Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 13 (984) z dnia 01.05.2018
Rozliczenia między spółką a wspólnikiem - podatki i ewidencja księgowa
Dodatek nr 15
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13
z dnia 01.05.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
APORTY, WKŁADY PIENIĘŻNE, PRZESUNIĘCIA MAJĄTKOWE
1.
Wniesienie aportu do spółki z o.o. - rozliczenie u wspólnika wnoszącego aport
Jeżeli wkładem do spółki z o.o. w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać (...)
str. 3
1.1.
Wniesienie aportu a VAT należny
Zasadą jest, że opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów, za którą uważa się generalnie przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Na potrzeby VAT (...)
str. 3
1.2.
Przychód i koszt podatkowy z tytułu wniesienia aportu do spółki z o.o.
Przychód podatkowy Podmioty, które wnoszą do spółki kapitałowej aport w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, uzyskują z tego tytułu przychód podatkowy. Zgodnie (...)
str. 5
1.3.
Ewidencja księgowa wniesienia aportu/objęcia udziałów w spółce z o.o.
U wnoszącego, udziały objęte w zamian za aport do spółki z o.o. są zaliczane do aktywów finansowych (z reguły są to długoterminowe aktywa finansowe). Są (...)
str. 6
2.
Wkłady pieniężne do spółek nie powodują powstania przychodu w CIT
Wniesienie wkładu pieniężnego do spółek nie powoduje powstania przychodu podatkowego. Tak było w stanie prawnym obowiązującym w 2017 r. i tak jest obecnie (pomimo zmiany (...)
str. 7
3.
Przekazanie wspólnikowi rzeczowego składnika majątku spółki osobowej - wybrane zagadnienia
W praktyce mogą mieć miejsce sytuacje, w których wspólnicy spółek osobowych przekazują środki trwałe (towary, itd.) do prywatnych majątków wspólników. Jak takie przekazanie rozliczyć dla (...)
str. 8
3.1.
Zasady rozliczania podatku dochodowego przez wspólnika
Na gruncie przepisów ustawy o PDOF, podatnikiem podatku dochodowego jest osoba fizyczna będącą wspólnikiem w spółce osobowej (np. jawnej), a nie ta spółka. Zarówno przychody (...)
str. 9
3.2.
Wypłata zysku w formie niepieniężnej a PIT
W myśl art. 52 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wspólnik spółki jawnej może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Wypłata (...)
str. 9
3.3.
Składniki majątku przekazane wspólnikowi w związku z jego wystąpieniem ze spółki bądź jej likwidacją
Ze wspólnikiem występującym ze spółki jawnej spółka rozlicza się zgodnie z zasadami określonymi odpowiednio w art. 65 K.s.h. Tytułem spłaty swojego udziału wspólnik zasadniczo powinien (...)
str. 11
3.4.
Wycofanie składnika majątku ze spółki do majątku osobistego wspólnika a PIT
Wspólnicy spółki jawnej mogą - bez specjalnego uzasadnienia prawnego - podjąć decyzję (uchwałę) o wycofaniu składnika majątku z prowadzonej działalności gospodarczej i nieodpłatnym przekazaniu go (...)
str. 11
3.5.
Skutki w VAT związane z przekazaniem składnika majątku wspólnikowi
Dla celów VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat (...)
str. 12
3.6.
Ewidencja księgowa przekazania składnika majątku wspólnikowi
Jeśli składnik majątku, przekazany wspólnikowi spółki osobowej, stanowił dotychczas w spółce środek trwały, to przekazanie to wiąże się z koniecznością zaprzestania dokonywania dalszych odpisów amortyzacyjnych (...)
str. 13
II.
ŚWIADCZENIA POMIĘDZY SPÓŁKĄ A WSPÓLNIKIEM
1.
Pożyczka udzielona spółce osobowej przez jej wspólnika
W spółkach często się zdarza, że wspólnicy postanawiają zasilić spółkę finansowo poprzez udzielenie spółce pożyczki. Spółka osobowa prawa handlowego (do jakiej zalicza się m.in. spółka (...)
str. 14
1.1.
Udzielenie pożyczki - skutki w PIT w spółce i u wspólnika
Spółka jawna/komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 ustawy o PDOF, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (...)
str. 14
1.2.
Kiedy udzielanie pożyczek podlega opodatkowaniu VAT?
Podmiot udzielający pożyczki jako podatnik VAT Udzielanie pożyczek - jako odpłatne świadczenie usług - podlega generalnie opodatkowaniu VAT. Bez znaczenia jest, czy udzielanie pożyczek zostało (...)
str. 16
1.3.
Pożyczka udzielona spółce osobowej przez jej wspólnika a PCC
Zakres opodatkowania PCC Umowy pożyczki pieniędzy - jako czynności wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o (...)
str. 17
1.4.
Ujęcie w księgach rachunkowych pożyczki od wspólnika
Prowadząc księgi rachunkowe, spółki jawne/komandytowe mają obowiązek wyodrębnić w ewidencji księgowej m.in. te elementy kosztów i przychodów, które wpływają na podstawę opodatkowania u poszczególnych wspólników. (...)
str. 19
2.
Nieodpłatne świadczenia wspólników na rzecz spółki kapitałowej - wybrane zagadnienia
Wspólnicy spółek kapitałowych (tj. spółki z o.o. i spółki akcyjnej) wykonują często na rzecz spółki różnego rodzaju usługi, nie pobierając w zamian żadnego wynagrodzenia. Mowa (...)
str. 19
2.1.
Świadczenia wspólników bez wynagrodzenia a przychód z nieodpłatnych świadczeń w spółce
Do przychodów podatkowych zalicza się m.in. wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Tak (...)
str. 20
2.2.
Otrzymanie świadczenia od wspólnika bez wynagrodzenia - skutki w VAT
Na gruncie ustawy o VAT, otrzymanie nieodpłatnego świadczenia od wspólnika jest dla spółki otrzymującej takie świadczenie neutralne. Nie jest ona zobowiązana do wykazania z tego (...)
str. 22
2.3.
Czy nieodpłatne świadczenia ujmuje się w księgach rachunkowych?
Na potrzeby ustawy o rachunkowości, przez przychody rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, (...)
str. 22
3.1.
Firmowy samochód używany także do celów prywatnych przedsiębiorcy/wspólnika
Osoba prowadząca działalność gospodarczą przychody podatkowe i koszty ich uzyskania ustala według zasad wskazanych w przepisach ustawy o PDOF. Za przychody z działalności gospodarczej uważa (...)
str. 23
3.2.
Samochód przedsiębiorcy używany w działalności gospodarczej a ewidencja przebiegu pojazdu
Przepisy podatkowe zobowiązują do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, odrębnie na potrzeby ustawy o VAT oraz odrębnie ustawy o PDOF. Ewidencja przebiegu pojazdu, o której mowa (...)
str. 24
3.3.
Prywatny samochód wspólnika spółki osobowej wykorzystywany na potrzeby spółki
Wspólnicy spółki osobowej (np. cywilnej, jawnej) wykorzystują często na potrzeby działalności tej spółki swoje prywatne samochody osobowe, przy czym spółka nie ma żadnego tytułu prawnego (...)
str. 24
III.
DYWIDENDY, PODZIAŁ WYNIKU W SPÓŁCE OSOBOWEJ
1.
Dywidenda pieniężna w 2018 r.
Zysk netto spółki kapitałowej (spółki z o.o./akcyjnej) za dany rok obrotowy może zostać przeznaczony m.in. na dywidendę dla wspólników. Jak dla celów podatku dochodowego rozliczyć (...)
str. 27
1.1.
Obowiązki spółki wypłacającej dywidendę - jako płatnika
Dywidenda wypłacona osobie fizycznej Otrzymana przez wspólnika będącego osobą fizyczną dywidenda stanowi przychód z kapitałów pieniężnych (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy (...)
str. 27
1.2.
Ewidencja księgowa dywidendy pieniężnej
• Spółka wypłacająca dywidendę Przeznaczenie zysku netto na wypłatę dywidendy można ująć w księgach rachunkowych spółki wypłacającej zapisem: - Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego", (...)
str. 30
2.
Dywidenda przekazana w formie niepieniężnej
W sytuacji, gdy spółka kapitałowa (tj. spółka z o.o. czy akcyjna) osiągnęła za poprzedni rok obrotowy zysk, to ma ona prawo do jego podziału (podziałowi (...)
str. 31
2.1.
Przekazanie dywidendy niepieniężnej wspólnikowi a VAT należny
Na gruncie ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega m.in. odpłatna dostawa towarów, przez którą rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W wyniku przekazania (...)
str. 31
2.2.
Przychody i koszty podatkowe w spółce przekazującej dywidendę rzeczową
Jeżeli spółka kapitałowa (spółka z o.o./akcyjna) przekazuje wspólnikowi dywidendę w formie rzeczowej, to skutki takiego przekazania należy rozpatrywać przez pryzmat art. 14a ustawy o PDOP. (...)
str. 32
2.3.
Ewidencja księgowa "wypłaty" dywidendy rzeczowej
W ustawie o rachunkowości ustawodawca nie odniósł się wprost do sposobu ujmowania w księgach rachunkowych spółki kapitałowej przekazanej wspólnikom dywidendy rzeczowej. Naszym zdaniem, taka operacja (...)
str. 33
3.
Podział wyniku w spółce osobowej - wybrane zagadnienia
Spółki osobowe prawa handlowego, takie jak spółka jawna czy komandytowa, mogą z tytułu prowadzonej działalności uzyskiwać przychody lub mogą ponosić straty. W artykule tym odnosimy (...)
str. 34
3.1.
Zasady podziału wyniku finansowego w spółce osobowej
W spółkach osobowych prawa handlowego prowadzących księgi rachunkowe, takich jak spółka jawna czy spółka komandytowa, podział wyniku finansowego za dany rok może nastąpić dopiero po (...)
str. 35
3.2.
Przeznaczenie zysku na wypłaty dla wspólników
Jak wspomnieliśmy, wypracowany przez spółkę jawną/komandytową w 2017 r. zysk może zostać przeznaczony do podziału między wspólników. Dokonując podziału tego zysku, należy mieć na uwadze, (...)
str. 36
3.3.
Podwyższenie kapitału zakładowego (podstawowego) z wypracowanego zysku
Jeśli wypracowany przez spółkę jawną/komandytową zysk został przekazany na podwyższenie kapitału zakładowego (podstawowego) tych spółek, to przekazanie to skutkuje zwiększeniem wkładów wspólników. Wiąże się to (...)
str. 38
3.4.
Przekazanie zysku na utworzenie/podwyższenie kapitału zapasowego lub rezerwowego
Wprawdzie ani spółka jawna, ani komandytowa nie są zobowiązane do tworzenia kapitału zapasowego czy rezerwowego, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby spółki te tworzyły (...)
str. 38
3.5.
Sposób pokrycia straty spółki jawnej/komandytowej
Jeżeli wynik finansowy spółki jawnej/komandytowej za 2017 r. wykazał stratę, to stratę tę jednostka musi odpowiednio rozliczyć, co może zostać zaewidencjonowane np. w następujący sposób: (...)
str. 39
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.