Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 4 (975) z dnia 01.02.2018
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 4 (975) z dnia 01.02.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Faktury sprzedaży dla osób fizycznych w ewidencji VAT i JPK_VAT
Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (dalej: osób prywatnych) generalnie trzeba ujmować w kasie rejestrującej. Sprzedaż taką ujmuje się w ewidencji VAT i w konsekwencji w JPK_VAT na (...)
str. 4
1.2.
Opłata recyklingowa za torby foliowe - ujęcie w PKPiR
Z dniem 1 stycznia 2018 r. obowiązują przepisy, na mocy których opłata recyklingowa, pobrana od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego, zaliczana jest (...)
str. 4
1.3.
Będą zmiany w przepisach o wykreślaniu podatników z rejestru VAT
Z art. 96 ust. 9a pkt 3 ustawy o VAT wynika, że wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT podlega podatnik, który składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały (...)
str. 5
2.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące JPK_VAT
2.1.
Odpowiedzi MF na najważniejsze pytania dotyczące JPK_VAT
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl) umieszczono "Pytania i odpowiedzi" dotyczące JPK_VAT. W niniejszym artykule opisujemy najważniejsze poruszone tam kwestie. Składanie JPK_VAT: podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione (...)
str. 6
2.2.
Nowy adres e-mail pomocy technicznej w zakresie JPK
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat, w którym poinformowano, że w celu wsparcia przedsiębiorców został uruchomiony dedykowany adres e-mail jpk.helpdesk@mf.gov.pl. Za jego pośrednictwem można zadawać (...)
str. 11
2.3.
JPK_VAT można uwierzytelnić bezpłatnym profilem zaufanym
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) opublikowano komunikat "Załóż już teraz bezpłatny profil zaufany i bądź gotowy na JPK_VAT". W komunikacie tym Ministerstwo Finansów (dalej: MF) przypomniało, (...)
str. 11
3.
MF udostępniło już wyszukiwarkę podmiotów wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat "Ustawa STIR już funkcjonuje. Możesz sprawdzić swojego kontrahenta". W komunikacie tym Ministerstwo Finansów (dalej: MF) podkreśliło, że najważniejszym (...)
str. 12
4.
Administracja skarbowa pomoże rozliczyć roczny PIT
Wszyscy podatnicy, którzy składają roczne zeznania na formularzu PIT-37, mogą liczyć na wsparcie administracji skarbowej. Wystarczy, że złożą krótki wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy wypełni za (...)
str. 14
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w katalogu towarów opodatkowanych stawką 8% VAT
W Dzienniku Ustaw z 11 stycznia 2018 r., pod poz. 86, opublikowano ustawę z 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Ustawą tą wprowadzono zmiany w katalogu towarów opodatkowanych (...)
str. 15
2.
Nowelizacja przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń - planowane zmiany
Na stronie internetowej Prezesa Rady Ministrów (www.premier.gov.pl) poinformowano, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra (...)
str. 16
3.
Opublikowano jednolity tekst ustawy - Kodeks pracy
W Dzienniku Ustaw z 12 stycznia 2018 r., pod poz. 108, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Kodeks pracy. Jednolity (...)
str. 16
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Dywidenda pieniężna w 2018 r. - podatki i ewidencja księgowa
Zysk netto spółki kapitałowej (spółki z o.o./akcyjnej) za dany rok obrotowy może zostać przeznaczony m.in. na dywidendę dla wspólników. Jak dla celów podatku dochodowego rozliczyć wypłatę (...)
str. 17
1.1.
Wypłata dywidendy - podstawa prawna
Aby spółka kapitałowa (spółka z o.o./akcyjna) mogła przekazać wspólnikom dywidendę, muszą być spełnione wymogi warunkujące dokonanie podziału zysku netto, określone w ustawie o rachunkowości. Należy mieć na uwadze, (...)
str. 17
1.2.
Obowiązki spółki wypłacającej dywidendę - jako płatnika
Dywidenda wypłacona osobie fizycznej Sposób rozliczenia dywidendy uzyskanej przez wspólnika będącego osobą fizyczną nie zmienił się w stosunku do roku poprzedniego. Zatem także w 2018 r. otrzymana przez (...)
str. 19
1.3.
Ewidencja księgowa dywidendy pieniężnej
Spółka wypłacająca dywidendę Przeznaczenie zysku netto na wypłatę dywidendy można ująć w księgach rachunkowych spółki wypłacającej zapisem:       - Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku (...)
str. 21
2.
Podatek od wartości dodanej - ujęcie podatkowe i bilansowe
W praktyce często podatnicy dokonują zakupów w innym niż Polska kraju UE, otrzymując z tego tytułu faktury z podatkiem od wartości dodanej. Zdarza się także, że polscy podatnicy w innym (...)
str. 22
2.1.
Zasady naliczania podatku od wartości dodanej
Sprzedaż towaru/usługi opodatkowana za granicą Transakcje dokonywane między krajowymi podatnikami z reguły są opodatkowywane "polskim" VAT. Natomiast zagraniczny VAT występuje wówczas, gdy tzw. miejsce opodatkowania transakcji (...)
str. 22
2.2.
Zagraniczny podatek jako koszt/przychód podatkowy
Sprzedaż za granicą a przychód podatkowy Przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy jest zasadniczo ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie (jeśli cena bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych znacznie odbiega (...)
str. 23
2.3.
Sprzedaż/zakup za granicą w ewidencji księgowej
W ustawie o rachunkowości nie odniesiono się w sposób szczególny do ujmowania w księgach rachunkowych sprzedaży towarów/usług dokonywanej za granicą. Sprzedaż taką można zatem ująć w księgach rachunkowych na podobnych (...)
str. 26
IV.
PODATEK VAT
1.
Wyjaśnienia MF w zakresie VAT - wybrane problemy
1.1.
Czy można zachęcać kontrahenta, aby nie stosował mechanizmu podzielonej płatności w VAT?
Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. (...)
str. 27
1.2.
Usługi związane z usługami medycznymi a zwolnienie z VAT
W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe, Minister Rozwoju i Finansów wydał w dniu 29 grudnia 2017 r. interpretację ogólną nr PT1.8101.5.2017.PSG.622, dotyczącą możliwości stosowania zwolnienia z VAT (...)
str. 28
1.3.
Usługi związane z rozrywką - ewidencjonowanie w kasie fiskalnej w 2018 r.
Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. l rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2454), bezwzględnym (...)
str. 29
2.
Brak umowy ramowej z dostawcą elektroniki a odwrotne obciążenie VAT - interpretacja KIS
W przypadku, gdy dostawy towarów wskazanych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT dokonywane będą w ramach współpracy z kontrahentem, z którym nie zawarto żadnych odrębnych umów, poszczególne dostawy - realizowane (...)
str. 29
3.
Stosowanie zwolnień z VAT zależne od celu regulacji unijnej - wyrok NSA
Z uwagi na odmienne brzmienie w różnych wersjach językowych przepisów unijnej Dyrektywy, przepisy ustawy o VAT należy interpretować z uwzględnieniem celu danej regulacji. (wyrok NSA z 30 listopada 2017 r., sygn. (...)
str. 31
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Czy na fakturze można podawać stawkę VAT zbiorczo?
Sprzedajemy towary opodatkowane wyłącznie stawką 23%. Czy na fakturze możemy zbiorczo podawać stawkę VAT, tj. jedynie w podsumowaniu wartości transakcji? W art. 106e ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT wskazano, (...)
str. 33
4.2.
Wybór zwolnienia z VAT a spóźnione złożenie druku VAT-R
Jestem czynnym podatnikiem VAT od wielu lat. Chciałem skorzystać ze zwolnienia z VAT od początku 2018 r. Czy będę miał takie prawo, jeżeli aktualizacji VAT-R dokonałem dopiero (...)
str. 33
4.3.
Obcojęzyczne oznaczenia na fakturach
Czy na fakturze można umieszczać wyrazy "odwrotne obciążenie" w języku obcym (np. ang. reverse charge)? Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, w przypadku dostawy towarów lub wykonania (...)
str. 34
4.4.
Rejestrowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (dalej: osób prywatnych) są obowiązani prowadzić ewidencję (...)
str. 35
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Kopia protokołu z posiedzenia sądu upadłościowego a nieściągalność wierzytelności - interpretacja KIS
Kopia protokołu z posiedzenia zagranicznego sądu upadłościowego, z którego wynika, że zostało zakończone postępowanie upadłościowe wobec zagranicznego kontrahenta, poświadczona za zgodność z oryginałem przez ten sąd (przetłumaczona na (...)
str. 37
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Odsetki od środków pieniężnych na lokatach terminowych/rachunkach bankowych - źródło przychodów w CIT w 2018 r.
Spółka z o.o. uzyskuje przychody z tytułu odsetek od lokat terminowych oraz od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Ponadto otrzymuje od kontrahentów odsetki z tytułu opóźnień w spłacie (...)
str. 39
2.2.
Budynek biurowy a minimalny podatek od niektórych nieruchomości komercyjnych
Spółka z o.o. posiada budynek biurowy (sklasyfikowany w KŚT jako budynek biurowy), który wykorzystuje wyłącznie na własne potrzeby. Wartość początkowa tego budynku przekracza 10.000.000 zł. Czy w takim przypadku (...)
str. 40
2.3.
Zmiana waluty obcej a powstanie podatkowych różnic kursowych
Spółka z o.o. posiadała na rachunku walutowym pewną kwotę w euro, którą "przesunęła" na rachunek walutowy prowadzony w GBP (oba rachunki spółka posiada w tym samym banku). Czy w związku (...)
str. 41
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Spłata kredytu a prawo do ulgi mieszkaniowej - interpretacja KIS
Aby uznać spłatę kredytu (pożyczki) za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, z umowy kredytowej (pożyczki) musi wprost wynikać, że środki pieniężne zostaną wydatkowane na cel (...)
str. 43
2.
Nauczyciele akademiccy mogą w 2018 r. nadal korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów - wyjaśnienie MF
Na stronie internetowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowano pismo Ministerstwa Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r., nr DD3.8223.361.2017, dotyczące nowych zasad korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów, wprowadzonych (...)
str. 44
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Koszty uzyskania przychodów dla twórców w 2018 r.
Czy po nowelizacji ustawy o PDOF możliwe jest stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzeń za wykonanie projektów (np. narzędzi, opracowanie wzoru użytkowego, opracowanie zgłoszenia patentowego, (...)
str. 45
3.2.
Ulga rehabilitacyjna z tytułu używania samochodu osobowego w 2017 r.
Już w 2017 r. można skorzystać z odliczenia kwoty z tytułu używania samochodów osobowych przez osoby mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną na nowych zasadach. Czy w sytuacji wspólnego zamieszkiwania z niepełnosprawnym (...)
str. 46
3.3.
Świadczenia na rzecz menedżera a przychód podatkowy
Prezes zarządu świadczy usługi na rzecz spółki na podstawie kontraktu menedżerskiego (nie prowadzi on działalności gospodarczej). Czy świadczenia na rzecz menedżera ponoszone przez spółkę w trakcie (...)
str. 48
3.4.
Kwalifikacja przychodów do właściwej stawki ryczałtu ewidencjonowanego
Jakimi zasadami należy kierować się przy ustalaniu stawki ryczałtu ewidencjonowanego do wykonywanych usług? Zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zostały określone w ustawie z dnia 20 listopada (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wynagrodzenia pracowników a koszt wytworzenia środka trwałego - interpretacja KIS
Wydatki ponoszone z tytułu wynagrodzeń pracowników etatowych, odpowiedzialnych za budowę i uruchomienie środka trwałego, mających bezpośredni wpływ na jego wytworzenie, będą stanowiły koszty zwiększające wartość początkową takiego (...)
str. 51
2.
Kolejny rok amortyzacji środka trwałego objętego niepełnym jednorazowym odpisem
W ubiegłym roku zakupiłem środek trwały i jako mały podatnik dokonałem jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Niestety odpis ten nie objął całości wartości początkowej. W 2018 r. nadal jestem małym podatnikiem. (...)
str. 53
3.
Zakres ograniczeń wynikających z nowych zasad amortyzacji środków trwałych otrzymanych tytułem darmym
Czy nowe zasady amortyzacji środków trwałych otrzymanych w drodze spadku dotyczą środków trwałych oddanych do używania od 1 stycznia 2018 r., czy także środków trwałych, których amortyzację (...)
str. 55
4.
Wartość początkowa budynku a koszt wytworzenia zużytych materiałów
Wybudowaliśmy centrum handlowe, wykorzystując piasek m.in. z własnej kopalni odkrywkowej. Czy w wartości początkowej obiektu stanowiącej podstawę amortyzacji podatkowej, powinniśmy uwzględnić koszt koncesji dotyczącej wydobycia kopalin oraz (...)
str. 56
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Znana jest już wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorców w 2018 r.
Najniższa podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r. dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób współpracujących z przedsiębiorcami wynosi 3.554,93 zł, a wyliczona od tej podstawy składka zdrowotna dla (...)
str. 57
2.
Dofinansowanie pracodawcy do czynszu najmu pojazdu dla pracownika a ZUS
Od wartości udziału w czynszu najmu samochodu, który pracodawca będzie opłacał za pracowników, należy opłacić składki ubezpieczeniowe do ZUS. Tak stwierdził ZUS Oddział w Lublinie w interpretacji indywidualnej (...)
str. 59
3.
Zasiłek opiekuńczy za czas opieki nad chorym dzieckiem dla pracownicy, której mąż jest rencistą
Pracownica otrzymała zwolnienie lekarskie z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w wieku 5 lat. We wniosku o wypłatę zasiłku opiekuńczego (Z-15A) wpisała, że ojciec dziecka (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Nowe zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczyciela
1) Jesteśmy samorządową szkołą publiczną. W styczniu br. dwóch nauczycieli zasygnalizowało nam, że planują wystąpić o urlop dla poratowania zdrowia. Z tego co wiemy, powodem wnioskowania o ten urlop (...)
str. 61
2.
Zatrudnienie w trakcie roku kalendarzowego a prawo do trzynastki
Jako jednostka budżetowa przygotowujemy się do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. Czy świadczenie to przysługuje osobie, która podjęła u nas pracę z dniem 1 września 2017 r., (...)
str. 62
3.
Świadczenie urlopowe z tytułu urlopu przypadającego na przełomie roku
Pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym od 22 grudnia 2017 r. do 5 stycznia 2018 r. Łącznie wypoczynek trwał powyżej 14 dni, w związku z czym pracownik otrzymał świadczenie urlopowe, (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.1.
Uproszczenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
Prawo do stosowania uproszczeń w prowadzeniu ksiąg rachunkowych ustala się (niezależnie od statusu jednostki) na podstawie parametrów osiągniętych w poprzednim roku obrotowym. Nie ma przy tym znaczenia, (...)
str. 66
1.2.
Uproszczenia w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych
Uproszczenia przewidziane dla jednostek mikro i jednostek małych Jakie jednostki można uznać za jednostki mikro lub jednostki małe, wskazuje odpowiednio art. 3 ust. 1a oraz art. 3 ust. 1c ustawy (...)
str. 67
1.3.
Projektowane zmiany w sprawie "nowych" uproszczeń
W trakcie prac legislacyjnych pozostają kolejne zmiany ustawy o rachunkowości, mające na celu wprowadzenie uproszczeń w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sprawozdawczości finansowej. Zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych (...)
str. 68
2.
Ostatnia zaliczka na podatek dochodowy za 2017 r. wpłacana w 2018 r.
W styczniu 2018 r. spółka z o.o. zapłaciła ostatnią zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych za 2017 r. Czy mając na uwadze fakt, że zaliczka płacona jest w kolejnym (...)
str. 69
3.
Wycena bilansowa należności i zobowiązań wyrażonych w walucie obcej
Posiadamy należność i zobowiązanie od kontrahenta zagranicznego. Czy konieczne jest dokonanie ich wyceny na dzień bilansowy, mając na uwadze ich uregulowanie w styczniu 2018 r.? Należności wyrażone w walucie (...)
str. 71
4.
Ewidencja odpłatności oraz opłaty recyklingowej za plastikowe torby na zakupy sprzedawane klientom
Od 1.01.2018 r. weszły w życie regulacje ustawowe nakładające obowiązkową odpłatność za sprzedawane klientom torby na zakupy (tzw. reklamówki) w placówkach handlowych. Czy wszystkie torby foliowe podlegają takiej (...)
str. 73
5.
Kompensata rozrachunków z jednostką będącą dostawcą i odbiorcą
Firma współpracująca z naszą jednostką zaproponowała skompensowanie zaległych zobowiązań (wobec naszej jednostki) z niezapłaconymi przez nas należnościami. Prosimy o podanie ewidencji księgowej kompensaty takich rozrachunków. Jednostki na zasadzie (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.