Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 27 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023 r., godz. 8:38 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 196.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
NUMER BIEŻĄCY 3 (1154) Z DNIA 20.01.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 3 (974) z dnia 20.01.2018
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 3 (974) z dnia 20.01.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Podatnik prowadzący księgi podatkowe ręcznie też może mieć obowiązki w zakresie JPK
W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji (...)
str. 4
1.2.
Status małego podatnika na potrzeby CIT i PIT
Jak wynika z art. 4a pkt 10 ustawy o PDOP i odpowiednio art. 5a pkt 20 ustawy o PDOF, dla celów podatku dochodowego status małego podatnika ma podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (...)
str. 5
1.3.
Ustalanie różnic kursowych przez ryczałtowca
Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o PDOF, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie (...)
str. 6
1.4.
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w rachunku zysków i strat - sposób wykazania
Począwszy od sprawozdań finansowych za 2016 r., jednostki sporządzające rachunek zysków i strat w wersji porównawczej (załącznik nr 1 i załącznik nr 5 do ustawy o rachunkowości) muszą wypełniać w części B. "Koszty (...)
str. 6
2.
Komunikaty Ministerstwa Finansów dotyczące zwrotu VAT dla branży budowlanej, JPK_VAT za grudzień 2017 r. i UPO
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl) w dniu 4 i 5 stycznia 2018 r. umieszczono komunikaty dotyczące JPK, w których MF informuje, że: JPK_VAT za grudzień 2017 r. należy przesłać (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Mechanizm podzielonej płatności - zmiany w VAT opublikowane
W Dzienniku Ustaw z 10 stycznia 2018 r., pod poz. 62, opublikowano ustawę z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)
str. 7
2.
Określanie wysokości przychodu podatkowego według ceny rynkowej w 2018 r.
Przychód z odpłatnego świadczenia usług Z dniem 1 stycznia 2018 r. znowelizowano art. 14 ustawy o PDOP, poprzez wprowadzenie w tym przepisie regulacji, odnoszących się do ustalania wysokości przychodu z tytułu świadczonych (...)
str. 10
3.
Planowane zmiany w zakresie kas fiskalnych
Na temat zmian w ustawie o VAT, jakie mają zostać wprowadzone w zakresie kas fiskalnych, pisaliśmy ogólnie w BI nr 28 z 1 października 2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od (...)
str. 11
4.
Kwota graniczna podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w 2018 r. i 2019 r.
Począwszy od 1 stycznia 2019 r. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe mają być opłacane za daną osobę ubezpieczoną do organu rentowego od całości przychodu (...)
str. 14
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Sprzedaż toreb foliowych w 2018 r. - rozliczenie podatkowe w świetle wyjaśnień MF
Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła opłatę recyklingową (...)
str. 15
1.1.
Podstawa prawna opłat za torby foliowe
Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany (...)
str. 15
1.2.
Opłaty za torby foliowe a VAT
W związku z wejściem w życie (z dniem 1 stycznia 2018 r.) obowiązku pobierania przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego opłaty recyklingowej od nabywającego lekką torbę na zakupy (...)
str. 16
1.3.
Opłata recyklingowa a przychody i koszty podatkowe
Opłata recyklingowa jako koszt/przychód podatkowy u podatników PIT i CIT W związku z wprowadzeniem obowiązku poboru opłaty recyklingowej za torby foliowe, w ustawach o podatku dochodowym zawarto regulacje określające, jak takie (...)
str. 17
2.
Imprezy jubileuszowe w firmie - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze organizują niekiedy imprezy okolicznościowe, np. w związku z jubileuszem swojego istnienia. W takich imprezach mogą brać udział pracownicy, a także kontrahenci. Czy podmiot gospodarczy może odliczyć VAT (...)
str. 18
2.1.
Organizacja imprezy firmowej a VAT
Prawo do odliczenia VAT Z uwagi na to, iż ustawodawca nie odniósł się w sposób szczególny do odliczania VAT od wydatków na imprezy jubileuszowe, ustalając prawo do (...)
str. 19
2.2.
Wydatki na imprezę jubileuszową a koszty uzyskania przychodów
Udział w imprezie firmowej pracowników i ich rodzin Wydatki dotyczące udziału pracowników w imprezie jubileuszowej (sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy) nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 (...)
str. 21
2.3.
Udział w imprezie jubileuszowej a przychód u uczestnika
Do przychodów pracownika ze stosunku pracy zalicza się m.in. także świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, czy też wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (...)
str. 23
2.4.
Ewidencja księgowa wydatków na imprezę jubileuszową
Wydatki na organizację imprezy jubileuszowej odnoszone są w ciężar kosztów działalności operacyjnej jednostki. Faktura dokumentująca takie wydatki może zostać ujęta w księgach rachunkowych jednostki np. zapisem:   (...)
str. 24
IV.
PODATEK VAT
1.
Interpretacje ogólne MF w sprawie VAT
1.1.
Zakres zwolnienia z VAT dla usług związanych z usługami medycznymi
W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe Minister Rozwoju i Finansów (dalej: MF) wydał w dniu 29 grudnia 2017 r. interpretację ogólną nr PT1.8101.5.2017.PSG.622, dotyczącą możliwości stosowania (...)
str. 25
1.2.
Stosowanie 8% stawki VAT do dostaw towarów wykorzystywanych w rolnictwie
W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe Minister Rozwoju i Finansów (dalej: MF) wydał w dniu 29 grudnia 2017 r. interpretację ogólną nr PT1.8101.6.2017, dotyczącą możliwości stosowania (...)
str. 27
2.
Zgodność ulgi na złe długi z unijną dyrektywą w świetle orzecznictwa krajowego i TSUE
Zasady rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności (tzw. ulga na złe długi) zostały uregulowane w art. 89a ustawy o VAT. Skorzystanie z tej ulgi przez wierzyciela zostało uzależnione od (...)
str. 28
3.
Eksport może wystąpić także po długotrwałym magazynowaniu towaru w innym kraju UE - wyrok WSA
Wywóz towarów z kraju poza obszar Unii Europejskiej - czyli eksport towarów - powinien nastąpić w ramach transportu zasadniczo o nieprzerwanym charakterze. Fakt magazynowania towaru, nawet długotrwałego w innym (...)
str. 30
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Czy w 2018 r. można wystawiać faktury ręcznie?
Czy w 2018 r. muszę wystawiać faktury w programie komputerowym oraz udostępniać je na żądanie organu podatkowego w postaci JPK_FA? Żadne przepisy nie zobowiązują do wystawiania faktur przy pomocy (...)
str. 32
4.2.
Sprzedaż samochodu zakupionego w systemie VAT-marża
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W 2016 r. zakupiłem samochód na podstawie faktury VAT-marża. Samochód został wprowadzony do środków trwałych i był wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Jak rozliczyć VAT (...)
str. 33
4.3.
Najem środka transportu od kontrahenta unijnego - rozliczenie VAT
Zamierzamy najmować przez 1 rok przyczepę od kontrahenta z Niemiec. Zgodnie z umową, przyjęto miesięczne okresy rozliczeniowe (tożsame z kalendarzowymi), a termin zapłaty za usługę najmu za dany miesiąc (...)
str. 35
4.4.
Zakupy służące działalności mieszanej - ujęcie w ewidencji i deklaracji VAT
Wykonuję czynności opodatkowane i zwolnione z VAT. Od wydatków, których nie da się przypisać do jednego rodzaju czynności, VAT odliczam stosując wskaźnik proporcji. Czy w ewidencji VAT i w deklaracji (...)
str. 36
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Odszkodowanie "pokrywające" kwotę kary umownej a przychód podatkowy - interpretacja KIS
Odszkodowania, otrzymanego od ubezpieczyciela w związku z wystąpieniem kar umownych z tytułu wad produktów, nie można utożsamiać ze zwrotem zapłaconej kary umownej (niestanowiącej kosztu uzyskania przychodów). Odszkodowanie to (...)
str. 38
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych - sposób rozliczenia od 2018 r.
Spółka z o.o. posiada na terytorium kraju budynek handlowo-usługowy (środek trwały) o wartości początkowej przekraczającej 10.000.000 zł. Zgodnie z nowymi regulacjami (obowiązującymi od 2018 r.), od nieruchomości tej zobowiązana jest (...)
str. 40
2.2.
Kilka należności od tego samego dłużnika a udokumentowanie nieściągalności należności na potrzeby CIT
Spółka posiada kilka nieprzedawnionych wierzytelności od tego samego dłużnika. Otrzymała ona postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego ze względu na brak majątku dłużnika, przy czym dotyczy ono (...)
str. 42
2.3.
Zwrot dopłat a obowiązek dokumentacji cen transferowych
Czy dokonany przez spółkę z o.o. na rzecz udziałowca będącego osobą fizyczną zwrot dopłat (środków pieniężnych) stanowi "transakcję" z podmiotami powiązanymi lub "inne zdarzenie", z którymi przepisy ustawy (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Towary otrzymane w darowiźnie nie mogą być uwzględnione w kosztach podatkowych - interpretacja KIS
Jeśli nabycie towarów handlowych nastąpiło nieodpłatnie (np. w drodze darowizny), to ich wartość nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Zatem pomimo obowiązku ujęcia nabytych (...)
str. 44
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zaliczki na PIT w 2018 r.
Od stycznia 2018 r. podatnicy nie muszą płacić zaliczek na podatek dochodowy, jeżeli kwota zaliczki od początku roku nie przekracza 1.000 zł. Czy z tej możliwości mogą też (...)
str. 46
2.2.
Najem prywatny w 2018 r. a limit 100.000 zł na małżonków
Małżonkowie wynajmują niezależnie dwie nieruchomości w ramach najmu prywatnego. Żona przychody z najmu (4.000 zł miesięcznie) opodatkowuje na zasadach ogólnych, a mąż - ryczałtem według stawki 8,5% (męża przychody (...)
str. 47
2.3.
Przychód podatkowy od składek ZUS zapłaconych za byłych pracowników (zleceniobiorców)
W Biuletynie Informacyjnym nr 34 z 2017 r. został zaprezentowany pogląd, że zapłata składek ZUS za byłego zleceniobiorcę jest dla niego przychodem podlegającym opodatkowaniu. Jednak inaczej orzekają sądy (np. (...)
str. 48
2.4.
Obowiązki płatnika umarzającego dług osobie fizycznej
Spółka zajmuje się m.in. skupowaniem długów. Zdarza się, że umarzany jest osobie fizycznej dług w całości lub w części. Czy u tych osób powstaje przychód w PIT i w związku z tym (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Zmiana tytułu prawnego do lokalu a prawo stosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej - interpretacja KIS
Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo własności nie jest równoznaczne z wytworzeniem nowego lokalu, który nie był do tej pory wykorzystywany (używany). Oznacza to, (...)
str. 51
2.
Pierwszy odpis amortyzacyjny w nowym roku podatkowym przy metodzie degresywnej
Od ubiegłego roku dokonujemy amortyzacji maszyny przy zastosowaniu metody degresywnej. Jak ustalać odpisy amortyzacyjne w kolejnym roku (tj. 2018)? Czy ustalając na początek roku odpis według (...)
str. 52
3.
Kredyt inwestycyjny w walucie obcej a płatności w złotych
Spółka podpisała umowę kredytu inwestycyjnego w euro na sfinansowanie budowy budynku biurowego. Wypłata kredytu następuje w transzach jako płatność przekazanych przez spółkę faktur. Ponieważ faktury wystawiane są (...)
str. 53
VIII.
INNE PODATKI I OPŁATY
1.
Wyroki Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podatku od nieruchomości
1.1.
Podatek od nieruchomości, gdy współwłaściciel prowadzi działalność gospodarczą
Sam fakt, że współposiadacz gruntu (osoba fizyczna) prowadzi działalność gospodarczą, nie jest wystarczające do zakwalifikowania tego gruntu jako związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej (i opodatkowania wyższą (...)
str. 55
1.2.
Budynek nie może być traktowany jako budowla
Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które umożliwiają uznanie za budowlę obiektu budowlanego spełniającego ustawowe kryteria dla budynku, jest niezgodny z zasadą szczególnej określoności regulacji daninowych, wywodzoną (...)
str. 56
2.
Przeliczanie użytków rolnych dla celów podatku rolnego - interpretacja ogólna Ministra Finansów
W dniu 2 stycznia 2018 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną nr PS2.8401.5.2017, dotyczącą ustalania przelicznika powierzchni użytków rolnych klasy VIz. W związku z jej wydaniem, na stronie Ministerstwa Finansów (...)
str. 57
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Informacje niezbędne do przekazania do ZUS informacji ZUS IWA za 2017 r.
Określona grupa płatników składek do końca stycznia 2018 r. zobowiązana jest sporządzić i następnie przekazać do organu rentowego formularz ZUS IWA za 2017 r. Na podstawie danych zawartych (...)
str. 58
2.
Składki ZUS od kwoty odszkodowania wypłaconego po ustaniu zatrudnienia
Po rozwiązaniu umowy o pracę podpisaliśmy z byłym pracownikiem umowę o powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej. Na jej podstawie osobie tej przez okres kolejnych 4 miesięcy będziemy wypłacać (...)
str. 60
X.
PRAWO PRACY
1.
Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2018 r.
Niektórzy pracownicy zatrudnieni w naszej firmie mają wynagrodzenia zajęte przez komornika na poczet należności niealimentacyjnych, co nastąpiło jeszcze w 2017 r. Pracodawca nadal jest zobowiązany do dokonywania potrąceń (...)
str. 61
2.
Wykonywanie czynności porządkowych i nadzorczych w ramach umowy zlecenia
1) Jesteśmy spółką z o.o. i posiadamy kilka budynków firmowych. Chcemy zatrudnić osoby do sprzątania tych budynków (przez kilka godzin, dwa razy w tygodniu). Czy możemy zawrzeć w tym (...)
str. 63
3.
Kontynuowanie zatrudnienia po ukończeniu przez ucznia kształcenia zawodowego
Zatrudniliśmy pracownika młodocianego na podstawie umowy w celu przygotowania zawodowego. Jeszcze w trakcie nauki ustaliliśmy z nim, że jego zatrudnienie będzie kontynuowane. Kształcenie zawodowe zostało już zakończone, przy (...)
str. 65
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Wycena nadwyżek inwentaryzacyjnych
W naszej spółce z o.o. posiadamy duże zapasy towarów i materiałów. Ich inwentaryzację przeprowadzamy w ustawowych terminach. Po spisaniu zapasów metodą spisu z natury i ich rozliczeniu powstają u nas zarówno niedobory, (...)
str. 67
2.
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości, obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego za 2018 r. dotyczy rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz rocznych sprawozdań finansowych - kontynuujących działalność: (...)
str. 69
3.
Ubezpieczenie OC biura rachunkowego w 2018 r.
1) Prowadzę biuro rachunkowe, świadcząc usługi polegające wyłącznie na prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowych, deklaracji VAT, zeznań rocznych, list płac, rachunków umów cywilno-prawnych (...)
str. 71
4.
Zwrot w 2018 r. towarów sprzedanych w 2017 r.
W październiku 2017 r. dokonaliśmy sprzedaży towarów, z których część w wyniku awarii sytemu magazynowego okazała się niezgodna z zamówieniem. W konsekwencji w grudniu 2017 r. oraz styczniu 2018 r. otrzymaliśmy zwrot towarów, co (...)
str. 72
5.
Kierownik jednostki jako osoba uprawniona do zawierania umów
Zamierzamy podpisać umowę o badanie sprawozdania finansowego. Ponieważ jeden z członków zarządu chwilowo jest nieobecny (przebywa na urlopie), mamy wątpliwości, czy dla skutecznego zawarcia umowy z audytorem koniecznym (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.