Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 25 (996) z dnia 01.09.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Nie będzie trzeba składać deklaracji VAT - wyjaśnienie MF
Obecnie trwają prace nad projektem ustawy o VAT, których efektem ma być zniesienie obowiązku składania deklaracji VAT i zastąpienie deklaracji VAT informacją przesyłaną do systemu, (...)
str. 4
2.
Otrzymanie zapłaty przeznaczonej dla innego podmiotu a odpowiedzialność solidarna - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy regulujące mechanizm podzielonej płatności polegający na możliwości rozdzielenia zapłaty w przypadku otrzymania faktury z wykazanym podatkiem. Wówczas zapłata (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Niższe składki ZUS niektórych przedsiębiorców zależne od przychodów
W Dzienniku Ustaw z 17 sierpnia 2018 r., pod poz. 1577, opublikowano ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu (...)
str. 5
2.
Planowane zmiany w opodatkowaniu usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych
Obecnie podatnicy świadczący usługi elektroniczne, nadawcze i telekomunikacyjne na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (w uproszczeniu - dla konsumentów) rozliczają VAT w kraju, w którym konsument (...)
str. 7
3.
Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie w Polsce tzw. exit tax
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (dalej: MF) w odpowiedzi na interpelację poselską nr 24057 (pismo nr DD5.054.5.2017.DZQ) wskazał, że w MF przygotowywany jest projekt ustawy (...)
str. 7
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Rozliczenie należności nieściągalnych - podatki i ewidencja księgowa
W praktyce zdarza się, że podmioty gospodarcze z różnych względów nie mogą uzyskać od nabywcy zapłaty za sprzedane towary/usługi. Te "trudne" należności mogą być m.in. (...)
str. 8
1.1.
Należności nieściągalne a korekta VAT należnego
W przypadku, gdy dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań, wierzyciel może skorzystać z tzw. ulgi na złe długi, na zasadach określonych w art. 89a ustawy o (...)
str. 8
1.2.
Zaliczenie należności nieściągalnych do kosztów uzyskania przychodów
W przypadku posiadania tzw. trudnej należności wierzyciel może sporządzić odpis aktualizujący na tę należność i zaliczyć jego wartość (w kwocie netto) do kosztów uzyskania przychodów, (...)
str. 9
1.3.
Spisanie należności nieściągalnych w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa operacji związanych ze spisaniem należności nieściągalnych uzależniona jest od tego, czy na należność tę sporządzony był uprzednio odpis aktualizujący. Jeśli tak, to wartość (...)
str. 14
2.
Rabat pośredni - rozliczenie u przekazującego i otrzymującego
Coraz częstszą praktyką jest udzielanie tzw. rabatów pośrednich. Polega to na tym, że rabat udzielany jest nie bezpośredniemu nabywcy towarów/usług, lecz kolejnemu ich odbiorcy w (...)
str. 14
2.1.
Rozliczenie rabatu pośredniego dla celów VAT
Obniżenie podstawy opodatkowania w podmiocie udzielającym rabatu pośredniego Przypadki, w których możliwe jest obniżenie podstawy opodatkowania VAT, reguluje art. 29a ust. 10 ustawy o VAT. (...)
str. 15
2.2.
Uwzględnienie rabatu pośredniego w przychodach i kosztach podatkowych
Udzielenie rabatu pośredniego W ustawach o podatku dochodowym nie wskazano, w jaki sposób podatnicy powinni rozliczać rabat pośredni. Niemniej jednak w praktyce przyjęło się, że (...)
str. 18
2.3.
Ujęcie rabatu pośredniego w ewidencji księgowej
Także w ustawie o rachunkowości nie zawarto żadnych regulacji, które wprost wskazywałyby, w jaki sposób jednostki powinny rozliczać udzielenie/otrzymanie rabatu pośredniego. W praktyce przyjmuje się (...)
str. 19
IV.
PODATEK VAT
1.
Przedłużanie terminu zwrotu VAT przez organy podatkowe - odpowiedź na interpelację poselską
Autora interpelacji poselskiej nr 22804 zaniepokoiło zjawisko wydłużania terminów zwrotu VAT. Odpowiadając na tę interpelację, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (dalej: MF) wskazał, że zgodnie (...)
str. 19
2.
Można anulować fakturę zwróconą przez kontrahenta, gdy do transakcji nie doszło - interpretacja KIS
Podatnik może anulować fakturę, jeżeli nie dokumentuje ona żadnego zdarzenia opodatkowanego VAT, a podatnik posiada wszystkie jej egzemplarze. Jest to możliwe także wówczas, gdy kontrahent (...)
str. 20
3.
JPK_VAT - wybrane problemy
Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT przekazują strukturę JPK_VAT, czyli informację o ewidencji VAT w postaci JPK. W niniejszym artykule wyjaśniamy niektóre (...)
str. 22
3.1.
Jakie daty wykazuje się obowiązkowo w JPK_VAT?
Które pola JPK_VAT dotyczące dat faktur sprzedaży/zakupu muszę obowiązkowo wypełniać? Struktura ewidencji sprzedaży JPK_VAT zawiera: pole "DataWystawienia" - oznacza ono datę wystawienia dowodu sprzedaży, pole (...)
str. 22
3.2.
Kiedy trzeba korygować JPK_VAT?
Czy powinienem sporządzić i przesłać korektę pliku JPK_VAT w sytuacji błędów w dacie wystawienia faktury sprzedaży, w dacie sprzedaży lub w numerze faktury? Zgodnie z (...)
str. 22
3.3.
Ujęcie w JPK_VAT duplikatów faktur
W jaki sposób należy ujmować w JPK_VAT duplikaty faktur, jeżeli faktura pierwotna nigdy do nas nie dotarła? Czy za "datę wystawienia faktury" należy uznać datę (...)
str. 23
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Mechanizm podzielonej płatności, gdy kontrahent nie posiada rachunku VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam stosować mechanizm podzielonej płatności. Czy przelew zostanie zrealizowany, jeżeli okaże się, że sprzedawca towaru nie posiada rachunku VAT? Jak już (...)
str. 23
4.2.
Odliczenie VAT z faktury otrzymanej elektronicznie i papierowo
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Fakturę zakupu towaru handlowego otrzymuję najpierw jako załącznik wiadomości e-mail, a następnie pocztą w formie papierowej. W którym momencie mogę odliczyć (...)
str. 24
4.3.
Nieodpłatne przekazanie towarów - ewidencjonowanie w kasie fiskalnej
Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Z okazji jubileuszu firmy nabyła kilkaset sztuk pamięci USB z logo firmy oraz adresem jej strony internetowej. Ich jednostkowa cena (...)
str. 25
4.4.
Wystawienie faktury, gdy zakupu dokonało kilku nabywców
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dwóch rolników (osoby fizyczne, czynni podatnicy VAT) realizuje inwestycję zbiorową. Udział każdego z nich w realizacji i korzystaniu z (...)
str. 27
4.5.
Sprzedaż budynku - stawka VAT w świetle wyroku TSUE
Zamierzamy sprzedać budynek wraz z gruntem użytkowanym wieczyście. Rozpoczęcie użytkowania ww. budynku nastąpiło w latach 60-tych. Budynek był wykorzystywany głównie do własnych potrzeb (sklep i (...)
str. 28
4.6.
Wywóz towaru do innego kraju UE w celu reklamacji i dalsza jego sprzedaż
Kupuję towary z Niemiec (wykazuję WNT). Pewna partia towaru była wadliwa - w celu reklamacji towar został odesłany do dostawcy. Następnie po uwzględnieniu reklamacji towar (...)
str. 30
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Usługi administracyjne i archiwizacyjne a ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych - interpretacja KIS
Usługi administracyjne, nabyte od podmiotu powiązanego, to usługi podobne do usług zarządzania. W związku z tym, wartość tych usług podlega ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów (...)
str. 32
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników a koszty podatkowe pracodawcy
Spółka z o.o. zamierza pokrywać swoim pracownikom czesne za studia podyplomowe o kierunku zbieżnym z zakresem obowiązków wykonywanych przez pracowników. Czy poniesione na ten cel (...)
str. 33
2.2.
Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych opłaty za informację o braku zadłużenia
Spółka z o.o. (spółka matka) wystąpiła do firmy udzielającej informacji finansowych z zapytaniem, czy widnieje w rejestrach jako dłużnik. Informacja ta była potrzebna spółce córce. (...)
str. 35
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Kurs waluty obcej, gdy data wystawienia faktury jest inna niż data sprzedaży
Spółka otrzymała fakturę od kontrahenta krajowego w walucie obcej, przy czym data wystawienia tej faktury różni się (jest późniejsza) od daty sprzedaży wykazanej na tej (...)
str. 37
3.2.
Wkład pieniężny do spółki z o.o. a CIT
Spółka z o.o. zamierza wnieść do innej spółki z o.o. wkład pieniężny. Czy prawdą jest, że w takim przypadku spółka nie uzyska przychodu podatkowego? Na (...)
str. 37
3.3.
Warunki uznania leasingu za finansowy na potrzeby CIT
Jakie warunki muszą być spełnione, aby dla celów podatkowych umowa leasingu została uznana za leasing finansowy? Kiedy część odsetkowa raty leasingowej jest kosztem podatkowym? Leasing (...)
str. 38
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Dofinansowanie do wycieczki dziecka pracownika - interpretacja KIS
Dofinansowanie z ZFŚS do wycieczki krajowej lub zagranicznej dziecka pracownika do lat 18, wypłacane pracownikowi po okazaniu przez niego dowodu wpłaty za taki wypoczynek, jest (...)
str. 39
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Odpisywanie w koszty materiałów (towarów) z chwilą ich zakupu
Spółka jawna prowadzi księgi rachunkowe i przyjęła w polityce rachunkowości, że wartość materiałów (towarów) odpisuje w koszty z chwilą ich zakupu. Czy taka zasada jest (...)
str. 41
2.2.
Dopłaty ze środków obrotowych do kosztów pobytu dzieci pracowników w przedszkolu
Zamierzamy wypłacać pracownikom ze środków obrotowych świadczenia z tytułu uczęszczania ich dzieci do przedszkola. Wydatki pracownika dokumentowane byłyby na podstawie przelewów oraz zaświadczenia, iż dziecko (...)
str. 43
2.3.
Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy i późniejsza wypłata w spółce komandytowej a PIT
W spółce komandytowej w ciągu roku wspólnicy obliczają zaliczki na podatek dochodowy na podstawie otrzymywanych od spółki informacji dotyczących przychodów i kosztów na nich przypadających (...)
str. 44
2.4.
Akcje nabyte po preferencyjnej cenie w ramach programu motywacyjnego
Zatrudnieni pracownicy polskiej spółki akcyjnej, w ramach utworzonego programu motywacyjnego na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, nabędą akcje tej spółki po cenie preferencyjnej, które w przyszłości (...)
str. 45
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wynajem środka trwałego a indywidualna stawka amortyzacyjna - interpretacja KIS
Oddanie nieruchomości (środka trwałego) firmy do używania na podstawie umowy najmu nie odbiera prawa do dalszego amortyzowania nieruchomości indywidualną stawką, przyjętą w chwili ujęcia środka (...)
str. 47
2.
Wynagrodzenie pracowników związane z montażem środka trwałego - ustalenie wartości początkowej oraz amortyzacja
Zakupiliśmy środek trwały. Przed jego oddaniem do używania konieczne były prace montażowe. Wykonali je nasi pracownicy. Ponieważ wartość początkowa środka trwałego wraz z nakładami na (...)
str. 48
3.
Jednorazowa amortyzacja u małych podatników oraz potwierdzenie jej dokonania przez urząd skarbowy
W jaki sposób należy dokonać jednorazowej amortyzacji w wysokości 50.000 euro przewidzianej dla małych podatników? Czy mając na uwadze fakt, że jest to pomoc de (...)
str. 49
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Wynajem samochodu za granicą - obowiązek zapłaty akcyzy w świetle wyjaśnień KIS
Podatnicy niejednokrotnie wynajmują (leasingują) samochody osobowe za granicą i przyjeżdżają nimi do Polski (np. podczas podróży służbowej). Zwracamy uwagę, że organy podatkowe uznają, że w (...)
str. 51
2.
Ręczna ewidencja dowodów magazynowych a JPK_MAG
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Księgi rachunkowe prowadzę elektronicznie, natomiast ewidencję magazynową i dowody magazynowe (PZ, WZ, RW, MM) - ręcznie. Czy na wezwanie organu podatkowego (...)
str. 53
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki przedsiębiorcy przy niepłatnym zwolnieniu lekarskim ze stosunku pracy - interpretacja ZUS
Pracownik, który ma zagwarantowane w umowie o pracę wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego, przebywający na zwolnieniu lekarskim bez prawa do wypłaty świadczenia, który jednocześnie (...)
str. 54
2.
ZUS od zlecenia zawartego przez studenta z własnym pracodawcą
Kilka miesięcy temu zatrudniłam osobę na podstawie umowy o pracę. Opłacam za tego pracownika składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne do ZUS. Obecnie zawarłam (...)
str. 55
3.
Nieprawidłowe wykorzystywanie przez pracownika zwolnienia od pracy
W wyniku przeprowadzonej kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracownika zwolnienia lekarskiego od pracy ustaliliśmy, że wykonywał on w czasie choroby umowę zlecenia w innej firmie. Kontrolowane (...)
str. 56
4.
Uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłków premii kwartalnych
Pracownik otrzymuje premie kwartalne, które zgodnie z regulaminem, są pomniejszane proporcjonalnie za okresy pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczenia społecznego. W IV kwartale 2017 (...)
str. 58
X.
PRAWO PRACY
1.
Zaświadczenie o niekaralności dla kandydata na stanowisko kasjera
Jesteśmy spółką działającą w branży budowlanej (remonty, prace wykończeniowe). Chcemy otworzyć punkt kasowy, w którym klienci będą płacić za zakupione usługi. Czy w świetle ostatnich (...)
str. 59
2.
Wynagrodzenie urlopowe po urlopie macierzyńskim poprzedzonym długą chorobą
Bezpośrednio po urlopie macierzyńskim pracownica zawnioskowała o udzielenie jej zaległego urlopu wypoczynkowego. Jak w takiej sytuacji obliczyć wysokość wynagrodzenia urlopowego, jeśli przed porodem osoba ta (...)
str. 61
3.
Dopuszczalność zawarcia umowy o pracę z córką
Prowadzę niewielki zakład produkcyjny. Na podstawie umowy o pracę chciałbym zatrudnić w nim własną córkę. Czy mogę z nią podpisać taką umowę, czy też "bezpieczniejszym" (...)
str. 63
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Zapomogi pieniężne wypłacane ze środków obrotowych oraz ZFŚS w 2018 r.
Od początku bieżącego roku wypłacamy naszym pracownikom zapomogi pieniężne ze środków ZFŚS. Obecnie rozważamy możliwość finansowania takich wypłat ze środków obrotowych. Jak ewidencjonować takie wypłaty (...)
str. 64
1.1.
Otrzymanie zapomogi - skutki w PIT
Zapomogi otrzymane przez pracownika stanowią przychód ze stosunku pracy, który w określonych przypadkach może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego. I tak, zgodnie z art. (...)
str. 64
1.2.
Zapomoga jako podstawa wymiaru składek ZUS
Co do zasady, zapomogi wypłacane pracownikom jako przychód ze stosunku pracy (który podlega ewentualnemu zwolnieniu od podatku) powinny zostać wliczone do podstawy wymiaru składek ZUS, (...)
str. 65
1.3.
Wypłata zapomogi w ewidencji księgowej
Wypłata zapomogi finansowana ze środków ZFŚS Przyznanie zapomogi sfinansowanej ze środków ZFŚS podlega ujęciu w księgach rachunkowych poprzez obciążenie konta Funduszu ( konto 85-0 "Zakładowy (...)
str. 65
2.
Inwentaryzacja składników majątku znajdujących się na terenie strzeżonym dokonana w trakcie roku
W okresie wakacyjnym zamierzamy dokonać inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym. Czy przeprowadzenie takiego spisu z datą sierpniową br. będzie stanowiło wypełnienie obowiązku (...)
str. 67
3.
Ujęcie w księgach rachunkowych faktur kosztowych i wynagrodzeń finansowanych dotacją
Jesteśmy spółką z o.o. i prowadzimy przedszkole niepubliczne. Otrzymujemy dotacje z urzędu miasta raz w miesiącu na pokrycie kosztów bieżących przedszkola. Dotacja przeznaczana jest na (...)
str. 69
4.
Zarachowanie do kosztów wydatków na montaż sprzedanych wyrobów
Firma X produkuje maszyny. W celu finalizacji sprzedaży jednostka ponosi koszty specjalistycznego montażu u ich odbiorcy. Montaż wykonuje podwykonawca, co zostaje potwierdzone wystawioną fakturą. Dodatkowo, (...)
str. 72
5.
Spółka dominująca oraz jednostki zależne jako podmioty powiązane
Spółka posiada 100% udziałów w trzech innych spółkach handlowych. Czy spółki takie należy uznać za podmioty powiązane? Jednostkami powiązanymi są spółki wchodzące w skład danej (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.