Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 13 (984) z dnia 01.05.2018
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 13 (984) z dnia 01.05.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Interpretacje ogólne Ministra Finansów w zakresie dokumentacji podatkowej
Kwestie związane ze sporządzeniem dokumentacji podatkowej reguluje art. 9a ustawy o PDOP i art. 25a ustawy o PDOF. Z przepisów tych wynika m.in., że do (...)
str. 4
1.1.
Obowiązki dokumentacyjne nierezydentów prowadzących w Polsce zakład zagraniczny
Z art. 25a ust. 5a ustawy o PDOF oraz art. 9a ust. 5a ustawy o PDOP wynika, że regulacje dotyczące sporządzania dokumentacji podatkowej (w zakresie (...)
str. 4
1.2.
Obowiązek sporządzania, przeglądów i aktualizacji dokumentacji podatkowej
Na podstawie art. 25a ust. 2g ustawy o PDOF i art. 9a ust. 2g ustawy o PDOP, dokumentacja podatkowa dotycząca kontynuowanych w kolejnym roku podatkowym (...)
str. 5
2.
Będzie można zmniejszyć zobowiązanie podatkowe w VAT
Jeżeli podatnik dokona wcześniejszej zapłaty zobowiązania z tytułu VAT ze środków pochodzących z tzw. rachunku VAT, wówczas kwota tego zobowiązania będzie mogła być zmniejszona o (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Planowane zmiany w stawkach VAT i uproszczenia dla małych firm
Komisja Europejska pracuje nad nowelizacją przepisów dotyczących podatku VAT w celu stworzenia jednolitego unijnego obszaru VAT służącego wyraźnemu zmniejszeniu liczby oszustw związanych z VAT w (...)
str. 8
2.
Ministerstwo Finansów planuje przedłużyć termin składania CIT-8 dla niektórych podatników
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Finansów (z dnia 11 kwietnia 2018 r.) w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania (...)
str. 10
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Sprzedaż towaru po promocyjnej cenie - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze podejmują różnego rodzaju działania w celu promocji/reklamy własnej firmy. Jednym z takich działań może być np. sprzedaż towaru po promocyjnej cenie, często niższej (...)
str. 11
1.1.
Rozliczenie sprzedaży towaru po promocyjnej cenie dla celów VAT
Podstawa opodatkowania sprzedaży towarów po promocyjnej cenie W przypadku sprzedaży towarów po promocyjnej cenie (w tym po cenie niższej od ceny rynkowej czy ceny zakupu (...)
str. 11
1.2.
Sprzedaż po promocyjnej cenie a podatek dochodowy
Przychód ze sprzedaży towaru Zasadniczo podatnik uzyskujący przychody z prowadzonej działalności gospodarczej za przychody takie uznaje osiągnięte w roku podatkowym także należne przychody, choćby nie (...)
str. 13
1.3.
Ewidencja księgowa sprzedaży po promocyjnej cenie
Sprzedaż towarów po promocyjnej cenie (w ramach akcji marketingowych) ewidencjonowana jest w księgach rachunkowych w analogiczny sposób, jak sprzedaż towarów w "normalnej" cenie. Przychód ze (...)
str. 14
2.
Wydatki na remonty środków trwałych - ujęcie podatkowe i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze ponoszą niekiedy wydatki na remonty posiadanych składników majątku (środków trwałych), użytkowanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Z definicji remontu, zawartej w Słowniku języka polskiego (...)
str. 16
2.1.
Odliczanie VAT od wydatków remontowych
W ustawie o VAT brak jest regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do odliczania VAT od wydatków na remont składnika majątku-środka trwałego (szczególne zasady (...)
str. 16
2.2.
Rozliczenie wydatków remontowych dla celów podatku dochodowego
Przepisy ustaw o podatku dochodowym nie określają, co należy rozumieć pod pojęciem remontu. W praktyce dla celów podatku dochodowego stosuje się (szczególnie w przypadku nakładów (...)
str. 18
2.3.
Ewidencja księgowa wydatków na remont środków trwałych
Wydatki na bieżące remonty środków trwałych, tj. remonty wynikające z normalnej eksploatacji składnika majątku, są zasadniczo zaliczane do kosztów działalności operacyjnej jednostki. Wydatki te są (...)
str. 21
IV.
PODATEK VAT
1.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie VAT
1.1.
Odliczanie VAT z faktur wystawionych przez podmioty niezarejestrowane na potrzeby VAT
W odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 6970 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (dalej: MF) odniósł się do odliczania VAT z faktur wystawionych przez podmioty niezarejestrowane (...)
str. 22
1.2.
Sprzedaż towaru po zaniżonej cenie a VAT
Organy podatkowe dopuszczają sprzedaż po cenie niższej niż rzeczywista wartość towarów/usług. Podkreślają one, że przepisy ustawy o VAT nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny (...)
str. 23
2.
VAT od opłat komorniczych - pytanie prejudycjalne do TSUE
W świetle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277 ze zm.), komornik sądowy (...)
str. 24
3.
Zajęcia sportowe jako świadczenia kompleksowe dla celów VAT - wyrok NSA
Usługa wstępu na basen i usługa nauki pływania nie są świadczeniem kompleksowym dla celów VAT. Do odsprzedawanej usługi wstępu na basen podatnik ma prawo zastosować (...)
str. 26
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Blokada kont firmowych w ramach STIR - od 30 kwietnia 2018 r.
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Od kiedy Szef KAS będzie mógł blokować konta bankowe? Czy uczciwi podatnicy powinni obawiać się, że instytucja ta będzie wykorzystywana często (...)
str. 28
4.2.
Prawo do zwrotu VAT, gdy podatnik wykazał pierwotnie VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy
Jestem czynnym podatnikiem VAT, rozliczam się miesięcznie. W deklaracji za luty 2018 r. wskazałem nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc. Chciałbym (...)
str. 29
4.3.
Sprzedaż towarów pomiędzy firmami małżonków - VAT i PIT
Żona prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie handlu, opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W związku z przejściem na emeryturę zamierza ona zlikwidować swoją działalność i (...)
str. 30
4.4.
VAT od bonusu rzeczowego dla agenta
Osoba fizyczna prowadząca agencję turystyczną zawiera umowy w imieniu touroperatora z chętnymi na wyjazdy turystyczne. Za swoje usługi wystawia touroperatorowi faktury na umówioną prowizję. Po (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Możliwość odliczenia wydatków na działalność badawczo-rozwojową w trakcie roku podatkowego - interpretacja KIS
Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania (w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową) dopiero w zeznaniu rocznym. Kosztów tych nie można odliczać w trakcie roku (...)
str. 34
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Polisa ubezpieczeniowa z grudnia 2017 r., dotycząca 2018 r. - moment ujęcia w kosztach podatkowych
Spółka z o.o. wykupiła w grudniu 2017 r. polisę ubezpieczeniową (ubezpieczenie majątkowe), z okresem ubezpieczenia obejmującym 2018 r. W którym momencie koszt tej polisy zaliczyć (...)
str. 35
2.2.
PCC od dopłat wniesionych przez wspólników do spółki z o.o. a koszty uzyskania przychodów
W bieżącym roku wspólnicy wnieśli dopłaty do spółki z o.o., w celu dofinansowania jej bieżącej działalności (dopłaty te zostały wniesione zgodnie z przepisami Kodeksu spółek (...)
str. 37
2.3.
Grupa podmiotów powiązanych a dokumentacja podatkowa
Spółka jest powiązana z podmiotami, z których żaden nie ma obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Na jakiej podstawie opisać sytuację finansową podmiotów tworzących grupę? Jeżeli (...)
str. 38
3.
Obowiązki płatnika z tytułu wypłaty odsetek/dyskonta listów zastawnych - interpretacja ogólna MF
W przypadku, gdy listy zastawne będą zapisywane na rachunkach papierów wartościowych lub innych ewidencjach i rejestrach prowadzonych przez podmioty mające siedzibę za granicą, na emitencie (...)
str. 41
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Warunki stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% można stosować, jeżeli zostało wypłacone wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych. Zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów może nastąpić wyłącznie (...)
str. 42
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Ryczałt za jazdy lokalne - sposób obliczania i zasady stosowania zwolnienia podatkowego
Nadleśnictwo wypłaca pracownikowi miesięczny ryczałt za używanie prywatnego samochodu w jazdach lokalnych. Kwota przyznanego limitu wynosi 1.450 km. Jak ustalić kwotę należnego ryczałtu za niepełny (...)
str. 45
2.2.
Nadwyżki inwentaryzacyjne u prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów
Spółka cywilna prowadząca podatkową księgę przychodów i rozchodów, sporządzając remanent na 31 grudnia 2017 r., ujawniła nadwyżkę towaru. Jak wykazać tę nadwyżkę w podatkowej księdze (...)
str. 46
2.3.
Zakup odzieży na potrzeby firmy a koszty podatkowe
Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na produkcji spotów reklamowych oraz filmów krótkometrażowych. Na potrzeby tej działalności kupuję odzież. Czasem odzież po wykorzystaniu do produkcji filmu jest (...)
str. 48
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja środków trwałych nabytych w drodze darowizny przed 1 stycznia 2018 r. - interpretacja KIS
W obecnym stanie prawnym nie jest możliwe zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących (...)
str. 49
2.
Wynagrodzenie osób związanych z prowadzoną inwestycją
Spółka rozpoczęła inwestycję dofinansowaną ze środków unijnych. Zgodnie z wymaganiami programu, powołano jednostkę realizującą projekt (JRP), w tym osobę rozliczającą projekt, osobę rozliczającą księgowość oraz (...)
str. 51
3.
Wydatki na zakup sytemu operacyjnego serwera
Na potrzeby prowadzonej działalności nabyliśmy serwer. Jednak aby serwer mógł działać, koniecznym jest zakupienie systemu operacyjnego. Czy wartość licencji takiego oprogramowania powinna podwyższyć wartość początkową (...)
str. 52
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Ochrona danych osobowych
1.1.
Umowa powierzenia zawierana z biurem rachunkowym
Unijne rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (...)
str. 54
1.2.
Prawo do bycia zapomnianym i jego zastosowanie
Prowadzimy serwisy internetowe, w których przetwarzamy dane osobowe różnych osób. W jaki sposób będziemy zobowiązani honorować prawo do bycia zapomnianym, wynikające z RODO? Wprowadzenie nowej (...)
str. 56
2.
Podatnik zwolniony z VAT zarejestrowany na VAT-UE a obowiązek przekazywania JPK_VAT
Korzystam z podmiotowego zwolnienia z VAT z uwagi na niskie obroty. Ponieważ jednak dokonuję transakcji wewnątrzwspólnotowych, składam deklaracje VAT-9M i informacje podsumowujące VAT-UE. Czy mam (...)
str. 57
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Sposób ustalenia okresu trwania nowej ulgi na start dla przedsiębiorcy
Z dniem 30 kwietnia 2018 r. weszły w życie ustawy tworzące tzw. Konstytucję Biznesu, w tym m.in. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo (...)
str. 57
2.
Interpretacje ZUS - wybrane zagadnienia
2.1.
Składki ZUS od wartości zapomogi żywieniowej przyznanej pracownikom
Jeżeli pracodawca uzależnia przyznawanie pracownikom świadczeń ze środków ZFŚS od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, wówczas może skorzystać z wyłączenia składkowego przewidzianego w § (...)
str. 59
2.2.
Praca wykonywana na terenie Polski przez cudzoziemca a ubezpieczenia ZUS
W sytuacji, gdy polski pracodawca zawiera umowę o pracę z cudzoziemcem, któremu w umowie określono miejsce wykonywania pracy na terenie Polski i pracownik ten świadczy (...)
str. 60
3.
Nagroda wypłacana co trzy lata w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Osobom zatrudnionym dłużej niż 3 lata wypłacamy nagrodę. Jest ona przyznawana za każde przepracowane 3 lata w firmie. Prawo do niej jest określone w umowie (...)
str. 61
X.
PRAWO PRACY
1.
Obowiązek wypłaty diety przy delegowaniu pracownika
Od stycznia 2018 r. pracownik jest oddelegowany do Francji (nie jest to podróż służbowa). Pracodawca wypłaca mu stałe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 4.200 zł i (...)
str. 62
2.
Podwyżka płac a obowiązek aneksowania umów o pracę
W firmie przeprowadzane będą podwyżki płac. Czy w takiej sytuacji również musimy przygotować aneksy do umów o pracę dla wszystkich pracowników, czy też wystarczy ogólna (...)
str. 63
3.
Czy z tytułu udziału w polowaniu pracownikowi przysługuje dzień wolny?
Pracownik wystąpił z wnioskiem o udzielenie dnia wolnego celem wzięcia udziału w polowaniu. Czy rzeczywiście zwolnienia takiego musimy udzielić, a jeśli tak, to na jakiej (...)
str. 65
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Termin złożenia zatwierdzonych sprawozdań finansowych za 2017 r. do KRS oraz urzędu skarbowego
Od 15 marca br. zmieniły się zasady składania sprawozdań finansowych oraz innych dokumentów do KRS. Począwszy od 1 stycznia br. znowelizowano również przepisy ustawy o (...)
str. 66
1.1.
Złożenie dokumentów finansowych do KRS
Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono (...)
str. 67
1.2.
Termin złożenia dokumentów finansowych do ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym"
W myśl art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki, której sprawozdanie podlegało obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta (na podstawie art. 64), nieobjętej rejestrem (...)
str. 67
1.3.
Złożenie dokumentów finansowych do urzędu skarbowego
• Podatnicy CIT Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty (...)
str. 68
2.
Sprzedaż firmowego samochodu a rozliczenie kosztów ubezpieczenia OC i AC
Spółka z o.o. w styczniu 2018 r. wykupiła polisy OC i AC samochodu ciężarowego. Zgodnie z polityką rachunkowości, koszty ubezpieczenia dotyczące dwóch lat obrotowych zaliczane (...)
str. 68
3.
Inwentaryzacja w jednoosobowej spółce z o.o.
Jednoosobowa spółka z o.o. zatrudnia jedną pracownicę, która obecnie przebywa na długoterminowym zwolnieniu lekarskim (w związku z ciążą). Prezesem jest jedyny wspólnik spółki. Księgowość prowadzona (...)
str. 71
4.
Zwrot przelewu w związku z błędnym numerem rachunku bankowego odbiorcy
Nie posiadamy rachunku walutowego. W związku z tym z rachunku bieżącego (złotówkowego) dokonaliśmy zapłaty za fakturę pro forma dostawcy zagranicznemu. Bank dokonał przeliczenia po bankowym (...)
str. 73
5.
Księgowe dowody zastępcze - kiedy mogą być stosowane?
Jesteśmy spółką jawną o profilu przetwórstwo owoców i warzyw. Jako podatnik VAT zobowiązani jesteśmy do przesyłania dokumentów (sprzedaży i zakupów) w formie JPK. Zakład prowadzi (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.