Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 5 (940) z dnia 10.02.2017
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 5 (940) z dnia 10.02.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów i Głównego Inspektoratu Pracy na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
JPK_VAT przy ręcznym prowadzeniu ewidencji VAT i u podatników zwolnionych z VAT
Od 1 stycznia br. obowiązki w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego (dalej: JPK) dotyczą małych i średnich przedsiębiorców, którzy są obowiązani do przekazywania informacji o ewidencji (...)
str. 4
1.2.
Zwrot VAT w terminie 25 dni, gdy faktury do 15.000 zł nie zostały zapłacone
Zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT, na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku (...)
str. 5
1.3.
Jak w 2017 r. ustalać minimalną stawkę za pracę?
Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa dla podmiotu przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługę wynosi 13 zł. Przy czym przez podmiot "przyjmujący zlecenie lub (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Ułatwienia w wypełnianiu PIT-37 za 2016 r. - zapowiedzi MF
Ministerstwo Finansów poinformowało na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl), że przygotowało nowelizację ustawy o PDOF ułatwiającą sporządzenie zeznania PIT-37. Projekt zakłada, że podatnik nie będzie już (...)
str. 7
2.
Nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
W dniu 24 stycznia 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje m.in. (...)
str. 8
3.
Rozporządzenie zmieniające w sprawie pełnomocnictwa ogólnego
W Dzienniku Ustaw z 23 stycznia 2017 r., pod poz. 138, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 8
4.
Nowe wzory informacji dotyczących wypłaty odsetek i przedłużenie terminu ich przesłania
W Dzienniku Ustaw z 30 stycznia 2017 r. opublikowano dwa rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów: 1) pod poz. 181 - z dnia 25 stycznia 2017 (...)
str. 8
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Refakturowanie mediów - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze, które wynajmują lokale mieszkalne innym podmiotom gospodarczym, z reguły "przerzucają" na najemców koszty mediów (np. opłat za energię elektryczną, cieplną, wodę, itp.), związane (...)
str. 9
1.1.
Rozliczanie refaktur dla celów VAT
"Przerzucanie" kosztów mediów na ich faktycznych odbiorców rozliczane jest dla celów VAT w oparciu o regulacje zawarte w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT. (...)
str. 9
1.2.
Przychody i koszty podatkowe z tytułu refakturowania mediów
W ustawach o podatku dochodowym (podobnie jak na gruncie ustawy o VAT) nie ma regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do rozliczania refakturowania usług. (...)
str. 11
1.3.
Refakturowanie mediów w ewidencji księgowej
W ustawie o rachunkowości nie określono, w jaki sposób jednostki powinny ujmować w ewidencji księgowej operacje związane z refakturowaniem usług (tu: mediów). Biorąc jednak pod (...)
str. 13
2.
Wynagrodzenie członka zarządu z tytułu pełnionej funkcji - podatki i ewidencja księgowa
Osoby pełniące funkcję członka zarządu w spółce z o.o. mogą pełnić tę funkcję nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem. W artykule tym poruszamy wybrane zagadnienia związane z (...)
str. 14
2.1.
Pełnienie funkcji członka zarządu spółki z o.o. - podstawa prawna
Powołanie zarządu jest jednym z warunków utworzenia spółki kapitałowej. Zarząd prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje. Może się on składać z jednego albo większej liczby (...)
str. 14
2.2.
Przychód członka zarządu z tytułu otrzymanego wynagrodzenia
W sytuacji, gdy członek zarządu pełni swoją funkcję na podstawie powołania (bez zawierania odrębnej umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej), to uzyskany przez niego z (...)
str. 15
2.3.
Wynagrodzenie członka zarządu w kosztach uzyskania przychodów spółki z o.o.
Zgodnie z zasadą ogólną, kosztem podatkowym mogą być te wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wydatki te (...)
str. 17
2.4.
Ewidencja księgowa wynagrodzenia członków zarządu
Dla celów bilansowych wynagrodzenie członka zarządu podlega ujęciu w kosztach zgodnie z zasadą memoriału (zawartą w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Wynagrodzenie to (...)
str. 18
IV.
PODATEK VAT
1.
Wybrane interpretacje organów podatkowych w sprawie VAT
1.1.
Faktury wystawiane do paragonów - nowy sposób wykazywania w ewidencji VAT w 2017 r.
Od 1 stycznia 2017 r. czynni podatnicy VAT są zobowiązani w prowadzonej ewidencji VAT wpisywać odrębnie wszystkie faktury dokumentujące transakcje zawierane z podmiotami gospodarczymi wraz (...)
str. 19
1.2.
Przeznaczenie części samochodowych do naprawy firmowych samochodów a korekta VAT
Podatnik, który nabył części samochodowe z przeznaczeniem na towary handlowe, musi dokonać korekty VAT w momencie wykorzystania tych części do własnych samochodów, jeżeli od wydatków (...)
str. 20
2.
Potwierdzenie otrzymania przez nabywcę faktury korygującej - zmiany w 2017 r.
Co do zasady, podstawę opodatkowania obniża się m.in. o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, wartość zwróconych towarów, a także zwróconą nabywcy (...)
str. 22
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Kwartalne deklaracje VAT w 2017 r. - wybrane zagadnienia
Czy spółka cywilna (czynny podatnik VAT od kilku lat), której sprzedaż nie przekroczyła w 2016 r. miliona złotych, ma prawo w 2017 r. rozliczać VAT kwartalnie? Spółka, o której mowa (...)
str. 23
3.2.
Opodatkowanie usług budowlanych w 2017 r.
Od 1 stycznia 2017 r. znaczna część usług budowlanych została objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia. Wykaz usług budowlanych, które zostały objęte tym sposobem rozliczenia, zawiera załącznik nr 14 (...)
str. 25
3.3.
Wystawienie faktury, gdy na poczet transakcji otrzymano zaliczkę
Dokonujemy zapłaty zaliczek na poczet przyszłych dostaw. Kontrahent wystawia faktury zaliczkowe z tytułu otrzymania zaliczek, a co jakiś czas wystawia faktury rozliczeniowe dla dokonanych dostaw (...)
str. 28
3.4.
Utrata prawa do zwolnienia z VAT a korekta VAT
W grudniu 2016 r. moje obroty przekroczyły 150.000 zł i utraciłem prawo do zwolnienia z VAT (stałem się czynnym podatnikiem VAT). Będę korygował VAT od (...)
str. 29
4.
Czy komornik sądowy jest podatnikiem VAT? - będzie uchwała NSA
W świetle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1138 ze zm.), komornik sądowy (...)
str. 30
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Ministerstwo Finansów uruchomiło serwis o cenach transferowych
Jak już wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2017 r. uległy zmianie przepisy dotyczące tzw. cen transferowych. Ministerstwo Finansów na swojej stronie (...)
str. 33
2.
Do składu siedmiu sędziów NSA skierowano pytanie dotyczące poboru podatku u źródła
Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Polski (zob. art. 3 ust. (...)
str. 33
3.
Wydatki na nabycie udziałów a różnice kursowe - interpretacja organu podatkowego
Dodatnie różnice kursowe, powstałe w związku z nabyciem udziałów (akcji), nie korygują ceny nabycia lub objęcia udziałów (akcji). Różnice te powinny być zatem uwzględnione w (...)
str. 34
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Niewypłacone wynagrodzenia pracowników a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
Firma będąca w likwidacji w 2015 r. nie wypłaciła pracownikom wynagrodzeń za pracę ani nagród jubileuszowych, w związku z czym ich wartość wyłączyła z kosztów podatkowych 2015 r. Wynagrodzenia te (nagrody) nie (...)
str. 36
4.2.
Rezygnacja z dofinansowania a ujęcie w kosztach podatkowych wydatków związanych z jego pozyskaniem
Spółka z o.o. ubiegała się o pozyskanie środków pieniężnych z UE, w związku z czym zleciła firmie doradczej przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Poniesione na ten (...)
str. 37
4.3.
Spółka z o.o. i spółka jawna jako podmioty powiązane
Jedyny polski udziałowiec spółki z o.o., będący również jedynym członkiem zarządu, jest równocześnie wspólnikiem spółki jawnej. Spółka z o.o. sprzedaje towary i usługi spółce jawnej. (...)
str. 38
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Transakcje powyżej 15.000 zł a koszty uzyskania przychodów - interpretacja organu podatkowego
Przez pojęcie "transakcji" - na potrzeby przepisów o obowiązku regulowania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego - należy rozumieć umowę, której przedmiotem jest odpłatne świadczenie usług (...)
str. 40
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Możliwość wspólnego opodatkowania dochodów przez małżonków
Podatnik rozpoczął prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej od listopada 2016 r. Podatek dochodowy rozlicza na zasadach ogólnych, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. Ponadto uzyskał przychody (...)
str. 42
2.2.
Zakup części zamiennych do usług naprawy pojazdów a prawo do ryczałtu ewidencjonowanego
Z tytułu prowadzonej działalności opłacam ryczałt ewidencjonowany. Świadczę usługi naprawy pojazdów mechanicznych. Kupuję części zamienne do wykonywanych napraw. Czy już sam fakt zakupu ww. części (...)
str. 43
2.3.
Bilety/karnety sportowe przekazane nieodpłatnie pracownikom i kontrahentom - podatek dochodowy i VAT
Klub sportowy zamierza przekazać nieodpłatnie bilety/karnety wstępu na zawody sportowe m.in. kontrahentom oraz pracownikom. Czy w związku z tym przekazaniem u osób otrzymujących te bilety/karnety (...)
str. 44
2.4.
Wysłanie pracowników za granicę a powstanie zagranicznego zakładu pracodawcy
Polska spółka z o.o. wysyła zatrudnionych przez siebie pracowników do pracy na terytorium Słowacji - na kasie i w magazynie, w supermarketach należących do brytyjskiej (...)
str. 46
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wartość początkowa środka trwałego ujawnionego podczas inwentaryzacji - interpretacja organu podatkowego
Ustalając wartość początkową ujawnionych środków trwałych należy sięgnąć do historycznego kosztu ich nabycia albo kosztu ich wytworzenia. Nie można zatem przyjąć wartości godziwej z dnia (...)
str. 48
2.
Trwałe odłączenie części składowej maszyny
W ramach modernizacji maszyny produkcyjnej (zakupu nowej części) jedna z jej części składowych zostanie odłączona i przyłączona do innego urządzenia. Jak rozliczyć taką operację w (...)
str. 49
3.
Wynagrodzenie za przestój podwykonawcy
Nabyliśmy lokal, w którym zamierzamy przeprowadzić prace adaptacyjne. Ponieważ jednak lokal został udostępniony wykonawcy z opóźnieniem, zostaliśmy obciążeni umowną opłatą za pozostawanie wykonawcy w gotowości. (...)
str. 50
4.
Nakłady poniesione na wybudowanie przyłączy do budynku
Spółka z o.o. prowadzi działalność w budynku wybudowanym na dzierżawionym gruncie. Obecnie ponosi nakłady na budowę pompowni kanalizacyjnej sieci oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych budynku. Z chwilą (...)
str. 51
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Jednolity Plik Kontrolny
1.1.
Informacje JPK_VAT - przedłużenie terminu złożenia i sankcje karne
Obowiązek przesyłania informacji o ewidencji VAT wynika z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nim osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz (...)
str. 53
1.2.
JPK_VAT, gdy księgi prowadzi biuro rachunkowe
Świadczę usługi księgowe. W ewidencji VAT ujmuję zbiorczo kwoty sprzedaży na podstawie otrzymanych od klientów rejestrów sprzedaży i miesięcznych raportów z kasy fiskalnej. Czy tak (...)
str. 54
1.3.
Wpływ przychodu ze zbycia udziałów na obowiązki w zakresie JPK
Dokonaliśmy zbycia posiadanych udziałów w innej jednostce. Czy określając status przedsiębiorcy dla potrzeb JPK, jako obrót finansowy należy wykazać wynik na zbyciu udziałów, czy cały (...)
str. 55
1.4.
JPK w zakresie faktur i przychodów
Czy w strukturze JPK_faktury ujmuje się noty korygujące? W przypadku tego pytania możemy kierować się odpowiedzią udzieloną przez Ministerstwo Finansów w trakcie konsultacji dot. struktur (...)
str. 56
2.
Obliczanie ulgi na PFRON, gdy zakupu dokonano na przełomie roku - wyjaśnienie PFRON
Przypomnijmy na wstępie, że na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. (...)
str. 57
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Ubezpieczenie rolnika w KRUS po wypłacie wyrównania wynagrodzenia ze zlecenia - wyjaśnienie KRUS
Rolnik lub domownik ubezpieczony w KRUS, który dodatkowo wykonuje m.in. umowę zlecenia i podlega z tego tytułu ubezpieczeniom w ZUS jako zleceniobiorca, może równolegle podlegać (...)
str. 58
2.
Zmiany w kodach wykorzystywanych przy wypełnianiu dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS
Od 1 marca 2017 r. wejdzie w życie (z nieistotnymi tu wyjątkami) ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. (...)
str. 58
3.
Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia przez osobę wykonującą umowę zlecenia
Zawarłam umowę zlecenia i podlegam z tego tytułu m.in. ubezpieczeniu zdrowotnemu w ZUS. Czy podleganie temu ubezpieczeniu z racji wykonywanej umowy daje mi prawo do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (...)
str. 59
4.
Obliczanie wysokości wynagrodzenia chorobowego, a następnie zasiłku, dla pracownicy w ciąży
Od 1 stycznia 2017 r. wprowadziliśmy podwyżkę płac. Pracownica w połowie miesiąca stała się niezdolna do pracy z powodu choroby przypadającej na okres ciąży. Czy (...)
str. 60
X.
PRAWO PRACY
1.
Rezygnacja z ZFŚS i regulaminów zakładowych przez pracodawców zatrudniających poniżej 50 pracowników
Jesteśmy spółką, która na dzień 1 stycznia 2017 r. zatrudniała 46 pracowników. Aktualnie nie jesteśmy już zobowiązani do tworzenia regulaminu pracy i wynagradzania. Zostały one (...)
str. 61
2.
Prawo do urlopu dodatkowego po ponownym zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
Pracownik przed kilkoma laty został zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Po przepracowaniu roku od dnia zaliczenia go do tego stopnia nabył prawo do urlopu dodatkowego. (...)
str. 64
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Różnice kursowe z wyceny bilansowej w kolejnym roku obrotowym
Jak rozliczać w kolejnym roku obrotowym różnice kursowe z wyceny bilansowej? Sposób rozliczenia w kolejnym roku obrotowym zwiększeń lub zmniejszeń stanu aktywów i pasywów wynikających (...)
str. 66
2.
Odsetki na dzień bilansowy od kredytu obrotowego pobrane w styczniu 2017 r.
Spółka z o.o. korzysta z kredytu w rachunku bieżącym, który jest wykorzystywany do finansowania bieżącej działalności gospodarczej. Odsetki od wykorzystanego kredytu za grudzień 2016 r. (...)
str. 68
3.
Pokrywanie strat za 2016 rok w stowarzyszeniach
Prosimy o informację co do sposobu pokrycia strat powstałych w stowarzyszeniach za rok 2016: a) z działalności statutowej (w stowarzyszeniach nieprowadzących działalności gospodarczej) z funduszu (...)
str. 69
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Podatek dochodowy za 2016 r. w księgach rachunkowych
W księgach rachunkowych którego roku należy wykazać grudniową zaliczkę na podatek dochodowy, która została wpłacona w styczniu 2017 r.? Czy podlega ona wykazaniu w sprawozdaniu finansowym za 2016 r.? Zaliczkę (...)
str. 71
4.2.
Księgowanie faktur na przełomie roku
Na przełomie roku często występują przypadki, gdy faktura dotycząca wykonanej w grudniu usługi zostaje wystawiona i wpływa do naszej jednostki w styczniu następnego roku. Jak należy ewidencjonować takie (...)
str. 73
4.3.
Wycena bilansowa udzielonej pożyczki
Spółka z o.o. udzieliła pożyczki innej spółce kapitałowej. Ponieważ termin spłaty rat pożyczki wraz z odsetkami przypada w przyszłym roku, powstała wątpliwość, jak wycenić taką pożyczkę na dzień (...)
str. 74
4.4.
Roszczenia sporne ustalone podczas inwentaryzacji
W wyniku czynności potwierdzenia sald ustalono, że część nieuregulowanych przez nas zobowiązań jako sporna będzie rozstrzygana przez sąd. Jak ująć takie zobowiązania w księgach rachunkowych? W sytuacji, gdy (...)
str. 74
4.5.
Nowe wzory sprawozdań finansowych za 2016 r. a dane porównawcze
Sprawozdanie finansowe za 2016 r. po raz pierwszy sporządzone zostanie na nowym wzorze sprawozdania wynikającym z załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Jak zaprezentować dane porównawcze w odniesieniu do (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.