Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Wycofanie ze spółki osobowej składnika majątku a VAT
Organy podatkowe z reguły uznają, że w przypadku wycofania z handlowej spółki osobowej składnika majątku (nieruchomości, samochodu), gdy powyższe zdarzenie następuje na podstawie uchwały wspólników (...)
str. 4
1.2.
Obowiązek złożenia VAT-Z, gdy podatnik został wykreślony z rejestru czynnych podatników VAT
Zgodnie z art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy o VAT, podatnik, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na (...)
str. 4
2.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
2.1.
Kontrowersje związane z przekazywaniem sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego
W poprzednim numerze Biuletynu Informacyjnego w opracowaniu pt. "Zmiany w zakresie składania sprawozdań finansowych za 2017 r.", powołując się na aktualne brzmienie art. 27 ust. (...)
str. 5
2.2.
Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki bez przychodu u wspólnika - interpretacja ogólna MF
W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe, Minister Finansów (działając na podstawie art. 14a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 (...)
str. 6
2.3.
Obrót kryptowalutami - PIT, VAT i PCC
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono informację na temat podatkowego rozliczenia obrotu kryptowalutami. Przypomniano w niej m.in., że przychody ze sprzedaży lub zamiany kryptowalut (...)
str. 8
3.
Niejednolite stanowisko organów podatkowych w sprawie jednorazowej wartości transakcji
Podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15.000 zł (określonej w art. (...)
str. 11
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Opublikowano ustawy tworzące tzw. Konstytucję Biznesu
W Dzienniku Ustaw z 30 marca 2018 r. opublikowano pakiet ustaw tworzących tzw. Konstytucję Biznesu. W skład tego pakietu wchodzą uchwalone w dniu 6 marca (...)
str. 13
2.
Planowane zmiany w sprawie tzw. minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono komunikat MF w sprawie minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2018 r. podatnicy są (...)
str. 13
3.
Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia w sprawie zwolnień z VAT
W Dzienniku Ustaw z 10 kwietnia 2018 r., pod poz. 701, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego (...)
str. 14
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Zakup usługi noclegowej - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
W praktyce nie ma praktycznie firmy, która nie ponosiłaby wydatków na usługi noclegowe. Zakup takich usług należy odpowiednio rozliczyć dla celów VAT, podatku dochodowego oraz (...)
str. 15
1.1.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków na usługi noclegowe
Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczyć VAT od nabytych usług w takim zakresie, w jakim te usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z (...)
str. 15
1.2.
Wydatki na usługi noclegowe w kosztach uzyskania przychodów
W ustawach o podatku dochodowym nie odniesiono się w sposób szczególny do ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków na usługi noclegowe. Wydatki takie mogą być (...)
str. 17
1.3.
Usługi noclegowe a przychód u korzystającego z usługi
Nocleg dla pracownika W przypadku pracowników, do ich przychodów ze stosunku pracy zalicza się nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale także m.in. świadczenia pieniężne ponoszone za (...)
str. 17
1.4.
Ewidencja księgowa wydatków na usługi noclegowe
Wydatki na zakup usług noclegowych ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadach ogólnych. Faktura dokumentująca zakup tych usług może zostać ujęta w księgach rachunkowych jednostki (...)
str. 19
2.
Refakturowanie usług - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
W praktyce nie należy do rzadkości sytuacja, w której podmioty gospodarcze "refakturują" na swoich kontrahentów koszty usług. Jak wynika z definicji, zawartej w internetowym wydaniu (...)
str. 20
2.1.
Rozliczenie refakturowanych usług dla celów VAT
W ustawie o VAT ustawodawca nie posłużył się pojęciem refakturowania. W praktyce refakturowanie, tj. "przerzucanie" kosztów nabytej usługi na jej faktycznego odbiorcę rozliczane jest - (...)
str. 20
2.2.
Refakturowanie usługi a przychody i koszty podatkowe
Przychód z tytułu refakturowania usługi W ustawach o podatku dochodowym kwestia ustalania przychodu z tytułu "przerzucania" kosztów usług na ich faktycznych odbiorców nie została uregulowana. (...)
str. 22
2.3.
Ewidencja księgowa refakturowanych usług
Ustawa o rachunkowości (podobnie jak ustawa o VAT i ustawy o podatku dochodowym) nie odnosi się wprost do refakturowania usług. W praktyce przychody z tytułu (...)
str. 24
IV.
PODATEK VAT
1.
Wpływ mechanizmu podzielonej płatności na płynność finansową firm - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
Od 1 lipca 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy regulujące mechanizm podzielonej płatności. Polega on na rozdzieleniu płatności w ten sposób, że zapłata: kwoty odpowiadającej całości (...)
str. 25
2.
Sprzedaż towarów w ramach akcji promocyjnych - interpretacja KIS
Podstawą opodatkowania VAT sprzedaży towarów realizowanej w ramach organizowanych przez podatnika akcji promocyjnych jest kwota faktycznie zapłacona/należna za te towary, pomniejszona o kwotę należnego podatku. (...)
str. 26
3.
Stawka VAT na wyroby ciastkarskie zgodna z Dyrektywą - wyrok NSA
Polskie przepisy dotyczące zastosowania obniżonej stawki VAT dla ciastek są zgodne z przepisami unijnymi. (wyrok NSA z 7 lutego 2018 r., sygn. akt I FSK (...)
str. 28
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Przedłużenie gwarancji na sprzedawany towar a VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaję urządzenia, które ustawowo objęte są 24-miesięczną gwarancją. Oferuję możliwość przedłużenia gwarancji do 60 miesięcy za określoną kwotę i po podpisaniu (...)
str. 30
4.2.
Usługi związane z rozrywką - obowiązek stosowania kasy fiskalnej
Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą i prowadzić dyskotekę. Bilety wstępu będą płatne. Czy będę musiał ewidencjonować obrót w kasie fiskalnej, czy przysługuje mi jakieś zwolnienie w (...)
str. 32
4.3.
Opłata za stoisko targowe w kraju trzecim a VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Od kontrahenta z USA otrzymałem fakturę z tytułu opłaty za stoisko targowe (data otrzymania i wystawienia faktury - marzec br.). Targi (...)
str. 33
4.4.
Sprzedaż szkieł korekcyjnych wraz z elementami towarzyszącymi transakcji - stawka VAT
Sprzedajemy wyroby medyczne - szkła korekcyjne, wraz z usługą polegającą na ich włożeniu w oprawy. Czy możemy do całej transakcji stosować stawkę 8%? Sprzedaż szkieł (...)
str. 36
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Otrzymanie zaliczek/zadatków na poczet przyszłych usług a przychód podatkowy - interpretacja KIS
Zaliczki/zadatki otrzymane na poczet usługi wykonanej w następnych okresach sprawozdawczych nie stanowią przychodu podatkowego. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 marca 2018 r., (...)
str. 38
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wydatki na dojazdy członków rady nadzorczej na spotkania rady
Spółka z o.o. ponosi wydatki tytułem zwrotu członkom rady nadzorczej kosztów dojazdów na posiedzenia rady. Czy wydatki te spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? (...)
str. 39
2.2.
Ustalanie wielkości zaliczek na podatek dochodowy przez podmiot prowadzący działalność rolniczą
Spółka z o.o. prowadzi działalność rolniczą oraz pozarolniczą działalność gospodarczą. Czy ustalając zaliczki na podatek dochodowy oraz sporządzając zeznanie roczne na formularzu CIT-8 należy uwzględniać (...)
str. 40
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Konwersja pożyczki na udziały a przychód w spółce z o.o.
Spółka z o.o. otrzymała od wspólników pożyczki, których nie spłaciła. W tym roku podjęto uchwałę o konwersji ww. pożyczek na kapitał zakładowy spółki. Czy w (...)
str. 41
3.2.
Ujmowanie w kosztach podatkowych nagród dla pracowników wypłaconych z zysku netto
Zamierzamy wypłacić pracownikom nagrody z zysku netto uzyskanego za poprzedni rok. Czy prawdą jest, że obecnie nagród tych spółka nie może zaliczyć do kosztów uzyskania (...)
str. 42
3.3.
Transakcje z udziałowcem a obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej
Spółka z o.o. dokonuje transakcji ze swoim udziałowcem (podmiotem krajowym), posiadającym w spółce udziały w wysokości 10%. Spółka nie jest w żaden inny sposób powiązana (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Dokumentowanie zakupów od ludności przez prowadzących księgi rachunkowe - interpretacja KIS
Dowody wewnętrzne dokumentujące zakupy od osób, którzy nie udostępniają danych osobowych, nie stanowią dowodów księgowych prawidłowo dokumentujących poniesienie wydatku, ponieważ nie spełniają wszelkich niezbędnych wymagań (...)
str. 44
2.
Sporządzamy PIT za 2017 r.
2.1.
Składanie różnych zeznań rocznych a odliczenie składki zdrowotnej
W 2017 r. składkę na ubezpieczenie zdrowotne płaciłem z trzech różnych tytułów. Dochody osiągnięte w tym roku będę rozliczał w zeznaniach PIT-36L i PIT-36. Czy (...)
str. 46
2.2.
Miejsce zamieszkania dziecka nie wpływa na prawo do ulgi prorodzinnej
Jestem cudzoziemcem. W 2017 r. w Polsce osiągałem dochody z umowy o pracę. Czy w zeznaniu rocznym mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej w odniesieniu do (...)
str. 48
2.3.
Wspólne opodatkowanie dochodów małżonków - cudzoziemców mieszkających w Polsce
Przez cały 2017 rok miejscem zamieszkania małżonków z Ukrainy była Polska. Mąż osiągał dochody z umowy o pracę, natomiast żona wychowywała dzieci i nie osiągała (...)
str. 48
2.4.
Rozliczenie dochodów z pracy uzyskanych w innym kraju UE
W 2017 r. osiągnąłem dochody wyłącznie z pracy we Francji. Czy dochody te powinienem rozliczyć w zeznaniu rocznym składanym w Polsce? Jeżeli w 2017 r. (...)
str. 49
2.5.
Odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w rocznym PIT
W 2017 r. uzyskiwałem wynagrodzenie z pracy w ramach oddelegowania za granicę do kraju, do którego ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją. Składki od tego (...)
str. 50
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Dowody stanowiące podstawę ujęcia wydatku w kosztach podatkowych
Od operatora kart płatniczych otrzymujemy fakturę za prowizje od płatności dokonywanych przez klientów kartami płatniczymi. Faktura ta dociera do naszej spółki 15 następnego miesiąca. Bazując (...)
str. 51
3.2.
Przejście z ksiąg rachunkowych na PKPiR a wynagrodzenia na przełomie roku
Od 1 stycznia 2018 r. przeszliśmy z ksiąg rachunkowych na księgę przychodów i rozchodów. Wynagrodzenia za grudzień 2017 r. wypłaciliśmy w styczniu 2018 r. Czy (...)
str. 52
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Odsetki od pożyczek zaciągniętych w celu ulepszenia środka trwałego - interpretacja KIS
Odsetki i prowizje od pożyczek, dotyczące ulepszenia środków trwałych, nie zwiększają wartości początkowej ulepszonych środków trwałych. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 stycznia (...)
str. 53
2.
Dofinansowanie z ZUS na zakup środków trwałych w celu poprawy warunków BHP
Spółka jawna (osób fizycznych) otrzymała dofinansowanie z ZUS na realizację projektu w zakresie poprawy warunków BHP. Projekt był tworzony przez firmę doradczą, której koszt w (...)
str. 54
3.
Budynek otrzymany w formie darowizny - amortyzacja od 1 stycznia 2018 r.
W 2012 r. przedsiębiorca otrzymał od ojca budynek gospodarczy (o wartości początkowej 100.000 zł), który wprowadził do ewidencji środków trwałych i rozpoczął jego amortyzację. W (...)
str. 58
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Ochrona danych osobowych
1.1.
Przetwarzanie danych osobowych pracowników tymczasowych
Firma jest pracodawcą użytkownikiem, na którego rzecz pracę wykonują pracownicy tymczasowi, zatrudnieni przez agencję pracy tymczasowej. W jaki sposób powinniśmy postępować z danymi osobowymi tych (...)
str. 60
1.2.
Prawo do sprzeciwu według RODO
Spółka przetwarza głównie dane osobowe pracowników i klientów. Jesteśmy w trakcie przygotowywania się do wdrożenia przepisów RODO. W jaki sposób rozumieć prawo do sprzeciwu i (...)
str. 62
2.
Sankcje za niewypełnianie obowiązków w zakresie JPK - wyjaśnienie MF
Odpowiadając na interpelację poselską nr 19414, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (dalej: MF) przypomniał, że obowiązek przekazywania przez podatników informacji o prowadzonej działalności gospodarczej według (...)
str. 63
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Umowa zlecenia zawarta z pracownicą przebywającą na urlopie macierzyńskim - jakie ubezpieczenia w ZUS?
Z naszą pracownicą przebywającą na urlopie macierzyńskim zawarliśmy umowę zlecenia. Czy należy naliczać składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia, biorąc pod uwagę, że (...)
str. 64
2.
Składka chorobowa zleceniobiorcy za niepełny miesiąc podlegania temu ubezpieczeniu
W lutym 2018 r. zgłosiłam zleceniobiorcę do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w organie rentowym. W połowie kwietnia 2018 r., na wniosek zleceniobiorcy, zgłosiłam (...)
str. 66
3.
Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
Brat i jego żona przez ostatnie kilka lat mieszkali za granicą. W marcu 2018 r. przeprowadzili się do Polski. Do tej pory nie podjęli jednak (...)
str. 67
4.
Opieka nad chorym dzieckiem w czasie pobierania zasiłku chorobowego
Pracownik od kilku tygodni jest niezdolny do pracy z powodu choroby. W czasie trwania ostatniego z przedłożonych zwolnień lekarskich sprawował osobistą opiekę nad chorym dzieckiem (...)
str. 68
X.
PRAWO PRACY
1.
Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie miesiąca a wynagrodzenie za pracę
Zatrudniony na 1/2 etatu pracownik wykonywał pracę w podstawowej organizacji czasu pracy od poniedziałku do piątku w proporcjonalnie zmniejszonym wymiarze dobowym. Przysługiwało mu tylko stałe (...)
str. 69
2.
Wynagrodzenie przestojowe w razie ewakuacji zakładu pracy
Na mocy decyzji Policji, zakład pracy został ewakuowany z powodu odnalezienia ładunku wybuchowego z okresu II wojny światowej. Czy przerwę w pracy spowodowaną tą ewakuacją (...)
str. 71
3.
Negatywny wynik badania kontrolnego - co z pracownikiem?
Pracownika, który przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, skierowaliśmy na badania kontrolne. Z uzyskanego orzeczenia wynika, że osoba ta nie może wykonywać dotychczasowej pracy. Jednocześnie pracownik (...)
str. 73
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Zmiana systemu finansowo-księgowego w ciągu roku obrotowego
W najbliższym czasie zamierzamy dokonać zakupu nowego programu FK. Czy zmiana systemu w trakcie roku jest możliwa? Czy jakieś ograniczenia w tym zakresie wprowadza ustawa (...)
str. 74
2.
Czy remont środka trwałego należy rozliczać za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych czynnych?
Jak rozliczyć przeprowadzony w kwietniu 2018 r. remont budynku polegający na wymianie drzwi, podłóg, instalacji elektrycznej, sanitariatów czy malowaniu ścian? Czy koszt taki będzie można (...)
str. 76
3.
Ewidencja przychodu oraz podatku z tytułu nieodpłatnych świadczeń
Od spółki powiązanej nasza spółka z o.o. otrzymała poręczenie spłaty kredytu. Uzyskaliśmy informację, ile taka usługa kosztuje w banku. W związku z tym, w zeznaniu (...)
str. 79
4.
Opłaty związane z podwyższeniem kapitału zakładowego
Czy opłaty notarialne w kwocie ok. 30 tys. z tytułu podwyższenia kapitału w spółce z o.o. (X), ale opłacone przez udziałowca, którym jest w 100% (...)
str. 80
5.
Sprawozdawczość finansowa stowarzyszeń - po zmianach
W związku ze zmianami wprowadzonymi przepisami ustawy o rachunkowości, w sprawozdawczości finansowej stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych prosimy o podanie, czy organizacje te mogą nadal (...)
str. 82
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.