Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 22 (921) z dnia 01.08.2016
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 22 (921) z dnia 01.08.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Przeliczanie kosztów wyrażonych w walucie obcej - interpretacja indywidualna Ministra Finansów
Przy ustalaniu podatkowych różnic kursowych do przeliczenia na złote kosztu poniesionego w walucie obcej powinien być uwzględniany dzień wystawienia faktury. Do ustalania różnic kursowych przyjmuje (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Opublikowano zmiany m.in. w ustawie o VAT dotyczące obrotu paliwami
W Dzienniku Ustaw z 19 lipca 2016 r., pod poz. 1052, opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)
str. 5
2.
Dotacja przeznaczona na wynagrodzenie dyrektorów szkół (przedszkoli) bez zwolnienia z PIT
W Dzienniku Ustaw z 11 lipca 2016 r., pod poz. 1010, opublikowano ustawę z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (...)
str. 5
3.
Zmiany w ustawie o PDOP wprowadzone ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
W Dzienniku Ustaw z 8 lipca 2016 r., pod poz. 996, opublikowano ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania (...)
str. 6
4.
Rozporządzenia dostosowujące przepisy o VAT i akcyzie do Unijnego Kodeksu Celnego
W Dzienniku Ustaw z 19 lipca 2016 r., pod poz. 1050, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 6
5.
Opublikowano jednolity tekst ustawy o rachunkowości
W Dzienniku Ustaw z 19 lipca 2016 r., pod poz. 1047, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie (...)
str. 7
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Prywatny samochód przedsiębiorcy wykorzystywany na potrzeby firmowe i jego sprzedaż
Bardzo często przedsiębiorcy, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, wykorzystują w tej działalności swój prywatny samochód osobowy. Jak w takim przypadku przedsiębiorca powinien rozliczać wydatki związane z (...)
str. 7
1.1.
Wydatki na eksploatację prywatnego samochodu przedsiębiorcy
Odliczanie VAT od zakupu paliwa i innych kosztów eksploatacyjnych Zasady odliczania VAT od wydatków związanych z użytkowaniem w ramach działalności gospodarczej samochodu prywatnego są takie (...)
str. 7
1.2.
Sprzedaż prywatnego samochodu
Sprzedaż samochodu należącego do majątku prywatnego osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pozostaje - naszym zdaniem - poza opodatkowaniem VAT (jako sprzedaż prywatnego majątku). Nie musi (...)
str. 10
2.
Obciążenie dłużnika kosztami dochodzenia należności - podstawa prawna, podatki i ewidencja księgowa
Wierzyciele mogą obciążać swojego dłużnika kosztami dochodzenia należności. Jak takie obciążenie rozliczyć na gruncie VAT i podatku dochodowego oraz ująć w księgach rachunkowych wierzyciela? Kwestie (...)
str. 12
2.1.
Koszty dochodzenia należności w świetle ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
Korzystanie z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 684), oprócz naliczania wyższych (...)
str. 12
2.2.
Zwrot kosztów dochodzenia należności - ujęcie podatkowe
Rozliczenie dla celów VAT Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Za dostawę towarów uważa się zasadniczo przeniesienie (...)
str. 14
2.3.
Ewidencja księgowa zwrotu kosztów dochodzenia należności
Dla celów bilansowych obciążenie kontrahenta kosztami dochodzenia należności (tu: zryczałtowaną opłatą w wysokości 40 euro, czy kosztami odzyskiwania należności przewyższającymi tę kwotę), kwalifikowane jest do (...)
str. 15
IV.
PODATEK VAT
1.
Brak zapłaty za sprzedany towar a prawo do obniżenia podstawy opodatkowania VAT - wyrok WSA
Podatnik nie ma prawa do obniżenia podstawy opodatkowania VAT i kwoty podatku należnego - pomimo braku zapłaty za towar - jeżeli nabywca nie dokonał zwrotu (...)
str. 16
2.
Opodatkowanie VAT opłat związanych z usługą zakwaterowania - interpretacja organu podatkowego
Opłaty za spóźnione anulowanie lub rezygnację z rezerwacji miejsc krótkoterminowego zakwaterowania mają charakter odszkodowania i nie podlegają VAT. Odmiennie jest w przypadku opłat za zniszczenia (...)
str. 18
3.
Właściwe dokumentowanie WDT na potrzeby zastosowania stawki VAT 0% - odpowiedź na interpelację poselską
Jednym z warunków zastosowania do WDT stawki VAT 0% jest posiadanie dowodów, z których wynika, że towary zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do (...)
str. 20
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Rozliczenie VAT z faktury korygującej otrzymanej po sprzedaży samochodu
W styczniu br. kupiliśmy nowy samochód osobowy. Od zakupu odliczyliśmy 50% kwoty VAT wykazanej w fakturze. W związku ze złożoną reklamacją samochodu, w czerwcu br. (...)
str. 22
4.2.
Warunki otrzymania zwrotu VAT w terminie 25 dni
W lipcu br. wykonałem czynności opodatkowane, ale z uwagi na znaczną kwotę zakupów, wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Czy przysługuje mi zwrot VAT w (...)
str. 23
4.3.
Zakup usługi od kontrahenta unijnego - rozliczenie importu usług
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy zakupiona od unijnego kontrahenta usługa przyłącza mediów (prądu) do stoiska targowego stanowi import usług? Kontrahent z UE wystawił fakturę bez (...)
str. 24
4.4.
Stawka VAT na sprzedaż gruntu niezabudowanego
Z gruntu zabudowanego budynkami zamierzamy wydzielić pas ziemi i go odsprzedać. Przedmiotem sprzedaży będzie grunt niezabudowany. Jaką stawkę VAT będzie należało zastosować do tej sprzedaży? (...)
str. 27
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wierzytelność nieściągalna jako koszt podatkowy - interpretacja organu podatkowego
Wierzytelność nieściągalna nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów (także przez korektę zeznania podatkowego), jeżeli nie zostanie ona odpisana jako nieściągalna, tj. nie zostanie (...)
str. 28
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Uszkodzenie firmowego samochodu w kolizji drogowej - koszty i przychody podatkowe
Samochód osobowy (środek trwały) spółki uległ wypadkowi. Samochód ten nie był objęty dobrowolnym ubezpieczeniem. Czy wydatki na naprawę tego samochodu stanowią koszty podatkowe oraz czy (...)
str. 30
2.2.
Warunki ujęcia wydatków na usługę w kosztach podatkowych
Spółka otrzymała notę obciążeniową, dokumentującą wykonaną na jej rzecz usługę niematerialną. Czy wartość tej usługi spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy nota księgowa (...)
str. 31
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Kwiaty i drobne upominki przekazywane pracownikom odchodzącym na emeryturę w kosztach pracodawcy
Pracownicy odchodzący na emeryturę otrzymują z tego tytułu od spółki (pracodawcy) kwiaty lub drobne upominki. Czy spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na (...)
str. 33
3.2.
Ujęcie w kosztach podatkowych VAT należnego od wydatków na reklamę firmy
W ramach działań reklamowych spółka przekazuje swoim kontrahentom różnego rodzaju prezenty/upominki (z logo firmy). Z tytułu tych przekazań wykazuje VAT należny. Czy kwotę tego podatku (...)
str. 34
3.3.
Kurs waluty obcej przyjęty do wyceny zapłaty za towar kupiony przez pracownika za granicą
Pracownik spółki z o.o. został wysłany za granicę w celu zakupu towaru. Za towar ten pracownik zapłacił walutą obcą (euro) wypłaconą mu z kasy walutowej. (...)
str. 34
3.4.
Czy niezatwierdzone sprawozdanie finansowe podlega złożeniu do urzędu skarbowego?
Sprawozdanie finansowe spółki za 2015 r. powinno zostać zatwierdzone do końca czerwca 2016 r. (rok obrotowy/podatkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Sprawozdanie to jednak (...)
str. 35
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Kiedy odsetki za opóźnienie w zapłacie stanowią inne źródło przychodu?
Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 czerwca 2016 r., sygn. akt II FPS 2/16 ma zastosowanie do wszystkich sytuacji związanych z zapłatą odsetek od należności (...)
str. 36
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Rozliczenie zaliczki i płatności firmową kartą w podróżach zagranicznych
Wypłacamy pracownikom zaliczki na delegacje zagraniczne. Pracownicy posiadają firmowe karty płatnicze, którymi również dokonują płatności np. za hotel czy wyżywienie. W jaki sposób rozliczać zaliczki (...)
str. 37
2.2.
Opodatkowanie świadczenia urlopowego dla byłych pracowników
Jesteśmy spółką zatrudniającą poniżej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (nie tworzymy ZFŚS). Pracownik w lutym br. nabył prawo do świadczenia urlopowego. W marcu (...)
str. 38
2.3.
Wycena odzieży kupowanej na kilogramy i sprzedawanej na sztuki
Podatnik prowadzi sklep odzieżowy. Rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zakupuje odzież na kilogramy (mix odzieży), a następnie wybrane egzemplarze odzieży sprzedaje (...)
str. 40
2.4.
PIT od nadpłaty czynszu i "pożytków" wypłacanych przez wspólnoty
Na nadwyżkę finansową wspólnoty składają się przychody z tytułu wpłaconych przez właścicieli zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną i opłat na świadczenia oraz tzw. "pożytki" (...)
str. 42
2.5.
Przychód należny z tytułu odsprzedaży rzeczy
Przedsiębiorca skupuje od osób fizycznych rzeczy używane na podstawie umowy kupna-sprzedaży, z zastrzeżeniem prawa odkupu w ciągu 30 dni. Jeśli sprzedający skorzysta z tego prawa, (...)
str. 44
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Różnice kursowe a wartość początkowa środka trwałego - interpretacja organu podatkowego
Przy rachunkowej metodzie ustalania różnic kursowych, różnice kursowe od własnych środków pieniężnych, powstałe w wyniku płatności zobowiązań związanych z wytworzeniem środka trwałego, wpływają na jego (...)
str. 45
2.
Moment rozpoczęcia amortyzacji środka trwałego
W czerwcu br. dokonaliśmy wymiany pieca c.o. Ponieważ okres grzewczy rozpoczynamy najwcześniej we wrześniu, mamy wątpliwość, od kiedy możemy rozpocząć naliczanie odpisów amortyzacyjnych. Dokonywanie odpisów (...)
str. 46
3.
Amortyzacja programu komputerowego
Zamierzamy zakupić program księgowy, który złożony jest z kilku modułów. Łączna ich wartość wynosi ponad 3.500 zł netto, a wartość poszczególnych modułów jest niższa od (...)
str. 47
4.
Ulepszenie urządzenia niezaliczonego do środków trwałych ze względu na niską wartość
Ponad dwa lata temu nabyliśmy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej urządzenie specjalistyczne, które ze względu na niską wartość nie zostało zaliczone do środków trwałych, lecz (...)
str. 48
5.
Fundamenty wykonane w hali produkcyjnej pod instalację maszyny
Zakupiliśmy maszynę produkcyjną, która do instalacji wymaga wykonania fundamentów. Czy poniesione w związku z tym nakłady powinny zwiększyć wartość początkową hali (jako jej ulepszenie), czy też maszyny? (...)
str. 50
VIII.
PORADY DLA PRZEDSIĘBIORCY
1.
Podmiot trzeci nie zapłaci podatku za płatnika - interpretacja organu podatkowego
Podmiot trzeci, np. podmiot zajmujący się obsługą kadrowo-płacową, może zapłacić podatek za podatnika (do wysokości 1.000 zł), ale nie może zapłacić podatku za płatnika (bez (...)
str. 51
2.
Jednolity Plik Kontrolny - odpowiedzi na pytania Czytelników
Od 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące przekazywania w formie JPK całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych (na (...)
str. 52
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na PIT - uchwała SN i odpowiedź ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa
Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega obniżeniu do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w tej części, którą oblicza się od przychodu stanowiącego podstawę wymiaru (...)
str. 55
2.
Umowa o dzieło bez wpływu na ubezpieczenia ze zlecenia
Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która według złożonego oświadczenia wykonuje już dla innego podmiotu umowę o dzieło, z tytułu której otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w (...)
str. 57
3.
Pełnomocnictwo dla małżonka osoby prowadzącej działalność bez ubezpieczeń w ZUS
Od 1 stycznia 2016 r. prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Z tego tytułu podlegam wszystkim obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w ZUS. Od 1 września 2016 (...)
str. 58
4.
Premia kwartalna dla nowo zatrudnionego pracownika w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Pracownik, który został zatrudniony pod koniec stycznia 2016 r., zachorował w czerwcu br. Obok wynagrodzenia w stałej miesięcznej wysokości otrzymuje on uznaniowe premie kwartalne, uzależnione (...)
str. 58
X.
PRAWO PRACY
1.
Wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych, wypłacanych nieregularnie
Pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie, a także dodatki za pracę nadliczbową i nocną. Wynagrodzenie jest wypłacane 10-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Czy w (...)
str. 59
2.
Zmiana zasad zatrudniania terminowego bez wpływu na wystawianie świadectwa pracy
1) Czy po wejściu w życie nowych zasad zawierania umów na czas określony zmienił się sposób wystawiania świadectwa pracy za okresy zatrudnienia na podstawie tych (...)
str. 61
3.
Odprawa z tytułu śmierci pracownika przebywającego na kilkumiesięcznym zwolnieniu lekarskim
Uzyskaliśmy informację, że zmarł nasz pracownik, który od kilku miesięcy przebywał na zwolnieniu lekarskim. Jak w takiej sytuacji obliczyć odprawę pośmiertną? Nadmieniam, że przepisy zakładowe (...)
str. 62
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Rozliczenie w księgach rachunkowych 2016 r. zysku wypracowanego w 2015 r.
W 2015 r. nasza spółka z o.o. osiągnęła zysk. Obecnie, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, zostanie on podzielony pomiędzy wspólników. Jakich zapisów należy w związku z tym dokonać w księgach rachunkowych i w którym (...)
str. 64
2.
Koszty transportu sprzedawanych wyrobów (towarów)
Nasza firma ponosi koszty dostawy wyrobów do nabywcy. Cena wyrobu zawiera koszty sprzedaży - tu: transportu. Usługi świadczone są przez obce firmy transportowe. Występują przypadki, (...)
str. 66
3.
Ewidencja faktur za świadczenia rzeczowe sfinansowane z ZFŚS
Ze środków ZFŚS został sfinansowany zakup paczek dla dzieci pracowników z okazji Dnia Dziecka oraz zakup kart MultiSport. Czy faktury dokumentujące te zakupy należało w (...)
str. 67
4.
Ustalenie jednostkowej ceny zakupu towarów
Jednostka prowadząca stację benzynową sprzedaje klientom różne napoje, w tym także kawę (z mlekiem lub bez) oraz herbatę. Te artykuły spożywcze nabywane są w kilogramach. (...)
str. 71
5.
Skutki podatkowe i rachunkowe zaniżenia wartości sprzedanych produktów
Spółka jawna prowadzi działalność produkcyjną. W wyniku błędnego ustawienia programu magazynowego oraz błędów osoby obsługującej, przyjmując wyroby gotowe do magazynu zdejmowano zbyt małą ilość materiałów (...)
str. 73
6.
Rozliczenie zaliczki wpłaconej komornikowi
Otrzymaliśmy fakturę od komornika na wpłaconą zaliczkę. Podatek naliczony odliczyliśmy, wartość netto została "zawieszona" na koncie zespołu 3. Obecnie komornik wyegzekwował należność od dłużnika i (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.