Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 8:38 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 29 (964) z dnia 10.10.2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Czy można korzystać z dwóch limitów jednorazowej amortyzacji - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro (łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych) w odniesieniu (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Ogłoszono jednolity tekst ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
W Dzienniku Ustaw z 25 września 2017 r., pod poz. 1778, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. (...)
str. 5
2.
Modyfikacja projektu w zakresie publikacji danych największych podatników CIT
W Biuletynie Informacyjnym nr 21 z 20 lipca 2017 r., w artykule pt. "Dane największych podatników CIT będą podawane do publicznej wiadomości - projekt nowelizacji CIT" pisaliśmy o projekcie nowelizacji ustawy (...)
str. 5
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Podatek VAT jako koszt uzyskania przychodów - wybrane zagadnienia
Podmioty gospodarcze zazwyczaj są zobowiązane do wykazywania VAT należnego z tytułu sprzedaży towarów i usług czy od nieodpłatnych świadczeń, np. z tytułu przekazanych nieodpłatnie prezentów (jeśli nie ma (...)
str. 6
1.1.
Ustawowy brak prawa do odliczenia VAT naliczonego
Zasadą jest, że podatnicy mogą odliczyć VAT naliczony od zakupu towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary/usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W niektórych jednak (...)
str. 6
1.2.
VAT należny od prezentów przekazanych kontrahentom
Podmioty gospodarcze przekazują niekiedy swoim kontrahentom prezenty. Skutki takich przekazań należy rozpatrywać - dla celów VAT - przez pryzmat art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. W myśl tego (...)
str. 8
1.3.
Wycofanie środka trwałego z działalności gospodarczej
Niekiedy mają miejsce sytuacje, w których składniki majątku, wykorzystywane dotychczas w prowadzonej działalności gospodarczej i stanowiące środki trwałe, są z tej działalności wycofywane i przekazywane na cele prywatne podatników. VAT (...)
str. 9
1.4.
Roczna korekta VAT naliczonego
Zasady dokonywania rocznej korekty VAT Jak wspomnieliśmy, podatnicy mogą odliczać VAT od takich zakupów, które służą czynnościom opodatkowanym VAT. Prawo to nie przysługuje natomiast w odniesieniu (...)
str. 10
2.
Zwrot części wkładu wniesionego do spółki osobowej - podatki i ewidencja księgowa
Niekiedy wspólnicy spółek osobowych otrzymują częściowy zwrot, w formie pieniężnej, wniesionych do takich spółek wkładów. Czy w takim przypadku wspólnik spółki osobowej uzyskuje przychód podatkowy? Czy zdarzenie (...)
str. 12
2.1.
Regulacje Kodeksu spółek handlowych
Spółka jawna i spółka komandytowa to spółki osobowe, które nie posiadają osobowości prawnej. Przez umowę każdej z tych spółek wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu (...)
str. 12
2.2.
Skutki w PIT zwrotu części wniesionego wkładu
Podatnikami podatku dochodowego są poszczególni wspólnicy spółki osobowej. W stosunku do wspólnika będącego osobą fizyczną skutki podatkowe związane z udziałem w ww. spółce należy rozpatrywać na gruncie ustawy (...)
str. 13
2.3.
Zmniejszenie udziału kapitałowego a VAT
Dla celów VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat (...)
str. 16
2.4.
Ujęcie w księgach rachunkowych spółki osobowej zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika
Operacje związane ze zmniejszeniem udziału kapitałowego wspólnika, w związku z częściowym zwrotem tego udziału w formie pieniężnej, mogą zostać ujęte w księgach rachunkowych spółki osobowej zapisem: 1. Zmniejszenie wartości (...)
str. 17
IV.
PODATEK VAT
1.
Prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez współwłaścicieli nieruchomości - interpretacja KIS
Najemca nie ma prawa odliczyć VAT, jeżeli współwłaściciele wystawili jedną fakturę za najem nieruchomości. Faktura taka jest bowiem wystawiona w sposób wadliwy. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej (...)
str. 17
2.
Elementy faktury wystawionej przez podatnika zwolnionego z VAT
Generalnie podatnicy, którzy nie rozliczają VAT (korzystają ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego z VAT), nie muszą wystawiać faktur. Fakturę trzeba jednak wystawić, jeżeli nabywca wystąpi z żądaniem (...)
str. 19
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Ulga na złe długi - czy obowiązki wierzyciela ulegają przedawnieniu?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dłużnik nie uregulował należności i dlatego skorygowałem VAT, korzystając z ulgi na złe długi. Ustalono, że dłużnik reguluje należność w ratach. Czy każda częściowa (...)
str. 21
3.2.
Rezygnacja z rozliczania VAT a korekta odliczonego VAT od zakupu składników majątku lub leasingu
Jestem czynnym podatnikiem VAT - rozliczam VAT miesięcznie. W 2017 r. kupiłem na potrzeby firmowe samochód - od zakupu odliczyłem 50% kwoty VAT. Od 2018 r. zamierzam zrezygnować (...)
str. 24
3.3.
Sprzedaż towaru na rzecz kontrahenta unijnego, który nie podał numeru VAT UE - jaka stawka VAT?
Zamierzamy sprzedać towar kontrahentowi z Wielkiej Brytanii. Kontrahent ten prowadzi działalność gospodarczą, ale nie podał nam numeru VAT UE. Czy sprzedaż tę będę mógł potraktować jak (...)
str. 25
3.4.
Zwrot towaru bez otrzymania faktury korygującej
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o PKPIR. W 2014 r. zwrócił wadliwy towar dostawcy, którym był polski oddział hiszpańskiej firmy. Na dowodzie zwrotu dostawca potwierdził przyjęcie zwróconego towaru. (...)
str. 27
3.5.
Stawka VAT na wynajem gruntu dla mieszkańca budynku
Wynajmujemy mieszkania. Dla jednego z mieszkańców będziemy wynajmować grunt na cele prowadzenia ogródka rekreacyjnego. Czy ww. czynność podlega opodatkowaniu VAT? Dodam, że do czynszu zamierzamy doliczyć (...)
str. 29
4.
Zwolnienie z VAT przewidziane dla niezależnej grupy osób - wyrok TSUE
Usługi świadczone przez niezależne grupy osób, których członkowie prowadzą działalność gospodarczą z zakresu ubezpieczeń niebędącą działalnością w interesie publicznym, nie korzystają ze zwolnienia przewidzianego w Dyrektywie UE. (wyrok (...)
str. 30
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki opłacone przez inny podmiot nie stanowią kosztów uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Jedną z przesłanek zaliczenia określonego wydatku do kosztów podatkowych jest poniesienie go przez podatnika, tj. musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych tego konkretnego podmiotu. Wydatki opłacone (...)
str. 32
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Przedawnienie zobowiązania do zapłaty odsetek kapitałowych od pożyczki
Wspólnik udzielił spółce z o.o. oprocentowanej pożyczki. Termin wymagalności spłaty pożyczki wraz z odsetkami (kapitalizacja z dołu) upłynął 3 lata temu. Zarówno pożyczka, jak i odsetki nie zostały jednak (...)
str. 33
2.2.
Rekompensata otrzymana od banku a przychód podatkowy
Spółka z o.o. otrzymała od banku rekompensatę pieniężną z tytułu błędów w rozliczeniu transakcji. Czy rekompensata ta stanowi przychód podatkowy? Wartość otrzymanej rekompensaty stanowi dla spółki przychód podatkowy, (...)
str. 35
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych wynagrodzeń pracowników produkcyjnych
Spółka z o.o. wypłaca pracownikom produkcyjnym wynagrodzenia za dany miesiąc na koniec miesiąca. W którym momencie wynagrodzenia te spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów - w miesiącu, (...)
str. 36
3.2.
Zaniechana inwestycja a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. poniosła nakłady na inwestycję budowlaną, jednak jest zmuszona zaniechać dalszych działań inwestycyjnych. Czy w związku ze sprzedażą inwestycji, jej wartość spółka może zaliczyć do (...)
str. 37
3.3.
Wydatki sfinansowane dotacją wolną od podatku dochodowego
Spółka z o.o. otrzymała dotację z budżetu państwa zwolnioną z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o PDOP. Czy słusznie spółka uważa, że wydatki sfinansowane taką dotacją (...)
str. 38
3.4.
Spółki z o.o. powiązane osobą prezesa zarządu
Prezesem zarządu spółki z o.o. jest osoba, która jest jednocześnie wspólnikiem w innej spółce z o.o. Czy w tej sytuacji spółki te należy uznać za podmioty powiązane dla celów (...)
str. 39
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zapłata otrzymana za prace wykonane etapami jest przychodem podatkowym - interpretacja KIS
Otrzymana zapłata (uregulowana należność), niemająca charakteru zaliczki (przedpłaty), stanowi już w momencie jej otrzymania (lub utraty przez nią charakteru zaliczki) przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. (interpretacja indywidualna (...)
str. 40
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Działalność gospodarcza i najem prywatny
Właściciel firmy prowadzi działalność gospodarczą, do rozliczenia której wybrał opodatkowanie 19% podatkiem liniowym. Posiada on prywatne mieszkanie, które zamierza obecnie wynająć w ramach tzw. najmu prywatnego (...)
str. 41
2.2.
Ewidencjonowanie kosztu wytworzenia środka trwałego przez prowadzących podatkową księgę
Podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR). W bieżącym roku rozpoczyna inwestycję (budowę szpitala - środka trwałego). Jak powinien ewidencjonować w PKPiR wydatki ponoszone na budowę tego (...)
str. 43
2.3.
Wsparcie ze środków unijnych a zwolnienie podatkowe
Podatnik po rozpoczęciu działalności gospodarczej (opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego) otrzymał bezzwrotne środki finansowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wsparcie to stanowi pomoc (...)
str. 44
2.4.
Zatrudnienie osoby skazanej na podstawie skierowania do pracy - obowiązki płatnika
Spółka zawarła umowę z zakładem karnym o skierowanie do pracy w spółce osób skazanych. Czy od należnych tym osobom wynagrodzeń spółka ma obowiązek obliczać i pobierać składki ZUS oraz (...)
str. 45
2.5.
Skierowanie pracownika na studia doktoranckie - zwolnienie z podatku i koszty w firmie
Czy sfinansowane pracownikowi księgowości i kadr studia doktoranckie (czesne, diety, podręczniki) z zakresu analogicznego do wykonywanej pracy, tj. z zakresu HR i księgowości będą zwolnione z podatku dochodowego i składek ZUS? (...)
str. 48
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wycena nieruchomości, która przed wprowadzeniem do działalności została zmodernizowana - interpretacja KIS
Wartość początkową nabytego przez małżonków budynku stanowi jego cena nabycia wynikająca z aktu notarialnego, powiększona o wartość wszystkich nakładów ulepszeniowych. Wyceną biegłego rzeczoznawcy można posłużyć się jedynie (...)
str. 51
2.
Wynajem pomieszczeń zastępczych podczas przebudowy budynku
Rozpoczęliśmy gruntowną przebudowę naszego biurowca. W związku z tym pracownicy administracyjni zostali przeniesieni do wynajętych pomieszczeń zastępczych. Czy koszt wynajmu powinien zwiększyć koszt modernizacji, a tym samym - (...)
str. 53
3.
Wydatki poniesione na relokację środka trwałego
W związku ze sprzedażą części działki nastąpiła zmiana lokalizacji środka trwałego. Poniesiony wydatek dotyczący zakupionej w związku z tym usługi relokacji środka trwałego przekracza znacznie kwotę 3.500 zł. Na (...)
str. 53
4.
Koszt prac poprawkowych dokonanych przed oddaniem środka trwałego do użytkowania
Jednostka (spółka z o.o.) realizuje inwestycję polegającą na wybudowaniu dwóch hal produkcyjnych. Główny wykonawca popełnił błąd, w wyniku czego koniecznym było przeprowadzenie prac poprawkowych przed oddaniem środka (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składka na FGŚP za osoby spokrewnione/spowinowacone z przedsiębiorcą - stanowisko MRPiPS i ZUS
Składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) opłaca się m.in. za pracownika. Przypominamy, że od 5 września 2017 r. obowiązuje nowa definicja pracownika dla celów opłacania (...)
str. 56
2.
Składka na FP za pracę przez niepełny miesiąc
Zatrudniamy pracownika, któremu w umowie o pracę ustaliliśmy wynagrodzenie w kwocie wyższej od określonego w tym roku wynagrodzenia minimalnego. We wrześniu br. wypłaciliśmy mu jednak wynagrodzenie w kwocie niższej od (...)
str. 57
3.
W 2018 r. nowe kody tytułu ubezpieczenia dla niań
Od 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie zmiany w zakresie finansowania składek za nianię, tj. osobę sprawującą opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej. Tak wynika z projektu (...)
str. 58
4.
Ryczałt za pranie odzieży roboczej w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Pracownik zatrudniony od 1 lipca 2016 r. w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymuje wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej oraz ryczałt za pranie odzieży roboczej w wysokości 30 zł. Czy (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Urlop niepełnoetatowca w świadectwie pracy oraz zawarcie umowy przed dopuszczeniem do pracy
1) Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu wykonywał pracę po 4 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu. Do czasu rozwiązania umowy wykorzystał cały przysługujący mu (...)
str. 60
2.
Umowa na zastępstwo - czy może obejmować niższy wymiar czasu pracy oraz jak ustalić jej datę końcową?
Jedna z pracownic uległa wypadkowi samochodowemu i czeka ją długotrwała rekonwalescencja. Na czas jej nieobecności chcemy zatrudnić osobę z zewnątrz. Czy nadal można podpisywać umowy na zastępstwo, a jeśli (...)
str. 62
3.
Przy świadczeniu urlopowym nieważny dochód na członka rodziny
W roku bieżącym zrezygnowaliśmy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, podejmując decyzję o wypłacaniu w zamian świadczeń urlopowych. Jak powinniśmy postąpić w sytuacji, gdy jeden z pracowników odmówił nam złożenia oświadczenia o dochodach (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Umowy o badanie sprawozdań finansowych za 2017 r. - w pytaniach Czytelników
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdań za 2017 r. Zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości, obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego za 2017 r. dotyczy rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (...)
str. 64
1.1.
Kolejna umowa z dotychczasowym audytorem
Sprawozdanie finansowe naszej spółki za 2017 r. podlega obowiązkowi badania. Umowę o badanie zamierzamy podpisać z dotychczasową firmą audytorską (która badała sprawozdanie spółki za 2016 r.) na rok. Czy (...)
str. 65
1.2.
Wybór audytora w przypadku badania dobrowolnego
Nasza jednostka nie ma obowiązku badania sprawozdania finansowego. Niemniej jednak co roku korzysta z usług audytora. Czy w takim przypadku wybór biegłego rewidenta musi nastąpić z uwzględnieniem art. 66 (...)
str. 66
1.3.
Czy prokurent może podpisać umowę o badanie bilansu?
W naszej spółce z o.o. organ zatwierdzający (tj. zgromadzenie wspólników) prawidłowo wybrał firmę audytorską do badania sprawozdania finansowego. Czy umowę o badanie tego sprawozdania może podpisać prokurent (upoważniony (...)
str. 67
2.
Korekta podatku CIT dokonana w 2017 r. a dotycząca 2016 r.
W wyniku nieprawidłowo dokonanej kwalifikacji kosztów w grudniu 2016 r. jesteśmy zmuszeni (sp. z o.o.) dokonać korekty zeznania za 2016 r., polegającej na zwiększeniu podstawy opodatkowania. Nie ulegnie zmianie wysokość (...)
str. 68
3.
Ewidencja wypłaty zapomogi ze środków obrotowych
W związku ze zdarzeniami losowymi, ze środków obrotowych naszej firmy wypłaciliśmy kilku naszym pracownikom zapomogi pieniężne. Jak należy ująć takie wypłaty w księgach rachunkowych uwzględniając fakt, że (...)
str. 69
4.
Prowadzenie magazynu w walucie obcej
Czy polskie przepisy dopuszczaj1 prowadzenie magazynu towarów w walucie obcej, np. w euro lub USD? Jeżeli tak, to jaki kurs powinien być stosowany do przeliczenia faktur wystawionych (...)
str. 71
5.
Inwentaryzacja ciągła i zdawczo-odbiorcza
W ubiegłym roku jednostka podjęła decyzję o stosowaniu w magazynie inwentaryzacji ciągłej, przeprowadzanej raz w ciągu dwóch lat. Obecnie następuje zmiana osób odpowiedzialnych w tym magazynie. Czy można potraktować przeprowadzenie (...)
str. 72
6.
Koszty wykonania usługi sprzedanej w kolejnym miesiącu (pytanie z forum internetowego - www.gofin.forum.pl)
Spółka z o.o. wykonująca usługi poniosła duże koszty (ma wiele faktur zakupowych), a fakturę sprzedaży wystawi dopiero w grudniu br. Jak przeksięgować te koszty (produkcja niezakończona) na kolejne (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.