Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 8:33 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 18 (989) z dnia 20.06.2018
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 18 (989) z dnia 20.06.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Zgłoszenie rachunku VAT otwieranego na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności - wyjaśnienie MF
Od 1 lipca 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy regulujące mechanizm podzielonej płatności. Ma on polegać na rozdzieleniu płatności za nabyte towary/usługi w ten sposób, że (...)
str. 4
2.
Kasy online oraz faktury do paragonów zawierających NIP - planowane zmiany w przepisach i wyjaśnienia MF
Kasy fiskalne online Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach wprowadza rozwiązania umożliwiające stosowanie do (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w PIT dotyczące ulgi rehabilitacyjnej
W Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2018 r., pod poz. 1076, opublikowano ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej (...)
str. 7
2.
Opublikowano ustawę zmieniającą system monitorowania przewozu SENT
W Dzienniku Ustaw z 30 maja 2018 r. pod poz. 1039, opublikowano ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania (...)
str. 7
3.
Ogłoszono jednolity tekst ustawy o PDOP
W Dzienniku Ustaw z 30 maja 2018 r., pod poz. 1036, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie (...)
str. 11
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Zakup usług niematerialnych - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze nabywają na potrzeby prowadzonej działalności tzw. usługi niematerialne, np. usługi doradcze, reklamowe, prawnicze, księgowe, w zakresie ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń, itp. W artykule (...)
str. 11
1.1.
Odliczanie VAT od nabytych usług niematerialnych
Prawo do odliczenia VAT od usług niematerialnych W ustawie o VAT nie zawarto żadnych szczególnych regulacji, odnoszących się do odliczania VAT od tzw. usług niematerialnych. (...)
str. 12
1.2.
Wydatki na zakup usług niematerialnych a CIT
Zakup usług niematerialnych w kosztach podatkowych Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów (...)
str. 12
1.3.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup usług niematerialnych
Faktura dokumentująca wydatki na zakup usług niematerialnych może zostać ujęta w księgach rachunkowych nabywcy np. zapisem: a) wartość netto faktury: - Wn konto 30 "Rozliczenie (...)
str. 20
2.
Ubezpieczenie pracownika w zagranicznej podróży służbowej - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Pracodawcy wysyłający swoich pracowników w zagraniczną podróż służbową ponoszą wydatki na zakup polis ubezpieczeniowych, obejmujących np. koszty leczenia pracowników, NNW czy assistance. Czy w takim (...)
str. 20
2.1.
Polisa wykupiona w związku z podróżą służbową pracownika a jego przychód
Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania (...)
str. 21
2.2.
Polisa w zagranicznej podróży służbowej a składki ZUS
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika stanowią uzyskane przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku (...)
str. 23
2.3.
Wydatki na zakup ubezpieczenia w podróży zagranicznej pracowników w kosztach podatkowych pracodawcy
Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...)
str. 23
2.4.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup polisy
Pracodawca, który ponosi wydatki na zakup dla swoich pracowników polis ubezpieczeniowych, obejmujących koszty leczenia, NNW czy assistance, ujmuje je w kosztach działalności operacyjnej, np. na (...)
str. 24
IV.
PODATEK VAT
1.
Dodatkowa usługa realizowana w ramach sprzedaży promocyjnej a VAT - wyrok NSA
Podatnik, który w ramach sprzedaży promocyjnej wydaje klientom bony na obiad - podlegające zrealizowaniu przez inny podmiot (kontrahenta) - nie nabywa usługi gastronomicznej u tego (...)
str. 25
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Jaki adres na fakturze ma podawać przedsiębiorca?
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą - zarejestrowałem się jako czynny podatnik VAT. Działalność prowadzę pod innym adresem niż adres mojego zamieszkania. Jaki adres powinienem w takiej (...)
str. 27
2.2.
Nabycie usługi opodatkowanej w innym kraju UE - rozliczenie VAT po zamknięciu zagranicznego oddziału
Spółka (czynny podatnik VAT) posiadała oddział na terenie Niemiec (zarejestrowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w Niemczech). Oddział został zlikwidowany w marcu 2018 r. (...)
str. 28
2.3.
Jaki sprzęt komputerowy podlega opodatkowaniu 0% stawką VAT?
Zamierzam rozpocząć współpracę ze szkołami w zakresie sprzedaży sprzętu komputerowego. Do jakiego sprzętu sprzedawanego na ich rzecz będę mógł zastosować 0% stawkę VAT? Czy muszę (...)
str. 28
2.4.
Usługa organizowania wyjazdów dla dzieci/młodzieży a VAT
Jednostka oświatowa (szkoła) realizuje zadania gminy w zakresie edukacji publicznej. Czy świadczona przez szkołę usługa organizowania wyjazdów dla dzieci/młodzieży - w formie różnego rodzaju obozów, (...)
str. 30
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Czy mechanizm podzielonej płatności będzie można stosować wybiórczo?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy od 1 lipca 2018 r. będę mógł stosować mechanizm podzielonej płatności tylko w stosunku do niektórych faktur danego kontrahenta? Mechanizm (...)
str. 32
3.2.
Zawieszenie działalności w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam zawiesić działalność gospodarczą. Czy przepisy wskazują maksymalny okres, na który mogę zawiesić działalność gospodarczą? Jakie obowiązki (...)
str. 33
3.3.
Odliczenie VAT z duplikatu faktury
W maju br. spółka (czynny podatnik VAT) otrzymała duplikat faktury wystawionej w styczniu br. (faktury pierwotnej nie otrzymała). Czy spółka może odliczyć VAT z ww. (...)
str. 34
3.4.
Usługa budowlana a mechanizm odwrotnego obciążenia
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy wykonując na rzecz generalnego wykonawcy (również czynnego podatnika VAT) roboty budowlane związane z tapetowaniem ścian powinienem zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia? (...)
str. 35
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Odszkodowanie otrzymane przez spółdzielnię mieszkaniową a zwolnienie z CIT - interpretacja KIS
Otrzymane przez spółdzielnię mieszkaniową odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości, z którego środki będą przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, korzysta ze zwolnienia z CIT. (interpretacja indywidualna Dyrektora (...)
str. 36
2.
Wycena diety dotyczącej podróży służbowej pracownika (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Pracownik otrzymał zaliczkę w walucie obcej na poczet zagranicznej podróży służbowej. W podróży tej był od 18.04.18 r. do 27.04.18 r. Delegację rozliczono 7.05.18 r. (...)
str. 38
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Podwyższony odpis na ZFŚS a koszty podatkowe
Spółka ustaliła w regulaminie wynagradzania, że odpis podstawowy na ZFŚS będzie wynosił 55% na jednego zatrudnionego, a zwiększenie odpisu na osoby niepełnosprawne będzie naliczane od (...)
str. 39
3.2.
Rozliczenie straty podatkowej zagranicznego oddziału
Spółka akcyjna posiadała zagraniczny oddział (spełniający definicję zakładu) w jednym z krajów UE, który zlikwidowała w poprzednim roku (oddział ten przed likwidacją rozliczał się z (...)
str. 41
4.
Banki sporządzające sprawozdania finansowe zgodne z MSSF a CIT - wyjaśnienie MF
Z dniem 1 stycznia 2018 r., mocą ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Udokumentowanie zakupów towarów od ludności - interpretacja KIS
Jeśli transakcje zakupu towarów od ludności są udokumentowane dowodami wewnętrznymi zawierającymi dane wymagane dla dowodu księgowego, wówczas wydatki potwierdzone takimi dowodami mogą być uznane za (...)
str. 44
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Refundacja wynagrodzeń zatrudnionego bezrobotnego a przychód u ryczałtowca
Czy otrzymana refundacja w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej jest przychodem z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych? Tak. Otrzymana refundacja w związku z (...)
str. 45
2.2.
Wakacyjny kurs językowy za granicą a koszty uzyskania przychodów
Prowadzę działalność gospodarczą, mając także zawarte kontrakty z kontrahentami zagranicznymi. Znajomość języka obcego jest mi więc niezbędna w prowadzonej działalności. Czy fakturę za szkolenie językowe, (...)
str. 46
2.3.
Pokrycie z kapitału zapasowego nadpłaconych zaliczek pobranych na poczet zysku - w spółce osobowej
Wspólnicy spółki komandytowej pobierali w 2017 r. zaliczki na poczet zysku. Okazało się jednak, że spółka poniosła stratę. W związku z tym wspólnicy podjęli uchwałę (...)
str. 48
2.4.
Opodatkowanie zapomóg wypłaconych ze środków obrotowych w 2018 r.
Firma nasza nie tworzy ZFŚS. Pracownikom w sytuacjach losowych są czasami przyznawane zapomogi ze środków obrotowych. Pracownica w maju br. napisała podanie o udzielenie zapomogi (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja środka trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej i rolniczej - interpretacja KIS
Odpisy amortyzacyjne naliczane od środków trwałych wykorzystywanych zarówno w działalność rolniczej, jak i działalności gospodarczej mogą stanowić środki trwałe w działalności gospodarczej. Tym samym całość (...)
str. 51
2.
Jednorazowy odpis amortyzacyjny a wytworzenie środka trwałego
Zamierzamy wytworzyć urządzenie techniczne, które będzie zakwalifikowane do środków trwałych. Wartość początkowa urządzenia znacznie przekroczy 30.000 zł. Czy jego amortyzacji możemy dokonać poprzez jednorazowy odpis (...)
str. 53
3.
Zakup elementów składowych do samochodu osobowego użytkowanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego
Do użytkowanego w ramach leasingu operacyjnego samochodu osobowego firma zakupiła felgi za kwotę 18.000 zł i dodatkowo komputer pokładowy za kwotę 20.000 zł. Jak rozliczyć (...)
str. 55
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Ochrona danych osobowych
1.1.
Ochrona danych osobowych przez mikroprzedsiębiorców
Prowadzę niewielką działalność gospodarczą. Prowadzę sprzedaż w sklepie stacjonarnym oraz przez internet. Zatrudniam jednego pracownika na 1/2 etatu. Jakie obowiązki ciążą na takich przedsiębiorcach jak (...)
str. 57
1.2.
Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych
W związku z tym, że postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wiąże się z koniecznością pobierania danych osobowych, a co za tym idzie przetwarzaniem ich (...)
str. 58
2.
Ułatwienia dla przedsiębiorców dotyczące obowiązków rejestracyjnych osób fizycznych
Rozpoczynając działalność gospodarczą, osoba fizyczna jest, co do zasady, zobowiązana do jej zarejestrowania w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: CEIDG). CEIDG jest (...)
str. 61
3.
Dział spadku i zniesienie współwłasności a PCC - interpretacja KIS
Jeżeli w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności podatnik nie nabywa rzeczy ponad wartość przysługującego mu udziału sprzed dokonania tej czynności prawnej, obowiązek zapłaty PCC (...)
str. 62
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Czy od dodatku za rozłąkę z tytułu oddelegowania naliczać składki ZUS? - interpretacja ZUS
Pracodawca, wypłacając dodatek za rozłąkę pracownikom czasowo przeniesionym do pracy poza siedzibę pracodawcy (oddelegowanym), jako świadczenie stanowiące przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów o (...)
str. 63
2.
Składki w ZUS od umów zlecenia o takim samym zakresie prac
Firma zawarła z jedną osobą, w tym samym okresie, dwie umowy zlecenia. Z każdej umowy zleceniobiorca uzyskiwał będzie miesięcznie wynagrodzenie w kwocie 2.500 zł. Mimo, (...)
str. 64
3.
Gdy termin zapłaty składek ZUS przypadał w dzień wolny
Prowadzę działalność gospodarczą od marca 2018 r. i podlegam z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w ZUS. Należności składkowe opłaciłem za siebie za maj (...)
str. 66
4.
Egzekucja należności z zasiłku chorobowego
Pracownik ma dwa zajęcia egzekucyjne na pokrycie świadczenia alimentacyjnego oraz niealimentacyjnego. Przez cały maj br. przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby. Jak ustalić wysokość (...)
str. 67
X.
PRAWO PRACY
1.
Czy wysokość wczasów pod gruszą może być uzależniona od wymiaru czasu pracy?
Pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu wypłaciliśmy "wczasy pod gruszą" w wysokości połowy pełnej stawki. Aktualnie osoba ta zwróciła się do nas z żądaniem dopłaty do (...)
str. 69
2.
Umowa zlecenia płatna jednorazowo - jak ustalić wysokość wynagrodzenia?
Chcemy podpisać umowę zlecenia z osobą zatrudnioną w innej firmie na etacie. Jak ustalić wysokość wynagrodzenia, które wypłacone będzie jednorazowo po zakończeniu umowy zlecenia (która (...)
str. 70
3.
Czas pracy pracownika zatrudnionego w podmiocie leczniczym
Lekarz prowadzący samodzielną praktykę lekarską zatrudnia pracownicę posiadającą uprawnienia położnej na podstawie umowy o pracę. Wykonuje ona zarówno czynności administracyjno-kadrowe (rozliczanie zleceniobiorców, sporządzanie raportów kasowych, (...)
str. 72
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Zysk netto sp. z o.o. przeznaczony na podwyższenie kapitału zapasowego a następnie kapitału zakładowego
Spółka z o.o., w której nasza spółka (z o.o.) posiada udziały, w sprawozdaniu finansowym za 2017 r. wykazała zysk. Uchwałą zgromadzenia wspólników zysk został przeznaczony (...)
str. 74
2.
Data zapisu księgowego a data księgowania
Wiele dowodów księgowych wpływa do naszej jednostki po upływie miesiąca, którego dotyczą. Takie dowody są zwykle księgowane pod datą ostatniego dnia miesiąca. Czy to jest (...)
str. 77
3.
Ewidencja zwrotu refundacji do urzędu pracy
Z urzędu pracy otrzymaliśmy refundację kosztów utworzenia stanowiska pracy dla bezrobotnego. Dofinansowanie dotyczyło nabycia środka trwałego i podlega rozliczeniu równolegle do amortyzacji. Ponieważ jednak nie (...)
str. 79
4.
Brak odpisu aktualizującego wartość należności a zmiana sporządzonego sprawozdania finansowego
Po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r. ustalono, że pomyłkowo nie dokonano odpisów aktualizujących kilku należności, których spłata jest niemożliwa. Czy mając na uwadze fakt, (...)
str. 81
5.
Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia spłaty należności - ewidencja księgowa
Korzystamy z ubezpieczenia spłaty naszych należności. Jak należy ewidencjonować operacje związane z otrzymaniem odszkodowania przyznanego z tytułu braku zapłaty należności? Czy dotychczasowa należność podlega zarachowaniu (...)
str. 82
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.