa (...)
str. 55
1.7.
Tabelaryczne zestawienie stanu prawnego, objętego zmianami od 1 stycznia 2017 r.
Przedmiot zmienianej regulacji Stan prawny do 31 grudnia 2016 r. Stan prawny od 1 stycznia 2017 r. Tworzenie regulaminów pracy i wynagradzania regulamin pracy i (...)
str. 57
2.
Zmiany w zasadach tworzenia ZFŚS
Od 1 stycznia 2017 r. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzą obowiązkowo pracodawcy działający w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz pracodawcy ze sfery (...)
str. 59
VIII.
ZMIANY W SKŁADKACH ZUS W 2017 R.
1.
Wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia
1.1.
Najniższa podstawa wymiaru składek pracowników
Od 1 stycznia 2017 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 2.000 zł. W stosunku do kwoty obowiązującej w (...)
str. 60
1.2.
Składki pracowników przebywających na urlopie wychowawczym
Podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych dla osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. Przy czym (...)
str. 60
1.3.
Podstawa wymiaru składek społecznych początkującego przedsiębiorcy
Przedsiębiorca opłacający składki na ubezpieczenia społeczne od ulgowej podstawy wymiaru, reguluje je w wysokości nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tak wynika (...)
str. 61
1.4.
Obowiązek naliczenia składki na FP
Wyższa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływa także na składkę na Fundusz Pracy. Obowiązek jej opłacania za ubezpieczonych uzależniony jest bowiem od wysokości osiąganego przez (...)
str. 61
1.5.
Ubezpieczenie rolnika w KRUS wykonującego umowę zlecenia
Rolnik (lub domownik), który podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie z mocy ustawy, wykonujący umowę zlecenia i uzyskujący z tego tytułu przychód (w rozliczeniu (...)
str. 62
2.
Zmiana kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
2.1.
Miesięczny limit podstawy wymiaru dobrowolnej składki chorobowej
W związku ze wzrostem prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych, od 1 stycznia 2017 r. podstawa wymiaru składki (...)
str. 62
2.2.
Podstawa wymiaru składek społecznych przedsiębiorcy w 2017 r.
Od 1 stycznia 2017 r. najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających te składki na zasadach ogólnych wynosi miesięcznie 2.557,80 zł. Najniższa (...)
str. 63
2.3.
Roczna granica podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
W 2017 r. kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 127.890 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota przeciętnego wynagrodzenia (...)
str. 64
2.4.
Składki pracownika oddelegowanego do pracy za granicę
W 2017 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (także na ubezpieczenie zdrowotne) pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, płatnik składek może (...)
str. 64
IX.
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W ZAKRESIE ORDYNACJI PODATKOWEJ
1.
Szerszy zakres kontroli krzyżowych
Kontrole krzyżowe to element ustalania stanu faktycznego w zakresie potrzebnym do zweryfikowania rozliczeń podatkowych. Urząd skarbowy może je podjąć, w związku z kontrolą lub postępowaniem (...)
str. 65
2.
Interpretacje podatkowe a przepisy klauzulowe
Ochrona wynikająca ze stosowania indywidualnych interpretacji przepisów podatkowych jest wyłączona w zakresie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Klauzula znajduje zastosowanie, jeżeli czynność (lub zespół powiązanych (...)
str. 65
3.
Objaśnienia podatkowe i utrwalona praktyka interpretacyjna
Od 1 stycznia 2017 r. podatnicy mają do dyspozycji nowe możliwości ochrony przed zapłatą podatku w przypadku zmiany stanowiska przez administrację podatkową: objaśnienia podatkowe oraz (...)
str. 66
4.
Naliczanie odsetek za zwłokę w czasie postępowania podatkowego
Podatnik nie jest zwolniony z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę za okres trwania postępowania podatkowego zmierzającego do określenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego. Na mniejsze obciążenia (...)
str. 67
5.
Skutki ujawnienia stosowania błędnej stawki VAT
Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. art. 165c Ordynacji podatkowej, nie jest możliwe wszczęcie postępowania podatkowego w przypadku, gdy wskutek objęcia danego okresu (...)
str. 67
6.
Reforma administracji skarbowej
Dnia 1 marca 2017 r. zmieni się struktura aparatu skarbowego. Powstanie Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), łącząca działające obecnie niezależnie od siebie: administrację podatkową (urzędy skarbowe (...)
str. 68
7.
Rejestr Zastawów Skarbowych od 1 lipca 2017 r.
Powstanie Rejestru Zastawów Skarbowych (RZS) zostało przesunięte z 1 stycznia 2017 r. na 1 lipca 2017 r. RZS będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa (...)
str. 68
X.
ZMIANY W KODEKSIE CYWILNYM I KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH
1.
Nowe regulacje Kodeksu cywilnego dotyczące prokury
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe zasady udzielania prokury przez przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców (art. 1091 § 1 K.c., Dz. U. (...)
str. 69
2.
Przepisy K.s.h., które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców wprowadziła także określone zmiany do Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.).
str. 70
2.1.
Uprawnienia wspólników mniejszościowych
Z dniem 1 stycznia 2017 r. zmienione zostały m.in. art. 236 i art. 237 K.s.h. Według aktualnego brzmienia art. 236 § 1 zd. 1 K.s.h., (...)
str. 70
2.2.
Rozstrzyganie konfliktu interesów spółki kapitałowej z członkiem jej zarządu
Kodeks spółek handlowych reguluje kwestie ewentualnej sprzeczności interesów i sposobu reprezentacji spółki, gdy drugą stroną umowy ze spółką ma być członek zarządu. Zgodnie z art. (...)
str. 71
2.3.
Nowe regulacje dotyczące dokumentu akcji
Zgodnie z art. 328 § 1 K.s.h., dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i musi zawierać dane wymienione w tym przepisie. Do końca 2016 (...)
str. 71
2.4.
Uporządkowanie regulacji dotyczących dywidendy w spółce akcyjnej
Od 1 stycznia 2017 r. nowe brzmienie otrzymały przepisy art. 348 § 2-4 K.s.h. określające kwestie związane z wypłatą dywidendy akcjonariuszom. Zmiany te mają na (...)
str. 72
2.5.
Wpis do CEIDG przedsiębiorcy przekształconego w spółkę kapitałową nie jest wykreślany z urzędu
Wymogi transformacji przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową wymienia art. 5845 K.s.h. Zgodnie z jego piątym punktem, do przekształcenia wymaga się dokonania w KRS (...)
str. 72
2.6.
Nowe regulacje dotyczące powoływania członków zarządu spółek kapitałowych
Kolejne modyfikacje przepisów Kodeksu spółek handlowych z dniem 1 stycznia 2017 r. wprowadziła ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach (...)
str. 73
XI.
ZMIANY W PRZEPISACH ZWIĄZANE Z POPRAWĄ OTOCZENIA PRAWNEGO PRZEDSIĘBIORCÓW
Z dniem 1 stycznia br. weszła w życie przeważająca część przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy (...)
str. 73
1.
Doprecyzowanie przepisu o terminie do wykonania czynności
Art. 115 Kodeksu cywilnego (w brzmieniu obowiązującym do końca 2016 r.) stanowił, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypadał na dzień uznany ustawowo za (...)
str. 74
2.
Zmiany w ochronie środowiska
Przedsiębiorcy korzystający ze środowiska, których roczna wysokość opłaty z tego tytułu nie przekracza 800 zł, zwolnieni są z obowiązku wnoszenia tych opłat. Dotychczas (do końca (...)
str. 74
3.
Nowe regulacje we wpisach do CEIDG
Omawiana nowelizacja wprowadziła spore zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Przede wszystkim wprowadziła zasadę, która ma chronić przedsiębiorców przed częstą zmianą wykładni przepisów. Chodzi (...)
str. 74
4.
Nowe regulacje dotyczące kontroli działalności przedsiębiorcy
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców wprowadziła z dniem 1 stycznia 2017 r. również (...)
str. 75
XII.
ZMIANY W INNYCH PRZEPISACH
1.
Zatrudnianie zleceniobiorców na nowych zasadach
Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy gwarantujące minimalną stawkę godzinową dla osób pracujących w oparciu o umowę zlecenia i umowę o (...)
str. 77
2.
Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej nie obowiązuje
W Dzienniku Ustaw z dnia 21 grudnia 2016 r., pod poz. 2099, opublikowano ustawę z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 80
3.
Nowe zasady pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich
Dnia 10 stycznia 2017 r. weszło w życie większość przepisów nowej ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich (Dz. U. (...)
str. 80
4.
Nowe przepisy zapewniające większy dostęp do usług płatniczych
Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1997) ma na celu większe "ubankowienie" polskiego społeczeństwa, poprzez zapewnienie (...)
str. 82
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.