Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 30 (1001) z dnia 20.10.2018
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Działalność nierejestrowa - broszura Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
Od 30 kwietnia br. obowiązuje tzw. "Konstytucja Biznesu". Wprowadziła ona m.in. możliwość prowadzenia działalności nierejestrowej. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (dalej: MPiT) zamieściło na swojej stronie (...)
str. 4
2.
Odpowiedzi resortowe na pytania naszego Wydawnictwa
2.1.
Usługa wynajmu lokalu mieszkalnego dla firmy a zwolnienie z VAT - odpowiedź MF
Najem stanowi usługę generalnie podlegającą opodatkowaniu VAT. Usługa ta - pod pewnymi warunkami - może być jednak zwolniona z VAT. Zgodnie bowiem z art. 43 (...)
str. 5
2.2.
Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych - odpowiedź MRPiPS
Zagadnienia dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Sejm uchwalił zmiany wprowadzające m.in. ułatwienia w składaniu zeznań PIT
Sejm w dniu 4 października 2018 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona znaczne (...)
str. 7
2.
Obowiązkowa wymiana kas rejestrujących od 1 stycznia 2019 r.
2.1. Kasy online obowiązkowe dla niektórych podatników Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (druk (...)
str. 8
3.
Ulga na złe długi - już po 90 dniach od upływu terminu płatności
Ulga na złe długi została uregulowana w art. 89a i 89b ustawy o VAT (kolejno od strony wierzyciela i dłużnika). Zgodnie z tymi regulacjami, podatnik (...)
str. 10
4.
Bony na towary/usługi oraz świadczenie usług na odległość - zmiany w zakresie VAT
Rada Ministrów w dniu 9 października 2019 r. przyjęła przedłożony przez Ministra Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Celem (...)
str. 11
5.
Stawka VAT na publikacje elektroniczne zostanie obniżona
Obecnie stawka VAT wynosi 23% w przypadku: e-booków - podczas gdy książki papierowe opodatkowane są stawką 5% VAT, e-publikacji czasopism i gazet - podczas gdy (...)
str. 12
6.
Zmiany w ustawie o PDOF dotyczące ulgi termomodernizacyjnej przyjęte przez Rząd
Rada Ministrów przyjęła projekt zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, (...)
str. 12
7.
Zmiany w ustawie o KAS umożliwiające skuteczniejsze wykonywanie kontroli
Rada Ministrów 9 października br. przyjęła przedłożony przez Ministra Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji (...)
str. 13
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Uregulowanie pożyczki w formie rzeczowej - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa w spółce osobowej
Spółka jawna/komandytowa (dalej: spółka osobowa) może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. (...)
str. 14
1.1.
Spłata pożyczki w formie rzeczowej a VAT
W ustawie o VAT nie zawarto żadnych regulacji, które wprost odnosiłyby się do rozliczenia "spłaty" pożyczki w formie rzeczowej. Należy jednak zwrócić uwagę, że gdy (...)
str. 14
1.2.
Skutki przekazania pożyczkodawcy składnika majątku spółki osobowej na gruncie PIT
Na potrzeby podatku dochodowego podatnikiem nie jest spółka osobowa, lecz jej wspólnicy. Przychody z tytułu udziału w takiej spółce, a także koszty uzyskania tych przychodów (...)
str. 16
1.3.
Przekazanie środka trwałego tytułem "spłaty" pożyczki w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa operacji związanych z wycofaniem środka trwałego ze spółki osobowej i przekazaniem go pożyczkodawcy w ramach "spłaty" pożyczki może wyglądać następująco: 1. Faktura dokumentująca (...)
str. 17
2.
Odszkodowania/kary za uszkodzenie towarów w transporcie - wybrane zagadnienia
Nie należą do rzadkości sytuacje, w których przewożony przez firmę transportową towar ulega uszkodzeniu w trakcie transportu. W takim przypadku przewoźnik (podmiot świadczący usługę transportową) (...)
str. 18
2.1.
Szkoda powstała w transporcie a VAT
Czynności opodatkowane VAT Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy (...)
str. 18
2.2.
Rozliczenie odszkodowania dla celów podatku dochodowego
Wypłata odszkodowania a koszty uzyskania przychodów Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów (...)
str. 20
2.3.
Ewidencja księgowa wypłaty i otrzymania odszkodowania
Na gruncie ustawy o rachunkowości, odszkodowania i kary kwalifikowane są odpowiednio do pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, wiążą się one bowiem w sposób pośredni z (...)
str. 22
IV.
PODATEK VAT
1.
Przedłużanie terminu zwrotu VAT - wyjaśnienie MF
Zgodnie z ustawą o VAT, podatnikowi, który w deklaracji VAT wykazuje nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym, przysługuje prawo do zwrotu VAT w terminie 60 dni (...)
str. 23
2.
Procedura VAT marża przy odsprzedaży usług noclegowych - wyrok NSA
Odsprzedaż usług hotelowych, stanowiących samodzielną usługę, może podlegać opodatkowaniu według szczególnej procedury VAT marża właściwej dla usług turystyki. (wyrok NSA z 28 czerwca 2018 r., (...)
str. 24
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Wykonanie usługi i dostawa towaru w ramach reklamacji - sposób rozliczenia VAT
Wykonaliśmy usługę cynkowania na powierzonych przez kontrahenta towarach. Kontrahent następnie sprzedał ww. towary, ale okazało się, że zostały one zamontowane w środowisku bardziej agresywnym, niż (...)
str. 26
3.2.
Prawidłowe ustalenie stawki VAT - podmiot odpowiedzialny za klasyfikację PKWiU
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Rozpoczynam produkcję nowego towaru. Czy organ podatkowy potwierdzi prawidłowość dokonanej przeze mnie klasyfikacji PKWiU, jeżeli wystąpię z wnioskiem o wydanie w (...)
str. 27
3.3.
Mechanizm odwrotnego obciążenia usług budowlanych a formalne braki rejestracyjne dla celów VAT
Jako podwykonawca czynnych podatników VAT wykonuję usługi budowlane wskazane w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Przez niedopatrzenie nie zarejestrowałem się dla celów VAT, (...)
str. 30
3.4.
Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego - stawka VAT
Spółdzielnia mieszkaniowa zleca przeprowadzenie termomodernizacji budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe. Jaką stawkę VAT powinien zastosować wykonawca tej usługi? Usługa termomodernizacji budynku (...)
str. 32
3.5.
Zakup towaru wraz z montażem od kontrahenta z UE a VAT
Czynny podatnik VAT zakupił maszynę od kontrahenta z UE (producenta). Montażu i próbnego uruchomienia maszyny dokonał producent. W jaki sposób należy rozliczyć tę transakcję dla (...)
str. 34
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki na dojazdy członków rady nadzorczej na posiedzenia rady a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Wydatki dotyczące podróży, zakwaterowania i wyżywienia członków rady nadzorczej, ponoszone w związku z ich uczestnictwem w posiedzeniach rady, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. (interpretacja indywidualna (...)
str. 36
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Moment powstania przychodu z tytułu usługi wykonywanej przez kilka miesięcy
Spółka z o.o. zawarła umowy na świadczenie usług w zakresie magazynowania towarów, przy czym usługa ta będzie świadczona przez okres kilku miesięcy, a po jej (...)
str. 38
2.2.
Przychód z tytułu odszkodowania za opóźniony lot
Spółka kupiła bilety lotnicze dla pracowników, których wysyłała w zagraniczną podróż służbową. Z winy przewoźnika lot został przesunięty na następny dzień, w związku z czym (...)
str. 39
2.3.
Dokumentacja podatkowa wynagrodzeń wypłacanych członkom zarządu
Spółka akcyjna, mająca siedzibę na terytorium Polski, uzyskała w 2017 r. przychody przewyższające 2 mln euro, ale niższe niż 10 mln euro. Akcjonariusze spółki (osoby (...)
str. 41
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Skutki w PIT otrzymania należności po zakończeniu działalności gospodarczej - interpretacja KIS
Przychody otrzymane po likwidacji działalności gospodarczej stanowią przychód z tej działalności, który należy opodatkować na zasadach ostatnio w niej stosowanych. Jeśli zatem przychody z tej (...)
str. 44
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Rozliczenie pobranych przez wspólników zaliczek na poczet zysku w spółce osobowej
Wspólnik spółki jawnej pobierał zaliczki na poczet zysku. Obecna sytuacja spółki wskazuje, że rok obrotowy może się zamknąć niewielkim zyskiem albo nawet stratą. Jak postąpić (...)
str. 45
2.2.
Świadczenia wypłacane po śmierci pracownika
Jak podatkowo rozliczyć wypłatę odprawy pośmiertnej oraz wynagrodzenie i inne świadczenia pieniężne wypłacone po śmierci pracownika? Odprawa pośmiertna jest zwolniona z PIT. Zatem na pracodawcy (...)
str. 47
2.3.
Obowiązki rolnika zatrudniającego pomocnika - cudzoziemca
Rolnik zatrudnia cudzoziemca (Rosjanina) na podstawie umowy, jako pomocnika rolnika. Praca jest wykonywana w Polsce i Rosjanin przedłożył certyfikat rezydencji. Jaki podatek dochodowy należy pobierać (...)
str. 48
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Ustanowienie służebności a wartość początkowa budynku - interpretacja KIS
Wydatki na ustanowienie służebności gruntowej i służebności przesyłu, związane z prowadzoną inwestycją i poniesione do dnia przekazania budowanego środka trwałego (tu: hali produkcyjnej) do używania, (...)
str. 50
2.
Ulepszenie budynku niewprowadzonego do działalności gospodarczej
Prowadzę działalność gospodarczą, w której wykorzystuję własny budynek mieszkalny. Budynek nie został jednak wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Jak w takiej sytuacji można rozliczyć nakłady (...)
str. 51
3.
Środek trwały nabyty w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych
Jesteśmy firmą produkującą maszyny pod indywidualne zlecenia. Nabyliśmy urządzenie (frezarkę sklasyfikowaną w rodzaju 412 KŚT), które będzie wykorzystywane wyłącznie przy produkcji prototypów maszyn. Jak ustalić (...)
str. 53
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Wyższe składki ZUS w 2019 r. z powodu wzrostu prognozowanego wynagrodzenia
Od 1 stycznia 2019 r. wzrośnie kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Wskazuje na to rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2019 (druk sejmowy nr 2864). (...)
str. 55
2.
Składki ZUS za małżonkę przedsiębiorcy zatrudnioną na zleceniu - interpretacja ZUS
W sytuacji, gdy przedsiębiorca zawiera umowę zlecenia z osobą, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, dla celów ubezpieczeń w ZUS osoba ta z tytułu wykonywania (...)
str. 57
3.
Wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego do wykazania w drukach ZUS
ZUS począwszy od 9 lipca 2018 r. przyznał pracownikowi (po wyczerpaniu zasiłku chorobowego) świadczenie rehabilitacyjne na okres 12 miesięcy. Wyrównanie tego świadczenia za okres od (...)
str. 58
4.
Nagroda lojalnościowa wypłacana co 2 lata w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Pracownik, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, co 2 lata otrzymuje nagrodę lojalnościową, która podlega oskładkowaniu. Wysokość nagrody pomniejszana jest procentowo za okresy niezdolności do pracy z powodu (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Ustalanie wymiaru czasu pracy w 2019 r.
Pracownicy wykonują w firmie pracę w systemie podstawowym i równoważnym. Obowiązują ich różnej długości okresy rozliczeniowe. Ile wyniesie wymiar czasu pracowników w 2019 r. w (...)
str. 61
2.
Wymóg uzgodnienia regulaminu wynagradzania ze związkami zawodowymi - wyrok TK
Pod koniec września 2018 r. nasza firma osiągnęła stan zatrudnienia wynoszący 50 pracowników, co oznacza obowiązek utworzenia regulaminu pracy i wynagradzania. Ponieważ w firmie występuje (...)
str. 63
3.
Wypowiedzenie umowy na czas określony zgodnie z przepisami przejściowymi
Jesteśmy spółką zatrudniającą kilkunastu pracowników. Jeden z nich pracuje na podstawie umowy na czas określony zawartej od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Termin przeprowadzenia inwentaryzacji drogą porównania i weryfikacji
Jak co roku, od października br. przeprowadzamy część prac inwentaryzacyjnych (w zakresie spisu z natury zapasów oraz potwierdzenia sald rozrachunków). Czy w tym samym okresie (...)
str. 66
2.
Ustalenie i rozliczenie różnic kursowych przy nabyciu zagranicznej usługi
Otrzymujemy faktury od kontrahenta zagranicznego, na których wykazana jest wartość świadczonej usługi we frankach szwajcarskich oraz jednocześnie w euro, po wyliczeniu z zastosowaniem kursu umownego. (...)
str. 68
2.1.
Obowiązki w zakresie rozliczenia importu usług oraz kurs waluty dla celów VAT
W sytuacji, gdy polski podatnik VAT kupuje usługę od zagranicznego kontrahenta, który nie posiada w Polsce siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia tej działalności, (...)
str. 68
2.2.
Wycena wartości nabytych usług oraz podatkowe i bilansowe różnice kursowe
Dla celów podatku dochodowego koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote generalnie według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego (...)
str. 69
2.3.
Ewidencja w księgach rachunkowych
W księgach rachunkowych faktury dotyczące zakupu usług od zagranicznego wykonawcy ujmowane są w zakresie kosztów (po dokonaniu ich wyceny) w podobny sposób jak zakup usług (...)
str. 70
3.
Obciążenie pracownika niedoborem surowców - ewidencja księgowa
Spółka z o.o. stwierdziła w magazynie niedobór surowców, które powstały z winy pracownika. W związku z tym został on obciążony wartością niedoboru. Pracownik nie wyraził (...)
str. 72
4.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez spółkę jawną rozpoczynającą działalność
Czy nowo powstała spółka jawna może dobrowolnie prowadzić księgi rachunkowe, czy możliwość taka istnieje dopiero od następnego roku obrotowego? Mimo, że przepisy ustawy o rachunkowości (...)
str. 73
5.
Podpisanie umowy o dobrowolne badanie sprawozdania finansowego
Jesteśmy małą spółką z o.o. W związku z planowanym rozwojem po raz pierwszy zamierzamy poddać nasze sprawozdanie finansowe za 2018 r. badaniu przez biegłego rewidenta. (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.