Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 8:33 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 34 (1005) z dnia 01.12.2018
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Dodatek nr 34
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34
z dnia 01.12.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
NOWE REGULACJE W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA I SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
1.
Nowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych obowiązujące od 1 października 2018 r.
Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane), sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie z płatności są sporządzane obowiązkowo w wersji elektronicznej i podpisywane (...)
str. 3
1.1.
Zmiany dotyczące składania sprawozdań do KRS obowiązujące do 30 września 2018 r.
Przypomnijmy, że począwszy od 15 marca 2018 r., wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o KRS, wprowadzono nowe zasady składania dokumentów finansowych do KRS. (...)
str. 3
1.2.
Składanie oraz sporządzanie sprawozdań - od 1 października 2018 r.
Zmiany przepisów ustawy o KRS Z dniem 1 października 2018 r. skończył się okres przejściowy (por. ww. art. 38 ust. 2 ustawy nowelizującej), co oznacza, (...)
str. 3
2.
Sprawozdania finansowe w wersji elektronicznej w pytaniach i odpowiedziach
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl), w zakładce Portal Podatkowy/e-Sprawozdania finansowe, zamieszczono najczęściej zadawane pytania (wraz z odpowiedziami) pojawiające się w praktyce, a dotyczące zagadnień (...)
str. 7
II.
INWENTARYZACJA ZA 2018 R.
1.
Przeprowadzenie inwentaryzacji za 2018 r.
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe prace związane z roczną inwentaryzacją określonych składników aktywów mogły rozpocząć już od 1 października 2018 r. Zakończenie takich prac powinno nastąpić (...)
str. 8
1.1.
Podstawa prawna i cel inwentaryzacji
Zagadnienie inwentaryzacji zostało uregulowane w rozdziale 3 ustawy o rachunkowości pt. "Inwentaryzacja" (por. art. 26-27 tej ustawy). Zarówno podczas przygotowania do inwentaryzacji, jak i w (...)
str. 8
1.2.
Odpowiedzialność za inwentaryzację
Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości, za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Co istotne, nie może on (...)
str. 9
1.3.
Terminy inwentaryzacji
Co do zasady, podstawowym terminem spisu z natury zapasów jest ostatni dzień każdego roku obrotowego (art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Jednak w odniesieniu (...)
str. 10
1.4.
Rozliczenie wyników inwentaryzacji
W każdym przypadku przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. Niezależnie, czy inwentaryzację przeprowadza się na 31 grudnia danego (...)
str. 11
2.
Przeprowadzenie inwentaryzacji w praktyce - odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Obowiązki kierownika jednostki związane z rozpoczęciem prac inwentaryzacyjnych
Jakie dokumenty oraz jakie czynności powinny poprzedzić przeprowadzenie czynności związanych z inwentaryzacją zapasów drogą spisu z natury? Czy koniecznym jest sporządzenie zarządzenia w sprawie czynności (...)
str. 12
2.2.
Termin przeprowadzenia inwentaryzacji drogą porównania i weryfikacji
Jak co roku, od października br. przeprowadzamy część prac inwentaryzacyjnych (w zakresie spisu z natury zapasów oraz potwierdzenia sald rozrachunków). Czy w tym samym okresie (...)
str. 15
2.3.
Ujęcie w księgach rachunkowych rozliczenia inwentaryzacji dokonanej w 2019 r., a dotyczącej 2018 r.
Czy rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych, które zostaną stwierdzone podczas prac przeprowadzonych w początkowych dniach stycznia 2019 r. (do 15 stycznia 2019 r.) będzie należało ująć w (...)
str. 17
III.
BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
1.1.
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Jak wynika z art. 64 ustawy o rachunkowości, obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego za 2018 r. dotyczy rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz rocznych (...)
str. 19
1.2.
Wybór firmy audytorskiej
W myśl art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego należy do zadań organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe jednostki, chyba (...)
str. 20
1.3.
Podpisanie umowy o badanie - konieczność zachowania szczególnych warunków
Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości (w brzmieniu obowiązującym od 21 czerwca 2017 r.), umowę o badanie sprawozdania finansowego zawiera z firmą (...)
str. 20
2.
Badanie sprawozdań finansowych - odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Podpisanie umowy o dobrowolne badanie sprawozdania finansowego
Jesteśmy małą spółką z o.o. W związku z planowanym rozwojem po raz pierwszy zamierzamy poddać nasze sprawozdanie finansowe za 2018 r. badaniu przez biegłego rewidenta. (...)
str. 22
2.2.
Średnioroczne zatrudnienie a obowiązek badania sprawozdania finansowego
Spółka jawna zatrudnia 40 osób na umowę o pracę oraz ok. 40 osób na umowę zlecenia. Jakie osoby należy uwzględnić przy ustalaniu limitu zatrudnienia dla (...)
str. 23
2.3.
Dwuletnia umowa o badanie sprawozdania finansowego a brak ustawowego obowiązku badania
Jako mała spółka z o.o. (której udziałowcami są jedynie osoby fizyczne) we wrześniu 2017 r. podpisaliśmy umowę o badanie sprawozdania finansowego za 2017 r. w (...)
str. 24
2.4.
Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego w jednostce posiadającej wieloosobowy zarząd
Nasza spółka posiada trzyosobowy zarząd. Czy podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego musi zostać parafowane przez wszystkich członków zarządu? W przypadku, gdy jednostka, w której (...)
str. 26
IV.
WYCENA BILANSOWA
1.
Wycena bilansowa materiałów, towarów i produktów gotowych
Bilansowej wyceny zapasów (materiałów, towarów i produktów gotowych) dokonuje się według cen nabycia, cen zakupu lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto. (...)
str. 28
1.1.
Wycena bieżąca i bilansowa zapasów
Na dzień nabycia lub powstania rzeczowe składniki aktywów obrotowych, czyli materiały, towary czy produkty gotowe podlegają ujęciu w księgach rachunkowych według: cen nabycia (por. art. (...)
str. 28
1.2.
Aktualizacja wartości zapasów
Obowiązek wyceny bilansowej oznacza również konieczność przeprowadzenia aktualizacji wartości zapasów znajdujących się w magazynach jednostki. Składnik majątku, który nie spowoduje w przyszłości wpływu do jednostki (...)
str. 29
1.3.
Szczególne zasady wyceny produkcji w toku
Na koniec roku obrotowego w jednostkach może wystąpić tzw. produkcja w toku, czyli część produkcji, która nie została ukończona na koniec okresu rozliczeniowego. Obejmuje ona (...)
str. 30
2.
Bilansowa wycena rozrachunków z tytułu dostaw i usług
Zasady wyceny aktywów i pasywów zostały określone w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości, aktywa i pasywa (...)
str. 31
3.
Bilansowa wycena rozrachunków wyrażonych w walucie obcej
Należności i zobowiązania wyrażone w walucie obcej podlegają wycenie z zastosowaniem średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy. Powstałe w wyniku wyceny różnice kursowe zwiększają (...)
str. 32
3.1.
Zasady wyceny należności i zobowiązań
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wprowadza się do ksiąg rachunkowych po ich przeliczeniu według kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP z (...)
str. 32
3.2.
Kiedy różnice kursowe wpływają na wartość aktywów?
W określonych przypadkach stosuje się tzw. bilansowe podejście do rozliczania różnic kursowych . Oznacza to, że różnice nie wpływają na wynik finansowy, tylko na odpowiednie (...)
str. 33
3.3.
Prezentacja skutków wyceny w sprawozdaniu finansowym
Różnice kursowe z wyceny bilansowej rozliczane wynikowo (w kosztach lub przychodach finansowych) podlegają wykazaniu w rachunku zysków i strat per saldo. Taki sposób prezentacji wynika (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.