Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 18 (917) z dnia 20.06.2016
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Jednolity Plik Kontrolny - kto i od kiedy musi stosować?
Zgodnie z art. 193a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może (...)
str. 4
2.
Ryczałt za jazdy lokalne jest przychodem pracownika - interpretacja zmieniająca Ministra Finansów
Otrzymywane przez pracownika kwoty z tytułu używania pojazdu samochodowego dla potrzeb pracodawcy są świadczeniem pieniężnym podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach, jak wynagrodzenie za pracę, (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w przepisach dotyczących limitu płatności gotówkowych - od 1 stycznia 2017 r.
W Dzienniku Ustaw z 4 czerwca 2016 r., pod poz. 780, opublikowano ustawę z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób (...)
str. 6
2.
Ogłoszono jednolity tekst ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
W Dzienniku Ustaw z 7 czerwca 2016 r., pod poz. 800, opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu (...)
str. 8
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Korekta nadpłaconych składek ZUS
Z przepisów art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.) wynika, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (...)
str. 8
1.1.
Korekta dokumentów ZUS
Jeżeli składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe płatnik opłaci za ubezpieczonego (tu: za pracownika) od kwoty przewyższającej roczną granicę podstawy ich wymiaru, zobowiązany jest wówczas: sporządzić (...)
str. 8
1.2.
Rozliczenie z pracownikiem nadpłaconych składek ZUS
Jak wcześniej wspomnieliśmy, nadpłacone składki ZUS zalicza z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku - na poczet przyszłych składek, chyba że (...)
str. 9
1.3.
Moment skorygowania kosztów uzyskania przychodów
Kwestia momentu korygowania kosztów w związku z otrzymanym zwrotem nadpłaconych składek ZUS w części finansowanej przez pracodawcę nie była jednolicie rozstrzygana. Niektórzy uważali, że należy skorygować koszty wstecz (...)
str. 10
1.4.
Ujęcie w księgach rachunkowych
Także w księgach rachunkowych nadpłacone składki ujmuje się bieżąco - z chwilą otrzymania dokumentu z ZUS. Kwota podlegająca zwrotowi pracownikowi ujmowana jest jako zobowiązanie wobec pracownika (strona Ma (...)
str. 11
2.
Usługi budowlane i budowlano-montażowe - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze, prowadzące działalność w zakresie usług budowlanych i budowlano-montażowych mają wątpliwości, w jaki sposób powinny wykazywać z tego tytułu VAT czy podatek dochodowy. Jest to spowodowane głównie problemami (...)
str. 11
2.1.
Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT
Data powstania obowiązku podatkowego w VAT jest uzależniona m.in. od tego, na rzecz jakiego podmiotu usługa budowlana/budowlano-montażowa jest świadczona. Usługa świadczona na rzecz podatnika VAT lub (...)
str. 12
2.2.
Moment powstania przychodu z tytułu usługi budowlanej i budowlano-montażowej
Moment powstania przychodu ustalany na zasadach ogólnych Zasadniczo przychód z tytułu świadczonych usług powstaje z chwilą ich wykonania (częściowego wykonania), nie później niż w dniu wystawienia faktury albo (...)
str. 13
2.3.
Usługi budowlane i budowlano-montażowe w ewidencji księgowej
W ustawie o rachunkowości nie określono momentu powstania przychodu z tytułu świadczonych usług. Odniesiono się jedynie do ustalania przychodu z tytułu niezakończonej usługi, w tym budowlanej, objętej umową, w okresie realizacji (...)
str. 15
IV.
PODATEK VAT
1.
Przedłużenie terminu zwrotu VAT dokonane po doręczeniu protokołu kontroli jest nieskuteczne - wyrok WSA
Przedłużenie terminu zwrotu VAT po zakończeniu kontroli podatkowej jest skuteczne pod warunkiem, że w momencie doręczenia protokołu kontroli podatkowej organ podatkowy dokona wszczęcia postępowania podatkowego oraz (...)
str. 18
2.
Minister Finansów zmienił interpretację w sprawie obrotu elektronicznymi bonami pieniężnymi
Przekazanie elektronicznych bonów pieniężnych nabywanych poprzez stronę internetową stanowi czynność zwolnioną z VAT. (interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 10 maja 2016 r., nr PT8.8101.721.2015) Podatnik planował nabyć poprzez serwis (...)
str. 19
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Czy leasingodawca ma obowiązek składać VAT-26?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Samochody osobowe o masie poniżej 3,5 tony oddaję do używania na podstawie umowy leasingu. Pojazdy nie są wykorzystywane do celów prywatnych (moich (...)
str. 20
3.2.
Usługa dostępu do portalu internetowego - VAT należny i przychód podatkowy
Spółka z o.o. świadczy usługi udzielenia dostępu do portalu internetowego. Usługa jest zawierana na okres kilku miesięcy. W dniu "dodania" firmy kontrahenta na portal internetowy spółka wystawia (...)
str. 22
3.3.
Udokumentowanie otrzymanego odszkodowania
Rolnik (czynny podatnik VAT) hoduje trzodę chlewną. Zakupił dodatki paszowe, które były złej jakości, w wyniku czego rolnik stracił część trzody. Firma dostarczająca paszę, chcąc pokryć (...)
str. 25
3.4.
Opodatkowanie usług twórców i artystów
Czy usługi świadczone przez twórców i artystów podlegają opodatkowaniu VAT? Usługi twórców i artystów wykonawców podlegają opodatkowaniu VAT, jeżeli są wykonywane w ramach działalności gospodarczej. Pod pewnymi warunkami (...)
str. 25
4.
Preferencyjne stawki akcyzy dla oleju opałowego a nieterminowe złożenie zestawienia oświadczeń
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl) pojawił się komunikat pod tytułem "Preferencyjne stawki akcyzy w przypadku braku złożenia w terminie zestawienia oświadczeń - jedynie w przypadku bezspornego zużycia (...)
str. 28
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wpłaty na poczet przyszłych dostaw/usług a przychód podatkowy - w interpretacjach organów podatkowych
Na podstawie art. 12 ust. 3a ustawy o PDOP, za datę powstania przychodu generalnie uważa się (z zastrzeżeniami) dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego (...)
str. 29
1.1.
Wpłata 100% ceny na poczet przyszłej dostawy/usługi
Zasadniczo kwoty otrzymanych zaliczek nie stanowią przychodu podatkowego. Jeśli jednak podatnik otrzyma 100% wpłatę na poczet przyszłej dostawy/usługi i wpłata ta nie będzie miała charakteru zaliczki (...)
str. 29
1.2.
Otrzymanie wpłat na przyszłe nieskonkretyzowane transakcje
Do przychodów nie zalicza się tylko tych zaliczek/przedpłat, które można przyporządkować do konkretnej usługi, wykonanej w określonym terminie realizacji. Jeśli natomiast podatnik nie ma możliwości określenia, (...)
str. 31
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Kurs waluty obcej stosowany do obliczania podatku u źródła od należności na rzecz kontrahenta zagranicznego
Spółka dokonuje wypłat należności na rzecz podmiotów zagranicznych, od których zobowiązana jest pobrać podatek u źródła. Jaki kurs waluty obcej powinna przyjąć do przeliczenia tej należności (...)
str. 32
2.2.
Premia uzyskana z urzędu pracy za zatrudnienie osoby bezrobotnej a przychód podatkowy
Spółka z o.o., po zakończeniu stażu odbytego w spółce przez osobę bezrobotną, zawarła z tą osobą umowę o pracę. Z tego tytułu, zgodnie z umową, urząd pracy wypłacił spółce premię, która (...)
str. 33
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Obowiązek informacyjny podmiotów posiadających zakłady na terytorium kraju
Spółka z o.o. posiada zakład w innej miejscowości, ale na terenie tej samej gminy. Czy w tej sytuacji spółka powinna złożyć do urzędu skarbowego informację CIT-ST? Skoro spółka (...)
str. 35
3.2.
Rozliczenie straty z lat ubiegłych
Spółka poniosła za 2014 r. stratę podatkową, której część odliczyła od dochodu uzyskanego za 2015 r. Czy w bieżącym roku spółka będzie mogła odliczyć maksymalnie 50% kwoty poniesionej (...)
str. 36
3.3.
Przychód z tytułu przedawnienia zobowiązania - kwota netto, czy brutto?
Spółka z o.o. posiada niezapłacone zobowiązanie z tytułu zakupu towarów, które uległo przedawnieniu w maju tego roku. Czy przychód z tytułu tego przedawnienia spółka powinna wykazać w kwocie netto, czy (...)
str. 37
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie PKPiR - Ministerstwo Finansów informuje
Od 8 kwietnia 2016 r. obowiązują zmiany wprowadzone rozporządzeniem z dnia 31 marca 2016 r. do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zmiany te szczegółowo (...)
str. 38
2.
Zwrócone pracownikom mobilnym wydatki związane z podróżami nie są u nich przychodem - wyrok NSA
Zwróconych pracownikom wydatków poniesionych przez nich w związku z wykonywaniem wynikających z umowy o pracę obowiązków służbowych nie należy traktować jako przychodu ze stosunku pracy i tym samym pobierać i odprowadzać (...)
str. 39
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Moment powstania przychodu z tytułu otrzymania zaliczki
Prowadzę działalność gospodarczą (usługi budowlane), rozliczam się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na poczet wykonania usług pobieram od klientów zaliczki, które rejestruję w kasie fiskalnej. (...)
str. 40
3.2.
Prowizje otrzymane z tytułu umowy agencyjnej - moment ujęcia w przychodach
Agent ubezpieczeniowy na podstawie umów zawartych z różnymi firmami ubezpieczeniowymi otrzymuje prowizję od naliczonych składek ubezpieczeniowych. Wysokość prowizji najczęściej wylicza firma ubezpieczeniowa po zakończeniu miesiąca. Zdarza (...)
str. 40
3.3.
Opodatkowanie dochodów nierezydenta świadczącego pracę w Polsce i za granicą
Nasza firma zatrudnia obywatela Holandii na stanowisku przedstawiciela handlowego. Pracownik ten świadczy pracę na terytorium Unii Europejskiej. Od połowy jego wynagrodzenia płacimy podatek dochodowy w Polsce, (...)
str. 42
4.
Różnice kursowe na rachunku walutowym - raz jeszcze
Do różnic kursowych, które powstają na rachunku walutowym, stosuje się przepisy art. 24c ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3 ustawy o PDOF. Z przepisów tych wynika, że powstają one (...)
str. 44
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja unijnego znaku towarowego - interpretacja organu podatkowego
Prawo ochronne na "unijny" znak towarowy czy wzór przemysłowy jest traktowane analogicznie jak prawo ochronne na znak towarowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, w rozumieniu ustawy (...)
str. 44
2.
Zwrot środka trwałego potwierdzony fakturą korygującą
W grudniu 2015 r. zakupiliśmy środek trwały, którego amortyzację metodą liniową (podatkowo i bilansowo) rozpoczęliśmy od stycznia 2016 r. W maju br. zwróciliśmy go sprzedawcy, co zostało potwierdzone fakturą korygującą. (...)
str. 46
3.
Amortyzacja nieruchomości zakupionej na potrzeby działalności gospodarczej
Firma zakupiła zabudowaną nieruchomość (trzy budynki, w tym jeden mieszkalny), którą wprowadziła do ewidencji środków trwałych. Ponieważ zabudowa jest dosyć stara, zamierzamy indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne. (...)
str. 48
4.
Zmiana przeznaczenia budynku w trakcie jego budowy
Spółka w 2015 r. rozpoczęła budowę hali magazynowej, którą obecnie chce przekształcić w halę produkcyjną. W związku z tym poniesiono dodatkowe wydatki związane z uzyskaniem stosownych zezwoleń, w tym za kartę informacyjną (...)
str. 50
VII.
PORADY DLA PRZEDSIĘBIORCY
1.
Kiedy osoba prawna zmienia właściwość urzędu skarbowego na tzw. urząd wyspecjalizowany?
Jesteśmy spółką z o.o. W 2015 r. nasz przychód netto przekroczył 5 mln euro (wcześniej był znacznie niższy). Od kiedy przejdziemy pod duży urząd skarbowy? Zgodnie z obowiązującymi przepisami spółka, o której (...)
str. 51
2.
Utworzenie spółki z o.o. - wybrane problemy
Spółki z o.o. (A, B, C) mają tego samego większościowego udziałowca - osobę fizyczną. Spółki te chcą utworzyć nową spółkę z o.o. (tzw. matkę). 1. Czy możliwe (...)
str. 52
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Córka przedsiębiorcy zatrudniona w jego firmie na etacie
Prowadzę działalność gospodarczą. Do pomocy przy jej wykonywaniu zatrudniłem córkę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem miesięcznym równym kwocie minimalnego. Zgłosiłem ją (...)
str. 54
2.
Dokumenty dla celów ustalenia zakresu ubezpieczeń zleceniobiorcy
Chcemy zatrudnić kilka osób na podstawie umowy zlecenia. Jakich dokumentów powinniśmy od nich zażądać, żeby prawidłowo ustalić zakres i rodzaj ubezpieczeń w ZUS, jakim powinni oni z tego (...)
str. 55
3.
Zasiłek chorobowy po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę współpracującą
1) Osoba współpracująca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą podlegała ubezpieczeniom społecznym (w tym chorobowemu). W maju 2015 r. urodziła dziecko i do 13 maja br. pobierała z tego tytułu zasiłek macierzyński, (...)
str. 57
4.
Okresy, za które pracownik traci prawo do świadczeń chorobowych
W jakich okolicznościach można pozbawić pracownika prawa do wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego? Przypadki, w których pracownik jest pozbawiony uprawnień do zasiłku chorobowego, wymienione zostały (...)
str. 58
X.
PRAWO PRACY
1.
Prowadzenie usług księgowych przez byłego pracownika
Jestem zatrudniona w spółce z o.o. na stanowisku głównej księgowej, pełniłam również funkcję prokurenta w spółce. Od pewnego czasu nie zgadzam się z prezesem spółki co do bieżącej polityki (...)
str. 59
2.
Stałe miesięczne wynagrodzenie w przypadku choroby obejmującej wszystkie dni rozkładowe pracy
Pracownik pełnoetatowy zatrudniony w podstawowej organizacji czasu pracy od poniedziałku do piątku przedłożył zwolnienie lekarskie na okresy: od 1 do 3 czerwca br., od 6 do (...)
str. 61
3.
Policja nie ustala faktu wystąpienia wypadku przy pracy
W czasie podróży służbowej odbywanej za zgodą pracodawcy prywatnym samochodem pracownik uległ wypadkowi. Czy takie zdarzenie może być uznane za wypadek przy pracy oraz czy (...)
str. 62
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Termin przeksięgowania VAT należnego i naliczonego
Jednostka jest czynnym podatnikiem VAT. Czy rozliczając podatek VAT kwartalnie należy co miesiąc przeksięgowywać kwotę podatku należnego oraz naliczonego na konto przeznaczone do ewidencji rozrachunków (...)
str. 63
2.
Przelew między kontami walutowymi
Jednostka dokonała przelewu 500 euro na rachunek walutowy prowadzony w funtach szterlingach. Jakie kursy należy przyjąć do przeliczenia tej operacji i jakich zapisów jednostka obowiązana jest dokonać w księgach (...)
str. 66
3.
Ujawnienie w informacji dodatkowej transakcji zawartych na warunkach innych niż rynkowe
Nasza spółka z o.o. posiada powiązania z innymi podmiotami poprzez osoby fizyczne. Czy w informacji dodatkowej należy wykazywać wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi nawet wówczas, gdy zawarto je na (...)
str. 68
4.
Data otwarcia ksiąg rachunkowych nowo powstałej spółki komandytowej
Z jaką datą należy otworzyć księgi rachunkowe nowo powstałej spółki komandytowej? Czy właściwym momentem jest data umowy spółki, data złożenia wniosku o rejestrację do KRS, czy data (...)
str. 69
5.
Zwrot niewykorzystanych środków ZFRON
Nasza firma pomimo utraty statusu ZPChr posiada fundusze specjalne, m.in. ZFRON. Środki tego funduszu (pochodzące ze zwolnień z zaliczek na podatek dochodowy pracowników) gromadzone są na (...)
str. 70
6.
Likwidacja spółki z o.o. - obowiązki bilansowe
Zamierzamy zlikwidować spółkę z o.o. Jakie w związku z tym wystąpią obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości? W jaki sposób ustalić wartość jednego udziału (tj. które wartości bilansowe należy brać do (...)
str. 71
7.
Odsetki od kredytu na sfinansowanie dopłat zwrotnych
Spółka wniosła dopłaty zwrotne do kapitału w spółce z o.o., której jest udziałowcem. Zostały one zapłacone z kredytu w rachunku bieżącym, z którego finansowane są wydatki związane z bieżącą działalnością. Dopłaty (...)
str. 73
8.
Gwarancje bankowe w bilansie (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Bank udzielił jednostce gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącej robót budowlanych. Czy na koniec roku obrotowego kwotę tej gwarancji wykazuje się w bilansie jako zobowiązanie (pytanie (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.