Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 10 (981) z dnia 01.04.2018
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 10 (981) z dnia 01.04.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Anulowanej faktury nie należy wykazywać w ewidencji VAT i JPK_VAT
Anulowanie faktury Przepisy o VAT nie odnoszą się do możliwości anulowania faktur. W praktyce jednak organy podatkowe dopuszczają takie rozwiązanie, pod warunkiem jednak, że czynność (...)
str. 4
1.2.
Korekta faktury wystawionej na błędny podmiot
Niejednokrotnie zdarza się, że faktura zostaje wystawiona na błędny podmiot. Jak skorygować ten błąd, jeżeli faktura została wprowadzona do obrotu? W jaki sposób wystawić fakturę (...)
str. 5
1.3.
Ewidencja księgowa podatku od nieruchomości komercyjnych
Od 1 stycznia 2018 r. właściciele lub współwłaściciele tzw. budynków komercyjnych stanowiących środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł są zobowiązani do comiesięcznego (...)
str. 7
2.
Komunikaty i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
2.1.
Analiza plików JPK_VAT za styczeń 2018 r. wykazała nieprawidłowości
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikaty dotyczące JPK_VAT. Ministerstwo Finansów (dalej: MF) poinformowało w nich, że wstępna analiza plików JPK_VAT za styczeń 2018 (...)
str. 8
2.2.
Pomoc urzędu skarbowego w wypełnianiu PIT za 2017 r.
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) poinformowało, że można już składać PIT za 2017 r., korzystając z zeznań podatkowych wstępnie przygotowanych przez (...)
str. 9
2.3.
Usługi niematerialne nabyte od podmiotów powiązanych a koszty podatkowe
Na mocy art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów (...)
str. 10
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Przewidywane zmiany w ustawach o podatku dochodowym
W dniu 22 lutego 2018 r. do Sejmu skierowano rządowy projekt zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od (...)
str. 11
2.
Przedłużenie terminów w zakresie dokumentacji podatkowej sporządzanej przez podatników PIT i CIT
W Dzienniku Ustaw z 15 marca 2018 r., pod poz. 555, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania (...)
str. 11
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Usługi w walutach obcych na przełomie roku - podatki i ewidencja księgowa
Przełom roku to okres trudny dla księgowych nie tylko ze względu na prace związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych, ale także ze względu na problemy związane (...)
str. 12
1.1.
Usługi na przełomie roku - rozliczenie VAT u nabywcy
Co do zasady, czynny podatnik VAT ma prawo odliczyć VAT w zakresie, w jakim usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Kwotę podatku VAT (...)
str. 12
1.2.
Koszty na przełomie roku w świetle przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości
Dla kwalifikacji kosztów usług na przełomie roku bez znaczenia jest to, czy usługa dotyczy importu, czy jest to usługa krajowa. Zatem generalnie kwalifikacji kosztów należy (...)
str. 14
2.
Kontrakt menedżerski - VAT, podatek dochodowy i ZUS
Kodeks cywilny nie zawiera definicji kontraktu menedżerskiego. Przyjmuje się jednak, że taki kontrakt to umowa cywilnoprawna, na mocy której menedżer zobowiązuje się za wynagrodzeniem do (...)
str. 17
2.1.
Usługi menedżera w świetle przepisów o VAT
Menedżer jako podatnik VAT W świetle ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega m.in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w przypadku, gdy jest wykonywane przez podatnika. Podatnikami (...)
str. 17
2.2.
Opodatkowanie przychodów osiąganych przez menedżera
Sposób opodatkowania Przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych (...)
str. 19
2.3.
Oskładkowanie umów menedżerskich
Jeżeli umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakt menedżerski lub umowa o podobnym charakterze stanowi jedyny tytuł do ubezpieczeń ZUS, to menedżer podlega tym ubezpieczeniom na zasadach (...)
str. 21
2.4.
Kontrakt menedżerski a koszty podatkowe
Podmiot zatrudniający menedżera może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z realizacją kontraktu menedżerskiego, jeśli mają one związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i wpływają (...)
str. 23
IV.
PODATEK VAT
1.
Czy stawki VAT zostaną obniżone? - stanowisko Ministerstwa Finansów
W interpelacjach poselskich nr 18958 i 19014 zapytano m.in. o plany Ministerstwa Finansów w zakresie obniżenia stawek VAT. W odpowiedzi na te interpelacje podsekretarz stanu (...)
str. 24
2.
Jak należy rozumieć świadczenia o charakterze ciągłym? - kolejny korzystny wyrok NSA
Za dostawy o charakterze ciągłym należy uznać ciąg kolejnych, odrębnych dostaw dokonywanych w dłuższym niż miesiąc okresie czasu, w wyniku ustaleń/umów pomiędzy kontrahentami, w ramach (...)
str. 25
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Zwrot towaru w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej i udokumentowanej fakturą
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonuję w kasie fiskalnej. Na życzenie klienta wystawiłem fakturę. Czy w przypadku zwrotu towaru powinienem go (...)
str. 27
3.2.
Odwrotne obciążenie usług budowlanych, gdy klient zamawia usługi dodatkowe
Firma deweloperska zleca budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego głównemu wykonawcy (obie strony są czynnymi podatnikami VAT). Czy powinien on zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia VAT w sytuacji, (...)
str. 29
3.3.
Odliczanie VAT, gdy faktura została wystawiona na dane wspólnika spółki
Przed zarejestrowaniem spółki jeden z jej przyszłych wspólników dokonał zakupu wyposażenia do firmy. Czy spółka ma prawo odliczyć VAT od ww. zakupów, jeżeli na fakturze (...)
str. 31
3.4.
Jak skorygować fakturę, w której należność wyrażono w błędnej walucie?
Należność za sprzedane przez nas towary określiliśmy w euro. Przez pomyłkę jednak fakturę wystawiliśmy w PLN. Jak skorygować ten błąd? W sytuacji przedstawionej w pytaniu (...)
str. 33
3.5.
Stawka VAT dla nietransakcyjnego przemieszczenia towaru, gdy rejestracji na potrzeby VAT UE dokonano z opóźnieniem
Przemieszczamy własne materiały do Niemiec w celu wykorzystania ich na budowie (tzw. nietransakcyjne przemieszczenie towarów). W związku z przedłużającymi się czynnościami sprawdzającymi, rejestracji na potrzeby (...)
str. 34
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Składki OC członków zarządu i składki ZUS a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Składki z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu oraz członków rady nadzorczej, stanowiące dla tych osób przychód podatkowy oraz składki ZUS od tego przychodu opłacone (...)
str. 35
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Sprzedaż nieruchomości w spółce z o.o. - moment powstania przychodu
Spółka planuje sprzedać nieruchomość, a środki uzyskane z tej sprzedaży przeznaczyć w przyszłym okresie na zakup innej nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Czy istnieją (...)
str. 37
2.2.
Odliczanie od dochodu darowizn na rzecz WOŚP
Jednostka przekazała w darowiźnie na rzecz WOŚP bon na egzamin na prawo jazdy, bon na jazdę próbną oraz kamizelki i odblaski. Czy darowizna ta może (...)
str. 38
2.3.
Dokumentacja podatkowa pożyczki otrzymanej przed 1 stycznia 2017 r.
Spółka z o.o., której rok podatkowy oraz obrotowy odpowiadają kalendarzowemu, przed 1 stycznia 2017 r. zawarła ze wspólnikiem posiadającym 70% udziałów spółki umowę pożyczki na (...)
str. 39
2.4.
Darowizna otrzymana przez publiczny zakład opieki zdrowotnej
SP ZOZ w listopadzie 2017 r. otrzymał od Skarbu Państwa, na mocy umowy darowizny, majątek trwały (grunty, budynki i budowle), który odniesiony jest w księgach (...)
str. 41
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Firmowy przychód z obrotu wirtualną walutą przeniesioną z majątku osobistego do firmowego - interpretacja KIS
Uzyskany przez przedsiębiorcę przychód ze zbycia lub wymiany na inną walutę bitcoinów przekazanych z majątku osobistego do majątku firmowego, stanowi przychód z działalności gospodarczej i (...)
str. 42
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zwrot pracownikowi kosztów używania prywatnego samochodu do jazd lokalnych a PIT
Zatrudniam pracownika, który na potrzeby służbowe (jazdy lokalne) wykorzystuje swój prywatny samochód. W związku z tym prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu, tzw. kilometrówkę. Czy zwrócona mu (...)
str. 43
2.2.
Kary umowne - koszty uzyskania i przychody podatkowe
Na spółkę została nałożona kara umowna za nieterminową realizację kontraktu. Karę tę, w związku z winą spółki, wyłączono z kosztów uzyskania przychodów. Ponieważ kara obejmowała (...)
str. 46
2.3.
Ujęcie w księdze prowizji bankowych za przyjmowanie płatności za pomocą terminala płatniczego
Za sprzedane towary klienci dokonują zapłaty za pomocą terminala płatniczego. Bank pobiera z tego tytułu prowizję. Na wyciągu bankowym widnieje zapłata po pomniejszeniu o prowizję (...)
str. 48
2.4.
Zeznanie roczne u przedsiębiorcy pobierającego emeryturę
Prowadzę działalność gospodarczą, z której dochody opodatkowuję podatkiem liniowym. Jednocześnie pobieram emeryturę. Z ZUS otrzymałam PIT-40A za 2017 r. Czy przychody wykazane w PIT-40A należy (...)
str. 49
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Korekta amortyzacji w związku ze zmianą wartości początkowej środka trwałego - interpretacja KIS
W związku ze zmianą wartości początkowej środka trwałego, dokonaną na podstawie otrzymanej faktury korygującej (niewynikającej z popełnienia błędu lub innej oczywistej pomyłki), należy ustalić nową (...)
str. 50
2.
Ewidencja środków trwałych oraz wyposażenia u podatników prowadzących PKPiR
Do 31 grudnia 2017 r. prowadziliśmy księgi rachunkowe. Od 1 stycznia 2018 r. prowadzimy podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jakie w związku z tym ewidencje (...)
str. 52
3.
Wydatki na wdrożenie programów komputerowych
Spółka nabyła oprogramowanie komputerowe na podstawie licencji, która zostanie zaliczona do wartości niematerialnych i prawnych. Dodatkowo, przed oddaniem programu do używania, pracownicy spółki (z działu (...)
str. 54
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Ochrona danych osobowych
1.1.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych według RODO
Na mocy przepisów rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), zgoda na (...)
str. 56
1.2.
Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych do PUODO
RODO nakłada na administratorów danych osobowych nowy obowiązek zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu. Organem nadzorczym w Polsce będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (...)
str. 57
2.
Odpowiedzi na wybrane pytania Czytelników dotyczące JPK
Jeżeli księgi podatkowe prowadzone są przy użyciu programów komputerowych, wówczas organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą (...)
str. 59
2.1.
JPK_FA dla dokumentów sprzedaży
Czy w JPK_FA należy ujmować zarówno faktury sprzedaży, jak i zakupu? Na początkowym etapie wprowadzania struktury JPK_FA Ministerstwo Finansów (dalej: MF) informowało, że struktura ta (...)
str. 59
2.2.
Poszczególne wiersze faktury a JPK_FA
Czy w strukturze JPK_FA należy ujmować wszystkie pozycje z faktury sprzedaży? Ministerstwo Finansów (dalej: MF) wypowiedziało się na temat ujmowania faktur wielopozycyjnych w JPK_FA. Na (...)
str. 59
2.3.
Faktury w walucie obcej a JPK_FA
W jaki sposób należy ujmować w JPK_VAT faktury sprzedaży wystawione w walucie obcej? Czy kwoty wskazane na tych fakturach należy przeliczać na walutę polską? Na (...)
str. 60
2.4.
Ujmowanie dokumentów w JPK_PKPIR
Czy w JPK_PKPIR należy ujmować poszczególne wiersze faktury? Struktura JPK_PKPIR jest odzwierciedleniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Tym samym zasady ujmowania faktur zakupu/sprzedaży w JPK_PKPIR (...)
str. 60
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Od 1 kwietnia br. obowiązują nowe wysokości składki wypadkowej
Od 1 kwietnia 2018 r. rozpoczyna się nowy rok składkowy obowiązywania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, który będzie trwał do 31 marca 2019 r. (...)
str. 60
2.
ZUS od wynagrodzenia członka zarządu z tytułu wykonywania usług doradczych
Gdy członek zarządu pełni swą funkcję wyłącznie na podstawie powołania, to po stronie spółki, jako płatnika składek ZUS, nie powstaje obowiązek naliczania składek ubezpieczeniowych od (...)
str. 63
3.
Błędne dane w druku ZUS ZCNA
Miesiąc temu zgłosiłam żonę pracownika (na jego wniosek) do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka jego rodziny na druku ZUS ZCNA. Obecnie zauważyłam błąd w tym zgłoszeniu. (...)
str. 64
4.
Wynagrodzenie za czas choroby, gdy zwolnienie lekarskie zostało dostarczone po wypłacie wynagrodzenia za pracę
Pracownikowi w wieku 50+ zatrudnionemu na 1/2 etatu, od 1 stycznia 2018 r. podwyższono wymiar czasu pracy do pełnego wymiaru i wynagrodzenie z kwoty 1.100 (...)
str. 65
X.
PRAWO PRACY
1.
Zakaz pracy w handlu w niedziele i święta w interpretacjach urzędowych
Z dniem 1 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w (...)
str. 67
2.
Ekwiwalent za urlop pracownika zatrudnionego na część etatu
W dniu 7 kwietnia 2018 r. pracownik zatrudniony na część etatu rozwiąże umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę. Ma on niewykorzystany urlop (...)
str. 69
3.
Postępowanie powypadkowe w razie wypadku zleceniobiorcy
Osoba, z którą mamy podpisaną umowę zlecenia (dla której jest to jedyne źródło zarobkowania), świadczy pracę w domu, natomiast raz w miesiącu przyjeżdża do firmy (...)
str. 70
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i wykazanie w sprawozdaniu finansowym
Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego często występują wątpliwości, czy zdarzenie (dana operacja gospodarcza, także informacja) powinno zostać ujawnione w tym sprawozdaniu, czy może w księgach bieżącego (...)
str. 72
2.
Zakup usług ubezpieczeniowych dokonany w 2017 r., a dotyczący 2018 r.
Spółka prowadzi księgowość na kontach zespołu 4 i 5. W 2017 r. zawarła polisę zbiorczą na ubezpieczenie wszystkich pojazdów. Początek okresu ubezpieczenia części pojazdów przypada (...)
str. 75
3.
Koszty promocji na przełomie roku w księgach rachunkowych
Spółka z o.o. zleciła organizację eventu promocyjnego na przełomie roku (tj. w noc sylwestrową). Usługa została zakończona w styczniu. Czy koszty związane z tą promocją (...)
str. 76
4.
Koszty naprawy oraz przebudowy pojazdów w jednostce handlowej
Zajmujemy się handlem samochodami używanymi. Kupujemy samochody, które często zanim zostaną sprzedane, są naprawiane, a czasem przebudowywane. Nierzadko koszty takich prac dotyczą znacznych kwot. Czy (...)
str. 77
5.
Amortyzacja i koszty mediów a koszt wytworzenia produktów
Spółka (szwalnia) od lipca 2018 r. planuje przeprowadzić się do nowo wybudowanego budynku. W budynku tym ok. 80% powierzchni będzie stanowiła szwalnia wraz z magazynem (...)
str. 80
6.
Podział zysku w SP ZOZ - wyjaśnienie MF
Jak wynika z art. 53 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości, od zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający zależy podział lub pokrycie wyniku finansowego (...)
str. 81
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.