Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 9 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 9.02.2023 r., godz. 9:34 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 184.099 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi resortowe na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Dojazdy członków rady nadzorczej na posiedzenia rady a koszty uzyskania przychodów
Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem, koszty dojazdów członków zarządu na posiedzenia zarządu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Dotychczas prezentowany był pogląd, iż ww. zasada nie dotyczy (...)
str. 4
1.2.
Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia zaliczki wpłaconej na zakup środka trwałego
Zaliczki na zakup fabrycznie nowego środka trwałego (z grupy 3-6 i 8 KŚT) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1zd ustawy (...)
str. 5
1.3.
Nowy limit amortyzacji w wysokości 10.000 zł a nabycie części składowych i peryferyjnych
Nowy limit 10.000 zł stosuje się do nabycia części składowych i peryferyjnych środków trwałych przyjętych do używania jedynie po 31 grudnia 2017 r. W przypadku (...)
str. 5
1.4.
Nowe zasady przekazywania sprawozdań finansowych do KRS
W Dzienniku Ustaw z 21 lutego 2018 r., pod poz. 398, opublikowano ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze (...)
str. 7
2.
Import towarów w JPK_VAT - komunikat MF
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat pt. "Sposób wykazywania importu na zasadach ogólnych w JPK_VAT". Ministerstwo Finansów (dalej: MF) poinformowało, że w przypadku (...)
str. 8
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Konstytucja Biznesu uchwalona
Sejm na posiedzeniu w dniu 6 marca 2018 r. uchwalił ostateczne brzmienie Konstytucji Biznesu. W jej skład wchodzą ustawy: Prawo przedsiębiorców, o Rzeczniku Małych i (...)
str. 9
2.
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu uchwalona przez Sejm
W dniu 1 marca br. Sejm uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (patrz: www.sejm.gov.pl; druk nr 2233). Ustawa ta ma na celu (...)
str. 9
3.
Projekt zmian rozporządzenia w sprawie prowadzenia PKPiR
Ministerstwo Finansów przewiduje zmiany rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (projekt zmian z 28 lutego 2018 (...)
str. 11
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Usługi informatyczne - rozliczenie podatkowe oraz ewidencja księgowa
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają często problemy z rozliczeniem usług w przypadkach, gdy płatność następuje za określony okres z góry (za rok czy więcej lat). (...)
str. 11
1.1.
Moment powstania przychodu podatkowego
Zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o PDOP (i odpowiednio art. 14 ust. 1c ustawy o PDOF), za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej (...)
str. 11
1.2.
Rozliczenie VAT od usług informatycznych
W przypadku świadczenia usług informatycznych (np. hostingowych, czy innych) ustawodawca nie określił szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT. Należy zatem tu stosować zasady ogólne. (...)
str. 13
1.3.
Usługi informatyczne fakturowane z "góry" w ewidencji księgowej
Ustawa o rachunkowości definiuje przychody w art. 3 ust. 1 pkt 30, jako uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w (...)
str. 14
2.
Wycofanie nieruchomości ze spółki osobowej - regulacje prawne i rozliczenie podatkowe
Na potrzeby działalności gospodarczej w spółce osobowej (i innej) często wykorzystywana jest nieruchomość. Zdarza się jednak, że po pewnym czasie nieruchomość ta jest wycofywana z (...)
str. 14
2.1.
Przekazanie nieruchomości spółki na cele osobiste wspólników - regulacje kodeksowe
Spółka komandytowa jest odrębnym podmiotem prawa od swoich wspólników. Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia (...)
str. 15
2.2.
Wycofanie nieruchomości z firmy a VAT
• Wycofanie nieruchomości z firmy jako czynność opodatkowana VAT Jeżeli przy nabyciu (wytworzeniu) nieruchomości (lub jej części składowych) podatnikowi (np. spółce komandytowej lub innej) przysługiwało (...)
str. 16
2.3.
Nieodpłatne przekazanie wspólnikom składnika majątku spółki a PIT
• Powstanie przychodu Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i nieodpłatne przekazanie jej na potrzeby prywatne (osobiste) wspólników w części odpowiadającej posiadanym przez nich udziałom, które (...)
str. 17
IV.
PODATEK VAT
1.
Pułap obrotów uprawniający sprzedawcę do TAX-FREE - wyrok TSUE
Polskie przepisy ustawy o VAT - uzależniające prawo do zastosowania stawki 0% VAT od osiągnięcia minimalnego pułapu obrotów za poprzedni rok podatkowy lub zawarcia umowy (...)
str. 18
2.
Stawka VAT na usługi noclegowe, gdy w świadczeniu usługi uczestniczy pośrednik - interpretacja KIS
Usługi obiektów noclegowych (turystycznych) i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania opodatkowane są stawką VAT 8% także wówczas, gdy przy ich świadczeniu występuje pośrednik. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej (...)
str. 20
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Sprzedaż dla osób prywatnych - ujęcie w ewidencji VAT i JPK_VAT
Spółka rejestruje sprzedaż towarów na rzecz krajowych osób prywatnych w kasie fiskalnej i ujmuje ją w rejestrze sprzedaży na podstawie raportu fiskalnego. W jakim terminie (...)
str. 22
3.2.
Refakturowanie usługi budowlanej a mechanizm odwrotnego obciążenia
Spółdzielnia mieszkaniowa zakupiła usługę budowlaną, która została wykonana w mieszkaniach. Czy usługodawca powinien zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia VAT dla świadczonej usługi, jeżeli część należności za (...)
str. 24
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Darowizna sprzętu komputerowego a VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W 2007 r. zakupiłem laptopy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i odliczyłem VAT od ich zakupu. Czy ich darowizna na rzecz (...)
str. 25
4.2.
Termin zwrotu VAT wykazanego wcześniej do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy
W styczniu br. dokonałem zakupów oraz sprzedaży towarów poza terytorium kraju, a w deklaracji VAT za ten miesiąc nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym wskazałem do (...)
str. 27
4.3.
Sprzedaż samochodu, gdy nabywca (współwłaściciel) pochodzi z kraju trzeciego
Jestem czynnym podatnikiem VAT i zamierzam sprzedać firmowy samochód. Czy transakcję powinienem uznać za eksport, jeżeli właścicielem będzie Polak, a współwłaścicielem - obywatel z Ukrainy? (...)
str. 28
4.4.
Usługi świadczone przez podatnika zwolnionego z VAT na rzecz podmiotów z UE
Korzystam z podmiotowego zwolnienia z VAT z uwagi na niskie obroty. Zamierzam wykonywać usługi naprawy samochodów na rzecz podatników oraz osób fizycznych z UE. Czy (...)
str. 28
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wkłady pieniężne do spółek nie powodują powstania przychodu w CIT - interpretacja KIS
Wniesienie wkładu pieniężnego do spółek nie powoduje powstania przychodu podatkowego. Tak było w stanie prawnym obowiązującym w 2017 r. i tak jest obecnie (pomimo zmiany (...)
str. 30
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych wykorzystywanych również do własnych celów
Posiadamy budynek (środek trwały) o wartości początkowej przekraczającej 10.000.000 zł, sklasyfikowany w KŚT jako budynek handlowo-usługowy. Budynek składa się z 4 kondygnacji, przy czym jedna (...)
str. 31
2.2.
"Trzynastka" i naliczone od niej składki ZUS - moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów
Uczelnia publiczna wypłaca pracownikom trzynastą pensję (tzw. "trzynastkę"). Jest ona naliczana w grudniu i wypłacana, zgodnie z przepisami, w marcu roku następnego. W którym roku (...)
str. 33
2.3.
Wysokość przychodów i kosztów a zakres obowiązków dokumentacyjnych cen transferowych
W zależności od wariantu rachunku zysków i strat (porównawczy lub kalkulacyjny), wartość przychodów i kosztów różni się w związku z występowaniem zmiany stanu produktów. Dodatkowo, (...)
str. 35
2.4.
Dochód spółki przeznaczony na działalność rolniczą - skutki w CIT
Od 1 stycznia 2018 r. uchylony został w ustawie o PDOP art. 17 ust. 1 pkt 4e, umożliwiający korzystanie ze zwolnienia z CIT dochodów osiągniętych (...)
str. 37
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Prawa majątkowe w podatkowej księdze przychodów i rozchodów - interpretacja KIS
Gdy przedmiotem działalności gospodarczej jest obrót prawami majątkowymi otrzymanymi w związku ze sprzedażą energii elektrycznej, podatnik stosuje takie same zasady ich ujmowania w PKPiR, jakie (...)
str. 38
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Niedochowanie terminu wypłaty wynagrodzeń a stosowanie kosztów pracowniczych i kwoty zmniejszającej podatek
Zatrudnionym pracownikom wynagrodzenia wypłacamy do 10 dnia następnego miesiąca. Ze względu na brak środków finansowych wynagrodzenia za styczeń 2018 r. zostały wypłacone 16 lutego br. (...)
str. 39
2.2.
Faktury otrzymane po likwidacji spółki
Spółka cywilna zakończyła działalność 16 grudnia 2017 r. W styczniu 2018 r. przyszły faktury za media. Faktury te dotyczą okresu rozliczeniowego za grudzień 2017 r. (...)
str. 40
2.3.
Podwyższenie wartości nominalnej udziałów w spółce z o.o. do wysokości kapitału zakładowego tej spółki
Spółka z o.o. nabyła od swoich dwóch wspólników (osób fizycznych) udziały własne w celu ich umorzenia. Następnie doszło do umorzenia tych udziałów z czystego zysku (...)
str. 42
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Ustalenie wartości początkowych składników zabudowanej nieruchomości - interpretacja KIS
W sytuacji, gdy w umowie oraz w fakturze podana jest cena nabycia nieruchomości w jednej kwocie, podatnik powinien ustalić wartość początkową poszczególnych środków trwałych poprzez (...)
str. 44
2.
Używanie środka trwałego, który jest w całości zamortyzowany
Posiadamy środki trwałe, które są w 100% zamortyzowane, lecz nadal w pełni sprawne i użytkowane. Czy w takich przypadkach należy dokonać weryfikacji stawek amortyzacyjnych wraz (...)
str. 46
3.
Program komputerowy wytworzony przez pracowników
Pracownicy tworzą na potrzeby jednostki program komputerowy, którego wartość początkowa znacznie przekroczy 10.000 zł. Jak należy sklasyfikować taki program na moment wprowadzenia do ewidencji? Jaką (...)
str. 49
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Ochrona danych osobowych
1.1.
Przygotowanie do wdrożenia RODO - krok po kroku
Bezpośrednie stosowanie unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) obejmie od (...)
str. 50
1.2.
Zakres informacji przekazywanych osobom, których dane są przetwarzane
Informacje, jakie administrator danych musi przekazywać osobom, w przypadku pobierania od nich danych, określa art. 13 RODO. Zgodnie z tym przepisem, ADO musi podawać: swoją (...)
str. 53
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników dotyczące JPK_VAT
Czynni podatnicy VAT, prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, przekazują - bez wezwania organu podatkowego - za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci JPK, (...)
str. 54
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Liczba ubezpieczonych w ZUS DRA (pytania z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
1) Czy osobę, która jest w ZUS RSA wykazana z kodem świadczenia/przerwy 151 przez cały miesiąc, wliczamy do liczby ubezpieczonych (pytanie 1154023)? W pytaniu uczestnik (...)
str. 56
2.
Kod tytułu ubezpieczenia w ZUS RCA dla ponownie zatrudnionego pracownika
Z dniem 5 marca 2018 r. rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę. Wynagrodzenie należne za kilka dni pracy w tym miesiącu wypłacimy mu dnia 10 (...)
str. 58
3.
Brak wypłaty pensji z etatu a składki z prowadzonej działalności
Ze stosunku pracy na koniec każdego miesiąca (zgodnie z treścią umowy o pracę) osiągam miesięcznie wynagrodzenie w kwocie 2.650 zł. Jako przedsiębiorca opłacam za siebie (...)
str. 59
4.
Ustalenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego po ponownym zatrudnieniu u tego samego pracodawcy
Pracownik rozwiązał umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę. Następnie został on zatrudniony ponownie, w tym samym wymiarze czasu pracy, ale z niższym (...)
str. 60
X.
PRAWO PRACY
1.
Ustalanie przekroczeń średniotygodniowej normy czasu pracy
Pracownik jest zatrudniony na pełny etat w podstawowej organizacji czasu pracy i świadczy pracę od poniedziałku do piątku, a dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego (...)
str. 61
2.
Podstawa wynagrodzenia urlopowego dla dyrektora placówki feryjnej
1) Od 1 stycznia 2018 r. zmienił się wymiar urlopu i zasady jego udzielania dla dyrektorów szkół feryjnych. Czy po zmianie przepisów w tym zakresie (...)
str. 64
3.
Umowa na zastępstwo a badania i świadczenia bhp
Czy osoba, którą chcemy zatrudnić na zastępstwo pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, także musi odbyć badania lekarskie oraz szkolenia bhp i czy należy jej (...)
str. 65
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
31 marca 2018 r. mija ustawowy termin dotyczący obowiązku sporządzenia (przez jednostki, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym) rocznego sprawozdania finansowego za 2017 (...)
str. 67
2.
Zaokrąglenie danych liczbowych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym
Jakie warunki należy spełnić, aby można było sporządzać sprawozdanie finansowe, wykazując dane liczbowe w zaokrągleniu do tysiąca złotych? Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do (...)
str. 68
3.
Ujęcie w księgach rachunkowych rozliczenia inwentaryzacji dokonanej w 2018 r., a dotyczącej 2017 r.
Czy rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych stwierdzonych podczas prac przeprowadzonych w początkowych dniach stycznia br. (do 15 stycznia 2018 r.) powinno być ujęte bieżąco w księgach 2018 (...)
str. 69
4.
Rozliczenie różnic kursowych z wyceny bilansowej
Czy różnice kursowe powstałe w wyniku wyceny bilansowej pozycji wyrażonych w walucie obcej obowiązkowo podlegają wystornowaniu na początek kolejnego roku? Czy też można pozostawić je (...)
str. 70
5.
Wydatki na uzyskanie pozwolenia na przewóz drogowy
W grudniu 2017 r. uzyskaliśmy bezterminowe zezwolenie na wykonywanie przewozu drogowego. Opłata wyniosła 6.000 zł. Czy można zaksięgować ją w koszty grudnia, czy też należałoby (...)
str. 73
6.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego osoby fizycznej prowadzącej kilka rodzajów działalności
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą oraz działalność rolniczą. Dla obu tych działalności prowadzone są oddzielne księgi rachunkowe (dla działalności gospodarczej obowiązkowe, a dla działalności rolniczej (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.