Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 16 (987) z dnia 01.06.2018
Zatrudnianie cudzoziemców w polskich firmach w praktyce - zezwolenia, oświadczenia, zawieranie umów, opodatkowanie dochodów, rozliczenia z ZUS, wzory druków
Dodatek nr 18
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16
z dnia 01.06.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
Rok 2018 przyniósł istotne zmiany w zakresie zatrudniania pracowników z zagranicy, wprowadzając m.in. nowy rodzaj zezwolenia tzw. zezwolenie na pracę sezonową. W niniejszym opracowaniu omówione (...)
str. 3
I.
LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW W POLSCE
1.
Wizy
Obywatele wielu krajów spoza UE, którzy chcą wjechać do Polski, zobowiązani są do posiadania wizy. Wiza poświadcza zgodę władz kraju na wjazd i pobyt konkretnej (...)
str. 3
2.
Ruch bezwizowy
Od dnia 11 czerwca 2017 r. zniesiony został obowiązek posiadania wizy przez obywateli Ukrainy podróżujących do UE. Jest to możliwe o ile Ukrainiec posiada paszport (...)
str. 4
3.
Paszport biometryczny
Paszport biometryczny to dokument tożsamości, którego odczytanie jest możliwe z użyciem przeznaczonych do tego urządzeń elektronicznych i optycznych. Za standardy paszportów biometrycznych odpowiada Organizacja Międzynarodowego (...)
str. 5
4.
Inne tytuły pobytowe
Cudzoziemiec planujący przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Zezwolenie na pobyt czasowy jest wydawane (...)
str. 5
II.
ZASADY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW
Na koniec 2017 r. wg szacunkowych danych pracodawcom zostało wydanych przez wojewodów około 250 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców ze wszystkich państw trzecich (spoza (...)
str. 7
1.
Praca bez konieczności uzyskiwania zezwolenia
Osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii mogą podejmować pracę w Polsce bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę. Każdy obywatel (...)
str. 7
2.
Praca na podstawie zezwolenia
Zasadniczo przedsiębiorca zamierzający zatrudnić cudzoziemca musi wystąpić do właściwego terytorialnie wojewody z wnioskiem o wydanie zezwolenia na jego zatrudnienie (w przypadkach, gdy uzyskanie takiego zezwolenia (...)
str. 9
3.
Zezwolenie na wykonywanie pracy sezonowej
3.1. Pracownicy objęci zezwoleniem sezonowym Z dniem 1 stycznia br. pojawiła się nowa forma zatrudniania cudzoziemców, tzw. zezwolenie na pracę sezonową. Wydawane jest ono przez (...)
str. 20
4.
Wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy
4.1. Wnioskowanie o rejestrację oświadczenia Jeżeli cudzoziemiec jest obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej bądź Ukrainy, który ma wykonywać pracę przez okres nieprzekraczający 6 (...)
str. 35
5.
Oświadczenia zarejestrowane w 2017 r.
Rok 2018 r. jest rokiem przejściowym, kiedy nowy i stary system funkcjonują równolegle, czyli w praktyce możliwe jest wykonywanie pracy na podstawie nowego i starego (...)
str. 41
6.
Zasady zatrudniania cudzoziemców będących studentami bądź absolwentami uczelni
Przypadki, gdy polski pracodawca może zatrudnić cudzoziemca bez konieczności uzyskiwania dla niego zezwolenia czy rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy wyszczególnione zostały m.in. w rozporządzeniu (...)
str. 41
III.
ZAWARCIE UMOWY O PRACĘ Z CUDZOZIEMCEM
Wykonywanie pracy przez cudzoziemca oznacza zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej, pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów (...)
str. 43
1.
Umowa o pracę
Stosunek pracy między zatrudniającym i cudzoziemcem może zostać nawiązany przy zastosowaniu prawa przez nich wskazanego. Wynika to z: art. 8. ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (...)
str. 43
2.
Umowy cywilnoprawne
Jeśli w dokumencie legalizującym pracę w Polsce została wpisana umowa cywilnoprawna, zatrudniający i cudzoziemiec mają większą swobodę w zakresie jej skonstruowania. Zgodnie bowiem z zasadą (...)
str. 44
3.
Umowa z cudzoziemcem oczekującym na przedłużenie zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce
Zatrudniliśmy cudzoziemca na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Umowa zawiera postanowienie, że "ulega rozwiązaniu z mocy prawa z chwilą upływu ważności zezwolenia na (...)
str. 45
4.
Rozwiązanie umowy zawartej z cudzoziemcem w związku z upływem ważności pozwolenia na pracę
Zatrudniamy cudzoziemca na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, który ma pozwolenie na pracę do końca maja 2018 r. Pracodawca nie ubiega się o (...)
str. 45
IV.
SKŁADKI ZUS CUDZOZIEMCÓW PRACUJĄCYCH W POLSCE
Dla celów ubezpieczeń społecznych wobec cudzoziemców zatrudnionych w Polsce na podstawie umowy o pracę czy wykonujących w naszym kraju umowę zlecenia należy stosować takie same (...)
str. 47
1.
Zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS
Zgłoszenia pracownika do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (wszystkich ryzyk: emerytalnego, rentowych, chorobowego i wypadkowego) oraz ubezpieczenia zdrowotnego pracodawca dokonuje na druku ZUS ZUA z kodem tytułu (...)
str. 47
2.
Krótki pobyt cudzoziemca
Firmy, które zatrudniają cudzoziemców spoza UE na krótki czas, często mają wątpliwości czy powinny ubezpieczać takie osoby w polskim ZUS. Uważają bowiem, że cudzoziemcy, których (...)
str. 48
3.
Studenci na zleceniu
Zawierając umowę zlecenia z cudzoziemcem spoza UE będącym studentem warto pamiętać, że jeśli nie ma on ukończonego określonego wieku, to nie należy go w ogóle (...)
str. 49
4.
Interpretacje ZUS
Gdy polski pracodawca zawiera umowę o pracę z cudzoziemcem, któremu w umowie określono miejsce wykonywania pracy na terenie Polski i pracownik ten świadczy pracę na (...)
str. 49
5.
Kontrakt menedżerski z cudzoziemcem
Spółka z o.o. podpisała kontrakt menedżerski z osobą pochodzenia włoskiego mieszkającą na stałe we Włoszech. Umowa menedżerska jest wykonywana przez nią na terenie Polski. Jakim (...)
str. 49
6.
Ustalanie miejsca zamieszkania w przypadku obywateli państw trzecich - zmiana zasad od 2 maja 2018 r. - wyjaśnienie ZUS
"Ustalenie miejsca zamieszkania jest szczególnie istotne w przypadku obywateli państw trzecich. Do takich osób stosujemy art. 1 rozporządzenia nr 1231/2010. Aby obywatel państwa trzeciego mógł (...)
str. 50
V.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH PRZEZ CUDZOZIEMCÓW
1.
Zakres obowiązku podatkowego
Zatrudniając cudzoziemca, trzeba ustalić gdzie osoba ta ma rezydencję podatkową. Od niej (a nie od jego obywatelstwa) zależy zakres obowiązku podatkowego. Nieograniczony obowiązek podatkowy Osoby (...)
str. 52
2.
Ogólne zasady opodatkowania niektórych dochodów w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają za zadanie eliminować opodatkowanie dochodów tego samego podatnika, z tego samego tytułu i za taki sam okres, w dwóch (...)
str. 55
3.
Opodatkowanie dochodów cudzoziemca zatrudnionego na podstawie umowy o pracę
W przypadku gdy nierezydent w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest pracownikiem uzyskującym w Polsce dochód z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, (...)
str. 58
4.
Opodatkowanie dochodów cudzoziemca zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenia, umowa o dzieło)
Ogólne zasady Na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z umów zlecenia lub o dzieło uzyskiwane przez osoby mające miejsce zamieszkania w (...)
str. 59
5.
Urzędy skarbowe właściwe do spraw opodatkowania osób zagranicznych
Urzędy skarbowe właściwe do spraw opodatkowania osób zagranicznych określił Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. (...)
str. 63
VI.
ZEZWOLENIE NA PRACĘ W RAMACH PRZENIESIENIA WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA
Wskutek wejścia w życie noweli o cudzoziemcach, w obrocie prawnym pojawiły się dwa nowe zezwolenia na pracę dla cudzoziemców związane z przeniesieniem wewnątrz przedsiębiorstwa. Ustawa (...)
str. 63
1.
Warunki uzyskania zezwolenia na pracę po przeniesieniu (art.139a ust. 1-3 ustawy o cudzoziemcach)
W odniesieniu do cudzoziemca W odniesieniu do treści pisemnej umowy lub dokumentu przeniesienia wydanego przez pracodawcę macierzystego W odniesieniu do treści umowy cudzoziemca mającego odbywać (...)
str. 65
2.
Zezwolenie na pracę cudzoziemców w celu korzystania z mobilności krótkoterminowej i długoterminowej
Korzystanie z mobilności krótkoterminowej w Polsce nie wymaga żadnego zezwolenia. W tym przypadku wystarczy zawiadomienie Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców przesłane przez jednostkę przyjmującą z siedzibą (...)
str. 69
VII.
SANKCJE FINANSOWE Z TYTUŁU NIELEGALNEGO ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW
Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców jest od 1 stycznia 2018 r. surowiej karane (patrz tabela poniżej). Nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca oznacza wykonywanie pracy przez cudzoziemca, który (...)
str. 70
VIII.
WZORY DRUKÓW ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM CUDZOZIEMCÓW
(str. 2 ww. oświadczenia - Pouczenie - pominięto)
str. 72
IX.
ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ OBCOKRAJOWCÓW
Osoby zagraniczne będące przedsiębiorcami mogą tworzyć na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oddziały, przedstawicielstwa lub czasowo oferować lub świadczyć usługę, na zasadach określonych w (obowiązującej od dnia (...)
str. 81
1.
Działalność gospodarcza osób zagranicznych
Osoby zagraniczne z państw członkowskich mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Ponadto na takich (...)
str. 81
2.
Rejestracja oddziałów
Celem wykonywania działalności gospodarczej w Polsce przedsiębiorcy zagraniczni z państw członkowskich mogą tworzyć oddziały. Pozostali przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć oddziały na zasadzie wzajemności, o ile (...)
str. 82
3.
Przedstawicielstwa
Zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Przedstawicielstwo mogą utworzyć i prowadzić również osoby zagraniczne, powołane aktem (...)
str. 82
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.