Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 21 (920) z dnia 20.07.2016
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 21 (920) z dnia 20.07.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Koszty noclegu sfinansowane oddelegowanym pracownikom - Minister Finansów zmienia stanowisko organów podatkowych
Oddelegowania nie można utożsamiać z mobilnym rodzajem pracy. Nie sposób zatem zastosować analogicznego rozwiązania do pracownika oddelegowanego i uznać, że zapewnienie bezpłatnego zakwaterowania oddelegowanemu pracownikowi (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.1.
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
W Dzienniku Ustaw z 14 czerwca br., pod poz. 846, opublikowano ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz (...)
str. 6
1.2.
Nowe/zmieniające rozporządzenia wykonawcze do Ordynacji podatkowej
Pełnomocnictwo ogólne - opublikowano rozporządzenie określające wzory druków W Dzienniku Ustaw z 27 czerwca 2016 r., pod poz. 916, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia (...)
str. 9
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Wycofanie samochodu ze spółki jawnej
W praktyce może mieć miejsce sytuacja, w której samochody, kupione przez spółkę jawną w ramach prowadzonej przez nią działalności, są z tej spółki wycofywane i (...)
str. 10
1.1.
Podstawa prawna wycofania samochodu ze spółki jawnej
Spółka jawna jest odrębnym podmiotem prawa od swoich wspólników. Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia (...)
str. 10
1.2.
Rozliczenie dla celów VAT
Obowiązek wykazania VAT należnego Na gruncie ustawy o VAT, skutki wycofania samochodów ze spółki osobowej i przekazania ich na cele osobiste wspólników tej spółki należy (...)
str. 11
1.3.
Podatek od czynności cywilnoprawnych
PCC podlegają tylko czynności wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o PCC (Dz. U. z 2016 r. poz. (...)
str. 13
1.4.
Nieodpłatne wycofanie samochodu a podatek od spadków i darowizn
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r. poz. 205 ze zm.) przewiduje, że opodatkowaniu (...)
str. 14
1.5.
Wycofanie samochodu z działalności a przychód podatkowy
Przepisów ustawy o PDOF nie stosuje się m.in. do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Jak pisaliśmy w części dotyczącej podatku od (...)
str. 14
2.
Faktury/paragony dokumentujące zakupy za granicą - podatki i ewidencja księgowa
Podmioty, które wyjeżdżają za granicę w celach służbowych, zwłaszcza pracownicy firm transportowych, często dokonują tam zakupu paliwa, czy też ponoszą wydatki za przejazdy autostradą. Zakupy (...)
str. 17
2.1.
Rozliczenie zakupu paliwa i opłat za autostrady na gruncie VAT
W praktyce przyjmuje się, że zakup paliwa za granicą, tj. w kraju unijnym innym niż Polska, nie stanowi WNT, mimo że pewna część tego paliwa (...)
str. 17
2.2.
Wydatki na paliwo i na przejazdy zagranicznymi autostradami a koszty uzyskania przychodów
Wydatki na zakup paliwa za granicą czy za przejazd zagranicznymi autostradami nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy (...)
str. 18
2.3.
Ewidencja księgowa zakupu paliwa/opłat za przejazdy autostradami za granicą
Wydatki na zakup paliwa za granicą lub za przejazdy zagraniczną autostradą ujmowane są w księgach rachunkowych jednostki (nabywcy) na podstawie otrzymanych faktur lub paragonów uzupełnionych (...)
str. 20
IV.
PODATEK VAT
1.
Czy środki trwałe należy ująć w remanencie likwidacyjnym, gdy okres ich korekty upłynął? - wyrok TSUE
Opodatkowaniu VAT podlegają towary, które na dzień likwidacji działalności gospodarczej przez m.in. osobę fizyczną nie były przedmiotem dostawy, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT (...)
str. 21
2.
Stawka VAT na sprzedaż posiłków i dań przez placówki gastronomiczne - interpretacja ogólna Ministra Finansów
Posiłki sprzedawane przez różnego rodzaju placówki gastronomiczne, które są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji, są - co do zasady - opodatkowane stawką VAT w wysokości 8%. (...)
str. 23
3.
Przeniesienie kosztów ubezpieczenia na najemcę/leasingobiorcę samochodu a VAT
Z praktyki gospodarczej wynika, że niejednokrotnie najemcy (leasingobiorcy) samochodów (także nieruchomości), zgodnie z zawartymi umowami, zwracają wynajmującym koszty polis ubezpieczeniowych (OC, AC, itp.). Powstaje wówczas (...)
str. 25
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Rozliczenie VAT u nabywcy, gdy sprzedawca nie zastosował mechanizmu odwrotnego obciążenia
Dokonałem zakupu prętów stalowych. Otrzymałem z tego tytułu fakturę, na której błędnie naliczono 23% VAT zamiast zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia. Sprzedawca nie chce wystawić faktury (...)
str. 27
4.2.
Czy fakturę może wystawiać podmiot trzeci?
Spółka zakupiła usługę przelotu z Warszawy do Gdańska. Wystawcą faktury jest kontrahent polski, natomiast jako sprzedawca widnieje kontrahent zagraniczny - przewoźnik z UE. Co oznacza (...)
str. 30
4.3.
Skutki zakupu wierzytelności w podatku VAT
Spółka z o.o. (cesjonariusz) skupuje wierzytelności własne wierzycieli (cedentów) oraz nabywa wierzytelności od podmiotów zajmujących się obrotem wierzytelnościami po cenie niższej od nominalnej. Doprowadzeniem do (...)
str. 30
5.
Relacja z dyżuru telefonicznego
5.1.
Zawarcie umowy leasingu - termin złożenia druku VAT-26
Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego (dotyczy nowego samochodu osobowego). Samochód ten będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej (będziemy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu). W jakim terminie mamy złożyć (...)
str. 32
5.2.
Termin powstania obowiązku podatkowego, gdy fakturę wystawiono po zakończeniu miesiąca, którego usługa dotyczy
Świadczymy usługi komputerowe - usługi są rozliczane w miesięcznych okresach rozliczeniowych (tożsamych z kalendarzowymi). Fakturę za usługi wykonane w czerwcu br. wystawiliśmy 1 lipca br. (...)
str. 32
5.3.
Obciążenie najemcy za zużycie mediów kwotą ryczałtową - jaka stawka VAT?
Wynajmujemy pomieszczenia użytkowe. Najemców obciążamy za wodę kwotą ryczałtową (ustaloną w umowie - 100 zł). Kwota ta nie zależy od zużytej wody, ani nie jest (...)
str. 33
5.4.
Czy termin rozliczenia odwrotnego obciążenia zależy od daty otrzymania faktury od kontrahenta?
Kupiliśmy towar objęty odwrotnym obciążeniem. Zakup miał miejsce w kwietniu br., ale fakturę od sprzedawcy otrzymaliśmy dopiero w maju br. i w tym miesiącu rozliczyliśmy (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Uchwała siedmiu sędziów NSA w sprawie podatkowych skutków zmiany leasingodawcy przed 1 stycznia 2013 r.
W stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2013 r. zmiana leasingodawcy poprzez zbycie i nabycie przez inny podmiot przedmiotu trwającej umowy leasingu nie uzasadnia przeprowadzania (...)
str. 34
2.
Wydatki na alkohol podawany na spotkaniach z kontrahentami a koszty podatkowe - wyrok NSA
Wydatki na alkohol, podawany kontrahentom podczas spotkań szkoleniowo-integracyjnych, nie są niezbędne ani do przeprowadzenia szkolenia, ani nie służą celowi szkolenia. Nie można uznać zatem, że (...)
str. 36
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Wydatki na eksploatację samochodu osobowego wykupionego z leasingu w kosztach uzyskania przychodów
Spółka z o.o. użytkowała samochód osobowy w ramach leasingu, który dla celów podatkowych był kwalifikowany jako leasing operacyjny, a dla celów bilansowych - jako leasing (...)
str. 38
3.2.
Zapłata w innej walucie obcej, niż wystawiono fakturę - podatkowe różnice kursowe
Spółka z o.o. wystawiła fakturę w euro z tytułu sprzedaży towaru na rzecz kontrahenta krajowego. Strony uzgodniły, że zapłata za tę fakturę nastąpi w USD (...)
str. 39
3.3.
Należność od dłużnika, wobec którego sąd ogłosił upadłość a koszty uzyskania przychodów
Sąd rejonowy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika spółki. Czy w tej sytuacji należność od tego dłużnika może zostać uznana za nieściągalną, w związku z (...)
str. 41
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Świadczenia otrzymane z programu dobrowolnych odejść są opodatkowane - interpretacja ogólna Ministra Finansów
Świadczenia pieniężne otrzymane przez osoby, które z własnej inicjatywy przystąpiły do programu dobrowolnych odejść z pracy, nie korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 (...)
str. 43
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Sprzedaż samochodu wycofanego ze spółki cywilnej
W spółce cywilnej jest dwóch wspólników (osoby fizyczne). Jeden ze wspólników wniósł do spółki aportem samochód dostawczy. Po kilku latach wycofał ten samochód ze spółki (...)
str. 44
2.2.
Ujęcie kosztów w odpowiedniej kolumnie PKPiR - wybrane problemy
Usługi podwykonawców Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą opracowuje projekty budowlane. Korzysta z usług podwykonawcy, posiadającego stosowne uprawnienia, polegające na autoryzacji tych projektów. Czy koszt tych usług (...)
str. 46
2.3.
Zastosowanie 50% kosztów uzyskania do przychodów pracownika z praw autorskich
Niektórym pracownikom, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, wypłacamy również honoraria z tytułu praw autorskich. Od tych honorariów potrącamy 50% koszty uzyskania przychodów - do wysokości nieprzekraczającej limitu (...)
str. 49
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Cesja wierzytelności dokonana przez wykonawcę środka trwałego
Zmiana wartości zobowiązania płaconego innemu podmiotowi w wyniku cesji pozostaje bez wpływu na wartość początkową środka trwałego. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z (...)
str. 51
2.
Ustalenie wartości początkowej nieruchomości stanowiącej współwłasność
Kilka lat temu właściciel firmy odziedziczył 60% udziału we własności nieruchomości mieszkalno-użytkowej. Następnie (w tym samym roku), na podstawie operatu szacunkowego, ustalił wartość początkową i (...)
str. 52
3.
Zestaw klimatyzacyjny montowany w najmowanych pomieszczeniach
Jako spółka z o.o. najmujemy halę magazynową wraz z przylegającymi do niej pomieszczeniami administracyjnymi. Zamierzamy zainstalować w tych pomieszczeniach zestawy klimatyzacyjne. Jak rozliczyć poniesione nakłady? (...)
str. 54
4.
Wycofanie z działalności składnika majątku niezaliczonego do środków trwałych
Jako prowadzący działalność gospodarczą nabyłem urządzenie, które będę wynajmował innej jednostce. Choć wydatek na jego nabycie był wyższy niż 3.500 zł, ze względu na przewidywany (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Informacja do ZUS o przyznaniu stopnia niepełnosprawności pracownikowi
Zgłosiłam pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 0 0. Dnia 18 lipca 2016 r. pracownik dostarczył (...)
str. 58
2.
W jakim terminie wspólnik spółki rozlicza się z ZUS?
Prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Do tej pory wraz ze wspólnikiem rozliczaliśmy się z ZUS (w zakresie sporządzania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek) za dany miesiąc do (...)
str. 59
3.
Ustalanie okresu wypłaty wynagrodzenia chorobowego w razie zmiany pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego
Pracownik zatrudniony od 1 czerwca br. zachorował w tym samym miesiącu. U poprzedniego pracodawcy, u którego świadczył pracę do 31 maja br., chorował przez 47 (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Napoje chłodzące dla pracowników biurowych
Z uwagi na trwające upały prosimy o informację, czy również pracownikom biurowym musimy zapewnić napoje chłodzące, a jeśli tak, to czy są opracowane jakieś normy (...)
str. 61
2.
Odprawa ze zwolnień grupowych liczona jako wielokrotność miesięcznego wynagrodzenia
Z dwoma pracownikami rozwiązujemy umowy o pracę ze względu na sytuację finansową firmy. W zakładzie jest zatrudnionych ponad 20 pracowników, dlatego zwalnianym będą przysługiwały odprawy (...)
str. 62
3.
Ustalanie podstawy ekwiwalentu za urlop po okresie choroby - raz jeszcze
Pracodawca z końcem lipca br. rozwiązuje z pracownikiem stosunek pracy w trybie porozumienia stron. Pracownik otrzymuje stałe i zmienne składniki wynagrodzenia. Pozostały mu 64 godz. (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Zysk netto przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych w księgach rachunkowych
W 2014 r. spółka z o.o. poniosła stratę na swojej działalności. W 2015 r. osiągnięto zysk netto, który wspólnicy przeznaczyli na pokrycie straty z 2014 (...)
str. 65
2.
Zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2016 r.
Pod koniec czerwca br. zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe naszej spółki z o.o. za 2015 r. Od początku bieżącego roku, w wyniku wzrostu sprzedaży, osiągamy bardzo dobre wyniki finansowe. (...)
str. 67
3.
Ewidencja kosztów podnajmu pomieszczeń biurowych oraz rozliczenie kosztów eksploatacyjnych
Jednostka produkcyjna najmuje halę wraz z pomieszczeniami administracyjnymi. Część pomieszczeń biurowych podnajmowana jest spółce powiązanej, co zostaje udokumentowane refakturą. Na zasadzie refaktury rozliczamy również media. (...)
str. 69
4.
Kiedy spółka z o.o. może zostać uznana za jednostkę małą, a kiedy za jednostkę mikro?
Czy spółka z o.o., której suma aktywów nie przekroczyła w roku 2015 - 500.000 zł oraz sumy przychodów 200.000 zł, może prowadzić księgi rachunkowe w (...)
str. 71
5.
Ewidencja kosztów organizacji wyborów władz stowarzyszenia
Zgodnie ze statutem naszego stowarzyszenia, kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa cztery lata. Czy można rozliczać w czasie koszty organizacji wyborów władz stowarzyszenia, jeżeli odbywają się (...)
str. 73
6.
Dotacja dla grupy producentów rolnych
Z końcem 2015 roku grupa producentów rolnych otrzymała dotację na zakup środków produkcji. Dotacja została ujęta w rachunku wyników i miała wpływ na wysokość zysku (...)
str. 74
5.
Indywidualna stawka amortyzacyjna budynku niemieszkalnego
Ponad dekadę temu wybudowałem systemem gospodarczym budynek niemieszkalny. Wynajem budynku opodatkowywałem ryczałtem. Obecnie budynek ten wprowadzam do ewidencji działalności jako środek trwały. Czy do jego (...)
str. 57
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.