Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 5 (976) z dnia 10.02.2018
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 5 (976) z dnia 10.02.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi MF na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Towary otrzymane w darowiźnie nie mogą być kosztem podatkowym
W Biuletynie Informacyjnym nr 3 z 20 stycznia 2018 r. informowaliśmy, że jeśli nabycie towarów handlowych nastąpiło nieodpłatnie (np. w drodze darowizny), to ich wartość nie może być zaliczona do (...)
str. 4
1.2.
Data wpływu faktury zakupu w JPK_VAT
W broszurze informacyjnej dot. struktury JPK_VAT(3) (dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl) wyjaśniono, że ewidencja zakupu VAT w strukturze logicznej JPK obejmuje pozycje nieobowiązkowe określone jako (...)
str. 5
1.3.
Nowy limit ulepszenia (10.000 zł) tylko do składników majątku wprowadzonych do ewidencji po 31 grudnia 2017 r.
Od 1 stycznia 2018 r. do ustaw o podatku dochodowym (zarówno PIT, jak i CIT) wprowadzony został nowy, wyższy limit jednorazowej amortyzacji (w wysokości 10.000 zł) dotyczący także ulepszenia (...)
str. 5
1.4.
Odprawy emerytalne i rentowe w rachunku zysków i strat - sposób wykazania
W BI nr 3 z 20 stycznia br. opublikowaliśmy odpowiedź Ministerstwa Finansów (dalej: MF) z dnia 5 stycznia 2018 r. na pytanie naszego Wydawnictwa w kwestii sposobu wykazania w rachunku zysków i strat (...)
str. 6
2.
Komunikaty Ministerstwa Finansów
2.1.
Podpisywanie i wysyłka JPK_VAT
Mikroprzedsiębiorcy otrzymają z MF informację dotyczącą zakładania profilu zaufanego na potrzeby JPK_VAT Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat pt. "Mikroprzedsiębiorcy otrzymają e-mail lub SMS (...)
str. 6
2.2.
VAT-marża w elektronice tylko przy dostawie używanego sprzętu
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat pt. "Procedura VAT-marża w elektronice tylko przy dostawie używanego sprzętu". Jest to kolejny komunikat MF w przedmiotowej sprawie - (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w przepisach unijnych dotyczących świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość
Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę 2017/2455 z 5 grudnia 2017 r., zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku (...)
str. 9
2.
Kolejne planowane zmiany ustawy o PDOF
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt z 18 stycznia 2018 r. o zmianie m.in. ustawy o PDOF. Przewiduje on zmiany m.in. w zakresie poszerzenia dziedzin uprawniających do stosowania (...)
str. 10
3.
Nowe wzory deklaracji na potrzeby podatku akcyzowego
W Dzienniku Ustaw z 30 stycznia 2018 r., pod poz. 267, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego. (...)
str. 10
4.
Opublikowano jednolity tekst ustawy o PDOF
W Dzienniku Ustaw z 24 stycznia 2018 r., pod poz. 200, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od (...)
str. 11
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Zaliczki na podatek dochodowy oraz VAT - formy opłacania w 2018 r.
Zasadniczo podatnicy są zobowiązani opłacać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy za okresy miesięczne, a niekiedy (po spełnieniu określonych warunków) za okresy kwartalne. Podobnie jest w przypadku (...)
str. 11
1.1.
Formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zaliczki miesięczne - "podstawowa" forma opłacania zaliczek Podatnicy są generalnie zobowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu (...)
str. 11
1.2.
Sposoby opłacania VAT
Podatnicy VAT czynni są generalnie zobowiązani do obliczania i wpłacania VAT za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. (...)
str. 15
2.
Faktura wystawiona przedwcześnie - skutki podatkowe i ewidencja księgowa
W ustawie o VAT określono terminy, w których podatnicy są zobowiązani wystawiać faktury z tytułu sprzedaży towarów czy świadczenia usług lub otrzymania zaliczki (przedpłaty, itp.). W praktyce zdarzają się jednak (...)
str. 16
2.1.
Wystawienie faktury przed terminem a VAT
Zasadniczo fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, wykonano usługę lub gdy przed dokonaniem dostawy towaru (...)
str. 16
2.2.
Moment powstania przychodu w przypadku faktury wystawionej przedwcześnie
Zgodnie z zasadą ogólną, za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż (...)
str. 19
2.3.
Ujęcie w księgach rachunkowych przedwczesnej faktury
Jak wynika z zasady memoriału (zawartej w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości), w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane (...)
str. 20
IV.
PODATEK VAT
1.
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego a VAT - wyrok NSA
Zapłata z tytułu sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz jej użytkownika wieczystego podlega opodatkowaniu VAT po pomniejszeniu jej o kwotę wniesioną tytułem użytkowania wieczystego (dotyczy (...)
str. 21
2.
Kontynuacja działalności spółki przez byłego wspólnika a podmiotowe zwolnienie z VAT - interpretacja KIS
Kontynuowanie przez byłego wspólnika działalności prowadzonej przez spółkę cywilną - w formie indywidualnej działalności gospodarczej - nie ma wpływu na jego prawo do stosowania zwolnienia (...)
str. 23
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Czy podatnik zwolniony z VAT musi w 2018 r. prowadzić ewidencję VAT w formie elektronicznej?
Korzystam ze zwolnienia z VAT z uwagi na niskie obroty. Czy od 1 stycznia 2018 r. mam obowiązek prowadzić ewidencję VAT elektronicznie? Podatnik korzystający z podmiotowego zwolnienia z VAT nie (...)
str. 24
3.2.
Czy można wystawić dwie faktury do jednego paragonu fiskalnego?
Dokonaliśmy sprzedaży usługi. Sprzedaż zaewidencjonowaliśmy w kasie fiskalnej. Po pewnym czasie klient zwrócił się o wystawienie do jednego paragonu dwóch faktur (usługę faktycznie nabyły dwie osoby). Czy (...)
str. 25
3.3.
Informacja na fakturze o odwrotnym obciążeniu, gdy nabywcą jest kontrahent zagraniczny
Świadczymy usługi transportowe dla podatników unijnych i spoza UE. Miejscem opodatkowania jest kraj nabywcy. Czy na fakturach dokumentujących ww. usługi trzeba zamieszczać wyrazy "odwrotne obciążenie"? Czy (...)
str. 26
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Sprzedaż towaru, dla którego w 2018 r. zmieniła się stawka VAT
W 2017 r. zakupiłem towar opodatkowany stawką VAT w wysokości 8%. Stawka VAT dla tego towaru w 2018 r. uległa jednak zmianie i obecnie wynosi 23%. Z jaką stawką powinienem więc sprzedać (...)
str. 27
4.2.
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej a wykaz podmiotów wykreślonych z rejestru VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam zawiesić działalność gospodarczą na okres 8 miesięcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostanę wykreślony z rejestru podatników VAT. Czy w związku z tym zostanę umieszczony (...)
str. 28
4.3.
Błędne opodatkowanie usługi budowlanej objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia
W październiku 2017 r. wykonałem usługę budowlaną i omyłkowo wystawiłem fakturę z 23% stawką VAT. Usługa powinna być jednak opodatkowana zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia. Jak powinienem postąpić w tej sytuacji? (...)
str. 29
4.4.
Zawyżenie stawki VAT na fakturze a prawo do odliczenia VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zakupiłem towar i otrzymałem fakturę ze stawką 23%, choć powinna być zastosowana stawka 8% VAT. Kontrahent nie chce skorygować faktury. Czy mam (...)
str. 30
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki na menedżera (prezesa zarządu) a koszty uzyskania przychodów w spółce - interpretacja KIS
Wynagrodzenie menedżera z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu, a także wydatki poniesione w związku z udostępnieniem mu pomieszczeń biurowych (wraz z wyposażeniem), pokryciem kosztów uczestnictwa w kursach i szkoleniach, profilaktycznych badań lekarskich, (...)
str. 31
2.
Zapłata za towar o wartości przekraczającej 15.000 zł a koszty podatkowe (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Otrzymaliśmy od kontrahenta fakturę za zakup towarów na kwotę 35.000 zł. Czy jeśli zapłacimy 15.000 zł gotówką, a resztę przelewem, to wartość tej faktury możemy w całości zaliczyć do (...)
str. 33
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Rezygnacja z odsetek od nieterminowej wypłaty dywidendy a CIT w spółce wypłacającej
W 2017 r. spółka z o.o. wypłaciła wspólnikom dywidendę po ustalonym terminie. W związku z tym zostały naliczone odsetki za zwłokę w wypłacie dywidendy, jednakże wspólnik zrezygnował z należnych mu odsetek. Czy (...)
str. 34
3.2.
Różnice kursowe przy faktoringu niepełnym
Zawarliśmy umowę faktoringu niepełnego na należności w walucie obcej (euro). Zaliczki na nasz rachunek przelewane są w wysokości 100% należności. W którym momencie powstaną podatkowe różnice kursowe na (...)
str. 36
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Dochód uczącego się dziecka a prawo do ulgi prorodzinnej - interpretacja KIS
Dla ustalenia prawa do ulgi prorodzinnej z tytułu utrzymywania pełnoletniego, uczącego się dziecka należy jego dochód osiągnięty w roku podatkowym określić zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o PDOF, czyli (...)
str. 38
2.
Podmioty powiązane rodzinnie a obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej
W przypadku transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi rodzinnie może powstać obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 25a ustawy o PDOF oraz art. 9a ustawy o PDOP. W praktyce jednak kwestia (...)
str. 40
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Uproszczone zaliczki na PIT w 2018 r. a odpisywanie towarów w koszty z chwilą zakupu
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (sprzedaż hurtowa i detaliczna) odpisuje towary w koszty z chwilą zakupu, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Dla celów bilansowych koszty są korygowane dopiero na koniec (...)
str. 43
3.2.
Dopłata do pobytu dzieci w przedszkolu a PIT
Pracodawca zamierza pokrywać część kosztów pobytu dzieci pracowników w przedszkolu, w wysokości 100 zł i 200 zł. Czy wartość tego świadczenia korzysta ze zwolnienia z (...)
str. 44
3.3.
Dotacja i koszty z nią związane w PKPiR
Osoba fizyczna prowadzi niepubliczne przedszkole, rozliczając się z podatku dochodowego na podstawie PKPiR. W związku z prowadzeniem przedszkola otrzymuje ona dofinansowanie z gminy, które korzysta (...)
str. 46
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Szkoda całkowita a koszty remontu powypadkowego - interpretacja KIS
Koszty remontu powypadkowego samochodu stanowiącego środek trwały, objętego ubezpieczeniem dobrowolnym, stanowić będą koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Bez znaczenia dla takiej kwalifikacji kosztów pozostaje (...)
str. 47
2.
Samochód osobowy zakupiony przez spółkę cywilną
Spółka cywilna na potrzeby prowadzonej działalności zakupiła samochód osobowy. Czy właścicielem samochodu na podstawie faktury wystawionej na spółkę jest spółka, czy wspólnicy? W dowodzie rejestracyjnym figurują (...)
str. 48
3.
Amortyzacja środka trwałego sfinansowanego ze środków uzyskanych z ZFRON
Zamierzamy sprzedać środek trwały, którego zakup częściowo sfinansowano z ZFRON utworzonego z zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników. Czy jeżeli z uzyskanych ze sprzedaży środków przekazanych na (...)
str. 50
4.
Wprowadzenie do działalności gospodarczej składnika majątku nabytego do celów prywatnych
Jak wprowadzić do działalności gospodarczej majątek nabyty do celów prywatnych w sytuacji, gdy posiadam imienne faktury zakupu (wystawione na dane przedsiębiorcy)? Czy można takie przedmioty jednorazowo (...)
str. 51
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Korygowanie JPK_VAT w świetle wyjaśnień MF
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) umieszczono "Pytania i odpowiedzi" dotyczące JPK_VAT. W BI nr 4 z 1 lutego br. omówiliśmy, wyjaśnione przez MF, m.in. kwestie dotyczące podmiotów obowiązanych (...)
str. 52
2.
Opłata recyklingowa za torby foliowe w 2018 r. - w wyjaśnieniach Ministerstwa Środowiska
Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, przeznaczone do pakowania produktów oferowanych (...)
str. 54
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Kod tytułu ubezpieczenia dla pracownika w ZUS RCA
Rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę 5 lutego 2018 r. Przy czym wynagrodzenie należne za kilka dni pracy w tym miesiącu wypłacimy tej osobie na początku marca br. Okazało (...)
str. 57
2.
Składka na FEP za kierowcę samochodu ciężarowego
Zatrudniam na podstawie umowy o pracę osobę, która pracuje na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego. W ramach swoich obowiązków przewozi ona rzeczy (transport krajowy). Czy tego rodzaju pracę (...)
str. 59
3.
Podstawa wymiaru zasiłków, gdy w jednym z miesięcy wystąpił urlop wypoczynkowy
Do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego mamy wliczyć m.in. wynagrodzenie za wrzesień 2017 r., w którym pracownica korzystała z urlopu wypoczynkowego. Oprócz wynagrodzenia w stałej stawce miesięcznej, otrzymała ona za (...)
str. 60
X.
PRAWO PRACY
1.
Wysokość odpisów na ZFŚS i świadczenie urlopowe w 2018 r.
W zakładzie zatrudniającym około 80 osób tworzymy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pod naszą opieką pozostają też emeryci i renciści, na których też odprowadzamy odpisy na (...)
str. 61
2.
Wliczanie premii uznaniowej i regulaminowej do podstawy świadczeń pracowniczych
W naszym zakładzie obowiązuje regulamin wynagradzania, który przewiduje możliwość przyznania premii uznaniowej. W praktyce premie te wypłacane są co miesiąc, prawie w tej samej wysokości. Taki sposób wypłaty (...)
str. 63
3.
Podjęcie studiów przez pracownika - czy pracodawca musi opłacić czesne i udzielić zwolnień od pracy?
Pracownik, który podjął studia zaoczne w październiku 2017 r., aktualnie wystąpił do nas z wnioskiem o udzielenie płatnych zwolnień z części dnia pracy oraz o (...)
str. 65
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Wybór wzoru sprawozdania finansowego za 2017 r. w zależności od typu i statusu jednostki
Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, (...)
str. 66
2.
Zaliczka na poczet dywidendy w bilansie
W 2017 r. spółka z o.o. wypłaciła wspólnikom zaliczkę na poczet dywidendy. Jak zaksięgować taką zaliczkę i w której pozycji bilansu należy ją wykazać? Stosownie do art. 53 ust. 5 ustawy o rachunkowości, (...)
str. 70
3.
Ujęcie w księgach rachunkowych faktur kosztowych za 2017 r. wystawionych w 2018 r.
W styczniu 2018 r. otrzymaliśmy fakturę za usługę, która została wykonana w grudniu 2017 r. Faktura została wystawiona w styczniu br. Pod jaką datą powinniśmy ująć w księgach rachunkowych koszt tej (...)
str. 70
4.
Szkoda w składnikach majątku na przełomie roku - ujęcie w księgach rachunkowych i skutki podatkowe
W listopadzie 2017 r. samochód ciężarowy spółki z o.o., będący środkiem trwałym (niezamortyzowanym), został uszkodzony w wyniku kolizji drogowej. Naprawa przewyższa wartość samochodu (wartość samochodu 55 tys. zł, a dotychczasowe umorzenie 35,7 tys. (...)
str. 73
5.
Rozliczenie reklamacji towarów
Spółka jawna sprowadza towary m.in. z krajów trzecich. Zdarza się, że część towarów, po sprzedaży, zostaje zwrócona w ramach reklamacji. Występuje wówczas do dostawcy o (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.