Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 15 (986) z dnia 20.05.2018
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Sprawozdania finansowe za 2017 r. przekazuje się do urzędu skarbowego nadal w formie papierowej
Jak już wielokrotnie informowaliśmy (m.in. w opracowaniu pt. "Zmiany w zakresie składania sprawozdań finansowych za 2017 r.", opublikowanym w Biuletynie Informacyjnym nr 11 z 10 (...)
str. 4
1.2.
Przychody o charakterze odsetkowym
Na podstawie art. 15c ust. 1 ustawy o PDOP, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów (...)
str. 5
2.
Komunikaty Ministerstwa Finansów
2.1.
Szybszy zwrot podatku dla dużych rodzin
Czas zwrotu nadpłaty podatku dla rodzin wielodzietnych, które rozliczą się elektronicznie z urzędem skarbowym, wyniesie maksymalnie 30 dni. Tak poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie zamieszczonym (...)
str. 6
2.2.
MF opublikowało dane dużych podatników CIT
Na podstawie art. 27b ustawy o PDOP, minister właściwy do spraw finansów publicznych został zobowiązany do podawania do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Opublikowano nowe wzory deklaracji VAT
W Dzienniku Ustaw z 9 maja 2018 r., pod poz. 856, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji (...)
str. 7
2.
Nowy wzór dokumentu w sprawie akcyzy od zakupu samochodu
W Dzienniku Ustaw z 7 maja 2018 r., pod poz. 832, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 7
3.
Planowane zmiany w CIT dotyczące firm inwestujących w najem nieruchomości
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt (z dnia 25 kwietnia 2018 r.) ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości. Jak wskazano w (...)
str. 7
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdu - wybrane zagadnienia
Podmioty gospodarcze użytkują na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochody, w związku z czym są one zobowiązane do ponoszenia wydatków na ubezpieczenie tych pojazdów (np. OC, (...)
str. 8
1.1.
Podatkowe i bilansowe rozliczenie zakupu polisy komunikacyjnej
Koszty uzyskania przychodów Wydatki na ubezpieczenie samochodu podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. Są one zatem kosztem podatkowym wówczas, gdy samochód, którego (...)
str. 8
1.2.
Sprzedaż samochodu przed upływem okresu ubezpieczenia - CIT/PIT i ewidencja księgowa
Przed upływem okresu, na jaki zawarto umowę ubezpieczenia pojazd, którego ubezpieczenie to dotyczy, może zostać sprzedany. Jak wynika z art. 31 ustawy z dnia 22 (...)
str. 12
2.
Karnety sportowe dla pracowników - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
Coraz częściej podmioty gospodarcze, oprócz wynagrodzenia za pracę, przekazują swoim pracownikom dodatkowe świadczenia, np. finansują w całości lub w części - ze środków obrotowych - (...)
str. 14
2.1.
Otrzymanie karnetu sportowego przez pracownika - PIT i składki ZUS
Przychód pracownika Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na (...)
str. 14
2.2.
Wydatki na zakup karnetów sportowych a koszty uzyskania przychodów
Zasadą jest, że do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i (...)
str. 17
2.3.
Przekazanie karnetów sportowych pracownikom - obowiązek wykazania VAT należnego
Karnety sportowe w całości sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług podlegające (...)
str. 18
2.4.
Ewidencja księgowa zakupu karnetów sportowych i ich przekazania pracownikom
Faktura za zakup karnetów sportowych może zostać ujęta w księgach rachunkowych jednostki np. zapisem (przy założeniu, że VAT naliczony podlega odliczeniu): a) wartość netto faktury: (...)
str. 19
IV.
PODATEK VAT
1.
Metodyka należytej staranności w VAT w świetle wyjaśnień MF
W wyniku zakończenia konsultacji społecznych ws. należytej staranności wypracowano wskazówki pomocne urzędnikom skarbowym w ocenie dochowania należytej staranności w VAT przez przedsiębiorców (stanowiące także wskazówkę (...)
str. 20
1.1.
Rozpoczęcie współpracy z kontrahentem
MF przyjęło na potrzeby Metodyki, że rozpoczęcie współpracy z kontrahentem stanowi zawarcie transakcji z podmiotem, z którym podatnik wcześniej nie zawierał transakcji handlowych dotyczących towarów. (...)
str. 21
1.2.
Kontynuacja współpracy z kontrahentem
MF wskazało, że w przypadku kontynuacji współpracy gospodarczej ryzyko nieświadomego udziału podatników w procederze oszustw podatkowych jest mniejsze i dlatego dochowanie należytej staranności należy oceniać (...)
str. 24
1.3.
Mechanizm podzielonej płatności a dochowanie należytej staranności
MF wskazało w Metodyce, że jeżeli płatność na rzecz dostawcy towaru zostanie zrealizowana przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności, wówczas należy uznać, że podatnik dochował należytej (...)
str. 25
2.
Przedłużenie terminu zwrotu VAT w związku z kontrolą podatkową - wyrok WSA
Organ podatkowy może przedłużyć termin zwrotu VAT najpóźniej do dnia zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania (...)
str. 26
3.
Zmiana przeznaczenia środków trwałych a prawo do korekty VAT przez gminę - opinia rzecznika TSUE
Polskie regulacje prawne Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, (...)
str. 27
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Mechanizm podzielonej płatności - czy będzie istniał obowiązek posiadania rachunku w banku/SKOK-u?
Jestem czynnym podatnikiem VAT i mikroprzedsiębiorcą. Wszystkich rozliczeń dokonuję w formie gotówkowej. Czy wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności powoduje, że będę musiał założyć rachunek bankowy lub (...)
str. 29
4.2.
Czy usługa montażu towarów podlega opodatkowaniu według odwrotnego obciążenia?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaję generalnemu wykonawcy usług budowlanych stalowe regały magazynowe wraz z usługą montażu. Usługę tę (sklasyfikowaną pod PKWiU 43.99.50.0) świadczy dla mnie (...)
str. 30
4.3.
Składka na TFG a procedura VAT-marża dla usługi turystycznej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę biuro turystyczne i odprowadzam składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG). Składkę tę pobieram od klientów biura. Czy w takiej sytuacji (...)
str. 31
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Koszty bezpośrednio związane z nabyciem towaru/świadczeniem usługi - w świetle wyjaśnień MF
Ograniczenia w zaliczaniu niektórych wydatków do kosztów podatkowych Na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP, podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów (...)
str. 32
2.
Wydatki na posiłki/obiady dla podwykonawcy a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
W przypadku, gdy obowiązek ponoszenia wydatków na posiłki/obiady dla podwykonawców wynika z zawartych z nimi umów (lub innych dokumentów, stanowiących podstawę realizacji przez nich usług), (...)
str. 35
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Wypłata dywidendy w walucie obcej a podatkowe różnice kursowe
Spółka z o.o. zamierza wypłacić wspólnikom dywidendę za 2017 r. w walucie obcej, dokonując przelewu z rachunku walutowego. Czy w związku z wypłatą dywidendy powstaną (...)
str. 37
3.2.
Wydruk z MSiG postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego a udokumentowanie nieściągalności należności
Spółka z o.o. posiada niezapłaconą (nieprzedawnioną) należność od kontrahenta krajowego, która była zarachowana do przychodów należnych. Spółka dowiedziała się, że w stosunku do ww. kontrahenta (...)
str. 38
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Przejęcie przez wspólnika majątku likwidowanej spółki osobowej a PIT - interpretacja KIS
Jeżeli w związku z likwidacją spółki osobowej majątek spółki otrzymuje tylko jeden wspólnik, z jednoczesnym obowiązkiem spłaty połowy jego wartości na rzecz drugiego wspólnika, u (...)
str. 41
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zapewnienie zakwaterowania dla zleceniobiorcy prowadzącego działalność gospodarczą a PIT
Zleceniodawca zapewnia nocleg (zamawia na swoją firmę i opłaca) zleceniobiorcy (osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą). W zawartej umowie o współpracę z tym podmiotem jest zobowiązanie (...)
str. 43
2.2.
Zasady numeracji dowodów w PKPiR
Prowadzę działalność gospodarczą i rozliczam się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W jaki sposób należy numerować dowody wpisywane do księgi? Czy numeracja powinna (...)
str. 45
2.3.
Zasady odliczania straty z działalności gospodarczej i z najmu prywatnego
W 2017 r., będąc wspólnikiem spółki jawnej, poniosłem stratę. Także z najmu prywatnego opodatkowanego na zasadach ogólnych poniosłem stratę. W 2018 r. rozpocząłem własną działalność (...)
str. 46
2.4.
Czy wydatki na naukę języka obcego mogą być kosztem podatkowym u prowadzącego działalność?
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą w zakresie m.in. reklamy i marketingu. W mojej pracy znajomość języka angielskiego jest koniecznością m.in. z uwagi na kontakty biznesowe. Czy (...)
str. 47
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wartość początkowa budynku a zainstalowane w nim urządzenia stanowiące wyposażenie - interpretacja KIS
Urządzenia zamontowane w budynku, które nie stanowią elementów tego budynku, podlegają rozliczeniu jako odrębne środki trwałe. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 kwietnia (...)
str. 48
2.
Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł nabyte w 2017 r., a oddane do używania w 2018 r.
W 2017 r. zostały zakupione składniki majątku kwalifikujące się do środków trwałych o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł, które zostaną oddane do używania w pierwszej połowie (...)
str. 50
3.
Podstawa naliczenia amortyzacji w latach kolejnych przy jednorazowym odpisie amortyzacyjnym
W listopadzie 2017 r. firma zakupiła fabrycznie nowe urządzenie z grupy KŚT 6 i wprowadziła je do ewidencji środków trwałych. W następnym miesiącu (tj. grudniu (...)
str. 51
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Ochrona danych osobowych
1.1.
Prawo do bycia zapomnianym w świetle RODO
Czy były właściciel lokalu (posiadający spółdzielcze prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności) będzie mógł skorzystać z prawa do bycia zapomnianym zgodnie z RODO? Czy (...)
str. 53
1.2.
Ochrona danych osobowych przekazywanych firmie ubezpieczeniowej
Spółdzielnia mieszkaniowa współpracuje z firmą ubezpieczeniową. Oferuje ona ubezpieczenie ze składką miesięczną płatną przy opłacie za lokal. Mieszkańcy płacą przelewem lub w kasie spółdzielni zaznaczając, (...)
str. 55
2.
Można uzyskać zaświadczenie o wykonaniu obowiązków podatkowych przez kontrahenta
Prowadzę działalność gospodarczą. Chciałbym sprawdzić wiarygodność kontrahenta i w tym celu dowiedzieć się, czy złożył on deklarację VAT-7 za marzec 2018 r. Czy uzyskam taką (...)
str. 55
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Informacja do KRUS o wysokości podatku dochodowego z działalności za 2017 r.
Rolnik (domownik), który podlegając ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie, z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, może (...)
str. 56
2.
Ulga na start dla przedsiębiorcy wykonującego usługi na rzecz byłego zleceniodawcy
Od 1 czerwca 2018 r. rozpocznę prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W jej ramach będę świadczyła usługi na rzecz byłego zleceniodawcy (będą to te same czynności, (...)
str. 57
3.
Uzupełnianie zmiennej premii wliczanej do podstawy wymiaru zasiłków
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości oraz zmienną premię. Jej wysokość jest obliczana procentowo od wynagrodzenia uzyskanego za dni przepracowane, czyli pomniejszana proporcjonalnie za (...)
str. 59
X.
PRAWO PRACY
1.
Odprowadzenie I raty odpisu na ZFŚS
1) Jesteśmy spółką, zatrudniamy 67 pracowników i tworzymy ZFŚS. Czy ze względu na trudności finansowe możemy w drodze zapisu w regulaminie wynagradzania przesunąć termin odprowadzenia (...)
str. 60
2.
Zmiana warunków zatrudnienia pracownika powracającego z urlopu wychowawczego
Jedna z naszych pracownic niedługo powróci z urlopu wychowawczego. Po jakim czasie będziemy mogli zmienić jej warunki pracy? Prawo pracy nie wprowadza okresu ochronnego przed (...)
str. 62
3.
Nadpłata ryczałtu na jazdy lokalne z winy pracownika
Pracownik pobierający ryczałt na jazdy lokalne nie zgłosił nam faktu, że samochód, na który ryczałt jest wypłacany, uczestniczył w wypadku i - z uwagi na (...)
str. 63
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Ewidencja księgowa zapłaty za pomocą mechanizmu podzielonej płatności VAT
W związku z wejściem w życie w najbliższym czasie mechanizmu podzielonej płatności w VAT prosimy o informację, w jaki sposób prawidłowo ująć związane z tym (...)
str. 65
2.
Podział wyniku finansowego w spółce z o.o. - wypłata dywidendy
W sprawozdaniu finansowym za 2017 r. spółka z o.o. wykazała zysk. Czy dokonując jego podziału należy brać pod uwagę zysk w kwocie netto, czy brutto? (...)
str. 67
3.
Odpisanie w koszty należności przedawnionych
Na podstawie weryfikacji należności, dokonanej na dzień bilansowy ustalono, że ich część uległa przedawnieniu. Czy w takim przypadku odpisanie należności może nastąpić na podstawie uchwały (...)
str. 70
4.
Księgi rachunkowe przedsiębiorcy będącego wspólnikiem spółki cywilnej
Czy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, będący jednocześnie wspólnikiem spółki cywilnej osób fizycznych, ustalając wartość przychodów decydujących o obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, powinien zsumować przychody z (...)
str. 72
5.
Relacja z dyżuru telefonicznego
5.1.
Obowiązki związane z zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego
Czy w związku z planowanym terminem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. ustawa o rachunkowości zobowiązuje spółkę z o.o. do udostępnienia swoim udziałowcom informacji o (...)
str. 73
5.2.
Rezygnacja z tworzenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
W ramach uproszczeń zamierzamy (jako sp. z o.o.) zrezygnować z tworzenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W jaki sposób wyksięgować utworzone w (...)
str. 74
5.3.
Błędy ujawnione w roku bieżącym a dotyczące lat ubiegłych
Jednostka po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r. ujawniła błędy popełnione w poprzednim roku. Jak należy poprawiać takie błędy? Czy dopuszczalna jest zmiana sprawozdania finansowego (...)
str. 75
5.4.
Odpis aktualizujący w przypadku udzielenia pożyczki
Udzieliliśmy naszemu stałemu kontrahentowi pożyczki. Jednak w związku z jego pogarszającą się sytuacją finansową, jej spłata wydaje się być mało prawdopodobna. W związku z tym (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.