Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 4 (903) z dnia 01.02.2016
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 4 (903) z dnia 01.02.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Organy podatkowe zmieniają zdanie w sprawie korygowania VAT od sprzedaży paragonowej
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Opublikowano ustawę wprowadzającą tzw. podatek bankowy, nowelizującą również ustawę o CIT
W Dzienniku Ustaw z 15 stycznia 2016 r., pod poz. 68, opublikowano ustawę z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych. (...)
str. 5
2.
Planowana nowa minimalna wartość zakupów dla TAX-FREE
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od (...)
str. 6
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Roczna korekta VAT u podatników wykonujących czynności mieszane
W niniejszym opracowaniu wyjaśniono, jak podatnicy wykonujący czynności opodatkowane i zwolnione z VAT wyliczają kwotę VAT podlegającą odliczeniu od wydatków związanych z ww. czynnościami i (...)
str. 6
1.1.
Zasady dokonywania rocznej korekty VAT
Podatnicy, którzy wykonują zarówno czynności opodatkowane, jak i zwolnione z VAT, ponoszone wydatki muszą przypisywać do poszczególnych czynności i tylko od wydatków związanych z czynnościami (...)
str. 6
1.2.
Ujęcie rocznej korekty VAT w przychodach/kosztach podatkowych
Na gruncie podatku dochodowego u podatnika, który stosuje w ciągu roku do odliczenia VAT wspomniany wcześniej wstępny wskaźnik proporcji, kwota niepodlegającego odliczeniu VAT naliczonego: jest (...)
str. 10
1.3.
W księgach rachunkowych którego roku obrotowego należy ująć roczną korektę VAT naliczonego?
Dla celów bilansowych roczną korektę VAT naliczonego jednostka powinna generalnie ująć w księgach rachunkowych tego roku, którego korekta dotyczy. Jak bowiem wynika z zasady memoriału, (...)
str. 12
2.
Przejazdy autostradami w ramach podróży służbowych przedsiębiorców i pracowników - wybrane zagadnienia podatkowe i ewidencja księgowa
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorcy, a także pracownicy odbywają podróże służbowe. W związku z tymi wyjazdami ponoszone są m.in. wydatki na autostrady. W artykule (...)
str. 13
2.1.
Odliczanie VAT od wydatków na przejazdy autostradami
Przejazdy autostradami zazwyczaj dokumentowane są paragonami fiskalnymi. Warto więc tu przypomnieć, że w określonych okolicznościach paragony mogą być traktowane na równi z fakturami, co oznacza, (...)
str. 13
2.2.
Wydatki na przejazdy autostradami a koszty uzyskania przychodów
Generalnie wydatki na przejazdy autostradami, odbywane przez przedsiębiorców lub pracowników, w ramach podróży służbowych, wykazują związek z przychodami podatnika (przedsiębiorcy/pracodawcy). Celem poniesienia tych wydatków jest (...)
str. 14
2.3.
Opłaty za przejazdy autostradami w podróży służbowej w księgach rachunkowych
Dla celów bilansowych, koszty związane z używaniem samochodów podczas podróży służbowej pracowników czy przedsiębiorców, podlegają zaliczeniu do kosztów bez ograniczenia limitem "kilometrówki". Nie ma przy (...)
str. 16
3.
Wydatki poniesione przed przyjęciem do używania przedmiotu najmu - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
W praktyce podmioty gospodarcze często użytkują na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej cudze składniki majątku, np. w ramach umowy najmu. Przed przyjęciem tych składników majątku do (...)
str. 17
3.1.
Prawo do odliczenia VAT
Prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z transportem, instalacją, uruchomieniem, itp. maszyny produkcyjnej, wziętej do używania na podstawie umowy najmu, a także od wydatków (...)
str. 17
3.2.
Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów
Wydatki związane z transportem, instalacją i uruchomieniem maszyny produkcyjnej, wziętej do używania na podstawie umowy najmu, a także wydatki na szkolenie pracowników w zakresie obsługi (...)
str. 18
3.3.
Wykazanie w księgach rachunkowych jednostki
Na gruncie ustawy o rachunkowości, w sytuacji, gdy jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron (finansujący) (...)
str. 19
IV.
PODATEK VAT
1.
Kompensata należności a prawo do 25-dniowego terminu zwrotu VAT - wyrok NSA
Zwrot podatku VAT w terminie 25 dni nie przysługuje podatnikowi dokonującemu zapłaty przez potrącenie wzajemnych należności (kompensatę). (wyrok NSA z 30 listopada 2015 r., sygn. (...)
str. 21
2.
Rozpoznanie WNT nie jest uzależnione od zakwalifikowania transakcji jako WDT przez kontrahenta unijnego - interpretacja organu podatkowego
Nie można uzależniać uznania transakcji za wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru od wystawienia faktury przez zagranicznego kontrahenta w kwocie netto. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (...)
str. 22
3.
Zakup towarów przez organy władzy publicznej a stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia
Warunki stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest towar wymieniony w załączniku nr 11 do ustawy o VAT (złom, wyroby stalowe, elektronika, itd.), do (...)
str. 23
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Ustalenie kwoty VAT podlegającej odliczeniu, gdy podatnik wykonuje czynności opodatkowane i nieopodatkowane - od 1 stycznia 2016 r.
Stowarzyszenie (czynny podatnik VAT) wykonuje nieodpłatne czynności statutowe (są one poza zakresem VAT) i inne czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej (usługi reklamowe opodatkowane stawką (...)
str. 25
4.2.
Korekta VAT w związku z rezygnacją z rozliczania VAT z dniem 1 stycznia 2016 r.
Z dniem 1 stycznia 2016 r. zrezygnowałem z rozliczania VAT. Czy muszę dokonać korekty odliczonego podatku VAT od zakupu wyposażenia, środków trwałych i towarów handlowych? (...)
str. 26
4.3.
Ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego, gdy klient dokonuje zapłaty na rachunek powierniczy
Deweloper buduje budynki wielomieszkaniowe. Klienci wpłacają środki na rachunek powierniczy (zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego). Czy wpływ pieniędzy na ten rachunek należy traktować jak (...)
str. 28
4.4.
Opodatkowanie VAT usług organizacji wycieczek szkolnych przez biuro podróży
Biuro podróży zajmuje się organizacją wycieczek szkolnych jednodniowych lub kilkudniowych z pilotem i opieką pedagogiczną, organizacją zielonych szkół, kolonii oraz obozów z elementami nauki języka (...)
str. 29
5.
Stawka VAT dla dostaw części do wyrobów medycznych - interpretacja ogólna Ministra Finansów
Dostawa wyrobów medycznych, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowana jest obecnie stawką 8% (patrz: poz. 105 załącznika (...)
str. 31
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Limit obrotu uwzględniany przy ustalaniu obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej - wyrok WSA
Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, w sytuacji przekroczenia wartości obrotu w wysokości 100.000 euro, dotyczy wszystkich transakcji zawartych w danym roku podatkowym z danym podmiotem (...)
str. 31
2.
W jakiej formie podatnicy CIT mogą w 2016 r. opłacać zaliczki na podatek dochodowy?
Co do zasady, podatnicy CIT, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku (...)
str. 33
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Leasing operacyjny w świetle podatku dochodowego
Spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego. Przepisy ustawy o PDOP uzależniają jednak zakwalifikowanie umowy do określonego rodzaju umowy leasingowej od tego, czy suma ustalonych (...)
str. 37
3.2.
PCC od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność a koszty uzyskania przychodów
Na potrzeby bieżącej działalności gospodarczej spółka z o.o. zaciągnęła pożyczkę od osoby fizycznej (obywatela polskiego). Z tego tytułu spółka naliczyła i odprowadziła do urzędu skarbowego (...)
str. 38
3.3.
Jak rozliczyć w CIT przychód podatkowy z tytułu otrzymanej refundacji, gdy podatnik ponosi stratę z działalności gospodarczej?
W 2015 r. spółka z o.o. poniosła stratę z "podstawowej" działalności gospodarczej. Ponadto w 2015 r. spółka ta otrzymała z urzędu pracy refundację części kosztów (...)
str. 40
3.4.
Pracodawca w 2016 r. ujmie w kosztach uzyskania przychodów wydatki na zakładowe żłobki, przedszkola i kluby dziecięce
Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby pracodawca mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w 2016 r. wydatki poniesione na utworzenie i prowadzenie zakładowego żłobka, klubu (...)
str. 41
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Opodatkowanie wygranej w konkursie uzyskanej przez osoby fizyczne prowadzące działalność - Minister Finansów zmienił stanowisko organu podatkowego
Nagrody za najlepsze osiągnięcia związane ze sprzedażą uzyskane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, z tytułu organizowanych konkursów, stanowią przychód z tej działalności, a (...)
str. 43
2.
Biuro we własnym mieszkaniu - odsetki od kredytu na jego nabycie mogą być kosztem podatkowym
Zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, w części przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Wysokość odsetek podlegających zaliczeniu (...)
str. 44
3.
Sprzedaż akcji (udziałów) i innych papierów wartościowych od 1 stycznia 2016 r.
Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady rozliczania sprzedaży papierów wartościowych. Wprowadziła je ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o (...)
str. 45
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Jak ustalać wartość przychodów ze sprzedaży, która decyduje o statusie małego podatnika?
Czy przychody ze sprzedaży środków trwałych należy uwzględniać przy ustalaniu statusu małego podatnika? Tak. Do ustalenia, czy przysługuje status małego podatnika, należy przyjmować wszystkie przychody (...)
str. 46
4.2.
Korekta VAT dotycząca środków trwałych w związku z utratą prawa do zwolnienia z VAT a przychody podatkowe
Podatnik w 2015 r. utracił prawo do zwolnienia z VAT (ze względu na wysokość obrotów). Dla potrzeb rozliczenia VAT sporządził spis wszystkich towarów oraz środków (...)
str. 47
4.3.
Wynajem nieruchomości należących do majątku wspólnego małżonków
Małżonkowie posiadają dwa mieszkania, które zamierzają wynajmować w ramach najmu prywatnego. Czy żona może rozliczać przychody z najmu jednej nieruchomości, a mąż z drugiej? Nie. (...)
str. 48
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Ustalenie wartości początkowej środków trwałych używanych w leasingu finansowym - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
W przypadku leasingu finansowego korzystający zalicza przedmiot umowy do środków trwałych i dokonuje jego amortyzacji. Musi zatem ustalić jego wartość początkową. Wątpliwości co do prawidłowego (...)
str. 50
2.
Stawka amortyzacyjna dla środka trwałego o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł
Podatnik dokonujący wyboru amortyzacji środka trwałego o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł na zasadach ogólnych nie może dowolnie ustalić wysokości rocznej stawki amortyzacyjnej. (interpretacja indywidualna Dyrektora (...)
str. 50
3.
Grupowe odpisy amortyzacyjne
W przypadku jednorodnych środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości (nie wyższej niż 3.500 zł) zamierzamy dokonywać zbiorczych odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu stawki wynikającej z Wykazu. (...)
str. 52
4.
Wytworzenie środka trwałego przy wykorzystaniu własnego sprzętu oraz pracy oddelegowanych pracowników
Spółka jawna rozpoczęła budowę hali magazynowej. Część robót wykonuje we własnym zakresie, przy wykorzystaniu oddelegowanych pracowników oraz własnego sprzętu (koparki i wywrotki). W tym celu (...)
str. 53
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Informacja roczna o składkach dla ubezpieczonych
Zbliża się okres przygotowywania przez płatników składek informacji rocznych o naliczonych składkach ubezpieczeniowych za osoby ubezpieczone. Otrzyma ją ubezpieczony, za którego płatnik był zobowiązany naliczyć (...)
str. 54
2.
Składki na FP i FGŚP przy pracy na zleceniu
Zawarłam umowę zlecenia z synem. Z tego tytułu na koniec każdego miesiąca będę mu wypłacać wynagrodzenie w kwocie 400 zł. Z uwagi na to, że (...)
str. 56
3.
Do zwrotu nadpłaconych składek niezbędny jest wniosek
Okazało się, że nadpłaciliśmy składki ubezpieczeniowe do ZUS. Czy organ rentowy automatycznie zwróci nam powstałą z tego tytułu nadpłatę, czy aby ją odzyskać musimy podjąć (...)
str. 57
4.
Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą
Osoba prowadząca od kilku lat działalność gospodarczą podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu. Składki na przedmiotowe ubezpieczenia opłaca od 60% prognozowanego przeciętnego (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wpływ urlopu bezpłatnego na uprawnienia pracownicze i emerytalno-rentowe
1) Pracownik pełnoetatowy zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku, korzystał z urlopu bezpłatnego w okresie od 1 do 13 listopada 2015 (...)
str. 60
2.
Zatrudnienie kierowcy na podstawie umowy zlecenia
Jesteśmy firmą transportową (zajmujemy się transportem międzynarodowym). Do prowadzenia działalności wykorzystujemy samochody poniżej 3,5 tony, niepodlegające ustawie o transporcie drogowym. Czy możemy zatrudnić kierowcę na (...)
str. 62
3.
Dodatek stażowy za czas choroby w podstawie trzynastki
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Nasi pracownicy mają prawo do dodatku stażowego również za okres choroby. Czy dodatek w tej części podlega zaliczeniu do podstawy wynagrodzenia (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się zasady ewidencji i prezentacji zdarzeń nadzwyczajnych
Czy w związku ze zmianami wprowadzonymi nowelizacją ustawy o rachunkowości z dnia 23 lipca 2015 r., od 1 stycznia br. nie należy prowadzić kont zysków (...)
str. 65
2.
Obrót gotówkowy w spółce z o.o.
Główny udziałowiec spółki z o.o. czynnie uczestniczy w działalności spółki (nie łączy go ze spółką żadna umowa cywilnoprawna, ani umowa o pracę). W celu zmniejszenia (...)
str. 66
3.
Koszty przygotowania nowej produkcji
Spółka z o.o. od lutego br. będzie produkowała wyroby gotowe. W styczniu br. poniosła wydatki związane z przygotowaniem nowej produkcji, które będą rozliczane za pośrednictwem (...)
str. 68
4.
Ewidencja dotacji w księgach rachunkowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Prowadzimy działalność leczniczą w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Prosimy o wskazanie sposobu ewidencji dotacji w księgach rachunkowych naszego szpitala. Sposób klasyfikacji (...)
str. 69
5.
Relacja z dyżuru telefonicznego
5.1.
Zaliczka na podatek dochodowy
Zaliczki na podatek dochodowy naszej spółki z o.o. płacimy w systemie miesięcznym. Jak i w którym roku należy zaewidencjonować zaliczkę za grudzień 2015 r. płatną (...)
str. 72
5.2.
Przyjęcie do magazynu dostaw niepotwierdzonych fakturą
W grudniu 2015 r. przyjęliśmy do magazynu kilka dostaw niepotwierdzonych fakturami (z różnych przyczyn). Mają być one dosłane w pierwszych miesiącach 2016 r. Jak zaewidencjonować (...)
str. 72
5.3.
Koszty prac poprawkowych
Jednostka wykonała i sprzedała usługę obróbki drewna. Po pewnym czasie część wyrobów wróciła do poprawek, które wykonano nieodpłatnie. Jak zaksięgować koszty prac poprawkowych? Koszty napraw (...)
str. 73
5.4.
Ewidencja i prezentacja w bilansie zaliczki na wydatki komornicze
Wpłaciliśmy komornikowi zaliczkę na poczet wydatków komorniczych w związku z przeprowadzeniem postępowania egzekucyjnego. Jak taka zaliczka powinna być ujęta w księgach rachunkowych oraz zaprezentowana w (...)
str. 74
5.5.
Zwrot niewykorzystanej dotacji w księgach rachunkowych
Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy. Jednostka ta otrzymała w 2015 r. z Europejskiego Funduszu Społecznego środki pieniężne na realizację projektu szkoleniowego. Wydatki poniesione na (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.