Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 31 (1002) z dnia 01.11.2018
Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Dodatek nr 31
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31
z dnia 01.11.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PODRÓŻE SŁUŻBOWE PRACOWNIKÓW
1.1.
Podstawy prawne i ogólne zasady odbywania podróży służbowych
Zasady odbywania i rozliczania podróży służbowych pracowników wynikają z Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w (...)
str. 3
1.2.
Rodzaje i wysokość świadczeń z tytułu krajowych i zagranicznych podróży służbowych
Należności z tytułu krajowej podróży służbowej pracownika » Dieta Z tytułu krajowej podróży służbowej pracownikowi przysługuje m.in. dieta, która przeznaczona jest na pokrycie zwiększonych kosztów (...)
str. 4
1.3.
Należności z tytułu podróży służbowych a przychód pracownika
Zasadniczo należności z tytułu podróży służbowej (krajowej czy zagranicznej) stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Jednak, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 (...)
str. 8
1.4.
Diety i inne należności z tytułu podróży służbowej a składki ZUS
W myśl § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania (...)
str. 9
1.5.
Wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników w kosztach uzyskania przychodów
Generalnie wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników należą do wydatków poniesionych w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie ma przeszkód, (...)
str. 10
1.6.
Wycena kosztu podróży służbowej poniesionego w walucie obcej
W przypadku zagranicznej podróży służbowej koszty tej podróży zazwyczaj są ponoszone w walucie obcej. W celu ujęcia tych wydatków w kosztach podatkowych należy je przeliczyć (...)
str. 11
1.7.
Prawo do odliczania VAT od wydatków na podróże służbowe pracowników
W ustawie o VAT nie zawarto przepisów, które w sposób szczególny odnosiłyby się do odliczania VAT od wydatków ponoszonych w trakcie podróży służbowych pracowników. Stosuje (...)
str. 13
1.8.
Ewidencja księgowa kosztów podróży służbowej
Wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników to generalnie koszty związane bezpośrednio z działalnością operacyjną jednostki. Wypłatę pracownikowi zaliczki na niezbędne koszty podróży służbowej można zaksięgować: (...)
str. 14
2.1.
Polisa wykupiona w związku z podróżą służbową pracownika a jego przychód
Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania (...)
str. 16
2.2.
Polisa w zagranicznej podróży służbowej a składki ZUS
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika stanowią uzyskane przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku (...)
str. 18
2.3.
Wydatki na zakup ubezpieczenia w podróży zagranicznej pracowników w kosztach podatkowych pracodawcy
Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...)
str. 19
2.4.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup polisy
Pracodawca, który ponosi wydatki na zakup dla swoich pracowników polis ubezpieczeniowych, obejmujących koszty leczenia, NNW czy assistance, ujmuje je w kosztach działalności operacyjnej, np. na (...)
str. 20
3.1.
Rozliczenie zakupu biletów lotniczych dla celów VAT
Ustalając sposób rozliczenia zakupu biletów lotniczych na potrzeby VAT, należy w pierwszej kolejności ustalić miejsce świadczenia takiej usługi. Zasadniczo w przypadku usług miejscem ich świadczenia (...)
str. 21
3.2.
Zakup biletów lotniczych a podatek u źródła
W świetle obecnie obowiązujących przepisów (tj. od 12 sierpnia 2017 r.), polskie podmioty nie mają obowiązku pobierania podatku u źródła od przychodów uzyskanych w Polsce (...)
str. 23
4.1.
Podstawa prawna wypłaty ryczałtów za noclegi kierowców w podróży zagranicznej po wyroku TK
Jednym ze świadczeń z tytułu podróży służbowej kierowcy jest ryczałt za nocleg. W wielu zakładach świadczenie to było wypłacane na podstawie tzw. rozporządzenia delegacyjnego, tj. (...)
str. 24
4.2.
Przychód pracownika z tytułu otrzymanego ryczałtu za nocleg a zwolnienie z PIT
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o PDOF, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży (...)
str. 25
4.3.
Składki ZUS od ryczałtów za nocleg kierowców
W związku z wyrokiem TK (sygn. akt K 11/15) powstały również wątpliwości interpretacyjne na gruncie przepisów składkowych, tj. czy wymienione przychody mogą być zwolnione ze (...)
str. 26
4.4.
Wydatki na ryczałty za noclegi kierowców w kosztach podatkowych pracodawcy
Zasadniczo wydatki ponoszone przez pracodawców na ryczałty za noclegi pracowników (związane z ich podróżami służbowymi) to wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo (...)
str. 27
4.5.
Ewidencja księgowa wydatków na ryczałt za nocleg
Wydatki na ryczałty za noclegi kierowców (pracowników) ujmowane są kosztach działalności operacyjnej pracodawcy. Można je zaewidencjonować w księgach rachunkowych np. w następujący sposób: 1. Zaksięgowanie (...)
str. 28
II.
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ZLECENIOBIORCÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH OSÓB
1.1.
Diety i inne należności za czas podróży zleceniobiorcy a zwolnienie z PIT
W związku z podróżą związaną z wykonaniem zlecenia, zleceniobiorca może otrzymać od zleceniodawcy diety oraz zwrot kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów oraz innych (...)
str. 28
1.2.
Oskładkowanie świadczeń z tytułu podróży zleceniobiorcy
Podobnie kwestia przedstawia się w zakresie składek ZUS. Jak wynika z § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia (...)
str. 30
1.3.
Wydatki związane z podróżą zleceniobiorcy w kosztach zleceniodawcy
Jak wynika z ogólnej definicji kosztów zawartej w art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF (art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP), kosztami uzyskania przychodów (...)
str. 31
2.
Podróż służbowa przedsiębiorcy
Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą często na potrzeby tej działalności odbywają podróże, w trakcie których ponoszą różnego rodzaju wydatki, np. na dojazdy samochodem własnym (...)
str. 31
2.1.
Wydatki ponoszone w trakcie podróży przedsiębiorcy a VAT
W ustawie o VAT nie określono regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do odliczania VAT od wydatków ponoszonych w trakcie podróży służbowej przedsiębiorcy. Należy (...)
str. 32
2.2.
Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów wydatków na podróż przedsiębiorcy
Zasadą jest, że podatnicy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów te wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...)
str. 33
2.3.
Ewidencja księgowa wydatków związanych z podróżą przedsiębiorcy
W sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi księgi rachunkowe, to koszty swoich podróży służbowych ujmuje w tych księgach w kosztach działalności operacyjnej, np. na koncie 40-9 "Pozostałe (...)
str. 36
3.
Podróże prezesa spółki kapitałowej
Nie należy do rzadkości, że prezesi spółek kapitałowych odbywają podróże w związku z realizacją powierzonej im funkcji. W trakcie tych podróży ponoszą wydatki np. na (...)
str. 37
3.1.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z podróżami prezesa
Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczyć VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary/usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności (...)
str. 37
3.2.
Zwrot prezesowi wydatków ponoszonych w trakcie podróży a jego przychód
Wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji w zarządzie spółki może wiązać się z koniecznością odbycia przez członka zarządu podróży w celach służbowych. Przychody otrzymywane przez (...)
str. 38
3.3.
Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów spółki wydatków związanych z podróżą prezesa
W sytuacji, gdy prezes zarządu odbywa podróż w związku z powierzonymi mu zadaniami (np. spotyka się z kontrahentami w sprawach biznesowych, uczestniczy w posiedzeniach zarządu, (...)
str. 38
3.4.
Ewidencja księgowa wydatków z tytułu podróży prezesa
Wydatki z tytułu podróży prezesa odbytej w celach służbowych ujmowane są w księgach rachunkowych spółki na koncie kosztów operacyjnych. Przykładowo, faktura za nocleg prezesa w (...)
str. 39
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.