Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 6 (905) z dnia 20.02.2016
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 6 (905) z dnia 20.02.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ryczałt za używanie służbowego samochodu do celów prywatnych obejmuje także wartość paliwa - wyrok WSA
Ryczałt za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych pracowników obejmuje wszystkie niezbędne wydatki umożliwiające jego używanie (także koszty paliwa). Nie ma żadnego uzasadnienia, aby wydatki (...)
str. 4
2.
Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika - interpretacja ogólna Ministra Finansów
W interpretacji ogólnej z 29 grudnia 2015 r., nr PK4.8022.44.2015, Minister Finansów zawarł wyjaśnienia dotyczące przepisu art. 2a Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym niedające się (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Planowany nowy próg transakcji gotówkowych
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (...)
str. 5
2.
"Nowy" podatek od sprzedaży detalicznej - projekt ustawy
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (projekt z 2 lutego br.). Podatek od sprzedaży detalicznej ma obowiązywać (...)
str. 6
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Korekta kosztów w 2016 r. - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
W poprzednim numerze Biuletynu Informacyjnego odnieśliśmy się do kwestii związanych z rozliczaniem w 2016 r. faktur korygujących u sprzedawcy - na gruncie VAT, podatku dochodowego (...)
str. 6
1.1.
Rozliczenie faktury korygującej zakup na gruncie VAT
Zasady rozliczania faktur korygujących, zmniejszających kwotę VAT naliczonego u nabywcy, określone zostały w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że (...)
str. 6
1.2.
Moment korygowania kosztów uzyskania przychodów
Z dniem 1 stycznia 2016 r. w ustawach o podatku dochodowym określony został moment, w którym podatnicy powinni dokonywać korekt z tytułu zakupu towarów/usług (patrz: (...)
str. 7
1.3.
Korekta kosztów w ewidencji księgowej
W ustawie o rachunkowości, podobnie jak w poprzednich latach, nie określono wprost zasad rozliczania korekty kosztów. W art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości zapisano (...)
str. 9
2.
Przeniesienie własności nieruchomości za zaległości podatkowe
Szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz: 1) Skarbu Państwa - w zamian za zaległości podatkowe z tytułu (...)
str. 11
2.1.
Rozliczenie VAT z tytułu przeniesienia własności nieruchomości
Na gruncie przepisów ustawy o VAT istnieją wątpliwości, czy przeniesienie własności nieruchomości (rzeczy) przez podatnika VAT na rzecz Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa, w (...)
str. 11
2.2.
Uregulowanie zaległości podatkowej w formie niepieniężnej a powstanie przychodu
Na podstawie art. 14a ustawy o PDOP, gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej (...)
str. 12
2.3.
Ujęcie w księgach rachunkowych przeniesienia własności nieruchomości
Jeżeli jednostka w zamian za umorzenie zaległości podatkowych dokonuje przekazania nieruchomości zabudowanej na rzecz Skarbu Państwa, gminy itp., to równocześnie z przeniesieniem własności tej nieruchomości (...)
str. 13
IV.
PODATEK VAT
1.
Rozliczanie VAT od organizacji imprez dla pracowników, członków ich rodzin oraz byłych pracowników - wyrok NSA
Organizacja imprez: dla pracowników - nie podlega opodatkowaniu VAT, dla osób niebędących pracownikami (członków rodzin pracowników, osób towarzyszących pracownikom, byłych pracowników) - podlega opodatkowaniu VAT. (...)
str. 15
2.
Udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych a stosowanie kasy fiskalnej - interpretacja organu podatkowego
Podatnik, który pobiera od pracowników kwotę ustaloną ryczałtowo z tytułu użytkowania samochodów służbowych na cele prywatne, jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania ww. kwoty w kasie (...)
str. 17
3.
Kiedy koszty transportu zwiększają podstawę opodatkowania dostawy towaru?
Sposób opodatkowania kosztów transportu zależy od tego, czy usługa transportowa wraz z dostawą towaru jest świadczeniem kompleksowym (złożonym), czy też transport stanowi świadczenie oddzielne, niezależne (...)
str. 18
3.1.
Dostawa towaru i koszty transportu jako jedno świadczenie kompleksowe
Przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęcia "świadczenie kompleksowe". Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika natomiast, że - co do zasady - każde świadczenie (...)
str. 18
3.2.
Transport towaru jako usługa niezależna od dostawy towaru
Jeżeli klient odrębnie od zakupu towaru zamawia jego transport, to koszty transportu - jako świadczenie niezależne od dostawy towaru - powinny być opodatkowane i udokumentowane (...)
str. 20
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Obciążenie pracownika za używanie samochodu firmowego do celów prywatnych
Pracownik wykorzystuje osobowy samochód służbowy do celów prywatnych, za co obciążamy go miesięcznie kwotą 250 zł netto plus VAT (łącznie: 307,50 zł - tę kwotę (...)
str. 21
4.2.
Rozliczenie usługi wynajmu budynku, gdy faktura wystawiana jest z góry
Wynajmujemy innej firmie budynek. Fakturę wystawiamy "z góry" - np. fakturę za wynajem za styczeń 2016 r. wystawiliśmy w grudniu 2015 r. Czy takie postępowanie jest prawidłowe? A jeżeli (...)
str. 22
4.3.
Usługi budowlane wykonywane na rzecz polskiego podmiotu na nieruchomości położonej na terenie Unii Europejskiej
Nasza firma (podatnik VAT) wykonuje na terenie innego kraju UE roboty budowlane na rzecz głównego wykonawcy z Polski, który ma podpisaną umowę z podmiotem z (...)
str. 23
4.4.
Rozliczanie VAT z zastosowaniem preproporcji
Stowarzyszenie wykonuje czynności nieopodatkowane (nieodpłatne czynności statutowe), a także czynności opodatkowane oraz usługi zwolnione z VAT. Do ustalenia prewspółczynnika chcemy przyjąć udział obrotu rocznego z (...)
str. 25
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Określenie ceny rynkowej w celu ustalenia wartości przychodu z nieodpłatnych świadczeń - wyrok NSA
Na potrzeby określenia przychodu z nieodpłatnych świadczeń, podstawą ustalania ceny rynkowej nie może być taka cena, która wynika z oferty skierowanej tylko do zamkniętego kręgu (...)
str. 26
2.
Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów premii rocznej dla pracowników - interpretacja organu podatkowego
W przypadku, gdy w stosownym dokumencie prawa wewnętrznego nie określono terminu wypłaty premii rocznej dla pracowników, nie jest możliwe ustalenie, czy wypłata premii została dokonana (...)
str. 28
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów opłaty za prowadzenie rachunku bankowego - na przełomie lat
Spółka z o.o. co miesiąc ponosi koszty obsługi bieżącego rachunku bankowego. W którym momencie powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłatę za prowadzenie ww. rachunku (...)
str. 29
3.2.
Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. - rozliczenie wybranych kosztów za okres przekształcenia
Spółka jawna prowadząca księgi rachunkowe została przekształcona, pod koniec miesiąca, w spółkę z o.o. Jak prawidłowo rozliczyć dotyczące całego miesiąca koszty pośrednie, tj. koszty usług (...)
str. 31
3.3.
Koszty kwalifikowane odliczane przez podatników CIT prowadzących działalność badawczo-rozwojową
Jakie koszty, poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, uważa się za "koszty kwalifikowane", które mogą być odliczane od podstawy opodatkowania? W myśl art. 18d ustawy (...)
str. 34
4.
Ujmowanie w kosztach podatkowych wydatków na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) spółki dzielonej - interpretacja ogólna
Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c) ustawy o PDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez wspólnika spółek (...)
str. 35
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wybrane interpretacje indywidualne w zakresie PIT
1.1.
Rozmowy prywatne z telefonów służbowych a przychód u pracowników
Jeżeli abonament za telefon firmowy płacony jest ryczałtowo i nie ma możliwości jednoznacznego określenia przychodu przypadającego na konkretnego pracownika, po stronie takiego pracownika nie powstanie (...)
str. 36
1.2.
Umowa przedwstępna nie uprawnia do skorzystania z ulgi mieszkaniowej
Samo wydatkowanie środków w formie zaliczki na nabycie innej nieruchomości, bez zaistnienia faktu jego nabycia na własność w ustawowym terminie, nie przesądza o prawie do (...)
str. 37
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zaliczanie do kosztów wartości nieuregulowanych zobowiązań wyłączonych z kosztów do końca 2015 r.
Podatnik do końca grudnia 2015 r. nie regulował w terminie swoich zobowiązań. W związku z tym był zobowiązany wyłączyć je z kosztów uzyskania przychodów. Czy (...)
str. 38
2.2.
Przekazanie pracownikom bonów towarowych sfinansowanych ze środków obrotowych pracodawcy
Pracodawca w grudniu 2015 r. przekazał nieodpłatnie pracownikom bony towarowe, których zakup sfinansował ze środków obrotowych. Na tę okoliczność sporządził odrębną listę płac, w której (...)
str. 39
2.3.
Czy dotację z urzędu pracy dla bezrobotnego wykazuje się w PIT-36?
Czy w PIT-36 w przychodach z działalności gospodarczej należy wykazać dotację z Powiatowego Urzędu Pracy dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej? W zeznaniu nie wykazuje (...)
str. 42
2.4.
Rozliczenie wynagrodzenia członka rady nadzorczej
Wynagrodzenie dla członka rady nadzorczej (200 zł) wypłaciliśmy w grudniu 2015 r. Czy słusznie pobraliśmy zryczałtowany podatek dochodowy? Jaką deklarację roczną wystawić? Jeżeli od wynagrodzenia (...)
str. 43
2.5.
Różnice kursowe od wpłaconej zaliczki na przełomie lat
Spółka jawna w grudniu 2015 r. wpłaciła z własnego rachunku walutowego kontrahentowi zagranicznemu zaliczkę na poczet dostawy materiałów, która będzie zrealizowana w 2016 r. Czy (...)
str. 45
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wartość początkowa oraz amortyzacja prawa do firmowego logo otrzymanego w drodze darowizny - interpretacja organu podatkowego
Logo stanowiące przedmiot prawa autorskiego może zostać uznane za podlegającą amortyzacji wartość niematerialną i prawną. Podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowić będzie wartość początkowa takiej wartości niematerialnej (...)
str. 47
2.
Rozliczenie nakładów ulepszeniowych środka trwałego zamortyzowanego jednorazowo w roku poprzednim
W ubiegłym roku zakupiliśmy maszynę produkcyjną i zamortyzowaliśmy ją w ramach limitu jednorazowej amortyzacji. Obecnie planujemy dokonanie jej ulepszenia. Czy wydatki takie mogą zostać rozliczone (...)
str. 48
3.
Remont hali produkcyjnej a amortyzacja znajdujących się w niej maszyn
W związku z remontem hali produkcyjnej przez kilka miesięcy znajdujące się w niej maszyny nie będą wykorzystywane. Co więcej, dwie z nich zostaną użyczone innemu (...)
str. 50
4.
Rozliczenie kosztów prac rozwojowych
Prowadzimy działalność gospodarczą oraz dodatkowo budujemy prototyp maszyny (nie prowadzimy jednak działalności badawczo-rozwojowej systematycznie). Jeżeli zamierzony cel zostanie osiągnięty, to urządzenie zostanie sprzedane albo będzie (...)
str. 53
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Podwyższenie kwoty zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego w drukach ZUS - wyjaśnienie ZUS
Osoba pobierająca zasiłek macierzyński (np. pracownik) podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe takiej osoby w całości finansuje budżet (...)
str. 54
2.
FP i FGŚP za pracownika mającego ustalone prawo do renty
W połowie lutego 2016 r. zatrudniłam w ramach stosunku pracy osobę, która ma ukończone 60 lat. Pracownik poinformował mnie, że od roku ma ustalone prawo (...)
str. 56
3.
Świadczenia chorobowe dla pracownika z ustalonym prawem do renty
Zatrudniliśmy osobę pobierającą rentę z tytułu niezdolności do pracy, która przed przyznaniem prawa do renty pracowała przez 5 lat. Pracownik ten zachorował kilka dni po (...)
str. 57
4.
Wliczanie wynagrodzenia za dyżury do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Pracownicy świadczą pracę w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku (od 700 do 1500). Grupie pracowników, do której obowiązków należy m.in. usuwanie awarii, (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Zwrot kosztów jazd służbowych prywatnym samochodem
1) Zatrudniamy pracownika, który wykorzystuje własny samochód do wykonywania pracy (przedstawiciel handlowy, miejscem pracy określonym w umowie o pracę jest Polska), na podstawie umowy w celu używania prywatnego (...)
str. 59
2.
Składniki zmienne w wynagrodzeniu urlopowym nauczyciela akademickiego
Nauczyciel akademicki był zatrudniony od 1 października 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. i od 1 października 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. (...)
str. 61
3.
Czy pracownik opiekujący się małoletnim dzieckiem może odmówić wyjazdu w delegację?
Pracownik opiekujący się małoletnim dzieckiem odmówił zgody na czasowe delegowanie go do pracy w innej miejscowości, w związku z czym utraciliśmy dość intratny kontrakt. Czy (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Korekta przychodów ze sprzedaży 2015 r. na podstawie dokumentów wystawionych w 2016 r.
Od 1 stycznia 2016 r. ustawy o podatku dochodowym zawierają przepisy określające zasady, według których podatnicy powinni dokonywać korekt przychodów ze sprzedaży towarów i usług. Korektę przychodów określają: (...)
str. 64
2.
Wycena na dzień bilansowy zaliczki otrzymanej w walucie obcej
W grudniu 2015 r. na rachunek walutowy jednostki wpłynęła zaliczka w euro od niemieckiego kontrahenta na poczet dostawy, która została zrealizowana w styczniu 2016 r. (...)
str. 67
3.
Odpisanie kosztów robót dodatkowych
Spółka świadczy usługi budowlane. Zakres wykonanych robót budowlanych znacznie przewyższył ustalenia wynikające z umowy. Na dodatkowe roboty nie było sporządzonych aneksów do umowy. W bilansie (...)
str. 70
4.
Podmioty powiązane według znowelizowanej ustawy o rachunkowości
Wraz z nowelizacją ustawy o rachunkowości zmieniono definicję jednostek powiązanych. Jakie jednostki należy uznać za powiązane dla odpowiedniej prezentacji, prowadzonych z nimi rozliczeń, w sprawozdaniu (...)
str. 71
5.
Ewidencja księgowa zakupu i sprzedaży kodów aktywacyjnych
Nasza działalność polega na handlu kodami aktywacyjnymi do gier on-line. Dotychczas prowadziliśmy podatkową księgę przychodów i rozchodów. Kody są sprzedawane w postaci klucza aktywacyjnego przesyłanego (...)
str. 73
6.
Wybór biegłego rewidenta w jednostce podlegającej badaniu na podstawie ustawy o obligacjach
Jesteśmy spółką z o.o. Nasze roczne sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. W 2016 r. zamierzamy dokonać emisji obligacji. W związku z (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.