Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 8:33 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 5 (1156) Z DNIA 10.02.2023
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Usługi najmu - podatki i ujęcie rachunkowe
Dodatek nr 33
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33
z dnia 20.11.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
NAJEM PRYWATNY
1.
Najem prywatny a VAT
Dla celów VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat (...)
str. 3
2.
Rozliczenie prywatnego najmu na potrzeby podatku dochodowego
2.1.
Źródło przychodów
Przychody z najmu lokalu mieszkalnego mogą być kwalifikowane do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej albo do odrębnego źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 (...)
str. 4
2.2.
Najem prywatny opodatkowany według skali podatkowej
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, dochody osiągane z najmu prywatnego są opodatkowane według skali podatkowej, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia (...)
str. 4
2.3.
Opodatkowanie najmu prywatnego ryczałtem
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami podatnik, który wybrał na dany rok opodatkowanie najmu prywatnego w formie ryczałtu, składał naczelnikowi urzędu skarbowego (właściwemu według miejsca zamieszkania (...)
str. 7
2.4.
Terminy wpłacania ryczałtu i składania zeznania rocznego
Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca (...)
str. 9
3.
Najem prywatny w praktyce - odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Likwidacja działalności i najem prywatny w świetle VAT
Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT. Przychody w 2017 r. (a także do chwili obecnej w 2018 r.) nie przekroczyły 200.000 (...)
str. 10
3.2.
Najem jako odrębne źródło przychodów
Właściciel firmy prowadzi działalność gospodarczą, do rozliczenia której wybrał opodatkowanie 19% podatkiem liniowym. Posiada on prywatne mieszkanie, które zamierza obecnie wynająć w ramach tzw. najmu (...)
str. 12
3.3.
Rekompensata za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu a źródło przychodu
Podatnik uzyskiwał przychody z tytułu najmu lokalu użytkowego opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednak najemca przedterminowo rozwiązał umowę najmu. W związku z tym (...)
str. 13
3.4.
Najem prywatny małżonków a limit 100.000 zł
Małżonkowie wynajmują niezależnie dwie nieruchomości w ramach najmu prywatnego. Żona przychody z najmu (4.000 zł miesięcznie) opodatkowuje na zasadach ogólnych, a mąż - ryczałtem według (...)
str. 14
II.
ŚWIADCZENIE USŁUG NAJMU W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - ROZLICZENIE U WYNAJMUJĄCEGO
1.1.
Uregulowania ustawowe
Opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Co do zasady, najem stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu VAT. W określonych okolicznościach (...)
str. 15
1.2.
Zwolnienie z VAT usługi wynajmu - w świetle interpretacji KIS
Wątpliwości w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z VAT powstają w sytuacji, gdy najemcą jest firma, która udostępnia wynajmowany lokal swoim pracownikom, w celach mieszkaniowych. Organy (...)
str. 15
1.3.
Odmienne stanowisko WSA i NSA
Innego zdania w omawianej kwestii był natomiast WSA w Warszawie (patrz: wyrok z 11 lutego 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 473/15), a także NSA (...)
str. 16
1.4.
Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
W związku z rozbieżnościami występującymi pomiędzy stanowiskiem KIS i sądów, wystąpiliśmy do Ministerstwa Finansów z zapytaniem, czy w świetle ww. wyroku NSA, stanowisko KIS ulegnie (...)
str. 16
2.
Umowy najmu pomiędzy spółką cywilną a jej wspólnikiem w świetle wyjaśnień MF
Wynajmowanie przez wspólnika własnego majątku spółce cywilnej, w której jest on wspólnikiem (czy świadczenie przez niego usług na rzecz tej spółki) jest w praktyce dość (...)
str. 17
3.
Refakturowanie mediów przy usługach najmu
Podmioty gospodarcze, które wynajmują lokale mieszkalne innym podmiotom gospodarczym, z reguły "przerzucają" na najemców koszty mediów (np. opłat za energię elektryczną, cieplną, wodę, itp.), związane (...)
str. 17
3.1.
Rozliczanie refaktur dla celów VAT
"Przerzucanie" kosztów mediów na ich faktycznych odbiorców rozliczane jest dla celów VAT w oparciu o regulacje zawarte w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT. (...)
str. 18
3.2.
Przychody i koszty podatkowe z tytułu refakturowania mediów
W ustawach o podatku dochodowym (podobnie jak na gruncie ustawy o VAT) nie ma regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do rozliczania refakturowania usług. (...)
str. 20
3.3.
Refakturowanie mediów w ewidencji księgowej
W ustawie o rachunkowości nie określono, w jaki sposób jednostki powinny ujmować w ewidencji księgowej operacje związane z refakturowaniem usług (tu: mediów). Biorąc jednak pod (...)
str. 22
4.
Świadczenie usług najmu w praktyce - odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Udział w kosztach adaptacji lokalu - prawo do odliczenia VAT przez wynajmującego
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wynajmuję lokal użytkowy. Najemca zamierza przeprowadzić jego remont i adaptację do własnych potrzeb. W zawartej umowie najmu zgodziłem się na poniesienie (...)
str. 23
4.2.
Data powstania przychodu z tytułu usługi najmu zawartej na kilka miesięcy
Wynajęliśmy kontrahentowi budynek (środek trwały) na okres od 1 października 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. W dniu 10 października br. wystawiliśmy (zgodnie z (...)
str. 24
4.3.
Moment powstania przychodu z tytułu usługi najmu rozliczanej w okresach rozliczeniowych
Spółka z o.o. wynajęła nieruchomość innemu przedsiębiorcy na czas nieokreślony. Strony w umowie ustaliły, że usługa będzie rozliczana w kwartalnych okresach rozliczeniowych (obejmujących kwartały roku (...)
str. 25
4.4.
Moment powstania przychodu z tytułu odszkodowania za zerwanie umowy najmu
Spółka z o.o. wynajmowała kontrahentowi lokal użytkowy. Przed upływem okresu, na jaki zawarto umowę najmu, kontrahent (najemca) ją zerwał. W związku z tym spółka otrzymała (...)
str. 26
III.
ROZLICZENIE NAJMU U NAJEMCY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
1.
Przystosowanie wynajmowanego lokalu do własnych potrzeb
Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w wynajmowanym lokalu, często przed rozpoczęciem działalności w tym lokalu przystosowują go do własnych potrzeb firmowych i ponoszą w związku (...)
str. 27
1.1.
Rozliczenie nakładów na wynajmowany lokal dla celów CIT/PIT
Kwalifikacja nakładów poniesionych przed przyjęciem lokalu do używania Nakłady ponoszone przez najemcę na przystosowanie lokalu do własnych potrzeb, poniesione przed rozpoczęciem używania tego lokalu, kwalifikowane (...)
str. 27
1.2.
Nakłady na wynajmowany lokal a VAT
Prawo do odliczenia VAT Zgodnie z zasadą ogólną, prawo do odliczenia VAT przysługuje w odniesieniu do wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi. Natomiast w sytuacji, gdy (...)
str. 30
1.3.
Nakłady na wynajmowany lokal w księgach rachunkowych najemcy
Na potrzeby ustawy o rachunkowości (podobnie jak dla celów podatku dochodowego), nakłady na przystosowanie wynajętego lokalu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, poniesione przed przyjęciem tego (...)
str. 32
2.
Umowy zawarte czas nieokreślony a jednorazowa wartość transakcji dla celów PIT/CIT
2.1.
Uregulowania ustawowe
Na podstawie art. 15d ust. 1 ustawy o PDOP (i odpowiednio art. 22p ust. 1 ustawy o PDOF), podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów (...)
str. 33
2.2.
Umowa na czas nieokreślony a jednorazowa wartość transakcji
Z pisma podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów (z 8 lutego 2017 r., nr DD6.054. 5.2017, stanowiącego odpowiedź na interpelację poselską nr 9279) wynika, że jeżeli (...)
str. 34
2.3.
Stanowisko MF w sprawie limitu 15.000 zł w odniesieniu do umów na czas nieokreślony
Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 15 czerwca 2018 r. (będącym odpowiedzią na zapytanie naszego Wydawnictwa) wyjaśniło, że w przypadku umów na czas nieokreślony z (...)
str. 34
2.4.
Stanowisko WSA
Inaczej natomiast orzekł WSA w Poznaniu w wyroku z 19 kwietnia 2018 r., sygn. akt I SA/Po 75/18, uchylając jedną z interpretacji, w których wyrażono (...)
str. 35
3.
Najem w praktyce - odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Odszkodowanie za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu
Spółka wypowiedziała umowę najmu lokalu użytkowego ze względu na brak opłacalności prowadzenia dalszej sprzedaży w tym lokalu (koszty najmu okazały się zbyt wysokie w odniesieniu (...)
str. 36
3.2.
Wydatki na zakup usług dotyczących okresu przekraczającego rok obrotowy
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wynajęliśmy budynek magazynowy. Umowa została zawarta na 12 miesięcy i za taki okres otrzymaliśmy fakturę i dokonaliśmy zapłaty. Jak należy (...)
str. 37
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.