Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 11 (982) z dnia 10.04.2018
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Mechanizm podzielonej płatności w branży budowlanej - wyjaśnienie MF
W związku z niepokojami, jakie skutki podatkowe dla branży budowlanej będzie miało wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący (...)
str. 4
2.
Wykreślanie podatników z rejestru VAT - odpowiedź na interpelację poselską
Autora interpelacji poselskiej nr 19065 zaniepokoił fakt, że obowiązujące obecnie zasady wykreślania podatników z rejestru VAT stwarzają konieczność pilnowania, czy podatnik nadal znajduje się w (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Nowe ulgi w składkach ZUS wprowadzone Konstytucją Biznesu
Niebawem wejdzie w życie tzw. Konstytucja Biznesu, na którą składają się m.in. ustawy: Prawo przedsiębiorców czy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy (...)
str. 6
2.
Będzie nowa ustawa o ochronie danych osobowych
Rada Ministrów przyjęła projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Głównym celem tej ustawy jest dostosowanie polskich przepisów do wymagań unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony (...)
str. 8
3.
Kantory bez kasy fiskalnej
W Dzienniku Ustaw z 29 marca 2018 r., pod poz. 635, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 8
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Umowy odpłatne zawierane przez wspólnika ze spółką cywilną - w świetle odpowiedzi MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Przekazywanie przez wspólnika prywatnego majątku do odpłatnego używania przez spółkę cywilną czy świadczenie przez niego usług na rzecz tej spółki jest w praktyce dość powszechne. (...)
str. 8
1.1.
Podstawy prawne funkcjonowania spółki cywilnej
Spółka cywilna uregulowana jest w art. 860-875 Kodeksu cywilnego. Przepisy te stanowią m.in., że przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu (...)
str. 9
1.2.
Koszty w spółce i u wspólników
Uznanie, iż w przypadku umowy między wspólnikiem a spółką mamy do czynienia z umową z samym sobą, ma istotne znaczenie na gruncie ustawy o PDOF. (...)
str. 9
1.3.
Umowy odpłatne między wspólnikiem a spółką cywilną - rozliczenie VAT
Dla celów VAT zazwyczaj przyjmuje się, że spółka cywilna jest jednostką organizacyjną odrębną od jej wspólnika. W konsekwencji zawarcie umowy o świadczenie usług pomiędzy wspólnikiem (...)
str. 10
2.
Świadczenia relaksacyjne dla pracowników - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Pracodawcy coraz częściej podejmują działania (finansując je ze środków obrotowych), mające na celu zwiększenie pracownikom komfortu pracy, utrzymanie zdrowia fizycznego (głównie w zakresie eliminacji zagrożeń (...)
str. 11
2.1.
Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników a PIT i ZUS
Generalnie u pracowników otrzymujących nieodpłatne świadczenia powstaje przychód. Stosownie bowiem do art. 11 ust. 1 ustawy o PDOF, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji (...)
str. 11
2.2.
Wydatki na dodatkowe świadczenia dla pracowników a koszty podatkowe pracodawcy
Zgodnie z zasadą ogólną, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów (...)
str. 12
2.3.
Rozliczenie dodatkowych świadczeń dla pracowników na potrzeby VAT
W ustawie o VAT brak jest regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do odliczania VAT naliczonego od wydatków ponoszonych na dodatkowe (pozapłacowe) świadczenia dla (...)
str. 14
2.4.
Wydatki na dodatkowe świadczenia dla pracowników w ewidencji księgowej
W przypadku, gdy pracodawca, dbając o dobrą kondycję fizyczną i psychiczną pracowników zapewnia im dodatkowe (pozapłacowe) świadczenia, np. możliwość korzystania z firmowych obiektów sportowych/rekreacyjnych, to (...)
str. 16
IV.
PODATEK VAT
1.
Zagraniczny VAT można odzyskać także po kilku latach od zakupu towaru - wyrok TSUE
Podatnicy VAT mają prawo ubiegać się o zwrot podatku VAT zapłaconego w innym państwie unijnym (pod pewnymi warunkami). Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego (...)
str. 17
2.
Odliczenie VAT, gdy zakres wykonanych prac jest kwestionowany - interpretacja KIS
Czynny podatnik VAT ma prawo odliczyć VAT w części odpowiadającej wartości wykonanej usługi, zasądzonej wyrokiem sądowym (pomimo, że kontrahent wystawił fakturę na wyższą kwotę). (interpretacja (...)
str. 19
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Mechanizm podzielonej płatności od lipca 2018 r. - zasady zwrotu VAT w terminie 25 dni
Jestem czynnym podatnikiem V A T. Czy będę miał prawo do zwrotu VAT w przyspieszonym terminie, jeżeli od 1 lipca 2018 r. zdecyduję się stosować (...)
str. 21
3.2.
Sprzedaż towarów na terytorium UE - opodatkowanie VAT
Generalnie wywóz towarów z Polski (w wykonaniu czynności opodatkowanych) na terytorium innego państwa członkowskiego uważany jest za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT), przy czym zarówno dostawca, (...)
str. 22
3.3.
Dokumentowanie usług świadczonych na rzecz samego siebie
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (świadczę usługi remontowo-budowlane). Kupiłem na potrz e by osobiste budynek mieszkalny. Zamierzam wykonać remont tego budynku przez (...)
str. 23
3.4.
Usługi doradcze a rejestracja na potrzeby VAT
Podatnik zarejestrował się jako czynny podatnik VAT. W zgłoszeniu VAT-R podał, że rezygnuje z podmiotowego zwolnienia z VAT, a urząd skarbowy uznał, że powinien wskazać, (...)
str. 25
3.5.
Rozliczanie VAT od usług elektronicznych
Zamierzamy świadczyć usługi elektroniczne dla kontrahentów polskich. Jak ustalać obowiązek podatkowy dla takich usług? W pytaniu nie wskazano konkretnie, jakie usługi elektroniczne podatnik będzie świadczył. (...)
str. 26
3.6.
Świadczenie usługi dla kontrahenta zagranicznego
Prowadzę działalność gospodarczą w Polsce. Korzystam z podmiotowego zwolnienia z VAT. Wygłoszę wykład na uczelni w Niemczech. Jak będzie opodatkowana ta usługa dla celów VAT (...)
str. 28
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki na wymianę wadliwej części w ramach gwarancji a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Wydatki związane z wymianą wadliwej części w ramach gwarancji mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli podatnik swoim działaniem lub zaniechaniem nie przyczynił się (...)
str. 31
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zwrot towaru a jednorazowa wartość transakcji
Zakupiono towar za gotówkę o wartości 15.700 zł. Następnie zwrócono część towaru o wartości 1.000 zł. Czy możemy potraktować, że jest to transakcja o wartości (...)
str. 33
2.2.
Przedawnienie zobowiązania wobec wspólnika - termin przedawnienia i skutki w CIT
Wspólnik płacił (w 2016 r.) zobowiązania spółki z o.o. W związku z tymi zapłatami spółka zaliczała do przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń wartość odsetek, jakie (...)
str. 34
2.3.
Dokumentacja podatkowa podmiotów powiązanych rodzinnie
Są trzy firmy - jednoosobowa działalność gospodarcza pana X, spółka jawna, której wspólnikami są pan X (45% udziałów), jego żona (45% udziałów) i jego córka (...)
str. 35
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zmiany majątkowe a moment nabycia nieruchomości przez małżonków - interpretacja KIS
Dla oceny skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości przez małżonków kluczowy jest moment poniesienia wydatku na nabycie tego składnika do majątku wspólnego. Późniejsze zdarzenia prawne (np. (...)
str. 37
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Ustalenie dochodu wspólników spółki cywilnej po zmianie wysokości posiadanych udziałów
W skład spółki cywilnej wchodzili wspólnik A i wspólnik B. Od 1 lutego 2018 r. do spółki przystąpił wspólnik C i nastąpiła zmiana proporcji udziałów (...)
str. 39
2.2.
Kiedy powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń?
Prowadzę PKPiR. Jako wykonawca podpisałem umowę na przeprowadzenie robót rozbiórkowych budynków i budowli. Umowa ta zobowiązuje jednocześnie wykonawcę do wywiezienia z placu budowy powstałego na (...)
str. 42
2.3.
Wydatki poniesione na sponsoring pracownika-sportowca
Jedna z pracownic osiąga duże sukcesy sportowe. W ramach umowy sponsoringu zamierzamy opłacić jej koszty: trenera personalnego, obuwia i stroju sportowego (na stroju będzie firmowe (...)
str. 44
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wykup promesy bankowej w celu podpisania umowy o dofinansowanie inwestycji - interpretacja KIS
Wydatki poniesione w celu uzyskania promesy bankowej, związane z pozyskaniem dofinansowania inwestycji, stanowią tzw. pośredni koszt uzyskania przychodów, który podlega potrąceniu w dacie poniesienia. (interpretacja (...)
str. 45
2.
Trwałe odłączenie, sprzedaż oraz ulepszenie środka trwałego
Sprzedaliśmy część środka trwałego, który od 5 lat amortyzowaliśmy. Następnie w stosunku do pozostałej części dokonaliśmy ulepszenia o wartości 10.000 zł. Jak ustalić wartość początkową (...)
str. 47
3.
Zakup środka trwałego amortyzowanego wcześniej na podstawie prawa współwłasności
Kilka lat temu ojciec darował synowi (obaj prowadzą odrębne działalności gospodarcze) udział (50%) we własności autobusu. Udział we własności autobusu podlegał w firmie syna amortyzacji. (...)
str. 51
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Ochrona danych osobowych
1.1.
Obowiązki informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych spółdzielni mieszkaniowych
Spółdzielnia mieszkaniowa, chcąc zrealizować obowiązki wynikające z RODO, planuje wysłać do swoich członków informacje dotyczące zasad ochrony ich danych osobowych. Wiemy, że należy podać podstawę (...)
str. 52
1.2.
Szkolenia i oświadczenia o poufności zgodne z RODO
Planujemy przeprowadzić wewnętrzne szkolenie naszych pracowników w zakresie ochrony danych osobowych. Następnie chcielibyśmy wprowadzić dla nich klauzule poufności, które będą podpisywać po odbyciu szkolenia. Jakie (...)
str. 53
2.
JPK_VAT a obrót zagraniczny - wyjaśnienia MF
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl) umieszczono "Pytania i odpowiedzi" dotyczące JPK_VAT, w których wyjaśniono pewne kwestie dotyczące wykazywania w JPK_VAT obrotu zagranicznego. Z odpowiedzi (...)
str. 54
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Zmiana stanowiska pracy pracownika a wyrejestrowanie z ubezpieczeń w ZUS
Od maja 2018 r. jeden z zatrudnionych pracowników będzie pracował na innym stanowisku. Powierzone mu na nim czynności będą się różniły od wykonywanych przez niego (...)
str. 55
2.
ZUS osoby współpracującej po przyznaniu jej prawa do renty
Prowadzę działalność gospodarczą. Od kilku miesięcy mąż pomaga mi przy jej prowadzeniu. Z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w ZUS jako osoba współpracująca. (...)
str. 56
3.
Kiedy wynagrodzenie wliczane do podstawy wymiaru zasiłków podlega uzupełnieniu?
Pracownik zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego za 12 dni marca 2018 r. We wrześniu 2017 r., za który wynagrodzenie (...)
str. 57
X.
PRAWO PRACY
1.
Czy pracodawca musi udzielić urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie wychowawczym?
Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym poinformowała nas, że bezpośrednio po tym urlopie chce skorzystać z urlopu wypoczynkowego (zaległego i bieżącego), co nie jest nam na (...)
str. 58
2.
Pracodawca nie może zmusić pracownika do założenia konta
Żeby zmniejszyć koszty oraz zwiększyć bezpieczeństwo, chcemy wprowadzić zasadę, że wynagrodzenia będą przekazywane bezpośrednio na konta pracowników. Niestety, część pracowników nie wyraża na to zgody. (...)
str. 60
3.
Wypadek pracownika na urlopie ojcowskim - co z niewykorzystaną częścią urlopu?
Uzyskaliśmy informację, że pracownik przebywający na dwutygodniowym urlopie ojcowskim uległ wypadkowi komunikacyjnemu. Co w tej sytuacji ze wspomnianym urlopem - czy musimy przesunąć go na (...)
str. 61
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Zmiany w zakresie składania sprawozdań finansowych za 2017 r.
W jaki sposób należy składać sprawozdania finansowe za 2017 r. (a także uchwałę wspólników zatwierdzającą sprawozdanie finansowe) do KRS oraz do urzędu skarbowego? Sprawozdania finansowe (...)
str. 63
1.1.
Złożenie sprawozdania finansowego i innych dokumentów za 2017 r. do KRS
Zmiany w zakresie sposobu składania dokumentów finansowych do KRS wprowadzone ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz (...)
str. 63
1.2.
Złożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego
Podatnicy CIT Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., podatnicy, a także spółki wchodzące w (...)
str. 65
2.
Zmiana metody wyceny towarów
Do końca 2017 r. towary wycenialiśmy według cen zakupu. Czy możemy zmienić zasady i ewidencjonować towary w cenach nabycia? Czy zmiany sposobu wyceny można dokonać (...)
str. 66
3.
Tworzenie i rozwiązywanie odpisów aktualizujących oraz ich wykazanie w rachunku zysków i strat
W jaki sposób księgować w trakcie roku i wykazywać na dzień bilansowy utworzone odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej i rozwiązanie odpisu aktualizującego? Us (...)
str. 70
4.
Jak klasyfikować umowy długoterminowe dla celów bilansowych?
Spółka z o.o. prowadzi działalność budowlano-remontową. Niedawno zaczęła realizować kontrakty trwające powyżej 6 miesięcy. W jaki sposób liczyć, czy kontrakt jest długoterminowy: od daty podpisania (...)
str. 72
5.
Relacja z dyżuru telefonicznego
5.1.
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w celu sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
W celu sporządzenia sprawozdania finansowego dokonujemy zamknięcia ksiąg rachunkowych. Nie jest to jednak zamknięcie uniemożliwiające dokonywanie zmian w księgach rachunkowych. Ostateczne zamknięcie następuje dopiero po (...)
str. 73
5.2.
Koszty zakupu materiałów rozliczanych za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów w bilansie
Materiały zużywane do produkcji ewidencjonujemy według cen nabycia, a koszty zakupu rozliczamy wskaźnikiem za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Czy zaewidencjonowane na koncie 64 koszty zakupu (...)
str. 74
5.3.
Przekazanie pracownikom bonów towarowych sfinansowanych z ZFŚS
Wydajemy pracownikom bony towarowe zakupione ze środków ZFŚS. W jaki sposób zaewidencjonować takie przekazanie w księgach rachunkowych? Pracodawcy przyznający pracownikom świadczenia sfinansowane ze środków zakładowego (...)
str. 74
5.4.
Ewidencja księgowa opłaty za korzystanie ze środowiska za 2017 r.
Jesteśmy zobowiązani do uiszczenia opłaty środowiskowej za 2017 r. Do którego roku powinniśmy zaewidencjonować koszt powstały w związku z jej zapłatą zrealizowaną w marcu 2018 (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.