Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 27 (962) z dnia 20.09.2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
MF wyjaśnia, jak weryfikować kontrahentów na potrzeby VAT
Z uwagi na rosnącą skalę oszustw podatkowych, uczciwi podatnicy mogą być narażeni na ryzyko zakwestionowania przez organy podatkowe ich prawa do odliczenia VAT z uwagi na niedochowanie (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Nie trzeba przekazywać dziennych wyciągów bankowych w formie JPK
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (projekt z 19 maja 2017 r.) zakładał wprowadzenie od 1 września br. obowiązku przekazywania szefowi KAS dobowych wyciągów bankowych w postaci (...)
str. 5
2.
Darowizna materiałów budowlanych dla poszkodowanych w nawałnicach - kolejne ułatwienia podatkowe
2.1. Zmiany w VAT W Dzienniku Ustaw z 6 września 2017 r., pod poz. 1702, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla (...)
str. 6
3.
Ogłoszono jednolity tekst rozporządzenia w sprawie m.in. miejsca świadczenia usług
W Dzienniku Ustaw z 4 września 2017 r., pod poz. 1686, opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie miejsca (...)
str. 7
4.
Szef KAS będzie mógł blokować konta bankowe firm w związku z podejrzeniami o wyłudzenia skarbowe
Resort Finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Mocą tej ustawy planuje się m.in. znowelizować Ordynację podatkową. Jak (...)
str. 8
5.
Wydłużenie okresu opłacania preferencyjnych składek ZUS
Do konsultacji społecznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (z dnia 1 września 2017 r.), który wydłuża o rok (z 2 do 3 lat), czyli do (...)
str. 9
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego - skutki podatkowe i ewidencja księgowa u leasingobiorcy
Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do (...)
str. 10
1.1.
Spłata pozostałych rat leasingowych po utracie przedmiotu leasingu
Koszty uzyskania przychodów Jak wspomnieliśmy, w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy leasingu operacyjnego przed upływem okresu, na jaki ją zawarto, w związku z utratą przedmiotu leasingu (na skutek kradzieży/zniszczenia), (...)
str. 10
1.2.
Opłata za skrócenie okresu leasingu
Ujęcie w kosztach podatkowych Opłata za skrócenie okresu umowy leasingu nie została wyłączona z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP i odpowiednio art. 23 ust. 1 ustawy o PDOF. (...)
str. 12
1.3.
Dotychczasowe opłaty leasingowe - czy korygować koszty i VAT?
Korekta kosztów uzyskania przychodów Ustawodawca nie odniósł się w sposób szczególny do sytuacji, gdy umowa leasingu operacyjnego została rozwiązana przed upływem terminu, na jaki została zawarta. (...)
str. 14
1.4.
Opłaty ponoszone po rozwiązaniu umowy leasingu operacyjnego w księgach rachunkowych leasingobiorcy
Kwestię rozliczania niespłaconych opłat leasingowych w razie wygaśnięcia lub wypowiedzenia (rozwiązania) umowy leasingu operacyjnego reguluje - po stronie leasingobiorcy - rozdział IV.12. KSR nr 5 "Leasing, najem (...)
str. 15
2.
Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
W praktyce pracodawcy ponoszą wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników (np. na ich studia). Czy w takiej sytuacji pracownicy uzyskują przychód podatkowy? Czy od przekazanego pracownikom świadczenia (...)
str. 15
2.1.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników - prawo pracy
Kwestie związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników uregulowane zostały w art. 1031-1036 Kodeksu pracy. Z przepisów tych wynika m.in., że przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie (...)
str. 15
2.2.
Opodatkowanie i oskładkowanie otrzymanego dofinansowania do kształcenia
Podatek dochodowy Zasadniczo w sytuacji, gdy pracodawca finansuje pracownikowi koszty kształcenia, po stronie pracownika powstaje przychód ze stosunku pracy. Jednocześnie przychód ten może korzystać ze zwolnienia (...)
str. 16
2.3.
Wydatki na kształcenie pracowników w kosztach podatkowych
W ustawach o podatku dochodowym nie zawarto żadnych regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników (nie zostały (...)
str. 18
2.4.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników a VAT
Jeśli faktura za podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika zostanie wystawiona na pracodawcę, to odlicza on VAT z takiej faktury (o ile oczywiście VAT wystąpi, niektóre usługi związane (...)
str. 20
2.5.
Wydatki na kształcenie pracowników w księgach rachunkowych
Wydatki ponoszone na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników (np. opłaty za ich studia) to koszty działalności operacyjnej jednostki (tu: pracodawcy). Mogą one zostać ujęte w księgach rachunkowych (...)
str. 20
IV.
PODATEK VAT
1.
Wybrane interpretacje KIS w sprawie VAT
1.1.
Kiedy można odliczyć VAT z faktury zawierającej zawyżoną cenę?
Jeżeli kontrahent wystawi fakturę VAT, w której błędnie (niezgodnie z umową) wykaże cenę wyższą niż cena uzgodniona i podatnik (nabywca) niezwłocznie wystąpi z żądaniem jej skorygowania, wówczas ma on (...)
str. 21
1.2.
Wynajem samochodu zastępczego poszkodowanemu, gdy koszty najmu pokrywa ubezpieczyciel
Czynność wystąpienia we własnym imieniu i na własny rachunek do firmy ubezpieczeniowej poszkodowanego o zapłatę należności związanych z najmem samochodu zastępczego nie stanowi odpłatnego świadczenia usług i nie podlega (...)
str. 23
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zakup i sprzedaż samochodów - VAT i PCC
Zajmujemy się handlem samochodami. Samochody używane kupujemy od osób prywatnych lub od podatników korzystających ze zwolnienia z VAT. Czy przy sprzedaży ww. samochodów możemy zastosować procedurę (...)
str. 24
2.2.
Wystawienie paragonu fiskalnego, gdy na poczet sprzedaży wpłacono zaliczkę
Świadczymy usługi na rzecz osób prywatnych. Zaliczki przyjmowane na poczet przyszłych usług ewidencjonujemy w kasie rejestrującej. Po wykonaniu usługi ewidencjonujemy całą jej wartość (bez pomniejszania jej (...)
str. 26
2.3.
Dokumenty potwierdzające, że usługa świadczona jest na rzecz podatnika UE
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W jaki sposób powinienem ustalić i udokumentować, że kontrahent z UE, dla którego świadczę usługi, jest podatnikiem w rozumieniu ustawy o VAT? Ustalenie powyższego jest konieczne (...)
str. 28
2.4.
Pośrednictwo kredytowe świadczone przez biuro nieruchomości - stawka VAT
Biuro nieruchomości przy zawieraniu niektórych transakcji kupna-sprzedaży uzyskuje czasami przychód z tytułu pośrednictwa kredytowego. Ma to miejsce w sytuacji, gdy kupujący nieruchomość korzysta z przedstawionej mu za pośrednictwem (...)
str. 29
2.5.
Zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z własnych generatorów a deklaracja dla podatku akcyzowego
Posiadamy własne generatory do produkcji energii elektrycznej, którą zużywamy do własnych potrzeb. Czy w związku ze zwolnieniem z podatku akcyzowego (ponieważ moc generatora nie przekracza 1MW), jesteśmy (...)
str. 30
2.6.
Opodatkowanie imprez sportowych
Jesteśmy stowarzyszeniem sportowym, a zarazem podatnikiem VAT. Utrzymujemy się m.in. ze składek członkowskich od klubów sportowych. Otrzymaliśmy fakturę od niemieckiego stowarzyszenia sportowego (bez podatku) tytułem wpisowego (...)
str. 31
2.7.
Na jaki podmiot wystawić fakturę po sukcesji podatkowej?
Sprzedaliśmy towar spółce X, której byt prawny ustał. W wyniku sukcesji podatkowej, prawa i obowiązki spółki X przejęła spółka Y. Obecnie musimy wystawić fakturę korygującą w związku z uznaniem (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Rozliczenie kosztów pośrednich udokumentowanych fakturami otrzymanymi po zamknięciu roku - interpretacja KIS
Koszty pośrednie dotyczące 2016 r., udokumentowane fakturami wystawionymi w grudniu 2016 r. i styczniu 2017 r., które zostały otrzymane przez podatnika w styczniu 2017 r. po zamknięciu ksiąg rachunkowych 2016 r. i zaksięgowane w 2017 r., (...)
str. 34
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Ewidencja przebiegu pojazdu prowadzona komputerowo a CIT
Pracownicy spółki odbywają krajowe podróże służbowe swoimi prywatnymi samochodami osobowymi lub wynajętymi przez spółkę. Spółka zamierza prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów komputerowo. Na koniec miesiąca ewidencja (...)
str. 35
2.2.
Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży prasy
Spółka, zajmująca się sprzedażą prasy, zawarła z kolporterami umowy, w których określono, że dostawy prasy są rozliczane w cyklach tygodniowych, po uwzględnieniu zwrotu niesprzedanych egzemplarzy. W którym momencie spółka (...)
str. 37
2.3.
Zamknięcie zagranicznego zakładu - wybrane zagadnienia podatkowe
Spółka z o.o. posiada w Niemczech oddział spełniający definicję zakładu. Zamierzamy oddział ten zlikwidować. Czy jeśli oddział wykaże stratę podatkową, to spółka będzie mogła ją odliczyć? Zgodnie (...)
str. 39
3.
Zbliża się termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC)
Od 1 stycznia 2015 r. istnieje obowiązek opodatkowania w Polsce podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane (CFC), tj. przez spółki nieposiadające siedziby lub (...)
str. 41
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zakup mieszkania na wynajem albo na sprzedaż nie uprawnia do ulgi mieszkaniowej - wyjaśnienie MF
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych, aby podatnik mógł skorzystać z ulgi mieszkaniowej, nabycie budynku lub lokalu mieszkalnego musi wiązać się z zamiarem podatnika zamieszkania w tym budynku lub (...)
str. 42
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wyposażenie pozostałe na dzień likwidacji działalności gospodarczej - skutki w PIT
Prowadzę działalność gospodarczą, rozliczając się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Pod koniec 2016 r. dokonałem zakupu wyposażenia o wartości 1.700 zł (cykliniarka). W ewidencji wyposażenia figuruje także komputer (...)
str. 44
2.2.
Przychód ze sprzedaży nieruchomości usługowo-mieszkalnej
Podatnik w przeważającej części budynku usługowo-mieszkalnego prowadził działalność gospodarczą. Pozostałą część budynku stanowiło mieszkanie i pomieszczenia prywatne. Wartość tego budynku w części odpowiadającej powierzchni zajętej na prowadzenie działalności (...)
str. 46
2.3.
Egzemplarze autorskie a PIT
Czy bezpłatne egzemplarze autorskie przekazane dla twórcy powodują u niego przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych? Jeśli tak - to kto jest płatnikiem podatku i jaki jest (...)
str. 47
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Ustalenie wartości początkowej lokalu mieszkalnego według wartości rynkowej - interpretacja KIS
Jeżeli podatnik - z przyczyn od siebie niezależnych - nie posiada dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych wydatków na remont lokalu mieszkalnego w latach wcześniejszych, gdy służył on celom (...)
str. 49
2.
Nowa jednorazowa amortyzacja w wysokości 100.000 zł a zapisy księgowe
Jak należy ująć w księgach rachunkowych jednorazową amortyzację podatkową o wartości 100.000 zł w związku z nabyciem środka trwałego za kwotę o wiele wyższą? Czy w takim przypadku kwotę jednorazowej amortyzacji należy (...)
str. 51
3.
Ulepszenie środka trwałego jednorazowo zamortyzowanego na początku bieżącego roku
W najbliższym czasie zamierzamy dokonać ulepszenia środka trwałego, który na początku bieżącego roku został jednorazowo zamortyzowany w związku z posiadaniem przez nas statusu małego podatnika. Czy wydatki na (...)
str. 53
4.
Zwiększenie wysokości rocznej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu a jego wartość początkowa
Otrzymaliśmy informację, że od 1 stycznia 2018 r. nastąpi podwyższenie wysokości rocznej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu. Jako podstawę podwyżki podano nową wycenę nieruchomości gruntowej. Czy (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Diety i ryczałty dla kierowców w transporcie międzynarodowym - potwierdzenie naszego stanowiska przez MRPiPS
"(?) Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 15 przedmiotowego rozporządzenia (Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne (...)
str. 56
2.
Zgłoszenie w ZUS osoby kontynuującej umowę na zastępstwo
Na czas nieobecności jednej pracownicy (tj. od 1 stycznia do 30 września br.) zatrudniliśmy osobę na umowę o pracę w celu jej zastępstwa. Okazało się, że od (...)
str. 57
3.
Dodatek za niepalenie tytoniu w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków
Od stycznia br. wypłacamy naszym pracownikom miesięczny dodatek za niepalenie tytoniu w miejscu pracy w wysokości 150 zł. W regulaminie zapisaliśmy, że dodatek jest pomniejszany proporcjonalnie za wszystkie dni (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Termin udzielenia zaległego urlopu i odprowadzenia II raty odpisu na ZFŚS
Prowadzimy w firmie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zatrudniamy 78 pracowników). Czy terminy odprowadzenia odpisu na Fundusz (majowy i wrześniowy) będziemy mogli w przyszłości zmienić w drodze zapisu w regulaminie ZFŚS? (...)
str. 59
2.
Ustalanie diety za krótkotrwałe zagraniczne podróże służbowe
Prowadzimy firmę z siedzibą blisko granicy kraju (transportujemy towary na Litwę). W ciągu jednego dnia kierowca samochodu ciężarowego przekracza granicę kilka razy, ale przebywa za granicą każdorazowo (...)
str. 60
3.
Czy zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem przerywa urlop wypoczynkowy?
W czasie pobytu na urlopie wypoczynkowym pracownik przedłożył druk ZUS ZLA potwierdzający konieczność sprawowania przez niego osobistej opieki nad małoletnim dzieckiem. Jednocześnie osoba ta zwróciła się (...)
str. 62
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Elektroniczne przechowywanie dowodów księgowych według zasad obowiązujących od 2017 r.
Chcielibyśmy usprawnić w firmie system obiegu oraz przechowywania dokumentów księgowych. W tym celu planujemy wdrożyć odpowiedni system elektroniczny. Dotyczyłoby to zarówno dokumentów mających formę papierową, jak i elektroniczną. (...)
str. 63
2.
Ewidencja sprzedaży materiałów produkcyjnych
Firma handlowo-usługowo-produkcyjna kupuje towary, które później odsprzedaje. Kupuje również materiały do produkcji i czasem też je sprzedaje. Czy taką sprzedaż należy ewidencjonować jako sprzedaż materiałów, czy (...)
str. 65
3.
Skutki zdarzeń losowych w księgach rachunkowych
W wyniku huraganu jeden z naszych środków trwałych uległ całkowitemu zniszczeniu, a drugi znacznemu uszkodzeniu - w związku z czym wymaga remontu. Jak zakwalifikować i rozliczyć takie zdarzenie w księgach rachunkowych? Straty (...)
str. 66
4.
Odsetki od zaległości budżetowych z tytułu zaniżenia VAT należnego za lata ubiegłe
Spółka otrzymała decyzję określającą podwyższenie VAT należnego za lata ubiegłe. Z uwagi na istotną wartość VAT i odsetek, zobowiązanie główne oraz odsetki za zwłokę naliczone do końca (...)
str. 68
5.
Sprawozdanie z działalności spółki komandytowej
Czy spółki komandytowe muszą obowiązkowo sporządzać sprawozdanie z działalności? Generalnie ustawa o rachunkowości stanowi, że sprawozdanie z działalności sporządzają m.in. spółki komandytowe, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność (...)
str. 70
6.
Obroty wynikające z rachunku zysków i strat do ustalenia statusu małego i średniego przedsiębiorcy
Spółka z o.o. sporządza rachunek zysków i strat metodą porównawczą. Jaką kwotę należy wykazać jako obroty/przychody dla potrzeb określenia statusu małego i średniego przedsiębiorcy? Czy są to przychody (...)
str. 71
7.
Relacja z dyżuru telefonicznego
7.1.
Ewidencja zaliczki otrzymanej na poczet WDT
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych zaliczkę na poczet przyszłej dostawy (WDT)? Jaki kurs przyjąć do wyceny otrzymanych walut? Zaliczkę na poczet przyszłej WDT, otrzymaną na (...)
str. 72
7.2.
Rozliczenie niewykorzystanych środków ZFRON
Posiadamy niewykorzystane środki na koncie ZFRON, pochodzące z 2016 r. Obecnie nie tworzymy już takiego funduszu. Czy w przypadku braku jego wykorzystania możemy jego rozwiązanie zaksięgować drugostronnie na (...)
str. 73
7.3.
Odszkodowanie z tytułu nieterminowej zapłaty należności
W celu zabezpieczenia stałego poziomu ściągalności naszych należności wykupiliśmy ubezpieczenie ich spłaty. Jak zaewidencjonować przyznane i następnie wypłacone odszkodowanie? Czy na pozostałą wartość należności możemy utworzyć odpis (...)
str. 73
7.4.
Dopłaty wnoszone przez spółkę do innej spółki z o.o.
Nasza spółka, jako udziałowiec innej spółki z o.o., zobowiązana została do wniesienia dopłat. Jak ewidencjonować takie dopłaty w naszych księgach rachunkowych? Zasady wnoszenia dopłat do spółki z o.o. (...)
str. 74
7.5.
Przekazanie drugiej raty na ZFŚS
W jaki sposób zaewidencjonować przekazanie drugiej raty na ZFŚS? Czy w związku z tą wpłatą należy dokonać korekty wysokości funduszu w oparciu o rzeczywistą liczbę zatrudnionych pracowników? Pracodawca przekazuje na (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.