Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 2 czerwca 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 1.06.2023 r., godz. 12:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 152.464 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Dodatek nr 16
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16
z dnia 01.06.2017
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PODRÓŻE SŁUŻBOWE W UJĘCIU PRAWA PRACY
1.
Podstawy prawne i ogólne zasady odbywania podróży służbowych
Zasady odbywania i rozliczania podróży służbowych pracowników wynikają z Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w (...)
str. 3
2.
Rodzaje i wysokość świadczeń z tytułu krajowej podróży służbowej
Z tytułu krajowej podróży służbowej pracownikowi przysługuje m.in. dieta, która przeznaczona jest na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w podróży. Wynosi ona 30 zł za dobę (...)
str. 4
3.
Rodzaje i wysokość świadczeń z tytułu zagranicznej podróży służbowej
Pracownikowi odbywającemu zagraniczną podróż służbową przysługują: diety, zwrot kosztów dojazdu z i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów, (...)
str. 6
4.
Pomniejszanie diety krajowej w razie zapewnienia bezpłatnego posiłku
Zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia w sprawie podróży służbowej, kwotę diety, o której mowa w § 7 ust. 1 (tj. 30 zł za (...)
str. 7
5.
Zaliczanie podróży służbowej do czasu pracy
Pracownik odbył krajową podróż służbową (brał udział w szkoleniu). Czy czas dojazdu do i z miejsca delegowania należy zaliczyć do jego czasu pracy? Jakie inne (...)
str. 8
6.
Pobyt w podróży służbowej w dni wolne od pracy a prawo do świadczeń delegacyjnych
Pracownik zatrudniony w podstawowym wymiarze czasu pracy (od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie) przebywał w krajowej podróży służbowej obejmującej także sobotę i niedzielę. (...)
str. 9
7.
Ustalenie stałego miejsca pracy w umowie o pracę a podróż służbowa
Zatrudniamy pracownika na stanowisku przedstawiciela handlowego. Jako stałe miejsce pracy ma wpisany region północnej Polski. Czy taki zapis jest prawidłowy oraz czy wyjazdy w ten (...)
str. 10
8.
Rozliczenie podróży służbowej kierowcy między oddziałami firmy
Przy rozpatrywaniu prawa do diety dla kierowcy przejeżdżającego przez miejscowości, w których zlokalizowane są oddziały pracodawcy, przez wiele lat opierano się na opinii Ministerstwa Infrastruktury (...)
str. 11
9.
Rozliczanie krajowych odcinków zagranicznej podróży służbowej
Pracownik wysłany w zagraniczną podróż służbową do Niemiec, na dojazd do granicy i powrót z granicy do miejsca zamieszkania poświęcił 8 godzin (po 4 godz. (...)
str. 12
10.
Wyrok TK w sprawie ryczałtów za noclegi kierowców
W dniu 24 listopada 2016 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów, na podstawie których dokonywano zwrotu kosztów noclegu w (...)
str. 13
II.
ROZLICZANIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH - SKŁADKI ZUS
Podstawę wymiaru składek ZUS (społecznych i zdrowotnej) dla pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mowa tu o przychodzie (...)
str. 15
1.
Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych
Stosownie do § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia składkowego podstawy wymiaru składek ZUS nie stanowią diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika. (...)
str. 15
2.
Podróż służbowa prywatnym autem pracownika
Środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej, a także jego rodzaj i klasę, określa pracodawca. Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub (...)
str. 16
3.
Zwrot opłat za parking/autostradę
Diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne - do wysokości określonej w (...)
str. 17
4.
Koszty wyżywienia pracowników mobilnych
Podstawę wymiaru składek ZUS pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o PDOF, osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Taka podstawa wymiaru składek obowiązuje (...)
str. 17
5.
Zwrot należności z tytułu podróży służbowej członków rad nadzorczych
Członkowie rady nadzorczej naszej spółki z tytułu pełnionej funkcji w radzie pobierają w każdym miesiącu wynagrodzenie. Ponadto zwracamy im też koszty poniesione z tytułu przejazdu (...)
str. 18
III.
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE - PODATEK DOCHODOWY, EWIDENCJA KSIĘGOWA
1.1.
Rozliczenie kosztów podróży służbowej - przychód pracownika, koszty pracodawcy, ewidencja księgowa
Należności z tytułu podróży służbowych a przychód pracownika Zasadniczo należności z tytułu podróży służbowej (krajowej czy zagranicznej) stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Jednak, (...)
str. 19
1.2.
Wycena kosztu w walucie obcej związanego z podróżą służbową
Dla celów podatku dochodowego koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. (...)
str. 22
1.3.
Zwrot kosztów wyżywienia przekraczających wartość diety a przychód pracownika
Jak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o PDOF, wolne od podatku są diety i inne należności za czas podróży (...)
str. 23
1.4.
Opłaty za parkingi/przejazdy autostradą ponoszone podczas podróży służbowej odbywanej prywatnym samochodem pracownika
Zwrot opłat za parkingi/przejazdy autostradą a przychód pracownika Zasadniczo wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, jakie pracownik uzyskuje od pracodawcy, stanowią dla tego pracownika przychód ze stosunku (...)
str. 25
2.1.
Zwolnienie z podatku diet i innych należności za czas podróży zleceniobiorcy
Zwolnione od podatku są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem (np. zleceniobiorcy) do wysokości określonej w odrębnych przepisach. Chodzi tu o (...)
str. 27
2.2.
Zwrot kosztów używania prywatnego samochodu przez zleceniobiorcę
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z umowy zlecenia kwalifikuje do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 8). Dla celów wykonywania (...)
str. 28
3.
Wydatki związane z podróżą służbową przedsiębiorcy
Zasadniczo nie ma przeszkód, aby wydatki ponoszone w związku z podróżą służbową przedsiębiorcy stanowiły koszty uzyskania przychodów w jego firmie. Wydatki te będą mogły zostać (...)
str. 28
IV.
ROZLICZANIE VAT OD WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI
1.
VAT od wydatków na samochód wykorzystywany w podróży służbowej
Spółka posiada samochody osobowe, które udostępnia pracownikom w celu odbycia krajowych podróży służbowych. Samochody te nie zostały zgłoszone do urzędu skarbowego na druku VAT-26. Czy (...)
str. 30
2.
Odliczanie VAT od opłat za przejazd autostradą prywatnym samochodem pracownika odbywającego podróż służbową
W ustawie o VAT brak jest szczególnych regulacji, które odnosiłyby się do kwestii związanych z odliczaniem VAT od wydatków związanych z podróżami służbowymi pracowników, dokonywanymi (...)
str. 31
3.
Zakup paliwa w innym kraju UE podczas podróży służbowej - czy trzeba rozliczyć WNT?
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów to nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne (...)
str. 32
4.
Zakup usług w zagranicznej podróży służbowej a obowiązek rozliczenia importu usług
Import usług to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca. Aby jednak podatnik (nabywca z Polski) musiał rozliczyć import usług, przede wszystkim miejsce (...)
str. 33
4.1.
Zakup usług związanych z nieruchomościami
Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami (do których należy zaliczyć np. usługi hotelowe czy przejazdy autostradą) jest miejsce położenia nieruchomości (art. 28e ustawy o VAT). (...)
str. 33
4.2.
Usługi restauracyjne, kateringowe
W przypadku zakupu usług restauracyjnych lub kateringowych miejscem ich świadczenia jest - zgodnie z art. 28i ustawy o VAT - miejsce, w którym usługi są (...)
str. 33
4.3.
Wynajem środka transportu
Nie ma obowiązku rozliczenia VAT w Polsce od wynajmu środków transportu poza terytorium kraju (jeżeli jest to wynajem krótkoterminowy - do 30 dni). Miejscem opodatkowania (...)
str. 33
4.4.
Naprawa pojazdu poza terytorium kraju
Podatnik będzie musiał rozliczyć import usług np. od naprawy pojazdu poza terytorium kraju (jeżeli usługodawca nie ma w Polsce siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności (...)
str. 35
4.5.
Zakup biletów lotniczych (promowych)
Co do zasady, miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości. Tak stanowi art. 28f ust. 1 ustawy (...)
str. 35
V.
WYJAŚNIENIA ORGANÓW PODATKOWYCH I ORZECZNICTWO
1.
Zapewnienie pracownikowi posiłku o wartości przekraczającej dietę a zwolnienie z podatku
Ze zwolnienia od podatku dochodowego korzysta wyłącznie ta część otrzymanych przez pracownika świadczeń na pokrycie kosztów wyżywienia w podróży służbowej (bez względu na formę tego (...)
str. 37
2.
Zwrot pracownikowi kosztów noclegu (w hotelu) z zapewnionym śniadaniem
Zarówno w przypadku, gdy na fakturze nocleg i śniadanie są wykazane w jednej wspólnej pozycji, jak i w przypadku, gdy są wykazane w dwóch odrębnych (...)
str. 38
3.
Polisa ubezpieczeniowa na czas zagranicznej podróży służbowej pracownika
Świadczenie w postaci zakupu polisy ubezpieczeniowej dla pracownika z tytułu zagranicznej podróży służbowej, które nie jest dla niego dobrowolne, nie jest przychodem u pracownika. "(?) (...)
str. 40
4.
Udostępnienie pracownikowi samochodu celem odbycia podróży służbowej bezpośrednio z miejsca jego zamieszkania
Udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego celem odbycia podróży służbowej bezpośrednio z miejsca jego zamieszkania nie generuje przychodu podlegającego opodatkowaniu po stronie pracownika. "(?) Z przedstawionego zdarzenia (...)
str. 42
5.
Dojazd pracownika taksówką na lotnisko w celu odbycia podróży służbowej
Skoro podróż służbowa rozpoczyna się w miejscowości, w której znajduje się siedziba spółki, stałe miejsce pracy pracownika lub/i miejsce stałego lub czasowego pobytu pracownika, to (...)
str. 42
6.
Opłaty za autostrady i parkingi a koszty uzyskania przychodów
Ustawodawca pojęciem "używania samochodów", o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy o PDOP, objął wszelkie wydatki związane z odbywaniem podróży służbowej (...)
str. 44
7.
Ryczałty za noclegi wypłacane kierowcom a koszty pracodawcy
Niezależnie od tego, czy wypłacane pracownikom (kierowcom) świadczenia będą ryczałtami za noclegi, czy też innymi należnościami z tytułu stosunku pracy, ale będą spełniać przesłanki określone (...)
str. 46
8.
Rozliczenie kosztów podróży służbowych przedsiębiorcy
"1. Definicja podróży służbowej Za podróż służbową osoby prowadzącej działalność gospodarczą (przedsiębiorcy) uznać należy wykonywanie zadania w ramach prowadzonej działalności poza miejscowością, w której znajduje (...)
str. 47
9.
Zwrot zleceniobiorcy kosztów używania prywatnego samochodu
Jeżeli za zgodą zleceniodawcy zleceniobiorca odbywa podróż prywatnym samochodem i wylicza koszty tego przejazdu na podstawie tzw. kilometrówki, to zwrot kosztów tej podróży stanowi u (...)
str. 49
10.
Wynajem samochodu osobowego za granicą a podatek u źródła
Wynagrodzenie należne podmiotowi zagranicznemu z tytułu wynajmu samochodu osobowego, który będzie wykorzystywany wyłącznie za granicą, nie jest opodatkowane u źródła. "(...) W opisie zdarzenia przyszłego (...)
str. 50
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.