Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 11 (275) z dnia 10.11.2018
Podatek dochodowy od osób prawnych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 11 (275) z dnia 10.11.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-11 ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Ustalenie statusu małego podatnika na potrzeby CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 września 2018 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.287.2018.1.AG) "(…) Wnioskodawca - sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą między innymi w (...)
str. 3
2.
Przeniesienie części kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy a CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 września 2018 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.289.2018.1.AT) "(…) Wnioskodawca jest polską spółką kapitałową, polskim rezydentem podatkowym (dalej też jako: (...)
str. 5
II.
Do artykułu 12-14a ustawy - przychody
1.
Nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu a przychód spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 września 2018 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.350.2018.1.RK) "(…) Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, polski rezydent podatkowy (dalej: Spółka Dominująca) (...)
str. 7
2.
Regulowanie zobowiązań w drodze wydania towarów a powstanie przychodu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 września 2018 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.407.2018.1.MST) "(…) Spółka akcyjna (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") jest podatnikiem podatku dochodowego od (...)
str. 8
3.
Kwoty otrzymane od ubezpieczyciela tytułem zwrotu odszkodowań wypłaconych klientom
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 września 2018 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.351.2018.1.JG) "(…) Spółka świadczy usługi transportowe polegające na przewozie przesyłek będących własnością klientów. (...)
str. 10
4.
Skutki w podatku dochodowym nieodpłatnego używania znaku towarowego stanowiącego współwłasność
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 października 2018 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.339.2018.2.SO) "(…) Wnioskodawczyni jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i zarazem wspólnikiem w spółce (...)
str. 12
5.
Otrzymanie kart paliwowych od kontrahenta w ramach promocji
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 października 2018 r., nr 0111-KDiB2-1.4010.320.2018.1.AP) "(…) Wnioskodawca - Spółka z o.o. (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca"), jest autoryzowanym (...)
str. 14
6.
Wpłaty dokonywane przez najemców na poczet wykupu mieszkań a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 września 2018 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.184.2018.2.PB) "(…) W ramach wykonywania polityki mieszkaniowej miasta (...) Spółka z o.o. realizuje (...)
str. 15
III.
Do artykułu 15-15e ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Zapisy w księgach rachunkowych a moment ujęcia kosztów dla celów podatku dochodowego
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 24 sierpnia 2018 r., sygn. akt II FSK 2721/16 "(…) Skarżąca wraz z innymi podmiotami tworzy podatkową grupę kapitałową, której (...)
str. 17
2.
Opłata za przedterminowe rozwiązanie umowy a koszty uzyskania przychodów
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 4 października 2018 r., sygn. akt II FSK 2840/16 "(…) Spółka przedstawiła stan faktyczny, zgodnie z którym w dniu 6 (...)
str. 20
3.
Przypisanie kosztów pośrednich do właściwego źródła przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 września 2018 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.311.2018.1.JC) "(…) Z opisu wniosku wynika, że Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (...)
str. 22
4.
Rozliczenie kosztów nieistotnych dotyczących dwóch lat podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 sierpnia 2018 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.259.2018.1.AP) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz (...)
str. 24
5.
Wydatki związane z organizacją targów a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 września 2018 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.307.2018.1.PW) "(…) Spółka akcyjna (dalej "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest wiodącym producentem regałów sklepowych (...)
str. 26
6.
Koszty uzyskania przychodów ze zbycia składników majątku przejętych na własność od dłużnika
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 września 2018 r., nr 0111-KDIB2-3.401.131.2018.3.KK) "(…) Wnioskodawca jest spółką kapitałową prawa polskiego. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. (...)
str. 29
7.
Zapłata zobowiązania związanego z regresem ubezpieczeniowym a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 września 2018 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.158.2018.2.PB) "(…) Firma "S" spółka z o.o. jest producentem artykułów z tworzyw sztucznych, (...)
str. 31
8.
Zakup strojów służbowych dla pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 października 2018 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.212.2018.4.PB) "(…) Spółka prowadzi działalność jako autoryzowany dealer samochodowy. Spółka sprzedaje samochody luksusowe (...)
str. 33
9.
Zakup produktów spożywczych udostępnianych pracownikom
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 sierpnia 2018 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.193.2018.1.PB) "(…) Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce, prowadzącą działalność w (...)
str. 36
10.
Wydatki z tytułu zwrotu kosztów podróży członków związków zawodowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 października 2018 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.359.2018.1.AS) "(…) W Spółce SA (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) działają związki zawodowe zgodnie (...)
str. 37
11.
Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 października 2018 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.292.2018.2.AP) "(…) Wnioskodawca jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarł umowę leasingu operacyjnego, której (...)
str. 40
12.
Opłata za korzystanie z praw przysługujących licencjodawcy a ograniczenia w zaliczaniu do kosztów niektórych usług
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 października 2018 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.308.2018.1.BJ) "(…) Wnioskodawca - Sp. z o.o. (dalej również Spółka) prowadzi działalność produkcyjną (...)
str. 41
13.
Uwzględnienie w kosztach finansowania dłużnego zrealizowanych różnic kursowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 września 2018 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.460.2018.1.IZ) "(…) Wnioskodawca posiada siedzibę na terytorium Polski i na podstawie przepisu art. (...)
str. 44
14.
Otrzymanie dywidendy a proporcjonalny podział kosztów pośrednich
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 października 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.272.2018.1.BG) "(…) Wnioskodawca jest spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą (...)
str. 46
IV.
Do artykułu 16 ustawy - wydatki niestanowiące kosztów
1.
Strata ze sprzedaży przedawnionej wierzytelności a koszty uzyskania przychodów
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 17 lipca 2018 r., sygn. akt II FSK 2318/16 "(…) Spółka wskazała, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje dostaw (...)
str. 49
2.
Zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia członków rady nadzorczej a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 września 2018 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.225.2018.4.HK) "(…) Sp. z o.o. z siedzibą w S. (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") (...)
str. 52
3.
Wypłata odszkodowań w związku z powstaniem szkód w towarach
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 września 2018 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.351.2018.1.JG) "(…) Wnioskodawca jest osobą prawną prowadzącą działalność w formie spółki z ograniczoną (...)
str. 54
4.
Definicja kapitalizacji odsetek dla celów CIT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 18 lipca 2018 r., sygn. akt II FSK 2037/16 "(…) Nie ulega wątpliwości, że w u.p.d.o.p. nie sformułowano definicji legalnej (...)
str. 56
V.
Do artykułu 16a-16m ustawy - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.
Limit jednorazowej amortyzacji w wysokości 100.000 zł a dokonane wcześniej jednorazowe odpisy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 sierpnia 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.176.2018.2.PH) "(…) Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca do prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje (...)
str. 57
2.
Koszty sprzedaży nie w pełni zamortyzowanego środka trwałego częściowo sfinansowanego dotacją
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 września 2018 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.284.2018.1.SG) "(…) Przedmiotem przeważającej działalności Spółki z o.o. (dalej jako: "Wnioskodawca", "Spółka") jest (...)
str. 59
VI.
Do artykułu 17a-17l ustawy - opodatkowanie stron umowy leasingu
1.
Kwalifikacja umowy do umowy leasingu operacyjnego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 października 2018 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.306.2018.1.AT) "(…) Dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej jednostka wykorzystuje samochody osobowe niestanowiące własności (...)
str. 61
VII.
Do artykułu 18-24c ustawy - podstawa opodatkowania i wysokość podatku
1.
Przychody z udziału w zyskach przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę komandytową a zwolnienie z CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 września 2018 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.280.2018.1.EN) "(…) Wnioskodawca (dalej również: "Spółka") jest sp. z o.o. z siedzibą na (...)
str. 63
2.
Warunki zwolnienia z CIT dywidendy wypłaconej zagranicznej spółce
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 października 2018 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.315.2018.1.JC) "(…) 1) Sp. z o.o. (dalej: Spółka) jest spółką kapitałową mającą siedzibę (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.