Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 12 (911) z dnia 20.04.2016
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 12 (911) z dnia 20.04.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania Wydawnictwa
1.1.
Ryczałt za jazdy lokalne jest jednak u pracowników przychodem ze stosunku pracy
Ogromne zainteresowanie wśród naszych Czytelników wywołała interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 grudnia 2015 r., nr IPPB4/4511-3-95/15-2/JK3. W interpretacji tej organ podatkowy (...)
str. 4
1.2.
Organ podatkowy może żądać złożenia wyjaśnienia przyczyny korekty deklaracji
Od 1 stycznia 2016 r., na mocy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649 ze zm.), skorygowanie (...)
str. 5
1.3.
Podatnik nie może wybierać, z jakiego źródła przychodów odliczy składki ZUS, aby skorzystać z wyższej ulgi na dziecko
Ulgę na każde uprawnione dziecko podatnicy odliczają od podatku obliczonego według skali podatkowej, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli kwota przysługującego odliczenia jest (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Nowe wzory zeznań i załączników (PIT)
W Dzienniku Ustaw z 1 kwietnia 2016 r., pod poz. 439, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 6
2.
Opublikowano zmiany w PKPiR
W Dzienniku Ustaw z 7 kwietnia 2016 r., pod poz. 467, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 6
3.
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania - projekt ustawy w Sejmie
Do Sejmu skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (projekt z 23 grudnia 2015 r.). Ma on na (...)
str. 7
4.
Planowane zmiany w prawie celnym
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (projekt z 4 marca 2016 r.). (...)
str. 7
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Monit/wezwanie do zapłaty a VAT, podatek dochodowy oraz ewidencja księgowa
Monit to, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego (http://sjp.pwn.pl), urzędowe, pisemne przypomnienie o konieczności wywiązania się z zaległych zobowiązań. Monit jest więc upomnieniem, (...)
str. 8
1.1.
Opłata za wysłanie monitu/wezwania do zapłaty a VAT
Na gruncie ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Za dostawę towarów uważa się zasadniczo przeniesienie (...)
str. 8
1.2.
Obciążenie klientów kosztami wysłania monitów/wezwań do zapłaty a podatek dochodowy
Skutki u obciążającego Wysyłając do kontrahentów monity/wezwania do zapłaty, mające na celu ponaglenia kontrahenta do uregulowania przez niego zobowiązania, podatnik niewątpliwie działa w sposób racjonalny (...)
str. 10
1.3.
Ewidencja księgowa
Na gruncie ustawy o rachunkowości koszty, poniesione w związku z wysłaniem do kontrahentów monitów/wezwań do zapłaty, to koszty podstawowej działalności operacyjnej. Jednostka może je zaksięgować (...)
str. 11
2.
Nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
Instytucję zasiedzenia regulują przepisy art. 172-176 Kodeksu cywilnego. Wynika z nich m.in., że posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od (...)
str. 12
2.1.
Skutki zasiedzenia nieruchomości na gruncie CIT
Skutki nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia należy rozpatrywać przez pryzmat art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP. Na podstawie tego przepisu, do przychodów (...)
str. 12
2.2.
Zasiedzenie nieruchomości a VAT
Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się generalnie przeniesienie prawa do rozporządzania towarami (...)
str. 14
2.3.
Ujęcie nabycia środka trwałego w drodze zasiedzenia w księgach rachunkowych
Na gruncie ustawy o rachunkowości, jeżeli nieruchomości, nabyte przez zasiedzenie, będą po nabyciu spełniać definicję środków trwałych (zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 15 (...)
str. 15
IV.
PODATEK VAT
1.
Rewolucja w VAT - czy pozostanie stawka VAT 0% dla WDT?
Na stronie Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) umieszczono informację na temat kierunków reformy VAT w Unii Europejskiej (patrz: informacja pt. "MF docenia inicjatywę KE w sprawie zmian (...)
str. 16
2.
Przepadek kaucji opodatkowany VAT - wyrok WSA
Kwota kaucji otrzymana od nabywcy i zatrzymana w związku z niewywiązaniem się przez niego z zawartej umowy podlega opodatkowaniu VAT. (wyrok WSA w Gdańsku z (...)
str. 16
3.
Korekta VAT należnego w sytuacji istnienia powiązań między wierzycielem a dłużnikiem - wyrok NSA
W stanie prawnym obowiązującym przed 1 lipca 2015 r. wierzyciel nie miał prawa do skorygowania VAT należnego w sytuacji powiązań między nim a dłużnikiem, zarówno (...)
str. 18
4.
Rozliczanie VAT od usług budowlanych - interpretacja ogólna MF
Datą wykonania usługi budowlanej jest data faktycznego wykonania określonych prac, a nie data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Tak wynika z interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 1 (...)
str. 19
5.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
5.1.
Wystawienie noty korygującej
Otrzymaliśmy fakturę, w której są błędne dane naszej firmy (błąd w NIP i w adresie). Czy możemy odmówić wystawienia noty korygującej i zwrócić się do (...)
str. 21
5.2.
Usługa marketingowa - termin wystawienia faktury
Planujemy świadczyć usługę marketingową. W jakich terminach powinniśmy wystawiać z tego tytułu faktury? Czy możemy je wystawiać z góry? Jeżeli usługi marketingowe wykonywane przez Czytelnika (...)
str. 23
5.3.
Sprzedaż towaru objętego odwrotnym obciążeniem a proporcja
Wykonujemy czynności opodatkowane i zwolnione z VAT. Przy odliczaniu VAT od wydatków, których nie można przypisać tylko do czynności opodatkowanych lub zwolnionych, stosujemy wskaźnik proporcji. (...)
str. 24
5.4.
Organizacja przedstawień artystycznych za granicą
Polska spółka zawiera kontrakty na zorganizowanie przedstawień artystycznych za granicą. Jak należy opodatkować VAT tego typu usługi, jeżeli wykonywane są one na rzecz podatnika podatku (...)
str. 25
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Kwota wpłacona w celu uniknięcia kosztów procesu sądowego nie jest kosztem podatkowym - wyrok WSA
Wydatki z tytułu zapłaty kwoty pieniężnej, celem uniknięcia dodatkowych kosztów ewentualnego procesu sądowego, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Nie są to bowiem wydatki poniesione w (...)
str. 26
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Umorzenie podatków i wpłat na PFRON a przychody podatkowe
Spółka z o.o. otrzymała postanowienie o umorzeniu VAT (podatek ten nie stanowił uprzednio kosztu uzyskania przychodów), zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników (które spółka, (...)
str. 28
2.2.
Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego na inwestycję deweloperską
Spółka, prowadząca działalność deweloperską, zaciągnęła kredyt na realizację inwestycji deweloperskiej. W którym momencie zapłacone odsetki od ww. kredytu spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? (...)
str. 30
2.3.
Wstępna opłata franczyzowa - obowiązek podatkowy w VAT i CIT
Jesteśmy franczyzodawcą. Od franczyzobiorców pobieramy wstępną opłatę franczyzową. W dniu podpisania umowy wystawiamy fakturę na całość należności. Zapłata rozłożona jest na 3 raty płatne w (...)
str. 33
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wydatki na uzyskanie uprawnień zawodowych poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej - wyrok NSA
Związek pomiędzy wydatkami poniesionymi przed rozpoczęciem działalności na aplikację radcowską a przychodem osiągniętym w wyniku wykonywania zawodu radcy prawnego jest zbyt odległy i warunkowy, aby (...)
str. 35
2.
Wyjaśnienia organów podatkowych dotyczące ulgi prorodzinnej
2.1. Rozwiedzeni małżonkowie a prawo jednego z nich do całej ulgi prorodzinnej W sytuacji, gdy były mąż nie wykonuje władzy rodzicielskiej, co warunkuje zastosowanie odliczenia (...)
str. 36
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Termin wpłaty podatku, gdy zeznanie złożono przed 20 stycznia
W jakim terminie prowadzący działalność gospodarczą powinien zapłacić podatek dochodowy wynikający z zeznania złożonego do 20 stycznia 2016 r., aby nie płacić zaliczki na podatek (...)
str. 38
3.2.
Należność zasądzona - odpis aktualizujący i ulga na złe długi
Sprzedałam towar osobie fizycznej nieprowadzącej działalności i nie otrzymałam zapłaty. Sprawę skierowałam na drogę sądową (posiadam prawomocny wyrok), a następnie do komornika. Czy odpis aktualizujący (...)
str. 39
3.3.
Odszkodowanie otrzymane przez spółkę osobową z tytułu wywłaszczenia prawa użytkowania wieczystego gruntu
Spółka jawna posiadała prawo użytkowania wieczystego gruntu. W związku z przeznaczeniem tego gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na budowę drogi publicznej, doszło do wywłaszczenia (...)
str. 40
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Podatnik na ryczałcie a limit dochodów uprawniających do ulgi prorodzinnej
Żona uzyskuje przychody ze stosunku pracy, a mąż prowadzi działalność opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Czy w limicie dochodów warunkującym prawo do ulgi prorodzinnej należy uwzględniać (...)
str. 43
4.2.
Towary i wyposażenie nabyte przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
Podatnik opodatkowany na zasadach ogólnych prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wniósł do swojej działalności towary handlowe i wyposażenie nabyte przed jej rozpoczęciem. Czy wydatki (...)
str. 44
4.3.
Koszulki z logo firmy a powstanie przychodu
Firma w ramach umowy sponsoringu finansuje zawody sportowe. Wolontariusze uczestniczący w tych zawodach otrzymali koszulki sportowe z logo naszej firmy. Czy powstał u nich przychód (...)
str. 44
4.4.
Śniadanie hotelowe wliczone w cenę noclegu a przychód u pracownika
Pracownik przebywał w podróży służbowej za granicą. Nocował w hotelu, który w cenie noclegu zawierał także śniadanie. Pracownikowi temu nie pomniejszyliśmy wartości diet o śniadania. (...)
str. 45
4.5.
Umorzenie zaległego czynszu na podstawie uchwały rady gminy
Rada gminy podjęła uchwałę, na podstawie której umarzany jest zaległy czynsz lokatorom (głównie osobom ubogim, bezrobotnym itp.) mieszkań należących do gminy. Czy takie umorzenie czynszów (...)
str. 46
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wybrane interpretacje organu podatkowego
1.1.
Nie wszystkie wydatki inwestycyjne zwiększają wartość początkową budynku
Kosztów budowy budynku nie zwiększa się o wydatki na przeniesienie linii energetycznych znajdujących się na terenie prowadzonej inwestycji. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (...)
str. 46
1.2.
Wymiana pokrycia dachowego jako koszt uzyskania przychodu
Wydatki na remont pokrycia dachowego mające na celu wyłącznie odtworzenie pierwotnego stanu technicznego budynku należy uznać za wydatki remontowe, które mogą być zaliczone bezpośrednio do (...)
str. 47
2.
Zwrot sprzedawcy środków trwałych zakupionych w roku ubiegłym
W ubiegłym roku zakupiliśmy meble i rozpoczęliśmy ich amortyzację. W styczniu br. w wyniku ugody ze sprzedawcą zwróciliśmy meble, otrzymując na pełną wartość fakturę korygującą. (...)
str. 48
3.
Wydatki na utworzenie strony internetowej
Spółka jawna popisała umowę na zakup usługi polegającej na utworzeniu strony internetowej. Jak rozliczyć taki wydatek, jeżeli na fakturze wyodrębniono koszt usługi (2.800 zł) oraz (...)
str. 50
4.
Ogród wystawowy jako środek trwały
Prowadzimy działalność gospodarczą związaną z projektowaniem i wykonawstwem podwórek. W celu prezentacji naszej oferty chcemy wykonać na dzierżawionym placu ogród wystawowy przedstawiający różnego rodzaju kostki (...)
str. 51
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Już obowiązuje nowy druk deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i nowy kod świadczenia
Na mocy nowelizacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia (...)
str. 53
2.
Ruszyło okienko transferowe w ZUS
Z początkiem kwietnia 2016 r. ruszyło tzw. okienko transferowe dla uczestników II filaru emerytalnego. Daje ono możliwość zmiany decyzji w zakresie przekazywania części składki emerytalnej. (...)
str. 54
3.
Ustalenie 36-miesięcznego okres ulgi w opłacie składek na FP i FGŚP
Pracownica po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego przebywała 2 miesiące na urlopie wypoczynkowym. Następnie po jego wykorzystaniu przebywała na urlopie wychowawczym, który trwał do 31 marca 2016 (...)
str. 55
4.
Wpływ przepisów płacowych na uwzględnianie premii w podstawie wymiaru zasiłków
Wypłacamy pracownikom premie uznaniowe, które zgodnie z regulaminem wynagradzania nie są pomniejszane za dni absencji chorobowej. W każdym miesiącu sporządzana jest informacja o procentowej wysokości (...)
str. 56
IX.
PRAWO PRACY
1.
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Pracownikowi, z którym rozwiązaliśmy umowę o pracę, będziemy na koniec kwietnia 2016 r. wypłacali ekwiwalent za urlop. Otrzymuje on stałe i zmienne składniki wynagrodzenia. W (...)
str. 58
2.
Zawieranie umów cywilnoprawnych bez limitowania
Zatrudniamy osoby na podstawie umowy zlecenia. Często jest to nawet kilka umów zleceń z tą samą osobą, na ten sam okres realizacji (rodzaj pracy jest (...)
str. 60
3.
Zatrudnienie cudzoziemca w celu wykonania pracy za granicą
Jesteśmy spółką z siedzibą w Polsce, która zawarła kontrakt na zorganizowanie przedstawienia artystycznego w Belgii (stroną umowy był podmiot gospodarczy z siedzibą w Belgii). W (...)
str. 61
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Wycena i ewidencja zbiorczej faktury wystawionej w walucie obcej
Świadczymy usługi transportu międzynarodowego. Często korzystamy z usług promowych oraz myjni świadczonych przez kontrahentów mających siedzibę na terenie Unii Europejskiej, jak również poza nią. Za powyższe (...)
str. 62
2.
Ewidencja dodatniej różnicy kursowej dotyczącej niezapłaconego zobowiązania
W grudniu 2015 r. zakupiono samochód z zagranicy i w tym miesiącu zapłacono połowę ceny. Samochód ten został zaliczony do środków trwałych i przyjęty do (...)
str. 65
3.
Zakup wierzytelności w księgach rachunkowych
Spółka z o.o. nabyła wierzytelność za cenę niższą od jej wartości nominalnej. Różnica została zaksięgowana na koncie 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów". Czy ta różnica podlegać (...)
str. 67
4.
Rodzaje powiązań podlegające prezentacji w sprawozdaniu finansowym
W 2015 r. jako spółka z o.o. dokonywaliśmy transakcji z inną spółką z o.o., w której 100% udziałów ma nasz jedyny udziałowiec - osoba fizyczna. (...)
str. 69
5.
Zasady kwalifikacji i ewidencji tzw. "białych certyfikatów" w księgach rachunkowych SP ZOZ
Nasz szpital, działający w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ), otrzymał "białe certyfikaty" za przeprowadzoną termomodernizację budynków, które sprzedał do biura maklerskiego, wystawiając (...)
str. 71
6.
Relacja z dyżuru telefonicznego
6.1.
Ujęcie w sprawozdaniu finansowym podatku dochodowego wynikającego z zeznania CIT-8
Do 20 stycznia 2016 r. zapłaciliśmy zaliczkę na podatek dochodowy za grudzień 2015 r. W marcu złożyliśmy zeznanie CIT-8, z którego wynikała konieczność dopłaty podatku. (...)
str. 73
6.2.
Sprawozdanie finansowe podczas zawieszenia działalności spółki z o.o.
W drugiej połowie 2015 r. spółka z o.o. zawiesiła działalność. Czy pomimo zawieszenia powinna sporządzić roczne sprawozdanie finansowe za 2015 r.? Jak wynika z art. (...)
str. 73
6.3.
Opłata za korzystanie ze środowiska w księgach rachunkowych
W marcu 2016 r. uregulowaliśmy opłatę za korzystanie ze środowiska. Czy wydatek ten powinien obciążyć koszty 2015 r., czy 2016 r.? Roczne sprawozdanie finansowe nie (...)
str. 74
6.4.
Opłata za prowadzenie rachunku bankowego za 2015 r. pobrana w 2016 r.
W styczniu 2016 r. zostały pobrane z naszego rachunku bankowego opłaty za prowadzenie rachunku w grudniu 2015 r. Czy koszty dotyczące tych opłat powinny zostać (...)
str. 75
6.5.
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym należności objętej odpisem aktualizującym
Na koniec 2015 r. utworzyliśmy odpis aktualizujący na należność z tytułu sprzedaży towarów. Odpis objął 100% niezapłaconej należności. Jak w związku z tym zaprezentować należność (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.