Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 18 (989) z dnia 20.06.2018
Zwolnienia i ulgi w PIT, CIT I ZUS
Dodatek nr 20
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18
z dnia 20.06.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
ZWOLNIENIA I ULGI W PIT - WYBRANE ZAGADNIENIA
1.
Nagrody wydawane w akcjach promocyjnych a zwolnienie z PIT
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 i 68a ustawy o PDOF (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.), wolna od podatku dochodowego (...)
str. 3
1.1.
Warunki zastosowania zwolnienia z podatku nagród wydawanych w akcjach promocyjnych
Działanie polegające na spełnieniu wymogów przewidzianych w regulaminie konkursu, które jest warunkiem otrzymania nagrody, nie ma charakteru świadczenia wzajemnego. Nie można zatem uznać relacji pomiędzy (...)
str. 3
1.2.
Nagrody przekazane pracownikom kontrahenta
Podmioty gospodarcze podejmują różnego rodzaju akcje reklamowe, np. organizują sprzedaż premiową, polegającą na przekazaniu nagród kontrahentom po spełnieniu określonych warunków (wynikających z ustalonego regulaminu, np. (...)
str. 4
2.
Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki osobowej
Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki osobowej nie stanowi czynności, która w świetle ustawy o PDOF powoduje powstanie po stronie wspólnika wnoszącego wkład przychodu do (...)
str. 5
3.
Zwolnienie z PIT środków przyznanych na podjęcie działalności
Ze zwolnienia od podatku korzystają środki otrzymane przez osobę bezrobotną z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zwolnienie to przysługuje na podstawie art. 21 ust. (...)
str. 6
4.
Nieodpłatne świadczenia od członków rodziny
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PDOF, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych (...)
str. 7
5.
Zwolnienie z PIT świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów
Zasadniczo emeryt/rencista, który otrzymuje od byłego pracodawcy świadczenia, uzyskuje z tego tytułu przychód z innych źródeł. Przychód ten może jednak być wolny od podatku dochodowego (...)
str. 7
6.
Zwolnienie dochodów uzyskanych ze zbycia prywatnych nieruchomości - tzw. ulga mieszkaniowa
Zwolnienie z PIT dochodów uzyskanych ze zbycia prywatnych nieruchomości lub praw majątkowych w praktyce otrzymało miano ulgi mieszkaniowej. Zwolnienie z podatku ww. dochodów zostało uregulowane (...)
str. 8
6.1.
Wpłaty na poczet nabycia mieszkania na podstawie umowy deweloperskiej
Organy podatkowe konsekwentnie uznają, że sama wpłata dokonana na podstawie umowy deweloperskiej na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego, nie uprawnia do zastosowania zwolnienia od podatku (...)
str. 8
6.2.
Zakup mieszkania na wynajem albo na sprzedaż nie uprawnia do ulgi mieszkaniowej
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych, aby podatnik mógł skorzystać z ulgi mieszkaniowej, nabycie budynku lub lokalu mieszkalnego musi wiązać się z zamiarem podatnika zamieszkania (...)
str. 9
7.
Ulgi w PIT z tytułu wychowywania dzieci
Dla niektórych podatników wychowujących dzieci małoletnie, a niekiedy również pełnoletnie, ustawodawca zaadresował preferencje podatkowe. Jedną z nich jest sposób rozliczenia dochodów polegający na ustaleniu podatku (...)
str. 10
7.1.
Dochód uczącego się dziecka a prawo do ulgi prorodzinnej
Dla ustalenia prawa do ulgi prorodzinnej z tytułu utrzymywania pełnoletniego, uczącego się dziecka, należy jego dochód osiągnięty w roku podatkowym określić zgodnie z art. 9 (...)
str. 11
7.2.
Prawo do ulgi prorodzinnej po rozwodzie rodziców
W przypadku, gdy obydwoje rodzice wykonywali władzę rodzicielską przez cały rok, ulga prorodzinna przysługuje każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych, z tym że (...)
str. 12
8.
Ulga rehabilitacyjna
8.1.
Ulga rehabilitacyjna po zmianach
W zeznaniu podatkowym za 2017 r. więcej osób mogło skorzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Jest to skutek nowelizacji ustawy o PIT wprowadzonej ustawą z dnia (...)
str. 14
8.2.
Używanie samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PDOF, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., osoba niepełnosprawna (lub podatnik mający na (...)
str. 15
II.
ULGI W SKŁADKACH ZUS
1.
Nowe ulgi w składkach ZUS wprowadzone Konstytucją Biznesu
Przypomnijmy, iż z dniem 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie tzw. Konstytucja Biznesu, na którą składają się m.in. ustawy: Prawo przedsiębiorców czy Przepisy wprowadzające (...)
str. 16
1.1.
Ulga na start
Prawo przedsiębiorców wprowadziło tzw. ulgę na start dla początkujących przedsiębiorców, przewidzianą w art. 18 tej ustawy. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, (...)
str. 16
1.2.
Działalność nieewidencjonowana
Prawo przedsiębiorców wprowadziło również instytucję działalności nieewidencjonowanej, dotyczącej działalności na mniejszą skalę, prowadzonej przez osobę fizyczną, dla której nie będzie powstawał obowiązek rejestracyjny w CEIDG. (...)
str. 17
2.
Dwuletni "mały" ZUS przedsiębiorcy
Prawo do opłacania tzw. ulgowego ZUS-u, przewidziane dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, przysługuje na podstawie art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jak wynika (...)
str. 18
3.
Ulgi w opłacaniu składek na FP i FGŚP
3.1.
Ulga w opłacaniu składek na FP i FGŚP po osiągnięciu 55/60 lat
Generalnie za osoby ubezpieczone, podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy (FP). Składkę na FP opłaca się od kwot (...)
str. 18
3.2.
Ulgi w opłacie składek na FP i FGŚP za zatrudnionych bezrobotnych
Za pewną grupę pracowników pracodawcy nie opłacają (przez określony czas) składek na FP i FGŚP. Prawo takie przysługuje im m.in. za zatrudnione osoby bezrobotne w (...)
str. 19
3.3.
Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP po powrocie pracowników z urlopów związanych z rodzicielstwem
Pracodawcy nie opłacają składek na Fundusz Pracy i FGŚP za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu (...)
str. 20
4.
Umowa zlecenia ze studentem (uczniem) bez składek ZUS
Generalnie umowa zlecenia stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, ubezpieczenia wypadkowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Dobrowolne jest w tym przypadku ubezpieczenie chorobowe. Obowiązek ubezpieczeń (...)
str. 21
5.
Zwolnienie z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne
5.1.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy będącego emerytem/rencistą lub osobą niepełnosprawną
Zgodnie z art. 82 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 (...)
str. 22
5.2.
Składka zdrowotna przedsiębiorcy pobierającego zasiłek macierzyński
Zgodnie z art. 82 ust. 9a ustawy zdrowotnej, składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę, której zasiłek macierzyński nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia (...)
str. 23
III.
ZWOLNIENIA Z PIT I ZUS ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
1.
Ekwiwalenty pieniężne dla pracowników
1.1.
Zwolnienie z PIT ekwiwalentów
Otrzymując od pracodawcy różnego rodzaju ekwiwalenty, np. za używanie własnej odzieży roboczej (czy obuwia roboczego), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, a także ekwiwalent za używanie (...)
str. 23
1.2.
Ekwiwalenty pracownicze a składki ZUS
Fakt, iż ekwiwalenty wypłacane pracownikom stanowią ich przychody ze stosunku pracy (wolne od podatku dochodowego po spełnieniu określonych warunków), nie oznacza automatycznie, że wartość tych (...)
str. 25
2.
Dofinansowanie do wakacji pracownika i jego rodziny
2.1.
Dofinansowanie do letniego wypoczynku a PIT
Zasadą jest, że gdy pracownik uzyskuje od pracodawcy świadczenie, to uzyskuje on przychód ze stosunku pracy. Dotyczy to także dofinansowania do letniego wypoczynku zarówno samego (...)
str. 25
2.2.
Dofinansowanie do wypoczynku pracownika a składki ZUS
Środki na dofinansowanie wypoczynków pracowników najczęściej pochodzą z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jak wynika z § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia w sprawie szczegółowych (...)
str. 27
3.
Karnety sportowe dla pracowników
3.1.
Kiedy wartość karnetu sportowego jest zwolniona z PIT?
Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze (bądź ich ekwiwalenty), uzyskane przez pracownika ze stosunku (...)
str. 28
3.2.
Kiedy wartość karnetu sportowego jest wyłączona ze składek ZUS?
Jeśli dofinansowanie do karnetów sportowych zostało przekazane ze środków ZFŚS, to zasadniczo ich wartość korzysta ze zwolnienia z oskładkowania. Na podstawie § 2 ust. 1 (...)
str. 29
4.
Świadczenia przyznawane na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
4.1.
Sfinansowanie pracownikowi kosztów kształcenia a podatek dochodowy
Zasadniczo w sytuacji, gdy pracodawca finansuje pracownikowi koszty kształcenia, po stronie pracownika powstaje przychód ze stosunku pracy. Jednocześnie przychód ten może korzystać ze zwolnienia z (...)
str. 30
4.2.
Wyłączenie ze składek ZUS świadczeń przyznanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawy wymiaru składek (...)
str. 31
5.
Dopłata do pobytu dzieci w przedszkolu
5.1.
Dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolu a PIT
Dopłaty pracodawcy do kosztów pobytu w przedszkolu dzieci pracowników stanowią ich przychód ze stosunku pracy. Jednak przychód u pracowników może korzystać ze zwolnienia z podatku (...)
str. 31
5.2.
Dopłaty do przedszkola a składki ZUS
Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawy wymiaru składek (...)
str. 32
IV.
ZWOLNIENIA I ULGI W CIT - WYBRANE KWESTIE
1.
Otrzymanie dotacji a zwolnienie z CIT
Dotacje na zakup albo wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych Dotacje otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z zakupem albo (...)
str. 32
2.
Dochody z najmu uzyskiwane przez podatnika realizującego cele statutowe
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP, wolne od podatku dochodowego są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, (...)
str. 34
3.
Dochody uzyskane z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP, wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej (...)
str. 35
4.
Odsetki od lokat bankowych a zwolnienie od podatku dochodowego wspólnoty mieszkaniowej
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o PDOP, wolne od podatku dochodowego są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz (...)
str. 36
5.
Ulga na działalność badawczo-rozwojową
Podatnicy CIT mogą korzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R), zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 18d-18e ustawy o PDOP. W praktyce oznacza to, że (...)
str. 37
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.