Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 24 (995) z dnia 20.08.2018
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Nowe zasady wypełniania deklaracji VAT związane z mechanizmem podzielonej płatności
Jak już wielokrotne informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy regulujące mechanizm podzielonej płatności (MPP). Przypominamy, że polega on na (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
W 2019 r. górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych będą wyższe
W Monitorze Polskim z 3 sierpnia 2018 r., pod poz. 745, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic (...)
str. 6
2.
Opublikowano rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów
W Dzienniku Ustaw z 6 sierpnia 2018 r., pod poz. 1487, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu (...)
str. 6
3.
Opublikowano jednolity tekst ustawy o PDOF
W Dzienniku Ustaw z 8 sierpnia 2018 r., pod poz. 1509, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie (...)
str. 6
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Przystosowanie wynajmowanego lokalu do własnych potrzeb - skutki podatkowe i ujęcie bilansowe
Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w wynajmowanym lokalu, często przed rozpoczęciem działalności w tym lokalu przystosowują go do własnych potrzeb firmowych i ponoszą w związku (...)
str. 7
1.1.
Rozliczenie nakładów na wynajmowany lokal dla celów CIT/PIT
Kwalifikacja nakładów poniesionych przed przyjęciem lokalu do używania Nakłady ponoszone przez najemcę na przystosowanie lokalu do własnych potrzeb, poniesione przed rozpoczęciem używania tego lokalu, kwalifikowane (...)
str. 7
1.2.
Nakłady na wynajmowany lokal a VAT
Prawo do odliczenia VAT Zgodnie z zasadą ogólną, prawo do odliczenia VAT przysługuje w odniesieniu do wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi. Natomiast w sytuacji, gdy (...)
str. 10
1.3.
Nakłady na wynajmowany lokal w księgach rachunkowych najemcy
Na potrzeby ustawy o rachunkowości (podobnie jak dla celów podatku dochodowego), nakłady na przystosowanie wynajętego lokalu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, poniesione przed przyjęciem tego (...)
str. 12
2.
Okulary korygujące wzrok dla pracowników - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Pracodawcy są niekiedy zobowiązani zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok. W artykule tym odnosimy się do skutków, jakie wiążą się z zapewnieniem pracownikom takich okularów - (...)
str. 13
2.1.
Obowiązek zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok - podstawa prawna
Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Jest on zobowiązany m.in. dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem (...)
str. 13
2.2.
Zapewnienie pracownikom okularów korekcyjnych - PIT i ZUS
Przychód pracownika Zasadą jest, że do przychodów ze stosunku pracy zalicza się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, (...)
str. 14
2.3.
Prawo do odliczenia VAT od zakupu okularów
Podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów (i usług) w takim zakresie, w jakim te towary (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Kwotę podatku (...)
str. 16
2.4.
Wydatki na okulary w kosztach podatkowych pracodawcy
Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które: zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła (...)
str. 17
2.5.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup okularów korekcyjnych
Wydatki na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników (refundację pracownikowi tych wydatków) pracodawca odnosi w ciężar kosztów działalności operacyjnej, np. w ciężar konta 40-5 "Ubezpieczenia społeczne (...)
str. 18
IV.
PODATEK VAT
1.
Planowane zmiany dotyczące wystawiania faktur do sprzedaży paragonowej - wyjaśnienie MF
W interpelacji poselskiej nr 22965 poruszono kwestię nowelizacji ustawy o VAT, zgodnie z którą faktury mają być wystawiane na podstawie paragonu tylko wówczas, gdy zostanie (...)
str. 18
2.
Faktura korygująca "in plus" - moment rozliczenia VAT przez sprzedawcę - interpretacja KIS
Sposób rozliczenia przez wystawcę faktur korygujących uzależniony jest od okoliczności powodujących konieczność skorygowania faktur dokumentujących dostawę towarów (świadczenie usług). (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...)
str. 19
3.
Limit zwolnienia z VAT, gdy podatnik sprzedaje towary w innych krajach UE - w świetle wyroku NSA
Podmiotowe zwolnienie z VAT - uregulowania ustawowe Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim (i w (...)
str. 20
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Przesunięcie terminu płatności wskazanego w fakturze a obowiązek korekty odliczonego VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zakupiłem towar. Z uwagi na problemy finansowe nie uregulowałem kontrahentowi należności. Czy jestem zobowiązany do dokonania korekty odliczonego wcześniej VAT, jeżeli (...)
str. 22
4.2.
Pośrednictwo w sprzedaży usług kontrahenta zagranicznego
Polska spółka zawarła z niemiecką spółką umowę agencyjną na pośrednictwo w sprzedaży usług przez internet. Obie spółki są podatnikami zarejestrowanymi do transakcji UE. Czy dokonywana (...)
str. 23
4.3.
Sprzedaż gruntu zabudowanego kilkoma budynkami a VAT
Zamierzamy sprzedać zakład produkcyjny, w skład którego wchodzi kilka nieruchomości (zabudowanych i niezabudowanych). Niektóre budynki będą opodatkowane stawką 23%, a niektóre zwolnione z VAT. Jak (...)
str. 25
4.4.
Badania z zakresu medycyny pracy a zwolnienie z VAT
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej wykonuje świadczenia z zakresu medycyny pracy. Czy badania lekarskie i psychologiczne pracowników ochrony, na które są oni skierowani przez pracodawcę, (...)
str. 27
4.5.
Zakup towaru od rolnika - rozliczenie VAT
Kupiłem produkty rolne od rolnika, który wystawił fakturę wskazując, że dostawa jest zwolniona z VAT. Czy muszę wystawić fakturę VAT RR dokumentującą ww. transakcję? A (...)
str. 30
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Ulga na działalność badawczo-rozwojową u podmiotów działających w SSE - wyjaśnienie MF
Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową (tzw. koszty kwalifikowane). Jest to (...)
str. 32
2.
Zaliczka na podatek dochodowy poniżej 1.000 zł (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Podatnik CIT zapłacił za maj br. miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy w kwocie 3.000 zł. Była to pierwsza wpłacona w tym roku zaliczka na podatek. (...)
str. 34
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Budynek biurowy wykorzystywany również do celów własnych a minimalny podatek
Spółka z o.o. posiada budynek biurowy (środek trwały o wartości początkowej przekraczającej 10.000.000 zł), który wykorzystuje głównie na własne potrzeby, a w części - wynajmuje. (...)
str. 35
3.2.
Otrzymanie 100% zaliczki na poczet sprzedaży towarów a moment powstania przychodu
Spółka z o.o. pod koniec czerwca br. otrzymała 100% zaliczkę na poczet sprzedaży towaru. W lipcu br. towar ten został wydany nabywcy. Czy otrzymanie ww. (...)
str. 37
3.3.
Możliwość stosowania przez spółdzielnię 15% stawki CIT
Przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą VAT należnego), uzyskane przez spółdzielnię w 2016 r., nie przekroczyły 1.500.000 zł. Spółdzielnia prowadzi działalność od wielu lat. Czy (...)
str. 38
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Dochody nierezydentów dla ustalenia prawa do ulgi prorodzinnej na jedno dziecko - wyjaśnienie MF
Prawo do ulgi prorodzinnej na jedno dziecko uzależnione jest od wysokości uzyskanych w roku podatkowym dochodów. Przepis art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawy o (...)
str. 40
2.
Zbycie udziału w spółce osobowej jest przychodem z praw majątkowych - odpowiedź na interpelację poselską
Minister Finansów (dalej: MF) w odpowiedzi z dnia 4 lipca 2018 r. na zapytanie poselskie nr 7447 potwierdził stanowisko zajmowane w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Krajowej (...)
str. 41
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Działalność gospodarcza i umowa o pracę a PIT
Przedsiębiorca prowadzi biuro rachunkowe i jednocześnie jest zatrudniony na umowę o pracę w innym podmiocie. Zakres wykonywanych prac w ramach działalności i na etacie jest (...)
str. 42
3.2.
Wynagrodzenie zmarłego zleceniobiorcy
Jak prawidłowo rozliczyć i zaksięgować wynagrodzenie należne zmarłemu zleceniobiorcy z tytułu umowy zlecenia? Wynagrodzenie zmarłego zleceniobiorcy staje się częścią masy spadkowej, zatem na jednostce wypłacającej (...)
str. 43
3.3.
Różnice kursowe od otrzymanych zaliczek i ich zwrotów
W styczniu 2018 r. spółka jawna prowadząca księgi rachunkowe wystawiła fakturę dokumentującą otrzymaną zaliczkę na towar (w euro). Zaliczka wpłynęła w styczniu br. Klient zrezygnował (...)
str. 43
3.4.
Ulga rehabilitacyjna na wydatki związane z przystosowaniem mieszkania dla osoby niepełnosprawnej
Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki na adaptację mieszkania dla potrzeb niepełnosprawności w ramach likwidacji barier architektonicznych? Chodzi o wydatki na poszerzenie schodów (...)
str. 45
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Limit 10.000 zł tylko do ulepszeń środków trwałych przyjętych do używania od 2018 r. - interpretacja KIS
W przypadku ulepszenia środków trwałych, przyjętych do używania przed 1 stycznia 2018 r., dokonanego po 31 grudnia 2017 r., zastosowanie znajdzie dotychczasowy limit amortyzacji w (...)
str. 46
2.
Amortyzacja środka trwałego objętego wspólnością małżeńską
Małżonkowie, między którymi istnieje wspólność małżeńska, prowadzą dwie odrębne działalności. Ich biura znajdują się w zakupionym wspólnie lokalu użytkowym. Czy obydwoje małżonkowie mają prawo dokonywać (...)
str. 48
3.
Inwestycja w obcym środku trwałym po jego nabyciu
Podatnik dokonał modernizacji wynajmowanych pomieszczeń. W wyniku poniesionych nakładów powstała inwestycja w obcym środku trwałym, którą podatnik amortyzował. Następnie podatnik nabył budynek, w którym wynajmował (...)
str. 49
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Struktury JPK przekazywane na żądanie - wybrane problemy
Czy stowarzyszenie prowadzące uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów jest zobowiązane przekazywać strukturę JPK_EWP na żądanie organu podatkowego? Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy (...)
str. 50
2.
Darowizna między małżonkami będącymi w separacji a podatek od spadków i darowizn - interpretacja KIS
Darowizna dokonana między małżonkami jest zwolniona od podatku do spadków i darowizn, po spełnieniu ustawowych warunków. Zwolnienie może być zastosowane także wówczas, gdy małżonkowie są (...)
str. 53
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Kary umowne potrącane z wynagrodzenia zleceniobiorcy - interpretacja ZUS
Kwoty potrąconej z wynagrodzenia zleceniobiorcy, tytułem kary umownej, nie uwzględnia się w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP, jeśli kwota (...)
str. 54
2.
Składki na FP i FGŚP za pracę wykonywaną przez niepełny miesiąc
Pracownik w sierpniu br. przez kilkanaście dni chorował i z tego powodu otrzyma wynagrodzenie za część tego miesiąca w wysokości niższej od płacy minimalnej. Czy (...)
str. 55
3.
Umowa zlecenia wykonywana na rzecz komandytariusza a ZUS
Z tytułu bycia wspólnikiem spółki komandytowej podlegam ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w ZUS. Dodatkowo prowadzę własną, odrębną od spółki, działalność gospodarczą. Z tego tytułu opłacam (...)
str. 57
4.
Wpływ terminu wypłaty rocznego składnika wynagrodzenia na ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Co roku wypłacamy pracownikom nagrodę roczną (nieprzyznawaną za okresy pobierania świadczeń chorobowych). Jej wypłata za dany rok następuje najczęściej w marcu następnego roku. Jakie zasady (...)
str. 58
X.
PRAWO PRACY
1.
Przesłanki zawarcia umowy zlecenia i termin wypłaty wynagrodzenia
1) Chcemy zatrudnić studentkę jako pomoc głównej księgowej w ramach umowy zlecenia, na około rok czasu. Jak sformułować przedmiot umowy (rodzaj pracy), aby nie zakwestionowano (...)
str. 59
2.
Czy pobyt dziecka w szpitalu umożliwia przerwanie urlopu rodzicielskiego?
Pracownica przebywająca na urlopie rodzicielskim wystąpiła do nas z wnioskiem o jego przerwanie z uwagi na konieczność dłuższej hospitalizacji dziecka, na które urlop ten został (...)
str. 61
3.
Choroba lub urlop a ryczałt za nadgodziny
Pracownikom świadczącym pracę w terenie zamiast wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny chcemy wypłacać stosowne ryczałty. Czy mogą być one zmniejszane za miesiące, w których dany (...)
str. 62
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Faktura od dostawcy krajowego wyrażona w walucie obcej
Otrzymaliśmy od dostawcy krajowego fakturę, której wartość netto została wyrażona w walucie obcej. Natomiast VAT naliczony został wyliczony przez wystawcę faktury i wyrażony w złotych. (...)
str. 64
2.
Faktury podwykonawcy w księgach rachunkowych
W styczniu 2018 r. otrzymaliśmy od podwykonawcy fakturę za wykonaną usługę. Wystawiliśmy fakturę sprzedaży do tej usługi (po ukończeniu części usługi wykonanej przez naszą firmę) (...)
str. 67
3.
Działalność nierejestrowa a prowadzenie ksiąg rachunkowych
Czy osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę na etacie księgowego może w innej firmie w ramach działalności nierejestrowej świadczyć usługi księgowe? Naszym zdaniem, przepisy (...)
str. 69
4.
Czy spółdzielnia może być jednostką dominującą?
Spółdzielnia posiada udziały (50%) w spółce z o.o. Dotychczas nie prowadziła ze spółką żadnych transakcji handlowych. W najbliższym czasie jednak zamierza udostępnić ww. spółce do (...)
str. 70
5.
Ewidencja usług administrowania nieruchomościami
Spółka z o.o. świadczy usługę zarządzania i administrowania częściami wspólnymi osiedla domów jednorodzinnych. Ponadto właściciele uiszczają zaliczki na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej, na którą składają (...)
str. 71
6.
Relacja z dyżuru telefonicznego
6.1.
Czy polisa ubezpieczeniowa może zostać jednorazowo odniesiona w koszty?
W lipcu br. wykupiliśmy roczną polisę ubezpieczeniową dotycząca firmowego samochodu. Czy wydatek taki, ze względu na jego niską istotność, może być jednorazowo odniesiony w koszty (...)
str. 72
6.2.
Pokrycie straty w spółkach osobowych
W sprawozdaniu finansowym za 2017 r. spółka jawna wykazała stratę. Jakie są przykładowe sposoby jej pokrycia oraz zasady ewidencji w księgach rachunkowych? W przypadku spółek (...)
str. 73
6.3.
Przekazanie wyrobów gotowych na cele reklamy
Na potrzeby akcji reklamowo-marketingowych przekazujemy nasze produkty (przekazanie to nie podlega VAT). Koszty księgujemy na kontach zespołu 4 i 5. Jak ująć w księgach rachunkowych (...)
str. 74
6.4.
Zaliczki wypłacone wspólnikom spółki cywilnej na poczet zysku
Wspólnicy spółki cywilnej pobierają w trakcie roku obrotowego zaliczki na poczet zysku. Jak księgować takie wypłaty? Czy należy je traktować jako podział wyniku finansowego w (...)
str. 74
6.5.
Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności
Na 31 grudnia 2017 r. utworzyliśmy odpisy aktualizujące przeterminowane należności. W jaki sposób dokonać ich rozwiązania na moment spłaty należności lub ich odpisania w koszty? (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.