Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 7 (978) z dnia 01.03.2018
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 7 (978) z dnia 01.03.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Podatnik zawieszający działalność a rejestr VAT - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Z art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, dodanym do ustawy o VAT z dniem 13 stycznia br., wynika, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi (...)
str. 4
2.
Komunikaty Ministerstwa Finansów
2.1.
Podatnicy VAT powinni fakturować obrót nową elektroniką
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat pt. "Podatnicy VAT powinni fakturować obrót nową elektroniką". W komunikacie tym Ministerstwo Finansów (dalej: MF) wskazało, że (...)
str. 5
2.2.
MF wyjaśniło w jaki sposób taksówkarze mają wypełniać JPK_VAT
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat pt. "Wszyscy podatnicy VAT, w tym taksówkarze i rolnicy, składają JPK_VAT". Ministerstwo Finansów poinformowało w nim, że (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Opublikowano ustawę skracającą okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
W Dzienniku Ustaw z 13 lutego 2018 r., pod poz. 357, opublikowano ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku (...)
str. 7
2.
Nowe zasady ograniczające amortyzację samochodów elektrycznych
W Dzienniku Ustaw z 7 lutego 2018 r., pod poz. 317, opublikowano ustawę z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wprowadza (...)
str. 7
3.
Planowane zmiany w zakresie cen transferowych
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat, w którym poinformowano, że Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w zakresie cen transferowych. Jak poinformowano, do MF (...)
str. 8
4.
Pracownicze Plany Kapitałowe projektem na wyższą emeryturę
Ministerstwo Finansów 15 lutego 2018 r. przekazało do konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i Rady Dialogu Społecznego projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Mają one (...)
str. 9
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Dojazdy na posiedzenia organów spółki - rozliczenie podatkowe i składkowe w świetle wyjaśnień MF i ZUS
Nie należą do rzadkości sytuacje, w których osoby wchodzące w skład zarządu, rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej otrzymują zwrot kosztów poniesionych na dojazdy na posiedzenia (...)
str. 10
1.1.
Przychód z tytułu otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenia organów spółki
Przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, kwalifikowane są do (...)
str. 10
1.2.
Zwrot kosztów dojazdów na posiedzenia organów a składki ZUS
Dojazdy członków rady nadzorczej Członkowie rad nadzorczych (posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Polski), wynagradzani z tytułu pełnienia tej funkcji, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (...)
str. 11
1.3.
Koszty uzyskania przychodów
Zasadą jest, że do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów oraz (...)
str. 13
2.
Zaliczka na poczet zakupu od kontrahenta unijnego - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze są niekiedy zobowiązane do wpłacania zaliczek na poczet zakupu towarów lub usług od kontrahentów z innych niż Polska krajów UE. Jak taką zaliczkę (...)
str. 15
2.1.
Rozliczenie wpłaconej zaliczki dla celów VAT
Zaliczka na poczet wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów W przypadku zakupu towaru (dla celów VAT towarem jest także środek trwały) od podmiotu gospodarczego z innego niż Polska (...)
str. 15
2.2.
Wpłacona zaliczka a koszty uzyskania przychodów
Zaliczka na zakup towarów handlowych/usług Podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia (...)
str. 18
2.3.
Ujęcie zaliczki w księgach rachunkowych
Wpłata zaliczki w walucie obcej na poczet nabycia towaru/usługi/środka trwałego może zostać zaksięgowana: - Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami" lub konto 24 "Pozostałe rozrachunki", (...)
str. 20
IV.
PODATEK VAT
1.
Parkowanie samochodu pod domem pracownika a prawo do pełnego odliczania VAT - kolejny korzystny wyrok NSA
Parkowanie pojazdu samochodowego w miejscu zamieszkania tzw. pracownika mobilnego (np. przedstawiciela handlowego) w celu realizacji zadań służbowych - w tym m.in. przejazdów do klientów oraz (...)
str. 21
2.
Wyjaśnienia MF w sprawie VAT
2.1.
Czy MF zwolni z VAT opłatę recyklingową od lekkich toreb z tworzywa sztucznego?
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują przepisy wprowadzające tzw. opłatę recyklingową, która pobierana jest przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego od lekkich toreb (...)
str. 23
2.2.
Wymiana walut przez kantory - ewidencjonowanie w kasie fiskalnej w 2018 r.
Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. m) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z (...)
str. 24
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Ulga na złe długi w 2018 r.
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy przepisy dotyczące ulgi na złe długi zostały już zmienione i termin 150 dni (zarówno po stronie wierzyciela, jak i dłużnika) (...)
str. 25
3.2.
Wystawianie duplikatów faktur
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy na prośbę kontrahenta muszę wystawić duplikat faktury, czy też mogę odmówić jego wystawienia? Zasady wystawiania duplikatów faktur zostały określone w (...)
str. 26
3.3.
Ustalanie podstawy opodatkowania towarów przekazywanych nieodpłatnie
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sporadycznie przekazuję nieodpłatnie towary handlowe kontrahentom (nie stanowią one próbek ani prezentów o małej wartości). W jaki sposób powinienem ustalić podstawę (...)
str. 27
3.4.
Sprzedaż środka trwałego a wskaźnik proporcji
Wykonuję czynności opodatkowane i zwolnione z VAT - do odliczania VAT od wydatków związanych z czynnościami mieszanymi stosuję wskaźnik proporcji. W grudniu 2017 r. sprzedałam (...)
str. 28
3.5.
Sprzedaż komisowa - rozliczenie VAT
Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na przyjmowaniu towarów w komis (ubrania, zabawki). Towary otrzymuję od osób prywatnych, którym oddaję pieniądze po ich sprzedaży (lub zwracam niesprzedany (...)
str. 30
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Kara umowna z tytułu niedostarczenia/opóźnienia w dostawie towaru - interpretacja KIS
Kary umowne z tytułu opóźnienia w dostawie towarów/niedostarczenia towarów, powstałe z winy wynajętego przewoźnika, na które spółka nie miała wpływu, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania (...)
str. 32
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Faktura w dwóch walutach a wysokość kosztu podatkowego
Spółka otrzymała od kontrahenta zagranicznego fakturę za usługę, w której kwoty wykazane są w dwóch walutach, tj. w euro i w złotówkach. Czy koszt wynikający (...)
str. 34
2.2.
Wspólnota mieszkaniowa a obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego
Czy wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek składania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego? Obowiązek złożenia do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego dotyczy tych podatników, którzy są zobowiązani do (...)
str. 35
2.3.
Dokumentacja cen transferowych w przypadku konsorcjum
Spółka komunalna zawarła z innym podmiotem (z inną spółką komunalną) umowę konsorcjum w zakresie startu w przetargu na odpady. Konsorcjum świadczyć będzie usługi na rzecz (...)
str. 37
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Sprzedaż nieruchomości przez wdowę/wdowca a PIT - interpretacja ogólna MF
W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe Minister Finansów w dniu 6 lutego 2018 r. wydał w trybie art. 14a § 1 (...)
str. 38
2.
Skutki podatkowe objęcia udziałów za wkład pieniężny niższy niż wartość rynkowa udziałów - interpretacja KIS
Objęcie udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład pieniężny odpowiadający wartości nominalnej udziałów, ale niższy niż wartość rynkowa tych udziałów, spowoduje powstanie przychodu (...)
str. 39
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Odliczanie straty poniesionej w zakończonej działalności gospodarczej
Podatnik w grudniu 2017 r. zakończył działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej (udział w spółce wynosił 50%). W latach ubiegłych (tj. w 2014 r.) (...)
str. 41
3.2.
Usługi biura rachunkowego świadczone na rzecz spółki i wspólnika a koszty uzyskania przychodów
Czy w umowie o prowadzenie ksiąg rachunkowych można zapisać, że biuro rachunkowe będzie także składało deklaracje ZUS oraz rozliczało podatek dochodowy w imieniu komandytariusza, będącego (...)
str. 42
3.3.
Ekwiwalent za pranie odzieży - PIT i składki ZUS
Wypłacamy pracownikom dodatek za pranie odzieży roboczej. Wartość dodatku jest ustalona z góry kwotowo i jest niezależna od tego czy pracownik pracował cały, czy część (...)
str. 43
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Zakup usługi nadzoru inwestorskiego a koszt wytworzenia środków trwałych - interpretacja KIS
Koszty zakupu usługi nadzoru nad przebiegiem inwestycji stanowią element kosztu wytworzenia środka trwałego, gdyż pozostają w bezpośrednim związku z całym procesem inwestycyjnym, tym samym nie (...)
str. 45
2.
Roczna korekta VAT a wartość początkowa środka trwałego
W deklaracji VAT za styczeń 2018 r. dokonaliśmy korekty VAT naliczonego odliczanego w 2017 r. na podstawie ustalonego wskaźnika. W wyniku korekty zmniejszeniu uległa kwota (...)
str. 47
3.
Służebność gruntowa - rozliczenie wydatków na jej ustanowienie
Jak rozliczyć podatkowo i bilansowo wydatki na nabycie od Urzędu Miasta prawa przejazdu przez sąsiednią działkę (służebność gruntowa)? Faktura zakupu została wystawiona w grudniu 2017 (...)
str. 49
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.1.
Jakie podmioty w maju 2018 r. będą musiały powołać inspektora ochrony danych?
Z dniem 25 maja br. we wszystkich krajach Unii Europejskiej zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...)
str. 50
1.2.
Czy ABI będzie mógł zostać inspektorem ochrony danych?
Spółka powołała w 2017 r. administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). W maju br. będziemy musieli powołać również inspektora ochrony danych osobowych (przetwarzamy tzw. dane wrażliwe o (...)
str. 52
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników dotyczące JPK
Obowiązek przesyłania informacji o ewidencji VAT w postaci pliku JPK_VAT od 1 lipca 2016 r. dotyczy największych czynnych podatników VAT, tzw. dużych przedsiębiorców. Z kolei (...)
str. 53
2.1.
Zbiorcze ujmowanie sprzedaży w JPK_VAT
W jakich sytuacjach mogę ujmować sprzedaż w JPK_VAT zbiorczym zapisem? W ewidencji VAT i w konsekwencji w strukturze JPK_VAT należy ujmować pojedynczo faktury wystawiane dla (...)
str. 54
2.2.
Sprzedaż dla osób prywatnych a JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Całość dokonywanej sprzedaży dokumentuję fakturami (zarówno na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą, jak i prywatnych). Czy w przypadku wykazania sprzedaży w (...)
str. 54
2.3.
JPK_VAT w przypadku zwrotu towaru
Zdarza się, że dokonuję zwrotu zakupionego towaru i otrzymuję z tego tytułu faktury korygujące. W jaki sposób takie zdarzenia powinny być ujęte w ewidencji VAT (...)
str. 55
2.4.
Podmiot zobowiązany do przekazania JPK_FA
Prowadzę biuro rachunkowe. Czy na żądanie organu podatkowego - skierowane do mojego klienta - struktura JPK_FA musi być udostępniona przeze mnie, czy też może tego (...)
str. 56
2.5.
Przekazywanie JPK_FA, gdy faktury wystawiane są ręcznie
Jestem czynnym podatnikiem VAT (mikroprzedsiębiorcą). Czy od 1 lipca 2018 r. będę musiał wystawiać faktury sprzedaży komputerowo i przekazywać je na żądanie organu podatkowego? Żadne (...)
str. 56
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Urlop wypoczynkowy w trakcie zwolnienia lekarskiego a składki ZUS
Na kilka dni lutego 2018 r. lekarz wystawił mi zwolnienie lekarskie ZUS ZLA. Nie oddałam jednak tego zwolnienia do zakładu, w którym jestem zatrudniona. Na (...)
str. 57
2.
Składka na FGŚP za skierowanego zatrudnionego bezrobotnego
Od 2 lutego 2018 r. zawarłam umowę o pracę z osobą, która nie ma ukończonych 30 lat. Przed podjęciem tego zatrudnienia była ona zarejestrowana w (...)
str. 58
X.
PRAWO PRACY
1.
Zakaz pracy w handlu w niedziele i święta oraz wyjątki od zakazu
1) Jesteśmy placówką handlową (prowadzimy kilka sklepów ze sprzętem AGD). W jakie niedziele będziemy mogli otworzyć sklepy po 1 marca 2018 r.? Czy zakaz pracy (...)
str. 59
2.
Odszkodowanie dla byłego pracownika za nieterminowe wydanie świadectwa pracy
Rok temu zwolniliśmy pracownika, ale przez niedopatrzenie wydaliśmy świadectwo pracy z opóźnieniem. Pracownik nie zgłaszał wówczas żadnych uwag, natomiast teraz zażądał od firmy wypłaty odszkodowania (...)
str. 61
3.
Wypowiedzenie umowy na czas określony pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną
Chcemy wypowiedzieć umowę na czas określony zawartą z 62-letnim pracownikiem, w związku z czym mamy dwa pytania - czy osoba ta objęta jest ochroną przedemerytalną (...)
str. 63
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Skutki bilansowe i podatkowe otrzymania odszkodowania komunikacyjnego
W listopadzie 2017 r. doszło do wypadku, w wyniku którego uszkodzony został samochód firmowy (objęty ubezpieczeniem AC). W grudniu 2017 r. pojazd ten został naprawiony. (...)
str. 64
2.
Uproszczenia przy rozliczaniu umów leasingu zawartych w latach ubiegłych
Nasza spółka z o.o. nie jest zobowiązana do badania sprawozdania finansowego. W związku z tym dla celów bilansowych chcielibyśmy stosować podatkowe zasady rozliczania umów leasingu. (...)
str. 68
3.
Koszty podróży służbowej a rezygnacja z odliczenia VAT
Do druku "Polecenia wyjazdu służbowego" stanowiącego podstawę rozliczenia kosztów podróży pracownicy załączają m.in. paragony za przejazd autostradami czy faktury za parkingi, od których przysługuje odliczenie (...)
str. 70
4.
Wymogi wykształcenia stawiane kandydatom na głównych księgowych
Czy w obowiązujących przepisach są ustalone kryteria, które musi spełniać osoba zatrudniona w spółce z o.o. w charakterze głównego księgowego na podstawie umowy o pracę? (...)
str. 71
5.
Usługi telekomunikacyjne - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Świadczymy usługi dostępu do internetu i telekomunikacyjne. Faktury sprzedaży wystawiane są 5 dnia miesiąca i obejmują one abonament za miesiąc bieżący i połączenia za miesiąc (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.