Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 5 (904) z dnia 10.02.2016
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania Wydawnictwa
1.1.
Samochody firmowe używane przez wspólników spółek osobowych do celów prywatnych
Od 1 stycznia 2015 r., na podstawie art. 12 ust. 2a-2c ustawy o PDOF, wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego (...)
str. 4
1.2.
Do jakich zaległości ma zastosowanie podwyższona stawka odsetek za zwłokę?
Od 1 stycznia 2016 r., na mocy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach - projekt ustawy
Jak informowaliśmy w Biuletynie Informacyjnym nr 1 z 1 stycznia 2016 r., Ministerstwo Finansów w jednym z komunikatów zamieszczonych na swojej stronie internetowej (www.finanse.mf.gov.pl) poinformowało, (...)
str. 5
2.
Zmiany w odsetkach w 2016 roku
Początek 2016 roku obfituje w zmiany przepisów. Jedną z nich, która jest bardzo istotna dla przedsiębiorców, jest zmiana w zakresie odsetek ustawowych. Dotyczy ona przede (...)
str. 5
3.
Opublikowano zmiany w rozporządzeniu w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę VAT
W Dzienniku Ustaw z 21 stycznia 2016 r., pod poz. 98, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 8
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Korekta sprzedaży w 2016 r. - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
Nie należy do rzadkości, że podmioty gospodarcze, które wystawiają na rzecz kontrahentów faktury z tytułu sprzedaży towarów lub usług, są zobowiązane do skorygowania tych faktur. (...)
str. 9
1.1.
Rozliczenie korekt sprzedaży na gruncie VAT
Zasady wystawiana faktur korygujących w 2016 r. są analogiczne jak w roku poprzednim, ustawodawca nie wprowadził bowiem żadnych zmian w tym zakresie. Podobnie zatem jak (...)
str. 9
1.2.
Moment korygowania przychodów ze sprzedaży - dla celów podatku dochodowego
Od 1 stycznia 2016 r. ustawy o podatku dochodowym zawierają przepisy określające zasady, według których podatnicy powinni dokonywać korekt przychodów ze sprzedaży towarów/usług. Kwestie te (...)
str. 11
1.3.
Korekta przychodów w księgach rachunkowych sprzedawcy
Na gruncie ustawy o rachunkowości, odmiennie niż dla celów podatkowych, w 2016 r. nadal nie określono wprost, w jaki sposób jednostki powinny korygować przychody ze (...)
str. 14
2.
Przekazanie samochodu do użytkowania kontrahentowi firmy
W praktyce zdarza się, że samochód osobowy, będący środkiem trwałym firmy, przekazywany jest na podstawie stosownej umowy do używania przez kontrahenta, który ma go wykorzystywać wyłącznie (...)
str. 14
2.1.
Czy od wydatków na samochody osobowe przekazane kontrahentowi przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT?
W świetle przepisów o VAT, podatnicy mogą odliczać cały VAT naliczony od wydatków na samochody osobowe, jeśli są one wykorzystywane wyłącznie do opodatkowanej działalności gospodarczej (...)
str. 15
2.2.
Wydatki na samochód i jego amortyzacja a koszty uzyskania przychodów
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o (...)
str. 16
2.3.
Czy u kontrahenta powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń?
U kontrahenta, który otrzymał samochód w celu wyłącznego wykorzystywania na potrzeby firmy, dla której świadczy usługi, nie powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń. Dyrektor Izby Skarbowej (...)
str. 17
2.4.
Czy przekazanie kontrahentowi składnika majątku należy ująć w ewidencji księgowej?
Przekazanie kontrahentowi samochodu w celu wykorzystywania go na potrzeby firmy przekazującej nie podlega ujęciu w jej ewidencji bilansowej. Samochód, czy inny składnik majątku nadal jest (...)
str. 17
3.1.
Termin przekazania zysku wypracowanego przez spółkę komandytową
W kwestii określenia terminu wypłaty zysku w spółce komandytowej ważna jest wola wspólników, w tym postanowienia umowy spółki. W niej mogą być uregulowane zasady wypłaty (...)
str. 18
3.2.
Czy u wspólnika powstanie przychód w związku z otrzymaniem zaliczek na poczet zysku?
W przypadku spółek komandytowych, podatnikiem podatku dochodowego nie jest ta spółka, lecz jej wspólnicy. Przychody z udziału w takiej spółce łączy się z przychodami każdego (...)
str. 19
3.3.
Ujęcie otrzymanych zaliczek w księgach rachunkowych wspólnika
Wspólnik spółki komandytowej (np. spółka z o.o.) nie ujmuje w swoich księgach rachunkowych przypadających na niego proporcjonalnie przychodów i kosztów dotyczących spółki komandytowej (uwzględnia się (...)
str. 21
IV.
PODATEK VAT
1.
Zapłata za paliwo kartą paliwową - prawo do odliczenia VAT z faktury - interpretacja organu podatkowego
Podatnikowi, który korzysta z kart paliwowych, przysługuje prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupionego paliwa (z ustawowymi ograniczeniami) wykazanego na fakturach wystawionych przez podmiot udostępniający (...)
str. 21
2.
Stawka VAT na usługę transportu drogowego towarów
2.1. Definicje transportu krajowego, wewnątrzwspólnotowego i międzynarodowego Sposób opodatkowania usług transportu towarów zależy m.in. od tego, na jakim terenie odbywa się świadczona usługa. Możemy mieć (...)
str. 23
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Kiedy stosować prewspółczynnik do odliczania VAT? - zmiany od 1 stycznia 2016 r.
Jesteśmy firmą handlowo-usługową (nie świadczymy żadnych czynności statutowych). Niekiedy obciążamy kontrahentów za wyrządzone szkody. Ponieważ odszkodowania nie są opodatkowane VAT, wystawiamy w tym celu noty (...)
str. 26
3.2.
Kasa fiskalna w biurze rachunkowym
Jestem właścicielem biura rachunkowego. Prowadzę księgi i ewidencje podatkowe, sporządzam deklaracje i zeznania podatkowe, listy płac i dokumenty do ZUS oraz roczne zeznania PIT. Czy (...)
str. 28
3.3.
Dane spółki cywilnej na fakturze
W umowie spółki cywilnej przyjęto nazwę z określeniem "spółka cywilna", bez nazwisk wspólników. W kolejnych latach do nazwy spółki zostało dopisane nazwisko wspólnika (odpowiednich zmian (...)
str. 30
4.
Samochody osobowe nabywane z krajów UE - obowiązki w podatku akcyzowym - komunikat Ministerstwa Finansów
Nabycie wewnątrzwspólnotowe (tj. przemieszczenie z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju) samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium Polski zgodnie z przepisami o ruchu drogowym jest czynnością (...)
str. 31
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wybrane interpretacje dotyczące CIT
1.1.
Skutki w CIT nieodpłatnego poręczenia zobowiązania spółki dominującej
Nieodpłatne poręczenie przez spółkę zależną zobowiązania spółki dominującej stanowi dla spółki dominującej nieodpłatne świadczenie. Spółka dominująca powinna zatem wykazać z tego tytułu przychód. (interpretacja indywidualna (...)
str. 32
1.2.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków będących następstwem przedterminowego rozwiązania m.in. opcji walutowych
W sytuacji, gdy nabywane opcje walutowe zabezpieczały ryzyko kursowe związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą należy uznać, że nabycie to służyło zachowaniu i zabezpieczeniu (...)
str. 34
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
"Powrotna" korekta kosztów uzyskania przychodów w związku z zapłatą zobowiązania w 2016 r.
W listopadzie 2015 r. spółka zmniejszyła koszty uzyskania przychodów o wartość niezapłaconego w wymaganym terminie zobowiązania. W lutym br. spółka zamierza uregulować to zaległe zobowiązanie. (...)
str. 35
2.2.
Wydatki na transport do klienta a koszty podatkowe wytworzonych produktów
Spółka z o.o., prowadząca działalność produkcyjną, dostarcza wytworzone przez siebie produkty kontrahentom za pomocą wynajętej firmy transportowej (koszty te ponosi spółka). Czy koszty tej usługi (...)
str. 36
2.3.
Odzież ochronna dla pracownika a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
Na potrzeby prowadzonej działalności spółka wykorzystuje motocykl w ramach umowy leasingu operacyjnego. W związku z tym kupiła odzież ochronną (kask, buty, rękawice, spodnie) dla pracownika (...)
str. 37
2.4.
Czy dochód ze sprzedaży złomu, uzyskany przez wspólnotę mieszkaniową, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
Wspólnota mieszkaniowa sprzedała złom uzyskany z wymiany balustrad, wchodzących w skład jej zasobów mieszkaniowych. Czy dochód uzyskany ze sprzedaży tego złomu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym? (...)
str. 39
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wybrane interpretacje indywidualne dotyczące PIT
1.1.
Zajęcia antystresowe sfinansowane przez pracodawcę nie stanowią u pracowników przychodów
Sfinansowane przez pracodawcę zajęcia antystresowe nie generują po stronie pracownika przychodu do opodatkowania. Wydatki ponoszone są bowiem w interesie pracodawcy, a co za tym idzie, (...)
str. 40
1.2.
Opodatkowanie świadczonych przez menedżera usług innych, niż wynikające z kontraktu
Jeżeli menedżer świadczy na rzecz spółki w ramach własnej działalności wyłącznie usługi doradcze (nie wykonuje żadnych czynności kierowania czy zarządzania), to uzyskiwane z tego tytułu (...)
str. 42
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wspólne rozliczenie małżonków prowadzących odrębne działalności gospodarcze
Małżonkowie prowadzą odrębne działalności gospodarcze, oboje rozliczają się na zasadach ogólnych, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. Za 2015 r. jeden z małżonków z działalności (...)
str. 43
2.2.
Budowa na dzierżawionym gruncie - moment zaliczenia czynszu do kosztów podatkowych
Spółka jawna dzierżawi od wspólnika grunt, na którym buduje halę magazynową. Czy czynsz za grunt stanowi dla spółki koszt uzyskania przychodu w momencie poniesienia? Tak. (...)
str. 44
2.3.
Przekazanie odpadów poprodukcyjnych na prywatne potrzeby wspólników spółki cywilnej
Nasza spółka cywilna prowadzi produkcję galanterii drewnianej. Odpady poprodukcyjne w postaci trocin i zrzynków wykorzystujemy do ogrzewania suszarni, hal produkcyjnych i pomieszczeń biurowych. Nadmiar odpadów (...)
str. 45
2.4.
Owoce przekazane nieodpłatnie pracownikom a podatek dochodowy od osób fizycznych
Jesteśmy uprawnieni do otrzymania od organizacji producentów i ich zrzeszeń bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży. Na tej podstawie otrzymaliśmy darowiznę - jabłka z (...)
str. 48
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Rozliczenie wydatków na nabycie narzędzi zużytych w procesie budowy środka trwałego - interpretacja organu podatkowego
Koszty nabycia narzędzi zużytych w procesie budowy lub modernizacji środka trwałego, które zostaną rozliczone na konkretne środki trwałe, mogą zostać zaliczone do wartości początkowej wytworzonych (...)
str. 49
2.
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie budowy budynku biurowego
Spółka zaciągnęła kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na budowę budynku biurowego. W IV kwartale 2015 r. spółka uzyskała pozwolenie na użytkowanie części budynku, którą od razu (...)
str. 50
3.
Kolejny rok amortyzacji przy niepełnym jednorazowym odpisie amortyzacyjnym
W grudniu ubiegłego roku jako mały podatnik dokonałem jednorazowego odpisu amortyzacyjnego zakupionego samochodu ciężarowego. Niestety dokonany odpis nie pokrył całości jego wartości początkowej. Jak w (...)
str. 52
4.
Koszty wykonania przyłącza energetycznego w dzierżawionym budynku
Spółka z o.o., jako podmiot dzierżawiący budynek na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, wykonała przyłącze energetyczne w celu podpisania umowy o dostawę energii elektrycznej. Czy poniesione (...)
str. 53
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składka zdrowotna dla przedsiębiorcy i osoby z nim współpracującej w 2016 r.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2016 r. dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób współpracujących z przedsiębiorcami wynosi 288,95 zł, a najniższa podstawa wymiaru tej składki dla wskazanych osób wynosi 3.210,60 zł. (...)
str. 54
2.
Prowadzenie pozarolniczej działalności od stycznia bez składki zdrowotnej dla pobierających zasiłek macierzyński - wyjaśnienie ZUS
Od 1 stycznia 2016 r. rozszerzył się krąg osób, którym przysługuje prawo do zwolnienia z opłaty składki zdrowotnej. Mianowicie z ulgi takiej może od tego dnia skorzystać osoba (...)
str. 55
3.
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla prowadzącego działalność gospodarczą
Osoba fizyczna od roku prowadzi działalność gospodarczą, opłacając preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne. Od 1 lutego 2016 r. przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i od (...)
str. 56
4.
Obliczenie wysokości wynagrodzenia chorobowego po podwyżce płac
Pracownicy od 1 stycznia br. otrzymali podwyżkę wynagrodzeń. Czy przy obliczaniu przysługujących im w 2016 r. wynagrodzeń chorobowych należy przyjmować tylko wynagrodzenie po zmianie? Nie. (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Utworzenie dodatkowego odpisu na ZFŚS
Jesteśmy spółką z o.o. i prowadzimy obowiązkowo zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy możemy utworzyć dodatkowy odpis na ZFŚS i odprowadzić go na rachunek Funduszu? Z (...)
str. 59
2.
Zwolnienie pracownika chronionego w związku z likwidacją działalności
Zatrudniamy trzech pracowników, przy czym jednej pracownicy 6 stycznia 2016 r. skończył się urlop macierzyński, a druga pracownica w grudniu ubiegłego roku urodziła dziecko i (...)
str. 60
3.
Ustalanie limitu "33 i 3" i długości wypowiedzenia w razie przerw w zatrudnieniu
1) Zatrudniamy pracownika na podstawie drugiej z rzędu umowy na czas określony, która będzie obowiązywała do maja tego roku. W tym roku nie będziemy już (...)
str. 62
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r. a uproszczenia w prowadzeniu rachunkowości
1.1. Obowiązek badania sprawozdania finansowego W świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania (...)
str. 63
2.
Ewidencja faktur za media na przełomie miesięcy
Faktury kosztowe za media (dostawę energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, itp.) za dany miesiąc wpływają do jednostki z opóźnieniem. Jak takie faktury ujmować w księgach rachunkowych? (...)
str. 65
3.
Księgowanie VAT niepodlegającego odliczeniu
Odnaleźliśmy fakturę dotyczącą kosztów pośrednich otrzymaną na początku ubiegłego roku (2015). Nie zamierzamy jednak dokonywać korekty VAT. Jak ująć wynikający z niej koszt w księgach (...)
str. 69
4.
Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
Jesteśmy małą spółką z o.o. Dokonujemy na niewielką skalę sprzedaży poza granice kraju. Sporadycznie zdarzają się zagraniczne nabycia, z reguły regulowane gotówką. Posiadamy kasę walutową (...)
str. 70
5.
Zakupy z funduszu remontowego w spółdzielni mieszkaniowej
W jaki sposób ewidencjonować w spółdzielni mieszkaniowej wydatki finansowane ze środków funduszu remontowego, w tym zakupy oraz amortyzację środka trwałego? Ustawa z dnia 15 grudnia (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.