Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 3 (902) z dnia 20.01.2016
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 3 (902) z dnia 20.01.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
1.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Zwrot pracownikowi kosztów wyżywienia w trakcie podróży służbowej ponad limit diety a przychód pracownika - wyrok WSA
Cała wartość zapewnionego pracownikowi w trakcie podróży służbowej wyżywienia, a więc również nadwyżka ponad przysługujące diety, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie podróży służbowej, (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Opublikowano zmiany w VAT
Rozporządzenie w sprawie określania tzw. prewspółczynnika W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2015 r., pod poz. 2193, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia (...)
str. 5
2.
Doprecyzowano przepisy dotyczące 70% podatku od odszkodowań i odpraw dla kadry zarządzającej spółek Skarbu Państwa
W Dzienniku Ustaw z 30 grudnia 2015 r., pod poz. 2299, opublikowano ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o (...)
str. 7
3.
Opublikowano zmiany w Ordynacji podatkowej
Określono sposób naliczania odsetek za zwłokę z zastosowaniem stawki podwyższonej W Dzienniku Ustaw z 29 grudnia 2015 r., pod poz. 2233, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów (...)
str. 7
4.
Określono elektroniczny sposób przesyłania deklaracji na podatek od środków transportowych
W Dzienniku Ustaw z 29 grudnia 2015 r., pod poz. 2245, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji na (...)
str. 9
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Wydatki na przejazdy pracowników taksówkami - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
Powszechną praktyką jest, że w ramach działalności podmioty gospodarcze ponoszą wydatki na taksówki, z których korzystają pracownicy. Mogą to być przejazdy odbywane w trakcie podróży służbowych, w związku z powrotem (...)
str. 10
1.1.
Czy w związku z przejazdami taksówkami pracownik uzyskuje przychód?
Przejazd taksówką ze spotkania biznesowego/pracowniczego do domu pracownika Zwrot pracownikowi wydatków z tytułu przejazdu (taksówką) z miejsca obowiązkowego spotkania biznesowego do miejsca jego zamieszkania nie (...)
str. 10
1.2.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków na taksówki
Ustalając, czy pracodawca ma prawo odliczyć VAT naliczony od wydatków na taksówki, którymi jeżdżą pracownicy, należy uwzględnić zasadę ogólną, zawartą w art. 86 ust. 1 (...)
str. 14
1.3.
Wydatki na taksówki w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy
W ustawach o podatku dochodowym brak jest regulacji, które odnosiłyby się wprost do kwestii związanej z ujmowaniem w kosztach uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na taksówki, (...)
str. 15
1.4.
Ewidencja księgowa wydatków na przejazdy taksówkami
Wydatki na przejazdy taksówkami, odbywane przez pracowników w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych, obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki. Wydatki te, udokumentowane fakturą wystawioną (...)
str. 16
2.
Sprzedaż budynku/lokalu użytkowego - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Podmioty gospodarcze często w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują własne budynki/lokale użytkowe, zaliczane przez nich do środków trwałych. Niekiedy budynki/lokale te zostają z różnych względów sprzedane. (...)
str. 17
2.1.
Rozliczenie dla celów VAT
Obowiązek podatkowy Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku dostawy towarów (dla celów VAT nieruchomości uznawane są (...)
str. 17
2.2.
Rozliczenie sprzedaży budynku/lokalu w przychodach/kosztach podatkowych
Przychód ze sprzedaży Przychód ze sprzedaży budynku/lokalu użytkowego, stanowiącego dotychczas środek trwały w firmie, ustalany jest na zasadach ogólnych; ustawodawca nie wprowadził w tym zakresie (...)
str. 21
2.3.
Ujęcie w ewidencji księgowej sprzedaży środka trwałego
W ustawie o rachunkowości nie określono, w którym momencie jednostka powinna wykazać przychód ze sprzedaży budynków/lokali, stanowiących środki trwałe. W praktyce przyjmuje się podobne rozwiązanie (...)
str. 23
IV.
PODATEK VAT
1.
Obowiązek rozliczenia VAT od usługi najmu, gdy najemca opuścił wynajmowany lokal - wyrok WSA
Zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej przez najemcę i opuszczenie wynajmowanego lokalu przed zakończeniem umowy nie zwalnia wynajmującego z wystawiania faktur za usługę najmu i rozliczania VAT. (...)
str. 24
2.
Korekta deklaracji VAT w 2016 r.
Podatnik jest obowiązany do obliczenia i zadeklarowania we właściwym terminie kwoty należnego podatku VAT za dany okres rozliczeniowy. W przypadku stwierdzenia błędu lub pomyłki w (...)
str. 25
3.
Obowiązek stosowania kasy rejestrującej, gdy klient płaci kartą płatniczą - niekorzystne stanowisko organów podatkowych
Zasadą jest, że sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (dalej: osób prywatnych) ewidencjonuje się w kasie rejestrującej. Są jednak pewne zwolnienia (...)
str. 26
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Zapłata zaliczki na zakup towaru rozliczanego w ramach tzw. odwrotnego obciążenia - kiedy rozliczyć VAT?
Zamówiliśmy towar objęty tzw. odwrotnym obciążeniem i w listopadzie 2015 r. dokonaliśmy przedpłaty (100% wartości zamówienia). Sprzedawca wystawił fakturę zaliczkową w listopadzie 2015 r., ale (...)
str. 27
4.2.
Podatkowe rozliczenie faktur korygujących wystawionych po wniesieniu aportem przedsiębiorstwa do spółki osobowej
Przedsiębiorstwo osoby fizycznej ma zostać wniesione aportem do spółki komandytowej. Może zdarzyć się, że po wniesieniu aportu wystąpi konieczność wystawienia faktur korygujących do sprzedaży zrealizowanej (...)
str. 29
5.
Relacja z dyżuru telefonicznego
5.1.
Odliczanie VAT od zakupu paliwa do samochodu zastępczego
W działalności gospodarczej wykorzystujemy samochód typu van. Od wydatków na ten pojazd odliczamy 100% kwoty VAT. Auto to uległo wypadkowi. Na czas naprawy pojazdu serwis (...)
str. 31
5.2.
Otrzymanie towaru nieodpłatnie - skutki w VAT u nabywcy
Otrzymaliśmy nieodpłatnie od kontrahenta polskiego materiały biurowe (kalendarze). Jest to prezent za stałą współpracę. Czy otrzymanie ww. towarów zobowiązuje nas do rozliczenia VAT? Nie. Nieodpłatne (...)
str. 31
5.3.
Rozliczenie odwrotnego obciążenia, gdy towar dostarczył kurier
Kupiliśmy towar objęty odwrotnym obciążeniem. Kontrahent wystawił fakturę 30 grudnia 2015 r. i w tym dniu towar został wydany kurierowi. Towar ten (wraz z fakturą) (...)
str. 32
5.4.
Wykonanie usługi na majątku rzeczowym na rzecz kontrahenta unijnego
Na rzecz podatnika unijnego wykonaliśmy usługę na majątku rzeczowym (usługa szycia na materiale powierzonym). Usługa została wykonana w grudniu 2015 r., ale klient odebrał towar (...)
str. 32
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki na studia pracownika (udziałowca spółki) a koszty uzyskania przychodów - interpretacja organu podatkowego
Aby zaliczyć wydatek na kształcenie (studia) pracowników do kosztów uzyskania przychodów konieczne jest, aby zdobyta w ramach tego kształcenia wiedza i umiejętności miały związek z (...)
str. 33
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Przyznanie w 2016 r. rabatu do sprzedaży dokonanej w 2015 r. a moment korygowania przychodów podatkowych
W grudniu 2015 r. spółka sprzedała kontrahentowi krajowemu towar, wykazując z tego tytułu przychód. W styczniu 2016 r. spółka udzieliła kontrahentowi rabatu, wystawiając fakturę korygującą. (...)
str. 35
2.2.
Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wynagrodzeń pracowniczych za grudzień wypłaconych w styczniu następnego roku
Spółka z o.o. wypłaca swoim pracownikom wynagrodzenia za dany miesiąc do 10-go następnego miesiąca. W którym miesiącu (w grudniu 2015 r., czy w styczniu 2016 (...)
str. 36
2.3.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych wartości gruntu przekazanego gminie pod drogę publiczną w zamian za odszkodowanie
Spółka z o.o. posiadała niezabudowany grunt (dla celów bilansowych zaliczany do inwestycji), który decyzją gminy został w 2015 r. przejęty pod drogę w zamian za (...)
str. 38
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Dochody pełnoletniego dziecka a prawo do wspólnego rozliczenia i ulgi prorodzinnej - Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Jednym z warunków wspólnego rozliczenia z pełnoletnim zarobkującym dzieckiem jest, by uzyskany przez dziecko dochód nie przekraczał określonego limitu. Chodzi tu o dochody podlegające opodatkowaniu (...)
str. 41
2.
Wybór opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej należy zgłosić do 20 stycznia 2016 r.
Podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów podatkiem liniowym. Jest to możliwe pod warunkiem (...)
str. 42
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Korekta kosztów na przełomie roku - od 1 stycznia 2016 r.
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w styczniu 2016 roku otrzymała faktury korygujące koszty pośrednie poniesione w 2015 roku. Czy korekty takie należy uwzględniać w kosztach (...)
str. 43
3.2.
Niestanowiący własności pracodawcy samochód wykorzystywany do celów prywatnych pracownika a jego przychód
Spółka wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy, który został wzięty w leasing operacyjny przez podmiot ze spółką powiązany. Podmiot ten obciąża spółkę kosztami (...)
str. 44
3.3.
Ekwiwalent za używanie własnych narzędzi a zwolnienie z PIT i ze składek ZUS
Zatrudniamy na umowę zlecenie naszych byłych pracowników. Przy świadczeniu usług korzystają oni z własnych narzędzi i materiałów, i mają wypłacany za to ekwiwalent pieniężny. Czy (...)
str. 45
3.4.
Jak rozliczyć transakcje dokonywane z wykorzystaniem systemu płatności PayPal?
W ramach samodzielnej działalności gospodarczej dokonuję sprzedaży towarów za granicę, przez internet. Płatności od klientów otrzymuję w euro - na konto w systemie PayPal. W (...)
str. 47
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.1.
Limit jednorazowego odpisu amortyzacyjnego przysługujący w 2016 r.
Od początku nowego roku mali podatnicy uzyskują prawo do "nowego" limitu jednorazowej amortyzacji (por. art. 16k ust. 7-13 ustawy o PDOP oraz art. 22k ust. (...)
str. 50
1.2.
"Nowy limit" ulepszeń środków trwałych
Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł (...)
str. 51
2.
Rozliczenie sprzedaży nie w pełni zamortyzowanych środków trwałych częściowo sfinansowanych dotacją
Kosztem uzyskania przychodów ze sprzedaży środka trwałego, sfinansowanego częściowo z dotacji, jest jego cała wartość początkowa odpowiadająca wydatkom poniesionym na jego zakup (niezależnie od źródła (...)
str. 52
3.
Samochody stanowiące środki trwałe spółki jawnej wykorzystywane przez wspólników do celów prywatnych a koszty podatkowe
Jesteśmy spółką jawną posiadającą samochody osobowe zaliczane do środków trwałych. Czy koszty związane z amortyzacją i ubezpieczeniem pojazdów mogą być w całości zaliczane do kosztów (...)
str. 53
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Informacja ZUS IWA za 2015 r. - do 1 lutego 2016 r.
Zbliża się termin sporządzenia i przekazania do ZUS informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe za poprzedni rok kalendarzowy. Informację taką płatnicy przekazują (...)
str. 54
1.1.
Kto składa ZUS IWA?
Informację ZUS IWA sporządzoną za 2015 r. mają obowiązek przekazać do ZUS płatnicy składek, którzy łącznie spełniają niżej wymienione warunki, tj.: 1) byli zgłoszeni nieprzerwanie (...)
str. 54
1.2.
Jak ustala się liczbę ubezpieczonych?
Liczbę ubezpieczonych (blok III druku ZUS IWA) ustala się na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy wypadkowej. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, ustala się ją (...)
str. 55
1.3.
Osoby, których nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby ubezpieczonych
Przy ustalaniu liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego - dla celów sporządzenia ZUS IWA - nie bierze się pod uwagę takich: które cały miesiąc przebywały (...)
str. 56
2.
Urlop bezpłatny pracownika w drukach ZUS
Pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w normalnej organizacji pracy (tj. od poniedziałku do piątku) pracodawca udzielił urlopu bezpłatnego w okresie od 1 do (...)
str. 57
3.
Krótkotrwałe choroby a podstawa wynagrodzenia chorobowego
Pracownik zatrudniony od 1 lutego 2015 r. ze stałym miesięcznym wynagrodzeniem przebywał na kilkudniowych zwolnieniach lekarskich w kwietniu oraz lipcu 2015 r., nabywając z tego (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Zakup autokaru ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Nasza firma prowadzi zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy możemy ze środków tego Funduszu zakupić autokar, który będzie wykorzystywany do organizacji wycieczek dla pracowników i ich (...)
str. 59
2.
Wynagrodzenie za urlop dla nauczyciela akademickiego
Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu dla nauczyciela akademickiego w części ustalonej na podstawie składników w stawkach miesięcznych oblicza się, dzieląc sumę tych składników przez 21. (...)
str. 61
3.
Udzielanie zwolnienia na dziecko do lat 14 po zmianie przepisów
Wielu naszych pracowników to rodzice małych dzieci, mają więc prawo do dwóch dni zwolnienia od pracy na dziecko w roku kalendarzowym. Jak będzie wyglądało udzielanie (...)
str. 62
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów zamiast ksiąg rachunkowych - od 1 stycznia 2016 r.
Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze Biuletynu Informacyjnego, od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje, dostępne na naszej stronie internetowej (www.gofin.pl), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia (...)
str. 64
2.
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego
Jak rozliczać w księgach rachunkowych przedsiębiorcy refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego? Wydatki na nabycie wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy bezrobotnego rozliczane są (...)
str. 66
3.
Koszty zakupu usług u podwykonawcy
Jak zaewidencjonować fakturę wystawioną na naszą jednostkę, a dotyczącą szerszej usługi wykonanej przez nas na rzecz innego podmiotu? Stosujemy konta zespołu 4 i 5 oraz (...)
str. 70
4.
Warunkowe umorzenie części pożyczki
Na budowę środka trwałego otrzymaliśmy pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Spłaciliśmy ją w 50%. Obecnie druga połowa zostanie nam umorzona pod warunkiem przeznaczenia umorzonej (...)
str. 72
5.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Spółka z o.o. A nabyła 90% akcji w spółce z o.o. SKA B. Z kolei spółka B posiada 100% udziałów spółki z o.o. C. Udziałowcami (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.