Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 33 (968) z dnia 20.11.2017
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Dodatek nr 32
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33
z dnia 20.11.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
INWENTARYZACJA ZA 2017 R.
1.
Przeprowadzenie inwentaryzacji za 2017 r.
Jednostki mogły rozpocząć prace związane z inwentaryzacją określonych składników aktywów już od 1 października 2017 r. Zakończenie prac inwentaryzacyjnych musi nastąpić do 15 stycznia 2018 r. Zgodnie z prawem (...)
str. 3
1.1.
W jakim celu dokonujemy inwentaryzacji?
Kwestie związane z inwentaryzacją reguluje rozdział 3 ustawy o rachunkowości pt. "Inwentaryzacja" (por. art. 26-27 tej ustawy). Przy prowadzeniu prac inwentaryzacyjnych istnieje możliwość posiłkowania się stanowiskiem Komitetu Standardów (...)
str. 3
1.2.
Podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie inwentaryzacji
Za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury jest odpowiedzialny kierownik jednostki (por. art. 4 ust. 5 ustawy). Nie może on scedować na inną osobę tej odpowiedzialności. Jeżeli kierownikiem (...)
str. 3
1.3.
Termin przeprowadzenia inwentaryzacji
Podstawowym terminem spisu z natury zapasów jest ostatni dzień każdego roku obrotowego (art. 26 ust. 1 ustawy). Wyłącznie na ostatni dzień roku obrotowego należy dokonać inwentaryzacji aktywów pieniężnych, (...)
str. 4
1.4.
Jakie prace inwentaryzacyjne można wykonywać od 1 października do 15 stycznia roku następnego?
W myśl art. 26 ust. 3 ustawy o rachunkowości, termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane, jeżeli rozpoczęto ją nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego (w jednostkach, (...)
str. 5
1.5.
Kiedy następuje rozliczenie inwentaryzacji dokonanej w ostatnim kwartale roku?
W każdym przypadku przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. Niezależnie, czy inwentaryzację przeprowadza się na 31 grudnia danego roku, czy w jego ostatnim (...)
str. 5
2.
Inwentaryzacja środków trwałych
Co do zasady, inwentaryzację środków trwałych należy przeprowadzić na koniec każdego roku obrotowego. Ustawa o rachunkowości ustala jednak przypadki, gdy pomimo braku jej corocznego przeprowadzenia drogą (...)
str. 6
2.1.
Wymogi dotyczące inwentaryzacji środków trwałych wynikające z ustawy o rachunkowości
W myśl art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację m.in.: środków trwałych oraz nieruchomości zaliczonych do inwestycji, a także maszyn i urządzeń (...)
str. 6
2.2.
Wskazówki dotyczące inwentaryzacji środków trwałych wynikające z KSR nr 11
Jak przypomniano w Standardzie, w myśl art. 26 ustawy o rachunkowości, głównym celem okresowej inwentaryzacji środków trwałych jest: a) weryfikacja poprawności danych ewidencji księgowej drogą ich porównania ze stanem (...)
str. 7
II.
BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
1.
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdań finansowych za 2017 r.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego za 2017 r. dotyczy rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz rocznych sprawozdań finansowych (tu: za (...)
str. 8
2.1.
Wybór firmy audytorskiej
Jak wynika z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub (...)
str. 9
2.2.
Podpisanie umowy o badanie
Kierownik jednostki zawiera z firmą audytorską umowę o badanie sprawozdania finansowego w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. W przypadku badania ustawowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy (...)
str. 9
2.3.
Na jaki okres należy zawierać umowy o badanie sprawozdań finansowych? - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w zakładce Działalność/Rewizja Finansowa/Najczęściej zadawane pytania, zamieszczono odpowiedź na pytanie dotyczące interpretacji przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, (...)
str. 12
3.1.
Wybór audytora w przypadku badania dobrowolnego
Nasza jednostka nie ma obowiązku badania sprawozdania finansowego. Niemniej jednak co roku korzysta z usług audytora. Czy w takim przypadku wybór biegłego rewidenta musi nastąpić z uwzględnieniem art. 66 (...)
str. 13
3.2.
Czy prokurent może podpisać umowę o badanie bilansu?
W naszej spółce z o.o. organ zatwierdzający (tj. zgromadzenie wspólników) prawidłowo wybrał firmę audytorską do badania sprawozdania finansowego. Czy umowę o badanie tego sprawozdania może podpisać prokurent (upoważniony (...)
str. 14
3.3.
Rozwiązanie umowy z firmą audytorską, gdy jednostka nie ma obowiązku badania sprawozdania finansowego
Przepis art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości stanowi m.in., że w przypadku obligatoryjnych badań, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż (...)
str. 15
III.
WYCENA BILANSOWA
1.
Wycena bilansowa materiałów, towarów i produktów gotowych
Bilansowej wyceny zapasów (materiałów, towarów i produktów gotowych) dokonuje się według cen nabycia, cen zakupu lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto. Roczne (...)
str. 16
1.1.
Wycena bieżąca i bilansowa zapasów
Na dzień nabycia lub powstania rzeczowe składniki aktywów obrotowych, czyli materiały, towary czy produkty gotowe podlegają ujęciu w księgach rachunkowych według: cen nabycia (por. art. 28 ust. 11 (...)
str. 17
1.2.
Aktualizacja wartości zapasów
Obowiązek wyceny bilansowej oznacza również konieczność przeprowadzenia aktualizacji wartości zapasów znajdujących się w magazynach jednostki. Składnik majątku, który nie spowoduje w przyszłości wpływu do jednostki korzyści ekonomicznych, (...)
str. 17
1.3.
Szczególne zasady wyceny produkcji w toku
Na koniec roku obrotowego w jednostkach może wystąpić tzw. produkcja w toku, czyli część produkcji, która nie została ukończona na koniec okresu rozliczeniowego. Obejmuje ona produkty lub (...)
str. 18
2.
W jaki sposób dokonać bilansowej wyceny rozrachunków z tytułu dostaw i usług?
Wycena bilansowych pozycji aktywów i pasywów stanowi jedną z podstawowych czynności zaliczanych do prac bilansowych. Zakres i rzetelność wyceny przekłada się bezpośrednio na obraz jednostki przedstawiany w sprawozdaniu finansowym. (...)
str. 19
3.
Wycena bilansowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
W trakcie wyceny bilansowej aktywów może pojawić się wątpliwość, czy dla potrzeb sporządzenia rocznego bilansu konieczne jest dokonywanie wyceny bilansowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...)
str. 21
4.
Bilansowa wycena rozrachunków wyrażonych w walucie obcej
Należności i zobowiązania wyrażone w walucie obcej podlegają wycenie z zastosowaniem średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy. Powstałe w wyniku wyceny różnice kursowe zwiększają przychody lub koszty finansowe. (...)
str. 23
4.1.
Zasady wyceny należności i zobowiązań
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wprowadza się do ksiąg rachunkowych po ich przeliczeniu według kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień (...)
str. 23
4.2.
Kiedy różnice kursowe wpływają na wartość aktywów?
W określonych przypadkach stosuje się tzw. bilansowe podejście do rozliczania różnic kursowych. Oznacza to, że różnice nie wpływają na wynik finansowy, tylko na odpowiednie pozycje aktywów (...)
str. 24
4.3.
Prezentacja skutków wyceny w sprawozdaniu finansowym
Różnice kursowe z wyceny bilansowej rozliczane wynikowo (w kosztach lub przychodach finansowych) podlegają wykazaniu w rachunku zysków i strat per saldo. Taki sposób prezentacji wynika z art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości. (...)
str. 26
IV.
ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PREZENTACJA W SPRAWOZDANIU WYBRANYCH POZYCJI
1.
Zakres informacyjny sprawozdania finansowego
Składniki sprawozdania finansowego sporządzanego według zasad ogólnych W myśl art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe składa się z: 1) bilansu; 2) rachunku zysków i strat; 3) informacji (...)
str. 26
2.
Sprawozdawczość organizacji pozarządowych
Ustawa nowelizująca z dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 61) wprowadziła do ustawy o rachunkowości nowy załącznik nr 6, tj. zakres informacyjny sprawozdania finansowego dla organizacji pozarządowych zarówno (...)
str. 29
3.1.
Przychody i koszty finansowe - ujęcie w rachunku zysków i strat
W jaki sposób w rachunku zysków i strat wykazuje się koszty i przychody z tytułu operacji finansowych - czy przebiega to zgodnie z ich ewidencją księgową? Kiedy w rachunku tym wykazuje się (...)
str. 30
3.2.
Wykazanie w rachunku zysków i strat sprzedaży środka trwałego
Czy sprzedaż środków trwałych wykazuje się w rachunku zysków i strat "per saldo" jako zysk lub stratę? Czy tak samo przebiega ewidencja takiej transakcji w księgach rachunkowych? W związku (...)
str. 32
3.3.
Sprawozdanie z działalności spółki komandytowej
Czy spółki komandytowe muszą obowiązkowo sporządzać sprawozdanie z działalności? Generalnie ustawa o rachunkowości stanowi, że sprawozdanie z działalności sporządzają m.in. spółki komandytowe, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność (...)
str. 34
3.4.
Obowiązek raportowania informacji niefinansowych - po raz pierwszy za 2017 r.
Od 2017 r. wprowadzono obowiązek raportowania informacji niefinansowych. Jakie podmioty będą zobowiązane do składania takich informacji i czego one dotyczą? Nowe obowiązki w zakresie raportowania informacji niefinansowych mają (...)
str. 35
V.
CZYNNOŚCI KOŃCZĄCE PRACE BILANSOWE
1.1.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Jak wynika z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Przed zatwierdzeniem (...)
str. 36
1.2.
Złożenie sprawozdania do właściwego rejestru sądowego (KRS)
Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym (KRS): roczne sprawozdanie finansowe,   sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu,   odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego (...)
str. 36
1.3.
Przekazanie sprawozdania do właściwego urzędu skarbowego
W terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego podatnicy CIT przekazują je do urzędu skarbowego. Jednocześnie, jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało obowiązkowi badania przez biegłego (...)
str. 36
1.4.
Ogłoszenie sprawozdania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Kierownik jednostki, podlegającej obowiązkowi badania sprawozdania finansowego, do której nie ma zastosowania art. 69 ustawy o rachunkowości, czyli nieskładającej sprawozdania finansowego do KRS (np. przedsiębiorca prowadzący działalność (...)
str. 37
2.1.
Realizacja obowiązku podpisania sprawozdania finansowego
Czy obowiązek podpisania sprawozdania finansowego dotyczy wszystkich sporządzanych przez daną jednostkę jego elementów? Kto powinien podpisać sprawozdanie w przypadku jego sporządzenia w biurze rachunkowym? Podpisanie sprawozdania finansowego (...)
str. 37
2.2.
Zatwierdzanie sprawozdania finansowego spółki z o.o. po wystąpieniu wspólnika
Spółka z o.o. miała trzech wspólników. Jeszcze przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok ubiegły jeden ze wspólników sprzedał swoje udziały pozostałym wspólnikom i w ten sposób pozostało tylko (...)
str. 38
2.3.
Obowiązki sprawozdawcze przy braku zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Wspólnicy spółki z o.o. nie dokonali zatwierdzenia sprawozdania finansowego w ustawowym terminie. Czy w związku z tym na spółce ciążą jakieś obowiązki sprawozdawcze? Nasze sprawozdanie nie podlegało badaniu przez (...)
str. 39
2.4.
Poprawienie błędu stwierdzonego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Kilka dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wykryto błąd dotyczący kosztów ubiegłego roku, którego wartość jest istotna. Czy jest możliwość poprawienia sprawozdania finansowego? Jak wynika z art. 54 (...)
str. 39
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.