Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Kara umowna opłacona gotówką a limit 15.000 zł
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za (...)
str. 4
1.2.
Korekta kosztów poniesionych przed podziałem spółki
Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której w dniu dokonania podziału przez wydzielenie lub po tym dniu, do spółki przejmującej/nowo zawiązanej wpłyną faktury korygujące dokumentujące zakupy (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Uchwalono kolejne zmiany w podatku dochodowym
W dniu 23 października 2018 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz (...)
str. 6
2.
Zaniechano poboru PIT od stypendiów z programu "Erasmus+"
W Dzienniku Ustaw z 7 listopada 2018 r., pod poz. 2114, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zaniechania poboru (...)
str. 12
3.
Kolejne uproszczenia w rachunkowości - według projektu już od 1 stycznia 2019 r.
W dniu 25 września br. wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i (...)
str. 12
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Leasing operacyjny samochodu osobowego - rozliczenie podatkowe z uwzględnieniem zmian od 2019 r.
Powszechną praktyką jest, że podmioty gospodarcze na potrzeby prowadzonej działalności użytkują samochody osobowe, na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Od przyszłego roku zmienią się zasady rozliczania (...)
str. 13
1.1.
Odliczenie VAT od wydatków związanych z leasingowanym samochodem
Leasing operacyjny jako usługa Obecnie umowa leasingu operacyjnego jest dla celów VAT traktowana jako świadczenie usług. Przypomnijmy, że z wyroku TSUE z 4 października 2017 (...)
str. 14
1.2.
Opłaty leasingowe w kosztach uzyskania przychodów leasingobiorcy
Opłaty ustalone w umowie leasingu operacyjnego, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy, stanowią koszt uzyskania przychodów korzystającego (zob. art. 17b ust. 1 ustawy o (...)
str. 15
1.3.
Składki na ubezpieczenie leasingowanego samochodu
Limit składek stanowiących koszty podatkowe Podatnicy, którzy są zobowiązani do ponoszenia wydatków na ubezpieczenie samochodu osobowego, wydatki te ujmują w kosztach podatkowych z uwzględnieniem regulacji (...)
str. 16
1.4.
Wydatki na eksploatację leasingowanego samochodu osobowego używanego do celów mieszanych
Zasady rozliczania kosztów używania leasingowego samochodu Obecnie nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych (...)
str. 17
2.
Data wystawienia faktury inna niż data sprzedaży - wybrane zagadnienia
W praktyce bardzo często data wystawienia faktury różni się od daty sprzedaży. W artykule tym poruszamy wybrane kwestie związane z rozliczeniem takich faktur dla celów (...)
str. 19
2.1.
Zasady wystawiania faktur
Termin wystawienia faktury Fakturę dokumentującą "typową" sprzedaż towarów lub usług wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy (...)
str. 19
2.2.
Data wystawienia faktury/data sprzedaży - wpływ na CIT/PIT
Przychód u sprzedawcy towaru/usługi Zgodnie z zasadą ogólną (wyrażoną w art. 12 ust. 3a ustawy o PDOP i art. 14 ust. 1c ustawy o PDOF), (...)
str. 21
2.3.
Ujęcie w księgach rachunkowych faktur z różnymi datami
Zgodnie z art. 20 ustawy o rachunkowości, do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym (...)
str. 23
IV.
PODATEK VAT
1.
Darowizna nieruchomości kupionej w ramach czynności zwolnionej z VAT - wyrok NSA
Darowizna nieruchomości nie podlega opodatkowaniu VAT, jeżeli przy jej nabyciu lub wytworzeniu podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku. (wyrok NSA z 11 października 2018 (...)
str. 24
2.
Działalność indywidualna i w formie spółki cywilnej a podmiotowe zwolnienie z VAT - interpretacja KIS
Podmiotowe zwolnienie z VAT może przysługiwać zarówno nowo utworzonej spółce, jak i wspólnikowi tej spółki prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą (wartość ich sprzedaży należy ustalać odrębnie). (...)
str. 26
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Kasy online obowiązkowe dla niektórych branż - w świetle planowanych zmian
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (druk sejmowy nr 2503) zakłada m.in. obowiązkowe wprowadzenie (...)
str. 27
3.2.
Mechanizm podzielonej płatności u nabywcy zwolnionego z VAT
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Jestem podatnikiem zwolnionym z VAT. Czy mam prawo stosować mechanizm podzielonej płatności, dokonując zapłaty za nabyte towary/usługi? Od 1 lipca br. (...)
str. 29
3.3.
Ulga na złe długi u dłużnika - wybrane problemy
Kupuję towary od kontrahentów polskich. Niekiedy należność wyrażona jest w walucie obcej, ale kwota VAT na fakturach jest podana w PLN. Czy także do tych (...)
str. 29
3.4.
Zapłata zaliczki na poczet WNT a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT
W listopadzie 2018 r. wpłaciłem kontrahentowi z Niemiec zaliczkę na poczet wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów handlowych. Do ich dostawy dojdzie w grudniu 2018 r. Czy w (...)
str. 31
3.5.
Podatnik zwolniony z VAT też niekiedy musi wystawiać faktury
Korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT (ze względu na niskie obroty). Faktury nabywcom z Polski wystawiam tylko wówczas, gdy nabywcy wystąpią z takim żądaniem. Czy (...)
str. 31
3.6.
Usługa wstępu do obiektu sportowego wraz z wypożyczeniem sprzętu - stawka VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam świadczyć usługi wstępu na lodowisko dla klientów posiadających własne łyżwy lub z równoczesnym odpłatnym użyczeniem łyżew klientom ich nieposiadającym. W (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Przychód z tytułu najmu rozliczanego w okresach rozliczeniowych - interpretacja KIS
W przypadku usług najmu rozliczanych w okresach rozliczeniowych, przychód powstaje w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego (nie rzadziej niż raz w roku), także gdy podatnik otrzyma (...)
str. 35
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Ubezpieczenie OC po likwidacji biura rachunkowego a koszty uzyskania przychodów
Prowadzimy działalność gospodarczą m.in. w formie biura rachunkowego, w związku z czym wykupiliśmy polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC (polisa ta obowiązuje do marca 2019 r.). Biuro (...)
str. 37
2.2.
Wydatki na nocleg przedstawiciela handlowego w kosztach podatkowych pracodawcy
Spółka zatrudnia przedstawicieli handlowych, którzy zgodnie z umową o pracę, wykonują swoje obowiązki na obszarze kilku województw. Wiąże się to ze stałymi przejazdami ww. osób (...)
str. 39
2.3.
Kiedy otrzymane wadium należy zaliczyć do przychodów?
Sprzedaliśmy nieruchomość w drodze przetargu we wrześniu br. Kupujący wpłacił wadium również we wrześniu, ale transakcja sprzedaży notarialnej odbyła się w październiku br. Czy wobec (...)
str. 41
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Rozdzielność majątkowa a limit 100.000 zł przychodów z najmu prywatnego - interpretacja KIS
Dla małżonków wynajmujących nieruchomości w ramach najmu prywatnego, opodatkowujących uzyskane z tego tytułu przychody ryczałtem ewidencjonowanym, istnieje wspólny limit przychodów uprawniający do preferencyjnej stawki ryczałtu. (...)
str. 43
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zawieszenie działalności gospodarczej a koszty podatkowe
Czy w okresie zawieszenia działalności można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów polisę OC oraz AC samochodu osobowego będącego środkiem trwałym firmy? Zaznaczam, że bieżących opłat (...)
str. 44
2.2.
Sprzedaż nieruchomości albo praw majątkowych w 2018 r. - rozliczenie podatkowe
W 2018 r. sprzedałem dom (poza działalnością gospodarczą). Nieruchomość była nabyta w 2013 r. Jak podatkowo rozliczyć taką sprzedaż? Z pytania wynika, że nie upłynęło (...)
str. 46
2.3.
Przychód z podziału majątku rolniczej spółdzielni produkcyjnej
Wskutek likwidacji rolniczej spółdzielni produkcyjnej, jej majątek będzie podzielony pomiędzy członków tej spółdzielni. Czy uzyskany w wyniku tego podziału przychód powinien być wyłączony z opodatkowania (...)
str. 48
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Rozliczenie kosztów związanych z montażem i uruchomieniem środka trwałego - interpretacja KIS
Wartość początkową środka trwałego zwiększają m.in. koszty poniesione na montaż, umocowanie, uruchomienie oraz fundamenty wykonane w celu jego instalacji. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...)
str. 49
2.
Rozliczenie nakładów na budowę środka trwałego o małej wartości
Wydatki ponoszone na budowę środka trwałego ewidencjonujemy na koncie 08 "Środki trwałe w budowie". W trakcie budowy często nie wiemy, czy ostatecznie powstanie środek trwały, (...)
str. 51
3.
Amortyzacja środków trwałych otrzymanych w ramach darowizny przed 1 stycznia 2018 r.
W 2012 r. otrzymałem w ramach darowizny (od ojca) m.in. środki trwałe, które następnie były amortyzowane. Czy obecnie nadal można takie odpisy zaliczać do kosztów (...)
str. 53
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Czy dane z rachunku VAT trzeba przekazywać w postaci JPK_WB?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę księgi podatkowe przy użyciu programu komputerowego. Stosuję mechanizm podzielonej płatności. Czy mam obowiązek raportować w postaci JPK dane z rachunku (...)
str. 54
2.
Czy związek spółek wodnych musi rejestrować się w KRS?
Związek spółek wodnych osiąga zysk ze swojej działalności. Jest on przekazywany na działalność statutową. 1) Czy związek spółek wodnych należy traktować jak podmiot prowadzący działalność (...)
str. 54
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Udzielenie pracownikowi urlopu a składki ZUS z tytułu wykonywanego zlecenia
Miesiąc temu zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która w innej firmie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Zgłosiliśmy ją (...)
str. 57
2.
Rozliczenie wynagrodzenia z umowy o dzieło w trakcie trwania umowy o pracę
W październiku br. zawarłam umowę o dzieło z osobą, dla której stanowiła ona jedyne źródło przychodu. Wynagrodzenie za wykonanie dzieła wypłaciłam wykonawcy dnia 15 listopada (...)
str. 59
3.
Wliczanie nagród kwartalnych do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w przypadku opóźnienia w ich wypłacie
Wypłacamy pracownikom nagrody kwartalne, które są pomniejszane za okresy pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Ostatnia nagroda została wypłacona z opóźnieniem i objęła (...)
str. 60
X.
PRAWO PRACY
1.
Ustalanie wymiaru czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2019 r.
Zatrudniamy pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, którzy legitymują się m.in. umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Obowiązują ich skrócone normy czasu pracy. Ile wynosi dla nich wymiar (...)
str. 63
2.
Krótsze okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej i jej elektronizacja
1) Od przyszłego roku mają wejść w życie przepisy skracające okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. Czy te nowe, krótsze okresy będzie można zastosować do akt osobowych (...)
str. 64
3.
Przy chorobie spowodowanej wypadkiem przy pracy obowiązuje dłuższy okres ochronny
W drugim miesiącu zatrudnienia pracownik uległ wypadkowi przy pracy, nabywając prawo do zasiłku chorobowego. Osoba ta przebywa na zwolnieniu lekarskim już piąty miesiąc. Czy możemy (...)
str. 66
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Dwuletnia umowa o badanie sprawozdania finansowego a brak ustawowego obowiązku badania
Jako mała spółka z o.o. (której udziałowcami są jedynie osoby fizyczne) we wrześniu 2017 r. podpisaliśmy umowę o badanie sprawozdania finansowego za 2017 r. w (...)
str. 68
2.
Koszty zakupu towarów w przypadku prowadzenia uproszczonej ewidencji zapasów
Prowadzimy uproszczoną ewidencję towarów polegającą na ich odpisywaniu w momencie zakupu bezpośrednio w koszty oraz ich inwentaryzacji połączonej z korektą kosztów na koniec każdego miesiąca. (...)
str. 70
3.
Utworzenie rezerwy na koszty odszkodowania oraz postępowania sądowego
W listopadzie br. jednostka otrzymała wezwanie do wypłaty odszkodowania za niewłaściwe wykonanie usługi. Ponieważ jednostka nie zgodziła się z przedstawionymi żądaniami, sprawa trafi do sądu. (...)
str. 71
4.
Premia pieniężna za przedłużenie umowy najmu - ujęcie przychodów w księgach rachunkowych najemcy
Zamierzamy podpisać aneks przedłużający umowę najmu lokalu o kolejne 5 lat. Wynajmujący jako zachętę zaproponował nam określoną kwotę środków na przeprowadzenie remontu lokalu oraz premię (...)
str. 73
5.
Data elektronicznego podpisu sprawozdania z badania biegłego rewidenta - wyjaśnienie MF
Na stronie internetowej PIBR (www.pibr.org.pl), w zakładce aktualności, w dniu 2 listopada br. przedstawiono stanowisko Ministerstwa Finansów (dalej: MF) w sprawie daty podpisu elektronicznego, jakim (...)
str. 74
6.
Projekt zmian w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
W dniu 8 listopada br. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl, zakładka: Komunikaty) zamieszczono informację dotyczącą projektu zmian w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.