Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 31 (1002) z dnia 01.11.2018
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 31 (1002) z dnia 01.11.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
1.1.
Stawki VAT nie ulegną obniżeniu
Wysokość stawek VAT i możliwość ich obniżenia jest tematem budzącym szerokie zainteresowanie. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (dalej: MF) w udzielonej odpowiedzi na interpelację poselską (...)
str. 4
1.2.
Umowa leasingu w świetle planowanych zmian od 1 stycznia 2019 r.
Od 1 stycznia 2019 r. mają się zmienić przepisy dotyczące rozliczania leasingu samochodu osobowego. Ministerstwo Finansów planuje bowiem wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów opłaty wynikające (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Projektowane zmiany w zakresie zwolnień ze stosowania kas fiskalnych
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. (...)
str. 5
2.
Rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
W Dzienniku Ustaw z 11 października 2018 r., pod poz. 1946, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przekazywania informacji (...)
str. 7
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Wydatki na alkohol w firmie - podatki i ewidencja księgowa
Niekiedy podmioty gospodarcze ponoszą wydatki na zakup alkoholu, np. w związku z imprezami firmowymi z udziałem pracowników, kontrahentów, spotkaniami biznesowymi, itp. Zdarza się także, że (...)
str. 7
1.1.
Prawo do odliczenia VAT od zakupu alkoholu
Zgodnie z zasadą ogólną, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary i usługi (...)
str. 7
1.2.
Zakup alkoholu a koszty uzyskania przychodów
Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie zostały z (...)
str. 9
1.3.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup alkoholu
Ewidencja księgowa wydatków na zakup alkoholu uzależniona jest od tego, czy alkohol ten stanowi element nabytej usługi (np. gastronomicznej, kompleksowej usługi organizacji imprezy, np. integracyjnej), (...)
str. 11
2.
Zakupy dokonane przed podziałem spółki z o.o. - wybrane zagadnienia
Spółki kapitałowe mogą zostać podzielone na dwie lub więcej spółek kapitałowych. Podział może być dokonany m.in. przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę (...)
str. 12
2.1.
Podstawa prawna podziału spółki
Kwestie związane z podziałem spółek kapitałowych określone zostały w art. 528-550 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: K.s.h.). Z regulacji tam zawartych wynika m.in., że z (...)
str. 12
2.2.
Faktury dotyczące zakupów dokonanych przed dniem podziału
Faktury dokumentujące zakup towarów/usług związanych z wydzieloną zcp W ustawie o VAT brak jest regulacji, które wskazywałyby, w jaki sposób należy rozliczać faktury dokumentujące zakupy (...)
str. 13
2.3.
Ujęcie w kosztach podatkowych zakupów dokonanych przed dniem podziału
Faktury dokumentujące zakupy W ustawie o PDOP nie wskazano, w jaki sposób podatnicy powinni rozliczać faktury dotyczące zakupów dokonanych przed dniem podziału, a otrzymanych w/po (...)
str. 15
2.4.
Faktury dotyczące zakupów dokonanych przed podziałem - ujęcie w księgach rachunkowych
Podział przez wydzielenie a otwarcie/zamknięcie ksiąg rachunkowych W przypadku podziału przez wydzielenie należy mieć na uwadze, że: a) księgi rachunkowe zamyka się m.in. na dzień (...)
str. 17
IV.
PODATEK VAT
1.
Zwolnienie z VAT dostawy działki, na której znajdują się fragmenty budynku - wyrok NSA
Działkę, która nie jest przeznaczona pod zabudowę, ale stoi na niej nieistotna dla charakteru obiektu budowlanego część budynku posadowionego na działce sąsiedniej, należy uznać za (...)
str. 18
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zwrot VAT w terminie 25 dni - dwa ustawowe tryby
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W październiku br., w wyniku rozliczenia VAT, wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Jakie warunki muszę spełnić, aby otrzymać zwrot tej (...)
str. 21
2.2.
Faktura elektroniczna - sposób przesyłania
Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Podpisaliśmy porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej z wiodącym kontrahentem. W porozumieniu wskazaliśmy kilka adresów mailowych, na które (...)
str. 23
2.3.
Ulga na złe długi, gdy do odliczania VAT podatnik stosuje wskaźnik proporcji
Wykonuję czynności opodatkowane i zwolnione z VAT. Podatek od czynszu najmu lokalu odliczam, stosując wskaźnik proporcji. Ponieważ nie uregulowałem w ustawowym terminie niektórych faktur za (...)
str. 24
2.4.
Udokumentowanie udzielonego rabatu - wybrane problemy
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Udzielam kontrahentom rabatów. Czy informacja o wysokości udzielonego rabatu powinna zostać wskazana w fakturze? Jeżeli tak, to czy wielkość rabatu należy (...)
str. 26
2.5.
Transakcja łańcuchowa - opodatkowanie VAT
Polski podatnik A kupuje towar od kontrahenta z UE (lub z kraju trzeciego) i sprzedaje go innemu polskiemu podatnikowi B. Towar jedzie bezpośrednio z innego (...)
str. 29
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Omyłkowa wpłata na rachunek VAT a zapłata za pośrednictwem rachunku płatniczego - interpretacja KIS
W przypadku wpłaty przelewem bankowym - na rachunek VAT kontrahenta - kwoty przekraczającej kwotę VAT naliczonego (wyszczególnioną na fakturze dokumentującej nabyte towary/usługi), spółka ma prawo (...)
str. 30
2.
Wynagrodzenie wypłacone pracownikowi po terminie w kosztach podatkowych pracodawcy (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Wynagrodzenia za dany miesiąc wypłacamy pracownikom do 10-tego następnego miesiąca. Wynagrodzenie za sierpień wypłaciliśmy w dniu 11 września 2018 r. Czy wynagrodzenie to możemy zaliczyć (...)
str. 31
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Wydatki na zamieszczenie w prasie nekrologu a koszty podatkowe
Spółka z o.o., w związku ze śmiercią pracowników lub kontrahentów, ponosi wydatki na zamieszczenie w prasie nekrologów. Czy wydatki te spółka może zaliczyć do kosztów (...)
str. 32
3.2.
Cienka kapitalizacja - ustalenie wartości kapitału własnego
Spółka z o.o. w 2017 r. otrzymała pożyczkę od podmiotu powiązanego. W sierpniu 2018 r. dokonała zapłaty odsetek, bez spłaty kwoty głównej pożyczki. Spółka nie (...)
str. 35
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Udokumentowanie kosztów przy prowadzeniu działalności nierejestrowej - interpretacja KIS
Podatnik wykonujący działalność nierejestrową może przy obliczaniu dochodu uwzględnić koszty, które poniósł ściśle w związku z wykonywaną działalnością nierejestrową. Może on wydatki takie udokumentować wszelkimi (...)
str. 37
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Moment ujęcia w kosztach faktury otrzymanej z opóźnieniem
Spółka komandytowa otrzymała w październiku br. fakturę kosztową, która była wystawiona w sierpniu br. Czy faktura ta może być ujęta w kosztach października br.? W (...)
str. 39
2.2.
Rozliczenie podatku dochodowego, gdy wystąpiła nadpłata składek ZUS przedsiębiorcy
Przedsiębiorca przez dwa miesiące przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby. Składki na własne ubezpieczenia społeczne za okres choroby pierwotnie opłacił w pełnej wysokości. W (...)
str. 40
2.3.
Wypłata zysku spółki jawnej w formie niepieniężnej
W BI nr 26 z 10.09.2018 r. został opublikowany artykuł pt. "Zakup towarów lub usług za symboliczną złotówkę a PIT" (str. 43-45). W treści tego (...)
str. 42
2.4.
Rozliczanie kosztów przy prowadzeniu działalności rolniczej i działalności gospodarczej
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą (handel) oraz gospodarstwo rolne. Działalność gospodarcza jest opodatkowana PIT, natomiast przychody z gospodarstwa rolnego są wyłączone z podatku dochodowego. Podatnik poszerzył (...)
str. 44
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Składniki majątku pierwotnie nabyte w celach prywatnych mogą zostać rozliczone jako środki trwałe - interpretacja KIS
Komputer nabyty pierwotnie do celów prywatnych może zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych w wartości początkowej ustalonej w oparciu o cenę nabycia (wynikającą z faktury (...)
str. 46
2.
Faktura korygująca po oddaniu środka trwałego do używania
W grudniu 2017 r. zakupiliśmy środek trwały. Ponieważ kontrahent spóźnił się z dostawą, zgodnie z umową naliczyliśmy karę umowną i na podstawie wystawionej noty księgowej (...)
str. 48
3.
Koszty podróży służbowych a wartość początkowa środka trwałego
Pracownicy odbyli podróż służbową firmowym samochodem w celu odbioru trzech środków trwałych. Dwa z nich, ze względu na wartość nieprzekraczającą 10.000 zł, nie będą wpisane (...)
str. 51
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Problemy dotyczące stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Przypomnijmy, iż w dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (...)
str. 53
2.
Kiedy niezgłoszona darowizna jest opodatkowana sankcyjnym podatkiem? - wyrok WSA
Sankcyjny podatek od spadków i darowizn (z zastosowaniem stawki 20%) może mieć zastosowanie tylko wtedy, gdy informację o darowiźnie organ podatkowy uzyskał od obdarowanego. (wyrok (...)
str. 55
3.
Skutki niepobrania PCC przez notariusza
Jako notariusz sporządziłem akt notarialny z tytułu sprzedaży nieruchomości. Przez skomplikowane przepisy o VAT sprzedaż została błędnie opodatkowana VAT (uznano, że następuje w ramach pierwszego (...)
str. 57
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki ZUS od dwóch umów zlecenia zawartych z tym samym zleceniobiorcą - interpretacja ZUS
W sytuacji zawarcia dwóch umów zlecenia z tym samym zleceniobiorcą na wykonywanie różnych czynności, przy ustalaniu tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych istotnym jest kwota przychodu (...)
str. 59
2.
Wypłata odprawy emerytalnej pracownikowi z dwóch zakładów pracy a ZUS
Pracownik przechodzi na emeryturę i z tego względu na koniec października br. rozwiązaliśmy z nim umowę o pracę. W ostatnim dniu zatrudnienia wypłaciliśmy mu odprawę (...)
str. 60
3.
Korekta podstawy wymiaru składek a zapłata odsetek za zwłokę
Prowadzę działalność gospodarczą i opłacam z tego tytułu za siebie składki na ubezpieczenia społeczne (w tym dobrowolną chorobową), zdrowotną i na Fundusz Pracy. W lipcu (...)
str. 61
X.
PRAWO PRACY
1.
Czas pracy pracowników niepełnoetatowych w 2019 r.
Od stycznia 2019 r. będziemy zatrudniać w firmie kilku pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy. Będą oni świadczyć pracę w zmiennym rozkładzie, zazwyczaj w jednomiesięcznych (...)
str. 62
2.
Rozliczenie czasu pracy przy przejściu z czasu letniego na zimowy
1) Zatrudniamy pracowników ochrony w podstawowym systemie czasu pracy (po 8 godzin na dobę) na III zmiany. W nocy z 27 na 28 października 2018 (...)
str. 64
3.
Skierowanie pracownika na studia - potwierdzenie udziału w zajęciach oraz wynagrodzenie za okres zwolnienia
Skierowaliśmy pracownika na studia wyższe, przy czym zjazdy będą odbywać się w weekendy - od piątkowego popołudnia do niedzieli wieczór. Dlatego pracownik będzie korzystał ze (...)
str. 66
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Złożenie do KRS sprawozdania finansowego sporządzonego w wersji papierowej przed 1 października 2018 r.
Spółka, której rok obrotowy skończył się 30 czerwca 2018 r., sporządziła 14 września br. sprawozdanie finansowe w tradycyjnej papierowej formie. Zatwierdzenie sprawozdania nastąpi po 1 (...)
str. 68
2.
Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego w jednostce posiadającej wieloosobowy zarząd
Nasza spółka posiada trzyosobowy zarząd. Czy podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego musi zostać parafowane przez wszystkich członków zarządu? W przypadku, gdy jednostka, w której (...)
str. 70
3.
Ewidencja księgowa rozliczeń związanych z realizacją umowy faktoringu pełnego
Prosimy o przedstawienie ewidencji księgowej faktoringu pełnego (gdzie ryzyko niewypłacalności przejmuje faktor). Przy realizacji usługi faktoringu udział biorą trzy podmioty: faktor (najczęściej bank), faktorant (wierzyciel) (...)
str. 71
4.
Jednostki powiązane, gdy spółką dominującą jest zagraniczny podmiot
Czy spółka akcyjna z Niemiec posiadająca 100% udziałów w 2 polskich spółkach z o.o. oraz innej spółce niemieckiej może być uznana za jednostkę dominującą? Jeżeli (...)
str. 73
5.
Pokrycie straty bilansowej z kapitału zapasowego utworzonego z kapitału z aktualizacji środków trwałych
Spółka z o.o. posiadała kapitał z aktualizacji środków trwałych powstały w wyniku ich przeszacowania dokonanego w 1995 r. Kapitał ten następnie został przeksięgowany na kapitał (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.