Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 4 (975) z dnia 01.02.2018
Co nowego w przepisach w 2018 r.?
Dodatek nr 6
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4
z dnia 01.02.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
LIMITY NA 2018 ROK
W ustawach podatkowych oraz w ustawie o rachunkowości określono limity dla określonych zdarzeń gospodarczych lub uprawniające do korzystania z pewnych uproszczeń. Niektóre limity wyrażone w euro przelicza się według średniego (...)
str. 5
1.
Limity dla celów podatku dochodowego
Limit na 2018 r. dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych W 2018 r. prawo do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają podatnicy, którzy w 2017 r.: uzyskali przychody z działalności, prowadzonej wyłącznie (...)
str. 5
2.
Limity dla celów VAT
W ustawie o VAT wartości wyrażone w euro dotyczą limitu dla tzw. małych podatników. Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, przez małego podatnika rozumie się podatnika VAT: 1) u którego (...)
str. 6
3.
Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 r.
Księgi rachunkowe muszą prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody, za poprzedni rok podatkowy (obrotowy (...)
str. 6
II.
ZMIANY PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM (PIT I CIT)
Głównym źródłem zmian przepisów o podatku dochodowym (PIT i CIT) jest ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od (...)
str. 7
1.
Zmiany w PIT
1.1.
Większa kwota wolna od podatku w PIT
Od 2018 r., zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 27 ust. 1a ustawy o PDOF, kwota zmniejszająca podatek wynosi: 1) 1.440 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8.000 zł; (...)
str. 7
1.2.
Zwiększone limity i nowe zwolnienia z PIT
Ustawa nowelizująca z dnia 27 października 2017 r. wprowadziła zmiany do art. 21 ust. 1 ustawy o PDOF. Polegają one m.in. na podwyższeniu niektórych limitów zwolnień podatkowych oraz wprowadzeniu nowych (...)
str. 8
1.3.
Szerszy zakres ulg rehabilitacyjnych
Mocą ustawy nowelizującej z dnia 27 października 2017 r. poszerzono krąg osób niepełnosprawnych, które mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Po zmianie art. 26 ust. 7a pkt 8 i 14 ustawy o PDOF, odliczeniu (...)
str. 12
1.4.
Wyższy limit 50% kosztów twórców i ograniczenie osób uprawnionych do tych kosztów
Mocą ustawy nowelizującej z dnia 27 października 2017 r. podwyższono do kwoty 85.528 zł rocznie limit 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców (w 2017 r. limit wynosił 42.764 zł). Jednocześnie (...)
str. 13
1.5.
Przychody i koszty z realizacji praw z papierów wartościowych
Zgodnie z dodanym ust. 4 do art. 10 ustawy o PDOF (ustawą nowelizującą z dnia 27 października 2017 r.), przychody z realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia (...)
str. 15
1.6.
Koszty uzyskania niektórych przychodów z kapitałów pieniężnych albo praw majątkowych
Na mocy ustawy nowelizującej z dnia 27 października 2017 r. do art. 22 ustawy o PDOF dodano nowy przepis ust. 1db, zgodnie z którym, jeśli podatnik uzyskał przychód z odpłatnego zbycia lub (...)
str. 16
1.7.
Programy motywacyjne
Za sprawą "dużej" nowelizacji w art. 24 ust. 11, 11a i 11b ustawy o PDOF doprecyzowano regulacje dotyczące programów motywacyjnych, jednocześnie zdefiniowano pojęcie takiego programu oraz pojęcie spółki dominującej. Po (...)
str. 16
1.8.
Zniesienie obowiązku zgłaszania prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Ustawa nowelizująca z dnia 24 października 2017 r. uchyliła art. 24a ust. 3a-3c. Przypomnijmy, że przepisy te nakładały obowiązek złożenia zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez podatników, którzy: (...)
str. 16
1.9.
Nowelizacja przepisów regulujących opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
Ustawa nowelizująca z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. poz. 2175) wprowadziła zmiany m.in. w zakresie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz sposobu realizacji niektórych obowiązków przez podatników stosujących (...)
str. 17
1.10.
Inne ważne zmiany wprowadzone "dużą" nowelizacją
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.finanse.mf.gov.pl) zamieściło wyjaśnienie dotyczące ważniejszych zmian w PIT, obowiązujących od 1 stycznia 2018 r., jakie zostały wprowadzone "dużą" nowelizacją. Poniżej podajemy (...)
str. 19
1.11.
Zaniechanie poboru PIT od umorzonych kredytów i odsetek
W Dzienniku Ustaw z 24 listopada 2017 r., pod poz. 2167, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) (...)
str. 20
1.12.
Ogólna kwota odliczeń wydatków mieszkaniowych w 2018 r.
W Monitorze Polskim z 19 grudnia 2017 r., pod poz. 1188, opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe. (...)
str. 21
1.13.
Wyższe stawki karty podatkowej w 2018 roku
W Monitorze Polskim z 30 listopada 2017 r., pod poz. 1111, opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać (...)
str. 21
1.14.
Nowe wzory oświadczeń, zeznań, deklaracji i informacji w zakresie PIT
Nowe wzory oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych W Dzienniku Ustaw z 15 grudnia 2017 r., pod poz. 2352, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia niektórych (...)
str. 21
2.
Zmiany w CIT
2.1.
Odrębne źródła przychodu w CIT
Od 1 stycznia 2018 r. w ustawie o CIT wyodrębnia się nowe źródło przychodów, tj. przychody z zysków kapitałowych. Przychody, które składają się na to źródło przychodów, zostały wymienione (...)
str. 22
2.2.
Określanie wysokości przychodu podatkowego według ceny rynkowej w 2018 r.
Przychód z odpłatnego świadczenia usług Z dniem 1 stycznia 2018 r. znowelizowano art. 14 ustawy o PDOP, poprzez wprowadzenie w tym przepisie regulacji, odnoszących się do ustalania wysokości przychodu z tytułu świadczonych (...)
str. 24
2.3.
Limitowane ujmowanie w kosztach podatkowych wydatków poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych
W myśl "nowego" art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP, podatnicy CIT są zobowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty: usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, (...)
str. 24
2.4.
Kwoty wypłacone z zysku netto
Od 1 stycznia 2018 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kwot wypłacanych tytułem podziału (rozliczenia) wyniku finansowego jednostki (zysku netto) - patrz: "nowy" art. 16 (...)
str. 25
2.5.
Odsetki od pożyczek/kredytów w kosztach podatkowych w 2018 r.
Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie znowelizowane przepisy art. 15c ustawy o PDOP, zmieniające dotychczasowe zasady uwzględniania przez podatników w kosztach uzyskania przychodów kosztów związanych z uzyskanymi pożyczkami i kredytami (...)
str. 26
2.6.
Zmiany w przepisach o podatkowej grupie kapitałowej
Ustawą nowelizującą z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. poz. 2175) dokonanych zostało szereg zmian dotyczących warunków tworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych mających status podatnika podatku dochodowego od (...)
str. 28
2.7.
Likwidacja zwolnienia od opodatkowania dochodów z działalności pozarolniczej przeznaczonych na działalność rolniczą
W ustawie o PDOP uchylony został pkt 4e w art. 17 ust. 1 ustawy o PDOP. Przepis ten przewidywał zwolnienie przedmiotowe, którym objęte były dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji (...)
str. 32
2.8.
Koszty z tytułu objęcia udziałów (akcji)
W Dzienniku Ustaw z 29 listopada 2017 r., pod poz. 2201, opublikowano ustawę z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Mocą tej ustawy (...)
str. 32
2.9.
Dane największych podatników CIT będą publikowane
W Dzienniku Ustaw z 19 grudnia 2017 r., pod poz. 2369, opublikowano ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na mocy tej nowelizacji, dane (...)
str. 33
2.10.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zwolnione od CIT
W Dzienniku Ustaw z 23 sierpnia 2017 r., pod poz. 1566, opublikowana została ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Mocą tej ustawy m.in. zmieniono system zarządzania zasobami wodnymi, (...)
str. 34
3.
Zmiany wspólne dla podatników PIT i CIT
3.1.
Uzupełnienie katalogu dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski
W art. 3 ust. 2b pkt 6 ustawy o PDOF i art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o PDOP poszerzono dotychczasowy katalog dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentów o zdarzenia, których przedmiotem (...)
str. 34
3.2.
Uzupełnienie słowniczka pojęć
W art. 5a pkt 29a ustawy o PDOF i art. 4a pkt 16a ustawy o PDOP zawarta została definicja "wartości emisyjnej udziałów (akcji)". Wartość ta oznacza cenę, po jakiej obejmowane są udziały (akcje), (...)
str. 35
3.3.
Zmiana definicji podmiotów powiązanych i sposobu szacowania niektórych przychodów
Do obu ustaw o podatku dochodowym wprowadzono zmiany polegające na nietraktowaniu jako powiązanych, podmiotów których udziałowcem bezpośrednio lub pośrednio jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego (...)
str. 35
3.4.
Ujmowanie w kosztach podatkowych niezapłaconych wierzytelności
Wierzytelności nieściągalne/umorzone Dotychczas kwestią sporną było to, czy do kosztów uzyskania przychodów podatnicy mogą zaliczyć wierzytelności nieściągalne w kwocie netto czy brutto. To samo dotyczyło wierzytelności (...)
str. 36
3.5.
Minimalny podatek od niektórych nieruchomości
Z dniem 1 stycznia 2018 r. do ustawy o PDOP został dodany art. 24b, a do ustawy o PDOF - art. 30g. Przepisy te wprowadzają minimalny podatek od niektórych nieruchomości. Zgodnie z nimi, (...)
str. 37
3.6.
Brak obowiązku uiszczania zaliczki na podatek dochodowy
Podatnicy są generalnie zobowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek (...)
str. 38
3.7.
Opłaty i należności za korzystanie z praw autorskich i licencji
Od 1 stycznia 2018 r. wyłączono z kosztów uzyskania przychodów - na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 73 ustawy o PDOP - wszelkiego rodzaju opłaty i należności za korzystanie lub prawo (...)
str. 39
3.8.
Wydatki na żłobki i przedszkola w kosztach podatkowych
W stanie prawnym obowiązującym do końca 2017 r. podatnicy mogli zaliczać do kosztów uzyskania przychodów poniesione przez nich koszty (pod warunkiem, że nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu (...)
str. 39
3.9.
Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych
Obowiązek opodatkowania w Polsce podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych przez zagraniczne spółki kontrolowane (zwane dalej także CFC) istnieje od 1 stycznia 2015 r. Ustawą nowelizującą z dnia 27 października (...)
str. 40
3.10.
Zmiany w podatku dochodowym w zakresie ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R)
Mając na celu ograniczenie barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności podatkowych instrumentów wsparcia takiej działalności uchwalono ustawę z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw (...)
str. 42
3.11.
Opłata recyklingowa a przychody i koszty podatkowe
Opłata recyklingowa jako koszt/przychód podatkowy u podatników PIT i CIT W związku z wprowadzeniem obowiązku poboru opłaty recyklingowej za torby foliowe, w ustawach o podatku dochodowym zawarto regulacje określające, jak takie (...)
str. 44
3.12.
Planowane zmiany w PIT/CIT
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy o zmianie niektórych (...)
str. 45
4.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne od 1 stycznia 2018 r.
Od 1 stycznia 2018 r. wprowadzono w życie kilka zmian, o których należy pamiętać, rozliczając zakup środka trwałego, a także kontynuując jego amortyzację.
str. 47
4.1.
Wejście w życie KŚT 2016
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje m.in. dla celów podatkowych oraz bilansowych "nowa" KŚT 2016 wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji (...)
str. 47
4.2.
Podwyższenie ustawowego limitu niskocennych składników majątku z 3.500 zł do 10.000 zł
Od 1 stycznia 2018 r., w wyniku nowelizacji ustaw o podatku dochodowym (zarówno PIT, jak i CIT), dotychczasowy limit w wysokości 3.500 zł stosowany przy rozliczeniach nabycia, wytworzenia lub ulepszenia środka (...)
str. 47
4.3.
Nowy warunek w definicji wartości niematerialnej i prawnej
Od 1 stycznia 2018 r. w definicji wartości niematerialnej i prawnej wprowadzono dodatkowy warunek nabycia takich wartości od innego podmiotu. Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy nowelizującej, wprowadzona zmiana (...)
str. 48
4.4.
Nowe zasady amortyzacji środków trwałych otrzymanych w formie darowizny i dziedziczenia
Od 1 stycznia 2018 r. zostały wprowadzone ograniczenia w amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych tytułem darmym, tj. w drodze spadku i darowizny. Wynika to bezpośrednio z nowego (...)
str. 49
4.5.
Ograniczenia w amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych sprzedanych i ponownie nabytych
Od 1 stycznia 2018 r. do ustaw o podatku dochodowym wprowadzono regulacje ograniczające możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych (...)
str. 49
III.
ZMIANY W VAT
1.
Od 2018 r. deklaracje i ewidencje VAT w formie elektronicznej i JPK
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej mieli wyłącznie podatnicy: obowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE,   będący dostawcami towarów (...)
str. 50
2.
Mechanizm podzielonej płatności - dopiero od 1 lipca 2018 r.
W Dzienniku Ustaw z 10 stycznia 2018 r., pod poz. 62, opublikowano ustawę z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawą tą (...)
str. 50
3.
Zmiany w VAT wprowadzone w celu przeciwdziałania oszustwom
W Dz. U. z 29 grudnia 2017 r., pod poz. 2491, opublikowano ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, tzw. ustawa (...)
str. 53
4.
Zwolnienia z prowadzenia ewidencji przy pomocy kas fiskalnych w 2018 r.
W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2017 r., pod poz. 2454, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. (...)
str. 54
5.
Zmiany w katalogu towarów opodatkowanych 8% stawką VAT
W wyroku C-678/13 z 4 czerwca 2015 r. TSUE orzekł, że stosując obniżoną stawkę VAT do dostaw: sprzętu medycznego, sprzętu pomocniczego oraz pozostałych urządzeń, które nie są przeznaczone (...)
str. 55
6.
Nie będzie trzeba zamieszczać NIP nabywcy (podatnika) na paragonie fiskalnym
Pierwsza wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach przewidywała zmianę dotyczącą m.in. wystawiania faktur do sprzedaży paragonowej. Planowana (...)
str. 56
7.
Wykaz podatników VAT czynnych - szersze informacje o podatniku
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 września 2017 r. Projekt (...)
str. 57
8.
Planowane uproszczenia w VAT
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (projekt z dnia 27 września (...)
str. 58
9.
Planowane zmiany w zakresie kas fiskalnych
Na temat zmian w ustawie o VAT, jakie mają zostać wprowadzone w zakresie kas fiskalnych, pisaliśmy ogólnie w BI nr 28 z 1 października 2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od (...)
str. 59
IV.
PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (projekt z dnia 27 września (...)
str. 62
V.
ZMIANY W PRAWIE PRACY
1.
Wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej
W Dzienniku Ustaw z 15 września 2017 r., pod poz. 1747, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki (...)
str. 63
2.
Wzrost świadczeń pochodnych związanych z wynagrodzeniem minimalnym
Wzrost wynagrodzenia minimalnego (2.100 zł w 2018 r.) wpływa na podniesienie świadczeń związanych z pracą, które ustalane są na podstawie tego wynagrodzenia. Do świadczeń zależnych od wynagrodzenia minimalnego zalicza (...)
str. 64
3.
Praca w niedziele i święta w placówkach handlowych w 2018 r.
W stanie prawnym obowiązującym do końca lutego 2018 r. praca w niedzielę w placówkach handlowych jest niedozwolona tylko wówczas, gdy w tym dniu przypada święto wymienione w ustawie z dnia 18 stycznia (...)
str. 66
4.
Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców
Z dniem 1 stycznia 2018 r. pojawiła się nowa forma zatrudniania cudzoziemców, tzw. zezwolenie na pracę sezonową. Wydawane jest ono przez starostę na czas nie dłuższy niż (...)
str. 67
5.
Zmiana definicji pracownika młodocianego
Z dniem 1 września 2018 r. ulegnie zmianie art. 190 § 1 i 2 K.p., który zawiera definicję pracownika młodocianego oraz zabrania zatrudniania osoby, która nie ukończyła 16 lat. Zgodnie (...)
str. 69
6.
W 2018 r. upływa limit czasowy zatrudniania na czas określony
W dniu 22 lutego 2016 r. zaczęły obowiązywać zasady zatrudniania na podstawie umowy lub umów na czas określony. Ustawa nowelizująca Kodeks pracy z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. U. (...)
str. 70
VI.
ZMIANY W SKŁADKACH ZUS
1.
Od 1 stycznia 2018 r. wpłata składek ZUS na jeden rachunek
W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2017 r. płatnicy składek mieli obowiązek opłacać składki ubezpieczeniowe na wskazane przez ZUS rachunki bankowe odrębnymi wpłatami, w podziale na: ubezpieczenia (...)
str. 71
2.
Nowe limity podstaw wymiaru składek w 2018 r.
Od 1 stycznia 2018 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne wynosi 4.443 zł (w 2017 r. wynosiło 4.263 zł). Kwota tego wynagrodzenia określa niektóre limity w podstawach wymiaru składek ZUS. Podobnie (...)
str. 73
2.1.
Składki społeczne przedsiębiorców
Przedsiębiorcy opłacający składki społeczne na ogólnych zasadach Zasadniczo osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność opłacają za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, która nie (...)
str. 73
2.2.
Roczna podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych i FEP
Kwota prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia określa roczną granicę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Wynika to z art. 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Stosownie do brzmienia tego (...)
str. 73
2.3.
Miesięczna granica podstawy wymiaru dobrowolnej składki chorobowej
Wzrost w 2018 r. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięczna spowodował automatycznie podwyższenie miesięcznej granicy podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przewidzianej dla niektórych grup ubezpieczonych, tj. m.in. (...)
str. 74
2.4.
Najniższa podstawa wymiaru składek pracowników
Od 1 stycznia 2018 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 2.100 zł. Wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia automatycznie zwiększył podstawę wymiaru składek (...)
str. 75
2.5.
Składki osób przebywających na urlopie wychowawczym
Podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych dla osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. Przy czym (...)
str. 75
2.6.
Podstawa wymiaru składek ZUS pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
Jeżeli pracownik został oddelegowany do pracy za granicę i w tym czasie podlega polskim przepisom ubezpieczeniowym, z podstawy wymiaru składek ZUS można mu wyłączyć część wynagrodzenia w wysokości równowartości (...)
str. 75
3.
Nowe zasady finansowania składek ZUS za nianie
Nianią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (zwanej (...)
str. 67
4.
Zniesienie rocznego limitu podstawy wymiaru składek dopiero od 2019 r.
Od 1 stycznia 2019 r. ma zostać zniesiony roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych. Tak przewiduje ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (...)
str. 77
VII.
ZMIANY W PROCEDURZE PODATKOWEJ W 2018 R.
1.
Nowe zaświadczenie dla kontrahentów podatnika
Kontrahenci zyskali nowe możliwości oceny wiarygodności podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Mogą wystąpić do urzędu skarbowego o wystawienie zaświadczenia informującego, czy przedsiębiorca: złożył lub nie złożył deklaracji (...)
str. 78
2.
E-licytacje w urzędach skarbowych
Licytacje rzeczy zajętych przez urzędy skarbowe w toku postępowań egzekucyjnych mogą być od 1 stycznia 2018 r. przeprowadzane przez internet. Obwieszczenia o e-licytacjach mają być zamieszczane w specjalnej zakładce (...)
str. 78
3.
STIR i blokada rachunków rozliczeniowych
Administracja skarbowa zyskała nowe narzędzia do walki z przestępcami podatkowymi, zwłaszcza w zakresie wyłudzeń VAT, dzięki ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu (...)
str. 78
3.1.
Informacje o rachunkach i zestawienia transakcji
Ustawa przewiduje powstanie STIR - systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej służącego do przetwarzania danych przekazywanych przez banki i SKOK-i w celu ustalania wskaźnika ryzyka wykorzystania sektora bankowego do (...)
str. 79
3.2.
Blokada rachunku do 72 godzin
Szef KAS zyskał prawo do nakazania bankowi lub SKOK-owi - w formie postanowienia - blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny. Skutkiem (...)
str. 79
4.
Rejestr Należności Publicznoprawnych ruszy 1 lipca 2018 r.
Rejestr Należności Publicznoprawnych (RNP) miał ruszyć 1 stycznia 2018 r. Termin ten został przesunięty na 1 lipca 2018 r. RNP ma zawierać informacje o należnościach pieniężnych podlegających egzekucji (...)
str. 80
VIII.
PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE REGULUJĄCYM FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK W 2018 R.
Zmiany przepisów, jakie są planowane w 2018 r., dotyczące bezpośrednio ustroju czy instytucji ważnych dla spółek, nastąpić mają w szczególności za sprawą projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze (...)
str. 81
1.
Nowelizacja ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw
Szereg zmian w prawie dla przedsiębiorców z KRS przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten jest w Sejmie (stan na dzień (...)
str. 81
2.
Zmiany dla spółek wprowadzane Konstytucją Biznesu
W dniu 1 marca 2018 r. (z wyjątkami) mają wejść w życie przepisy ustaw określanych jako Konstytucja Biznesu, w tym m.in.: Prawo przedsiębiorców (druk sejmowy nr 2051) i Przepisy wprowadzające ustawę - (...)
str. 84
3.
Kwalifikowany doradca restukturyzacyjny
Wyodrębnienie grupy kwalifikowanych doradców restrukturyzacyjnych przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, ustawy - Prawo upadłościowe oraz ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (druk sejmowy nr 2089). (...)
str. 84
4.
Pozostałe projektowane zmiany w prawie
4.1.
Centralny rejestr restrukturyzacji i upadłości zastąpić ma krajowy rejestr zadłużonych
Z dniem 1 lutego 2018 r. ma wejść w życie art. 5 Prawa restrukturyzacyjnego. Prawo to, co do zasady, obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Jednak dopiero na początek lutego (...)
str. 85
4.2.
Zbiorcze deklaracje PCC
Aktualne przepisy ustawy o PCC nie przewidują ewentualności polegającej na składaniu zbiorczych deklaracji PCC-3 dotyczących tego samego rodzaju transakcji za każdy dzień, w którym podpisane były umowy. (...)
str. 85
4.3.
Może będą ważne zmiany w K.s.h.
W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym ujęte są też ważne zmiany dotyczące funkcjonowania spółek handlowych. Ustawa ta przewiduje (...)
str. 85
IX.
KONSTYTUCJA BIZNESU I REFORMA PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
1.
Nowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej
W 2018 r. mają wejść w życie zupełnie nowe ustawy dla przedsiębiorców przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju w ramach tzw. Konstytucji Biznesu. Najważniejsza z tych ustaw, tj. Prawo przedsiębiorców, ma zacząć (...)
str. 86
2.
Unijna reforma przepisów o ochronie danych osobowych
25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać w naszym kraju unijne rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu (...)
str. 88
X.
POZOSTAŁE ZMIANY
1.
Zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Trwają prace nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zakłada ona m.in. zmiany dotyczące pracodawców osób niepełnosprawnych w zakresie oceny ciągłości orzeczeń oraz (...)
str. 91
2.
Opłata recyklingowa za torby foliowe wydawane klientom
Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy wprowadzające opłatę recyklingową, którą m.in. sklepy zobowiązane są pobierać od lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, (...)
str. 93
2.1.
Regulacje dotyczące opłaty recyklingowej
Czym jest nowa opłata? Wprowadzenie opłaty recyklingowej za torby foliowe podyktowane było konicznością wdrożenia przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/720/UE z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniającej (...)
str. 93
2.2.
Opłata recyklingowa a VAT
Wielu przedsiębiorców ma wątpliwości czy opłata powinna być wliczona do podstawy opodatkowania oraz czy podlega ona ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wszelkie wątpliwości w tej kwestii (...)
str. 95
2.3.
Rozliczenie opłaty
Pobrana opłata recyklingowa stanowi dochód budżetu państwa i będzie wnoszona do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana na rachunek bieżący dochodów (...)
str. 96
3.
Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Polski w 2018 r.
W dniu 14 listopada 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożony przez Ministra (...)
str. 96
4.
"Nowa" PKWiU - dopiero od 1 stycznia 2019 r.
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), zwana "PKWiU 2015", została wprowadzona do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej rozporządzeniem (...)
str. 97
5.
Zmiany w Polskiej Klasyfikacji Działalności
W Dzienniku Ustaw z 27 grudnia 2017 r., pod poz. 2440, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Rozporządzenie zmieniające z dnia (...)
str. 97
6.
Sprawozdania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego - nowy obowiązek gmin
W Dzienniku Ustaw z 21 listopada 2017 r., pod poz. 2141, opublikowano ustawę z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Celem ww. ustawy jest wprowadzenie obowiązku corocznego (...)
str. 98
7.
Nowe wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych
W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2017 r., pod poz. 2452, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń (...)
str. 99
8.
Nowe deklaracje i informacje PFRON
Od 1 stycznia 2018 r. zmianie uległy wzory deklaracji i informacji składanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października (...)
str. 99
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.