Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 8 (272) z dnia 10.08.2018
Podatek dochodowy od osób prawnych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 8 (272) z dnia 10.08.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-11 ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Różnice kursowe powstałe w związku z przychodami/kosztami z zysków kapitałowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 czerwca 2018 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.104.2018.1.APA ) "(...) Wnioskodawca jest spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (...)
str. 3
2.
Dochody PGK a źródła w CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 czerwca 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.101.2018.2.PH) "(…) Wnioskodawca oraz określone spółki krajowe od niego zależne zawarły w 2015 (...)
str. 4
II.
Do artykułu 12-14a ustawy - przychody
1.
Podatek od wartości dodanej w przychodach/kosztach podatkowych
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 8 maja 2018 r., sygn. akt II FSK 926/16 "(…) Spółka (...) wskazała, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu (...)
str. 7
2.
Nieodpłatne pełnienie funkcji prokurenta a przychód spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 czerwca 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.164.2018.1.MM) "(…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka", "Wnioskodawca") jest jednoosobową spółką kapitałową. (...)
str. 9
3.
Przychody ze sprzedaży praw majątkowych - kwalifikacja do odpowiedniego źródła
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 czerwca 2018 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.137.2018.1.MJ) "(…) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podatnikiem podatku dochodowego. W ramach (...)
str. 11
III.
Do artykułu 15-15e ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Czy moment potrącenia kosztu podatkowego jest uzależniony od prawa bilansowego?
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 30 maja 2018 r., sygn. akt II FSK 1385/16 "(…) Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: (…) Istota sporu w (...)
str. 13
2.
Podatkowe rozliczenie kosztów pośrednich, gdy brak faktury/rachunku
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 15 maja 2018 r., sygn. akt II FSK 1034/16 "(…) skarżąca (…) podała, że przyjęła procedurę zamknięcia ksiąg rachunkowych okresu (...)
str. 15
3.
Kara umowna z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 12 kwietnia 2018 r., sygn. akt II FSK 871/16 "(…) skarżąca (…) wskazała, że jest producentem kotłów i urządzeń ochrony (...)
str. 17
4.
Koszty bezpośrednie poniesione w związku z realizacją kontraktu długoterminowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 lipca 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.199.2018.1.AK) "(…) Wnioskodawca (dalej "Spółka") prowadzi działalność budowlaną. Zawierane umowy mają charakter kontraktów (...)
str. 20
5.
Limit transakcji gotówkowych przy umowach zawartych na czas nieokreślony
(interpretacja indywidualna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 5 kwietnia 2018 r., nr DPP13.8221.194.2017.MZO) "(…) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej (...)
str. 22
6.
Moment ujęcia wstępnej opłaty leasingowej w kosztach podatkowych, gdy bilansowo jest ona rozliczana w czasie
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 czerwca 2018 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.150.2018.1.JP) "(…) Wnioskodawca - Sp. z o.o. (dalej: "Spółka") jest podatnikiem podatku dochodowego (...)
str. 25
7.
Wydatki spółki z tytułu składek na ubezpieczenie członków zarządu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 czerwca 2018 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.112.2018.2.BJ) "(…) Wnioskodawczyni będąca spółką z ograniczoną odpowiedzialnością nabyła polisę ubezpieczeniową, gdzie spółka (...)
str. 26
8.
Posiłki dla podwykonawców w kosztach firmy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 kwietnia 2018 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.34.2018.2.AT) "(…) Działalność Wnioskodawcy (...) polega na świadczeniu różnego rodzaju usług budowlanych, remontowych, (...)
str. 29
9.
Stypendia dla pracowników młodocianych a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 czerwca 2018 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.146.2018.1.MG) "(…) Wnioskodawca planuje zatrudnić pracowników młodocianych (uczniów) niemających kwalifikacji zawodowych w celu (...)
str. 31
10.
Koszty zakwaterowania pracowników/zleceniobiorców ponoszone przez agencję pracy tymczasowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 czerwca 2018 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.165.2018.2.JG) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. jako agencja pracy tymczasowej. W ramach (...)
str. 32
11.
Opłaty za korzystanie z wartości niematerialnych a koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem wyrobu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 czerwca 2018 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.167.2018.1.MG) "(…) Wnioskodawca (dalej również jako: "Spółka") prowadzi działalność produkcyjną (produkcja papieru dekoracyjnego). (...)
str. 34
12.
Wynagrodzenie prezesa zarządu spółki a ograniczenia w zaliczaniu do kosztów niektórych usług
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 czerwca 2018 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.191.2018.1.EN) "(…) Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie budowy obiektów inżynierii lądowej (wiatraków). Na (...)
str. 36
IV.
Do artykułu 16 ustawy - wydatki niestanowiące kosztów
1.
Kary umowne z tytułu opóźnień w wykonaniu usług
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 20 marca 2018 r., sygn. akt II FSK 695/16 "(…) Wnioskodawca świadczy usługi informatyczne - na zlecenie swoich kontrahentów tworzy (...)
str. 39
2.
Zakup upominków dla klientów, kontrahentów, partnerów biznesowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 czerwca 2018 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.54.2018.2.PB) "(…) Wnioskodawca posiada autoryzowane salony samochodowe i zajmuje się sprzedażą oraz serwisem (...)
str. 41
3.
Wydatki na posiłki w restauracjach ponoszone w czasie biznesowych spotkań
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 czerwca 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.175.2017.1.DP) "(…) Spółka akcyjna (dalej: "Wnioskodawca", "Spółka") w ramach prowadzonej działalności zatrudnia osoby (...)
str. 44
4.
Organizacja imprez okolicznościowych, w których uczestniczą pracownicy i współpracownicy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 czerwca 2018 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.103.2018.1.KB) "(…) Wnioskodawca, czyli "X" SA (dalej także jako: "Spółka") jest polskim producentem (...)
str. 46
5.
Odsetki od kredytu na zakup udziałów w spółce zależnej a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 czerwca 2018 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.160.2018.1.AM) "(…) Sp. z o.o. (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") jest polskim rezydentem podatkowym (...)
str. 48
6.
Strata z tytułu likwidacji zapasów a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 maja 2018 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.105.2018.2.MJ) "(…) Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i montaż części oraz akcesoriów do (...)
str. 50
7.
Wniesienie przez dłużnika zarzutów od nakazu zapłaty a uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 czerwca 2018 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.190.2018.1.AN) "(…) Spółka z o.o. (dalej: "Spółka", "Wnioskodawca"), wykonała w 2017 r. dostawę (...)
str. 52
V.
Do artykułu 16a-16m ustawy - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.
Wydatki na usługi doradcze związane z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 czerwca 2018 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.148.2018.1.AG) "(…) Jak wynika z opisu sprawy, Spółka (Wnioskodawca), jako nabywca, zawarła z (...)
str. 55
2.
Nabycie budynku po generalnym remoncie a możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 czerwca 2018 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.201.2018.1.GF) "(…) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (...)
str. 57
VI.
Do artykułu 17 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Zakup usług obcych poza specjalną strefą ekonomiczną
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 18 maja 2018 r., sygn. akt II FSK 1300/16 "(…) Skarżąca wyjaśniła, że jest wspólnikiem K (…) sp. z o.o. (...)
str. 59
2.
Dochód wspólnoty mieszkaniowej z ustanowienia służebności gruntowej a zwolnienie z CIT
(interpretacja indywidualna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 15 czerwca 2018 r., nr DPP13.8221.74.2018.GTM) "(…) Wspólnota Mieszkaniowa (dalej: "Wnioskodawca") aktualnie korzysta z dojazdu do posesji, którego (...)
str. 61
3.
Opodatkowanie dochodu spółdzielni mieszkaniowej z najmu lokali
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 kwietnia 2018 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.23.2018.1.KK) "(…) Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada w budynkach mieszkalnych, znajdujących się w jej zasobach, (...)
str. 63
VII.
Do artykułu 18-24c ustawy - podstawa opodatkowania i wysokość podatku
1.
Możliwość zastosowania 15% stawki CIT w pierwszym roku podatkowym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 czerwca 2018 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.150.2018.1.NL) "(…) Wnioskodawca jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka"), która została zawiązana (...)
str. 65
2.
Warunki zwolnienia od podatku dywidendy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 czerwca 2018 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.125.2018.1.KB) "(…) Wnioskodawca jest spółką prawa polskiego, która podlega opodatkowaniu od całości swoich (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.