Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 1 (241) z dnia 10.01.2016
Podatek dochodowy od osób fizycznych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 1 (241) z dnia 10.01.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-9a ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania 
1.
Straty poniesionej w związku z objęciem udziałów w spółce kapitałowej nie można rozliczyć z dochodem uzyskanym z dywidendy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 24 listopada 2015 r., nr ITPB4/4511-444/15/MP) "(?) Wnioskodawca planuje objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w zamian za wkład niepieniężny (...)
str. 5
II.
Do artykułu 10 ustawy - źródła przychodów
1.
Opodatkowanie dochodów ze świadczenia usług doradczych na podstawie dwóch odrębnych umów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 3 listopada 2015 r., nr IPTPB1/4511-488/15-4/MAP) "(?) Wnioskodawca wykonuje obowiązki Członka Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie uchwały Rady Nadzorczej o wyborze zarządu (...)
str. 7
2.
Skutki podatkowe sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu i przeznaczonego na cele osobiste
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 listopada 2015 r., nr IPTPB3/4511-206/15-2/RR) "(?) Dla celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawca zawarł umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy w rozumieniu (...)
str. 9
3.
Przychód ze sprzedaży gruntów zakupionych w związku z prowadzoną działalnością, lecz niewykorzystywanych w tej działalności
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 24 listopada 2015 r., nr ITPB1/4511-972/15/MW) "(?) Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Działalność opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych na (...)
str. 10
III.
Do artykułu 11-12 ustawy - przychody z nieodpłatnych świadczeń -  przychody ze stosunku pracy
1.
Przejazd pracownika taksówką ze spotkania biznesowego do domu na koszt pracodawcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 października 2015 r., nr IBPB-2-1/4511-327/15/DP) "(?) Wnioskodawca pokrywa pracownikom w 100% koszty przejazdu taxi z miejsca organizowania spotkania biznesowego do miejsca zamieszkania pracownika, (...)
str. 13
2.
Upominki okolicznościowe wręczane pracownikom a przychód ze stosunku pracy
(interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 29 października 2015 r., nr DD3.8222.2. 376.2015.KDJ, zmieniająca z urzędu interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 marca 2015 r., nr IBPBII/1/415-944/14/MK) "(?) Wnioskodawca, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, (...)
str. 14
3.
Miejsca parkingowe opłacone przez pracodawcę w przychodach pracowników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 października 2015 r., nr IBPB-2-1/4511-350/15/MK) "(?) Wnioskodawca pokrywa pracownikom w 100% koszty miejsc parkingowych usytuowanych w pobliżu siedziby pracodawcy. (?) Czy zwrot kosztu (...)
str. 15
4.
Powierzenie pracownikowi służbowego telefonu podczas jego absencji a przychód z nieodpłatnych świadczeń
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 października 2015 r., nr IBPB-2-1/4511-339/15/AD) "(?) Wnioskodawca pokrywa pracownikom w 100% koszty powierzenia im telefonu na czas ich absencji związanej z chorobą. Celem (...)
str. 17
5.
Ustalenie wartości przychodu pracownika z tytułu korzystania z samochodu służbowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 listopada 2015 r., nr IPPB4/4511-1139/15-2/IM) "(?) Spółka jest stroną umów leasingu operacyjnego samochodów wykorzystywanych dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Osobowe samochody (...)
str. 18
6.
Sfinansowanie pracownikom kosztów wyżywienia, noclegu i przejazdów związanych z wykonywaną pracą
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 listopada 2015 r., nr IPTPB1/4511-538/15-2/ASZ) "(...) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w sektorze budowlanym. Projekty budowlane realizowane (...)
str. 20
7.
Zapłata zaległych składek do ZUS w części finansowanej przez ubezpieczonego a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 8 października 2015 r., nr DD3/033/164/CRS/14, zmieniająca z urzędu interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 stycznia 2013 (...)
str. 22
IV.
Do artykułu 17 ustawy - przychody z kapitałów pieniężnych
1.
Umorzenie udziałów wspólnika spółki z o.o. a przychód u pozostałych wspólników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 listopada 2015 r., nr ITPB4/4511-373/15/MK) "(?) Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziałowcem (...)
str. 25
2.
Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce z o.o.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 listopada 2015 r., nr IPPB2/4511-903/15-2/MG) "(?) Wnioskodawca jest udziałowcem w spółce z o.o. (dalej: "Spółka"). W przyszłości nie jest wykluczone, iż część udziałów (...)
str. 26
V.
Do artykułu 21 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Dojazd pracownika taksówką na lotnisko w celu odbycia podróży służbowej na koszt pracodawcy
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gdańsku z 13 października 2015 r. sygn. akt I SA/Gd 949/15 (źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych; orzeczenie nieprawomocne) "(?) Pracownicy delegowani w podróż służbową (...)
str. 29
2.
Opodatkowanie odpraw pieniężnych wypłacanych pracownikom na mocy porozumienia zbiorowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 listopada 2015 r., nr IPTPB2/4511-507/15-2/KK) "(?) Zgodnie z aktualnie obowiązującą treścią art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne (...)
str. 31
3.
Odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści a zwolnienie z podatku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 listopada 2015 r., nr IPTPB1/4511-467/15-4/AG) "(?) Wnioskodawca jest rolnikiem i prowadzi działalność w zakresie hodowli (odchowu) kur niosek, produkcji jaj dla celów (...)
str. 33
4.
Opodatkowanie odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie odszkodowania za szkodę cywilną
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 listopada 2015 r., nr IPPB4/4511-1116/15-4/IM) "(?) Na skutek awarii przewodu należącego do zakładu ciepłowniczego doszło do zniszczenia budynku, w którym znajdowało się (...)
str. 34
5.
Umorzenie nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, rodzinnych, alimentacyjnych a zwolnienie z podatku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 17 listopada 2015 r., nr IPTPB2/4511-466/15-4/JR) "(?) Wnioskodawca realizuje swoje zadania poprzez wypłacanie świadczeń z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, (...)
str. 35
VI.
Do artykułu 22 ustawy - koszty uzyskania przychodów 
1.
Rozliczanie kosztów w czasie w księgach rachunkowych nie może wpływać na ich podatkowe ujęcie w kosztach
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Kielcach z 18 września 2015 r. sygn. akt I SA/Ke 450/15 (źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych; orzeczenie prawomocne) "(...) (...)
str. 37
2.
Wydatki na studia przedsiębiorcy a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 listopada 2015 r., nr IPPB1/4511-1114/15-2/AM) "(...) Wnioskodawca aktualnie prowadzi własną działalność gospodarczą. Oprócz działalności usługowej w (...)
str. 39
3.
Odsetki od kredytu na zakup lokalu mieszkalnego w części przeznaczonego na działalność gospodarczą
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 listopada 2015 r., nr IPPB1/4511-1041/15-4/AM) "(?) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa prawnego. Ewidencja rachunkowa działalności gospodarczej jest prowadzona za (...)
str. 42
4.
Moment ujęcia opłaty wstępnej w kosztach podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 listopada 2015 r., nr IPTPB3/4511-230/15-2/MK) "(?) Wnioskodawca jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzi działalność z zakresu sprzedaży detalicznej komputerów, (...)
str. 44
5.
Koszty ponoszone w okresie zawieszenia działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 30 września 2015 r., nr IPTPB1/4511-393/15-2/SJ) "(?) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług anestezjologicznych (?). Przychody opodatkowane są w formie zasad ogólnych - (...)
str. 45
6.
Rozliczenie kosztów z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy leasingu wskutek kradzieży przedmiotu tej umowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 listopada 2015 r., nr IPTPB1/4511-429/15-4/MD) "(?) Wnioskodawca, w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, zawarł umowę leasingu na okres 5 lat. Przedmiotem (...)
str. 46
7.
Koszty obsługi prawnej poniesione w związku z wypłatą odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 grudnia 2015 r., nr IPPB4/4511-1184/15-4/MP) "(?) Wnioskodawczyni otrzymuje dochody z tytułu najmu. Przedmiotem najmu jest powierzchnia użytkowa budynku, którego Wnioskodawczyni jest (...)
str. 48
VII.
Do artykułu 22a-22o ustawy - środki trwałe
1.
Możliwość ustalenia wartości początkowej nieruchomości na podstawie wyceny rzeczoznawcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 16 listopada 2015 r., nr ITPB4/4511-342/15/JG) "(?) Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jednoosobowo, w ramach której prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, (...)
str. 49
2.
Indywidualna stawka amortyzacyjna dla budynku handlowo-usługowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 17 listopada 2015 r., nr IPTPB1/4511-524/15-2/AG) "(?) Wnioskodawca wraz z małżonką jest wspólnikiem Spółki cywilnej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej części (...)
str. 51
VIII.
Do artykułu 23 ustawy - wydatki niestanowiące kosztów
1.
Umorzona wierzytelność podlega ujęciu w kosztach podatkowych w kwocie netto
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 listopada 2015 r., nr IPPB1/4511-1146/15-2/EC) "(?) Podatniczka posiada wierzytelność za sprzedany towar do firmy S. sp. z o.o. (...). Na skutek (...)
str. 53
2.
Wartość pracy własnej przedsiębiorcy a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 24 listopada 2015 r., nr ITPB1/4511-949/15/MW) "(?) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji części i akcesoriów do pojazdów silnikowych. W związku z aplikowaniem o dofinansowanie (...)
str. 54
3.
Wydatki na imprezę turystyczną zorganizowaną dla pracowników firmy współpracującej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 9 listopada 2015 r., nr IPTPB1/4511-474/15-4/AG) "(?) Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się (...)
str. 55
IX.
Do artykułu 24-25a ustawy - szczególne zasady ustalania dochodu
1.
Ustalenie dochodu wspólnika spółki z o.o. przekształconej w spółkę osobową
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 listopada 2015 r., nr IPTPB3/4511-158/15-2/MS) "(?) Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce (...)
str. 57
2.
Opodatkowanie dochodów w 2016 roku z działów specjalnych produkcji rolnej z 2015 roku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 listopada 2015 r., nr ITPB1/4511-881/15/HD) "(?) Wnioskodawca jest wspólnikiem dwóch spółek cywilnych (?) z siedzibą na terytorium Polski (?), z których każda (...)
str. 58
X.
Do artykułu 26-30e ustawy - podstawa obliczenia i wysokość podatku
1.
Odliczanie wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej
zakup aparatu słuchowego, baterii do aparatu słuchowego oraz wydatki na jego naprawę (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 listopada 2015 r., nr (...)
str. 61
2.
Czy składkę zdrowotną opłaconą do KRUS można odliczyć od podatku?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 24 listopada 2015 r., nr ITPB2/4511-835/15/RS) "(?) Od 2000 r. Wnioskodawczyni prowadzi gospodarstwo rolne i z tego tytułu jest ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W dniu (...)
str. 63
XI.
Do artykułu 31-44 ustawy - pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
1.
Przejęcie pracowników a obowiązki płatnika w zakresie deklaracji PIT-4R i informacji PIT-11
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 9 listopada 2015 r., nr IPTPB1/4511-520/15-4/KO) "(?) W oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wnioskodawca do czerwca 2015 r. prowadził działalność (...)
str. 65
2.
Nagrody wydawane osobom prowadzącym działalność w ramach programu promocyjno-lojalnościowego a obowiązki płatnika
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 21 października 2015 r., nr IPTPB1/4511-442/15-3/AG) "(?) Wnioskodawca - Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy na rzecz swoich klientów usługi o charakterze (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.