Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 23 (994) z dnia 10.08.2018
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Paliwo do służbowego samochodu używanego prywatnie bez dodatkowego PIT - wyrok NSA
Od dłuższego już czasu trwa spór pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi w kwestii ustalenia wysokości przychodu z tytułu używania służbowego samochodu do celów prywatnych pracownika. (...)
str. 4
2.
Amortyzacja majątku otrzymanego w darowiźnie i oddanego do używania przed 1 stycznia 2018 r. - wyjaśnienie MF
Jak już kilkakrotnie informowaliśmy, od 19 lipca br. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w zakresie prawa zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od (...)
str. 4
3.
Nowe zasady opłacania podatku od przychodów z budynków
Mocą ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie m.in. ustawy o PDOF i PDOP (Dz. U. poz. 1291), nowelizacji uległy przepisy dotyczące tzw. (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Od nowego roku MF planuje rewolucyjne zmiany w zakresie cen transferowych
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób (...)
str. 8
2.
Uproszczenia w zakresie prowadzenia działalności po śmierci przedsiębiorcy
W dniu 5 lipca 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (na dzień oddania tego numeru czasopisma do druku ustawa czeka (...)
str. 9
3.
Zmiany w Ordynacji podatkowej, Prawie bankowym oraz w ustawie o VAT
W dniu 5 lipca 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (na dzień oddania tego numeru czasopisma (...)
str. 14
4.
Nowa lista towarów objęta systemem monitorowania drogowego i inne zmiany
W Dzienniku Ustaw z 24 lipca 2018 r., pod poz. 1427, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego (...)
str. 16
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Usługi biur rachunkowych - wybrane zagadnienia podatkowe i ewidencja księgowa
Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646), polegającą na (...)
str. 16
1.1.
Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu usług księgowych
Data powstania obowiązku podatkowego z tytułu usług księgowych Obowiązek podatkowy w VAT - w przypadku usługi - powstaje generalnie z chwilą jej wykonania. Od zasady (...)
str. 17
1.2.
Moment powstania przychodu z tytułu usług świadczonych przez biuro rachunkowe
Usługi księgowe rozliczane w okresach rozliczeniowych Zgodnie z zasadą ogólną, za datę powstania przychodów uważa się - w przypadku usług - dzień wykonania usługi albo (...)
str. 20
1.3.
Usługa księgowa w ewidencji bilansowej biura rachunkowego
Ustawa o rachunkowości nie zawiera regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do momentu powstania przychodu - dla celów bilansowych - z tytułu świadczenia usług (...)
str. 22
2.
Kompensata należności z zobowiązaniem - wybrane zagadnienia
W praktyce niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której podmioty gospodarcze w stosunku do tego samego kontrahenta mają równocześnie należność i zobowiązanie. W takim przypadku strony (...)
str. 22
2.1.
Podstawa prawna dokonania kompensaty
Potrącenie wzajemnych należności dokonywane jest przez potrącenie jednostronne lub w formie kompensaty umownej. Potrącenie jednostronne Kwestia dokonywania potrącenia jednostronnego uregulowana została w art. 498-505 Kodeksu (...)
str. 22
2.2.
Wpływ kompensaty rozrachunków na VAT
Skompensowanie należności z zobowiązaniami wobec tego samego kontrahenta zasadniczo pozostaje neutralne na gruncie VAT. Sposób uregulowania należności/zobowiązania nie wpływa bowiem na moment powstania obowiązku podatkowego (...)
str. 23
2.3.
Rozliczenie kompensaty dla celów podatku dochodowego
Na gruncie podatku dochodowego dokonanie kompensaty należności z zobowiązaniami wobec tego samego kontrahenta jest zazwyczaj neutralne podatkowo. Inaczej może być jednak w sytuacji, gdy kompensata (...)
str. 25
2.4.
Ujęcie kompensaty w księgach rachunkowych
Kompensatę należności z zobowiązaniami wobec tego samego kontrahenta można ująć w księgach rachunkowych, np. zapisem: - Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami" lub konto 24 (...)
str. 26
IV.
PODATEK VAT
1.
Usługi Inspektora Ochrony Danych a podmiotowe zwolnienie z VAT - interpretacja KIS
Wykonywanie usług w związku z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych należy uznać za doradztwo i dlatego podmiot wykonujący takie czynności nie może korzystać z podmiotowego (...)
str. 28
2.
Zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego w innym państwie członkowskim UE - broszura MF
Podatnicy często dokonują zakupów w innych krajach UE. W niektórych przypadkach - w związku z tzw. miejscem świadczenia - otrzymują z tego tytułu faktury z (...)
str. 30
3.
Stawka 0% VAT w eksporcie - pytanie prejudycjalne do TSUE
Stan faktyczny Organ podatkowy przeprowadził postępowanie kontrolne w zakresie prawidłowości rozliczenia VAT. W dokumentacji źródłowej kontrolowanej spółki znajdowały się faktury sprzedaży telefonów komórkowych na rzecz (...)
str. 33
4.
Mechanizm podzielonej płatności - wybrane zagadnienia
Od 1 lipca br. obowiązują przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Polega on na możliwości rozdzielenia płatności za nabyte towary/usługi w ten sposób, że część/całość (...)
str. 34
4.1.
Wpływ na rachunek VAT podatku przeznaczonego dla innego podmiotu
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Co powinienem zrobić, jeżeli na mój rachunek VAT omyłkowo wpłynie podatek przeznaczony dla innego sprzedawcy? W praktyce może zdarzyć się, że (...)
str. 34
4.2.
Czy z rachunku VAT można zapłacić podatek z tytułu importu towarów?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonuję importu towarów (nie dokonuję odprawy scentralizowanej i nie stosuję procedury uproszczonej do rozliczania VAT). Czy zapłaty VAT z tytułu importu (...)
str. 35
4.3.
Obniżenie zobowiązania w VAT w związku z zastosowaniem MPP - obowiązek czy prawo podatników?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy płacąc zobowiązanie w podatku od towarów i usług z rachunku VAT mam obowiązek obniżać zobowiązanie o kwotę wyliczoną zgodnie z (...)
str. 36
5.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
5.1.
Stwierdzone niedobory towaru - obowiązek korekty VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Przeprowadzony spis z natury wykazał znaczne niedobory towaru handlowego. Odliczyłem VAT od zakupu tych towarów. Czy w związku z tym powinienem (...)
str. 37
5.2.
Odliczenie VAT poprzez korektę deklaracji
W marcu 2018 r. dokonałem zakupu towaru w Polsce i otrzymałem fakturę dokumentującą transakcję. Przez niedopatrzenie nie odliczyłem jednak VAT wykazanego na tej fakturze, choć (...)
str. 37
5.3.
Wykazywanie dodatkowych kosztów na fakturze
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Cena za dostarczany towar obejmuje także koszty transportu. Czy na fakturze mogę wykazać w osobnej pozycji dostawę towaru i w osobnej (...)
str. 38
5.4.
Sprzedaż w innym kraju UE towaru, który wcześniej był przedmiotem importu
Kupiliśmy towar w Tajlandii. Został on zaimportowany do Anglii i w tym kraju zostało zapłacone cło i pobrany podatek. Towar ten nie został przewieziony do (...)
str. 39
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Zaliczki na poczet sprzedaży a status małego podatnika CIT - interpretacja KIS
Przy ustalaniu limitu przychodów ze sprzedaży, uprawniającego do posiadania w 2018 r. statusu małego podatnika dla celów CIT, nie wlicza się otrzymanych w poprzednim roku (...)
str. 40
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Korekta faktury, gdy faktura pierwotna była błędna - rozliczenie u nabywcy
Spółka z o.o. otrzymała od firmy energetycznej faktury korygujące (wystawione w 2018 r.), zwiększające koszty zużycia energii elektrycznej w 2017 r. Korekty były spowodowane błędnym (...)
str. 42
2.2.
Moment powstania przychodu ze sprzedaży vouchera
Spółka z o.o. sprzedaje vouchery, uprawniające nabywców do bezgotówkowego zakupu świadczonych przez nią usług. Po upływie ważności vouchery te nie będą podlegały realizacji. Czy spółka (...)
str. 43
2.3.
Różnice kursowe w przypadku walutowego faktoringu niepełnego
Korzystamy z usług faktoringu niepełnego walutowego z regresem. Faktor - bank wpłaca nam 90% kwoty należnej z faktury wystawionej na kontrahenta zagranicznego (faktura wystawiona w (...)
str. 44
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Nie wszystkie papiery wartościowe mieszczą się w definicji programów motywacyjnych - interpretacja KIS
Warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji nie są papierami wartościowymi mieszczącymi się w definicji programów motywacyjnych. W konsekwencji objęcie akcji w ramach takiego programu motywacyjnego (...)
str. 46
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki osobowej - skutki w PIT
W Biuletynie Informacyjnym nr 20 z br. opisano skutki podatkowe zawierania odpłatnych umów pomiędzy spółką cywilną a jej wspólnikiem. Czy takie same skutki w PIT (...)
str. 48
2.2.
Dochód ze sprzedaży składnika majątku po przejściu z ryczałtu na zasady ogólne
Podatnik w 2012 r. zakupił samochód osobowy jako środek trwały. Do końca 2017 r. podatnik był opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Od 2018 r. podatnik (...)
str. 49
2.3.
Pożyczka od udziałowca - moment pobrania zryczałtowanego podatku od odsetek
Osoba fizyczna będąca 100% udziałowcem spółki z o.o. udzieliła tej spółce oprocentowanej pożyczki. Następnie udziałowiec przeniósł wierzytelność główną z tytułu tej pożyczki na inny podmiot. (...)
str. 51
2.4.
Podatek dochodowy płacony przez nierezydenta w Polsce
Obywatel Niemiec, który jest tam zatrudniony przez niemiecką spółkę na podstawie umowy o pracę, został oddelegowany na okres 2 lat do pracy w spółce córce (...)
str. 52
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wycena wartości początkowej ujawnionego środka trwałego - interpretacja KIS
W sytuacji, gdy w wyniku niezawinionej przez podatnika utraty dokumentów nieznana jest wartość nakładów poniesionych na wytworzenie ujawnionego środka trwałego, ustalenie jego wartości początkowej powinno (...)
str. 55
2.
Amortyzacja środka trwałego otrzymanego w drodze darowizny w świetle zmian wprowadzonych od 19 lipca br.
W dniu 1 sierpnia br. osoba fizyczna zawarła z rodzicami umowę darowizny samochodu osobowego. W tym samym dniu rozpoczęła prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Ponieważ dotychczas (...)
str. 56
3.
Wydatki na montaż klimatyzatorów w budynku firmowym
W związku ze znacznym nasłonecznieniem pomieszczeń biurowych, zamierzamy w budynku zainstalować klimatyzatory. Jak rozliczyć poniesione nakłady? Czy będzie to ulepszenie budynku, czy może odrębny środek (...)
str. 57
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki za pracownika będącego obywatelem Niemiec
Prowadzę działalność gospodarczą w Polsce i do pomocy przy jej wykonywaniu zatrudniam kilku pracowników. W tym miesiącu zatrudniłem na podstawie umowy o pracę w pełnym (...)
str. 59
2.
Fundusz Pracy od premii wypłaconej pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim
Pracownica mająca ukończone 39 lat od 2 lipca 2018 r. przebywa na urlopie macierzyńskim. Pod koniec sierpnia br. wypłacimy jej premię za II kwartał br. (...)
str. 60
3.
Ustalanie podstawy wymiaru i obliczanie wysokości świadczenia rehabilitacyjnego
Pracownik po wyczerpaniu okresu zasiłkowego otrzymał świadczenie rehabilitacyjne na 6 miesięcy (z ogólnego stanu zdrowia). W jaki sposób obliczyć jego wysokość, jeśli wynagrodzenie pracownika określone (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Badania profilaktyczne pracowników wykonane w jednostce nieposiadającej umowy z pracodawcą
Jesteśmy samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej i w ramach swojej działalności wykonujemy badania profilaktyczne pracowników. W tym zakresie mamy podpisaną umowę z pracodawcą, z wyjątkiem badań (...)
str. 63
2.
Wymiar i udzielanie urlopu pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy
W czerwcu 2018 r. zatrudniliśmy na 3/4 etatu pracownika na podstawie umowy o pracę na dwa lata. W bieżącym roku nie był on wcześniej nigdzie (...)
str. 64
3.
Czy za zgodą pracownika można dokonać zaliczkowej wypłaty wynagrodzeń?
uwagi na występujące opóźnienia zapłaty przez kontrahentów za kilka ostatnich faktur planujemy, że przez około dwa miesiące będziemy wypłacać pracownikom wynagrodzenia w formie zaliczek - (...)
str. 66
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Typy kont księgowych na potrzeby JPK_KR
"Typ konta" w strukturze JPK_KR obejmuje m.in. konta rozliczeniowe. O jakie konta chodzi? Konta rozliczeniowe to konta, które służą do rozliczania operacji gospodarczych złożonych, wymagających (...)
str. 67
2.
Wypłata świadczenia urlopowego - ewidencja księgowa, PIT oraz składki ZUS
Od bieżącego roku zrezygnowaliśmy z tworzenia ZFŚS. Obecnie jako pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników zamierzamy dokonać wypłaty świadczenia urlopowego. Jak należy ewidencjonować taką wypłatę? (...)
str. 68
3.
Wymóg stosowania języka polskiego przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Zarząd jednostki w większości składa się z osób nieznających języka polskiego. Z tego względu wiele naszych raportów i wydruków wymaga dodatkowych opisów. Czy możemy w (...)
str. 70
4.
Umorzenie odsetek za zwłokę w zapłacie dokonane przez zagranicznego dostawcę
Na podstawie umowy zaksięgowaliśmy odsetki od zaległych zobowiązań wobec zagranicznego dostawcy. Następnie zobowiązanie z tego tytułu zostało wycenione po kursie obowiązującym na dzień bilansowy. Obecnie (...)
str. 71
5.
Rozliczenie w czasie kosztów przygotowania nowej produkcji
Jednostka poniosła koszty przygotowania produkcji nowego rodzaju wyrobu. W okresie prowadzonych prac wydatki gromadzone były na koncie rozliczeń międzyokresowych kosztów. W jakim okresie należy rozliczać (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.