Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 3 (902) z dnia 20.01.2016
Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Dodatek nr 4
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3
z dnia 20.01.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
LIMITY NA 2016 R.
1.
Limity dla celów VAT
Dla celów VAT limit dla tzw. małych podatników wyrażony jest w euro. Przypomnijmy, że na potrzeby VAT za małego podatnika uważany jest podatnik (art. 2 pkt 25 ustawy (...)
str. 5
2.
Limity dla celów podatku dochodowego
Limity dla ryczałtu ewidencjonowanego Podatnicy mogą opłacać w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z prowadzonej działalności pod warunkiem m.in., że w roku poprzedzającym rok podatkowy: 1) uzyskali (...)
str. 5
3.
Limity dla celów rachunkowości
W 2016 r. mniej podmiotów na księgach rachunkowych? Księgi rachunkowe muszą prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich (...)
str. 7
II.
ZMIANY W PRZEPISACH O VAT I PODATKU AKCYZOWYM OD 1 STYCZNIA 2016 R.
1.
Urząd skarbowy właściwy w sprawie VAT
Co do zasady, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika (płatnika, inkasenta, itp.). Tę zasadę ustalania właściwości organu podatkowego (...)
str. 8
2.
Rozliczanie VAT przy zastosowaniu tzw. prewspółczynnika
Prawo do odliczania VAT - zasada ogólna Zasadą jest, że podatnicy mogą odliczać VAT od wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi (z ustawowymi wyłączeniami). Nie mogą (...)
str. 9
3.
Dłużnik w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego - brak prawa do ulgi na złe długi
Wśród przywilejów, jakie przysługują podatnikom VAT, istotną rolę odgrywa prawo do korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w sytuacji, gdy podatnik nie otrzymał w odpowiednim terminie zapłaty za (...)
str. 12
4.
Zmiana stawki VAT na towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej
Do końca 2015 r. towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej były wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o VAT (w poz. 129-134) i były opodatkowane stawką 8%. Zgodnie z art. 96 i 97 Dyrektywy (...)
str. 12
5.
Od 1 stycznia 2016 r. nowe regulacje dotyczące wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy
Mocą ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479 ze zm.) od 1 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany (...)
str. 13
III.
ZMIANY W PRZEPISACH O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Korekta przychodów i kosztów podatkowych w 2016 r.
Przesłanki wprowadzenia zmian do przepisów podatkowych Od 1 stycznia 2016 r. weszły w życie długo oczekiwane zmiany przepisów normujące zasady korekty przychodów i kosztów podatkowych. Wcześniej przepisy ustaw (...)
str. 13
2.
Od 2016 r. nie ma już obowiązku korygowania kosztów na skutek nieterminowej zapłaty zobowiązania
W Dzienniku Ustaw z 18 sierpnia 2015 r., pod poz. 1197, opublikowano ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Mocą tej ustawy (...)
str. 16
3.
Zmiany w zwolnieniu z opodatkowania dywidend
Ustawą nowelizującą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1932) (...)
str. 17
4.
Moment powstania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) i papierów wartościowych - zmiany w PIT
Od 1 stycznia 2016 r. wszedł w życie nowy przepis art. 17 ust. 1ab ustawy o PDOF, zgodnie z którym przychód z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia (...)
str. 19
5.
Zmiany w podatku dochodowym (PIT i CIT) związane ze wspieraniem innowacyjności
W Dzienniku Ustaw z 2 listopada 2015 r., pod poz. 1767, opublikowano ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Mocą tej ustawy znowelizowano m.in. (...)
str. 19
6.
Od niektórych odpraw i odszkodowań płatnicy pobiorą 70% podatek PIT
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 listopada 2015 r., pod poz. 1992, opublikowano ustawę z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa ta została zmieniona (...)
str. 22
7.
Zmiany wprowadzające ulgę podatkową dla pracodawców tworzących przyzakładowe żłobki i przedszkola
W Dzienniku Ustaw z 3 września 2015 r., pod poz. 1296, opublikowano ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wprowadza ona (...)
str. 23
8.
Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych oraz dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
W Dz. U. z 2015 r. pod poz. 699 opublikowano ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (została ona zmieniona przez (...)
str. 24
9.
Zmiany dotyczące opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
W Dzienniku Ustaw z 24 lutego 2015 r., pod poz. 251, opublikowano ustawę z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa. (...)
str. 29
10.
Informacje przesyłane do urzędu skarbowego za pośrednictwem CEIDG
W Dzienniku Ustaw z 18 listopada 2015 r., pod poz. 1893, opublikowano ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw. Ustawą tą znowelizowano (...)
str. 31
11.
Zwolnienia z PIT obowiązujące w 2016 r.
Szereg ustaw opublikowanych w 2015 r. wprowadzało zmiany do przepisów ustawy o PIT, które zaczęły lub zaczną obowiązywać w 2016 r. W wyniku dokonanych nowelizacji, oprócz zmian o charakterze dostosowawczym, pojawiły się (...)
str. 32
12.
Pozostałe zmiany w PIT i CIT
12.1.
Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym związana ze zmianami w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
W Dzienniku Ustaw z 10 listopada 2015 r., pod poz. 1844, opublikowano ustawę z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Ustawa ta wprowadziła, na podstawie art. 443 i 444, zmiany do (...)
str. 34
12.2.
Zmiany w przepisach dotyczących podmiotów powiązanych
Od 1 stycznia 2016 r. zmieniono niektóre regulacje dotyczące podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy o PDOP. Podmioty te, jeżeli: 1) będą spełniać kryteria (...)
str. 35
12.3.
Opłata produktowa a koszty podatkowe u podatników PIT i CIT
W Dzienniku Ustaw z 23 października 2015 r., pod poz. 1688, opublikowano ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ustawa ta wprowadziła m.in. zmiany do ustaw o podatku (...)
str. 36
12.4.
Zwolnienie z CIT m.in. odsetek od listów zastawnych
W Dzienniku Ustaw z 31 sierpnia 2015 r., pod poz. 1259, opublikowano ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta (...)
str. 36
12.5.
Nowelizacja ustaw podatkowych związana z uchwaleniem nowego Prawa restrukturyzacyjnego
W Dzienniku Ustaw z 14 lipca 2015 r., pod poz. 978, opublikowano ustawę z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Ustawa ta wprowadziła m.in. zmiany w ustawach podatkowych (PIT i CIT). Zmiany (...)
str. 37
12.6.
Zmiany dotyczące zaliczania do kosztów opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
W Dzienniku Ustaw z 2 lipca 2015 r., pod. poz. 933, opublikowano ustawę z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw. Mocą tej (...)
str. 37
12.7.
Zmiany w PIT wprowadzone ustawą o odnawialnych źródłach energii
W Dzienniku Ustaw z 3 kwietnia 2015 r., pod poz. 478, opublikowano ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Ustawa ta wprowadziła m.in. zmiany w ustawie o PDOF - nowe (...)
str. 38
IV.
NOWA POLSKA KLASYFIKACJA WYROBÓW I USŁUG (PKWiU)
W Dzienniku Ustaw z 23 października 2015 r., pod poz. 1676, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Rozporządzenie to wprowadza do (...)
str. 39
V.
ZMIANY W PRZEPISACH O RACHUNKOWOŚCI
1.
Nowe uproszczenia w rachunkowości wprowadzone m.in. dla małych jednostek
W Dzienniku Ustaw z 8 września 2015 r., pod poz. 1333, opublikowano ustawę z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadziła przede wszystkim uproszczenia (...)
str. 39
1.1.
Nowe uproszczone zasady sprawozdawczości finansowej dla małych jednostek
Zgodnie z dodanym art. 3 ust. 1c-1e ustawy o rachunkowości, jednostkami małymi mogą być: spółki osobowe i kapitałowe oraz inne osoby prawne, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, osoby fizyczne, spółki cywilne osób (...)
str. 39
1.2.
Inne uproszczenia dla małych jednostek
Nowelizacja wprowadziła również uproszczenia dla innych małych jednostek, które nie sporządzają sprawozdań finansowych jako małe jednostki, ale za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej (...)
str. 40
1.3.
Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów dla małych organizacji pozarządowych
Poprzez zmiany w ustawie o rachunkowości (art. 2 ust. 5 dodany z dniem 1 stycznia 2016 r.) oraz w ustawie o działalności pożytku publicznego oraz o wolontariacie (art. 10a dodany z dniem 1 stycznia 2016 r.) zaproponowano (...)
str. 41
1.4.
Pozostałe najważniejsze zmiany
Zaliczenie zdarzeń losowych do pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych (art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. i) Usunięto kategorię strat i zysków nadzwyczajnych, pozostawiając ją jedynie dla jednostek sektora bankowego i ubezpieczeniowego. (...)
str. 42
1.5.
Termin wejścia w życie nowych regulacji
Ustawa nowelizująca weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, czyli z dniem 23 września 2015 r. z wyjątkiem przepisów dotyczących możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów (...)
str. 44
1.6.
MF wyjaśniło, od kiedy mają zastosowanie zmiany w zakresie opinii wyrażanych przez biegłych rewidentów o sprawozdaniach finansowych
Na stronie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów www.kibr.org.pl w zakładce: Aktualności, opublikowano pismo Ministerstwa Finansów z 30 listopada 2015 r. nr DR1.5101.73.2015.2.DBX.251, będące odpowiedzią na wątpliwości związane z właściwym rozpoznaniem daty (...)
str. 44
2.
Zniesienie obowiązku publikacji sprawozdań finansowych spółdzielni w "Monitorze Spółdzielczym"
W Dzienniku Ustaw z 13 sierpnia 2015 r., pod poz. 1166, opublikowano ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych (...)
str. 44
3.
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań
W Dzienniku Ustaw z dnia 25 listopada 2015 r., pod poz. 1957, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne (...)
str. 45
4.
Zmiany w rozporządzeniu o instrumentach finansowych
W Dzienniku Ustaw z 12 listopada 2015 r., pod poz. 1850, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania (...)
str. 45
5.
Zmiany w rachunkowości zakładów ubezpieczeń i reasekuracji
W Dzienniku Ustaw z 10 listopada 2015 r., pod poz. 1844, opublikowano ustawę z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Ustawa ta ma na celu ustanowienie nowych regulacji wynikających (...)
str. 46
6.
Nowelizacja ustawy o rachunkowości w związku z możliwością tworzenia centrów usług wspólnych
W Dzienniku Ustaw z 28 lipca 2015 r., pod poz. 1045, opublikowano ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadziła zmiany (...)
str. 47
7.
Zmiany w ustawie o rachunkowości związane z Prawem restrukturyzacyjnym
W Dzienniku Ustaw z 14 lipca 2015 r., pod poz. 978, opublikowano ustawę z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Podstawowym celem tej ustawy jest wprowadzenie skutecznych instrumentów pozwalających na (...)
str. 47
8.
Opublikowano stanowisko w sprawie funduszy własnych spółdzielni mieszkaniowych
W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 1 grudnia 2015 r., pod poz. 81, opublikowano uchwałę nr 7/2015 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie wykazywania (...)
str. 48
9.
Nowelizacja KSR nr 7
Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2015 r. podjął uchwałę przyjmującą nowelizację KSR nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące (...)
str. 48
VI.
CO SIĘ ZMIENIŁO W PRAWIE PRACY W 2016 R.?
W pierwszym kwartale 2016 r. wchodzą w życie dwie duże nowelizacje Kodeksu pracy. Jedna z nich dotyczy urlopów z tytułu rodzicielstwa, a druga zatrudniania na podstawie umów terminowych. Nowe zasady zawierania (...)
str. 49
1.
Zmiany w umowach terminowych
1.1.
Uregulowanie ponownego zawarcia umowy na okres próbny
Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. rozszerzona zostanie regulacja dotycząca umów o pracę na okres próbny. Przepisy nowelizujące po raz pierwszy określą, na jakich warunkach (...)
str. 49
1.2.
Likwidacja umowy na czas wykonania określonej pracy
Z dniem 22 lutego 2016 r. ulegnie likwidacji umowa na czas wykonania określonej pracy. Przy czym, jak wynika z art. 13 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r., do umów o pracę (...)
str. 49
1.3.
Nowe limity zatrudnienia na czas określony
W aktualnym stanie prawnym przepisy prawa pracy nie przewidują limitu czasowego zatrudniania na podstawie umowy lub umów na czas określony. Obowiązuje jedynie art. 251 K.p., zgodnie z którym (...)
str. 49
1.4.
Nowy wzór umowy o pracę
Przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. wprowadzają wymóg umieszczenia w umowie o pracę na czas określony zawieranej z pominięciem limitu "33 i 3", wzmianki wskazującej konkretną przesłankę, która na (...)
str. 50
1.5.
Dłuższe wypowiedzenie umowy na czas określony
Obecnie wypowiedzenie umowy na czas określony wynosi 2 tygodnie. Umowa zawarta do 6 miesięcy włącznie lub na okres dłuższy, ale co do której nie przewidziano (...)
str. 52
1.6.
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
W aktualnym stanie prawnym kwestia zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia nie jest prawnie uregulowana, jeżeli chodzi o ogół pracowników. Pracodawcy stosują zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, opierając (...)
str. 52
1.7.
Obowiązki informacyjne wobec Państwowej Inspekcji Pracy i pracownika
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r., jeżeli umowa na czas określony trwająca w dniu 22 lutego 2016 r. została zawarta w okolicznościach uzasadniających niestosowanie nowych limitów, wówczas (...)
str. 52
1.8.
Przepisy przejściowe w zakresie umów terminowych
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. wprowadzająca nowe zasady zatrudniania terminowego zawiera przepisy przejściowe regulujące sytuację prawną umów o charakterze czasowym, trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów, (...)
str. 53
1.9.
Zasady ustalania stażu zakładowego dla potrzeb wypowiedzenia
W zakresie wliczania okresu zatrudnienia w danym zakładzie w celu ustalenia długości wypowiedzenia, przepisy przejściowe ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. odnoszą się tylko do umów na czas określony (...)
str. 54
1.10.
Nowe uregulowanie umowy na zastępstwo
Na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. usunięto z katalogu umów o pracę wymienianych w art. 25 K.p. umowę o pracę na czas zastępstwa. Pracodawcy nadal jednak będą mogli korzystać (...)
str. 54
2.
Zmiany w zakresie udzielania i wykorzystywania urlopów z tytułu rodzicielstwa
2.1.
Urlop macierzyński
Na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. poważnej zmianie uległy zasady udzielania urlopów z tytułu rodzicielstwa. Po wejściu w życie zmian w tym zakresie, co nastąpiło 2 stycznia (...)
str. 55
2.2.
Udzielanie urlopu rodzicielskiego na nowych zasadach
Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego/na prawach urlopu macierzyńskiego albo po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający urlopowi macierzyńskiemu pracownik może skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Wymiary urlopu (...)
str. 60
2.3.
Nowe zasady udzielania urlopu ojcowskiego i wychowawczego
Od 2 stycznia 2016 r. urlop ojcowski można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia (lub odpowiednio do upływu 24 miesięcy od adoptowania dziecka). Ponadto (...)
str. 65
3.
Finansowe wsparcie na zatrudnienie młodych bezrobotnych w latach 2016-2018
Od 1 stycznia 2016 r. pracodawcy, którzy zdecydują się na zatrudnienie młodych bezrobotnych, mogą uzyskać wsparcie na ten cel z Funduszu Pracy. Stosownie do "nowego" art. 150f ustawy (...)
str. 66
VII.
ZMIANY W SKŁADKACH ZUS W 2016 R.
1.
Wyższa kwota minimalnego wynagrodzenia
1.1.
Podstawa wymiaru składek pracowników
Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1.850 zł. Wysokość tego wynagrodzenia ma znaczenie dla płatników składek rozliczających się z ZUS. W oparciu bowiem o to wynagrodzenie (...)
str. 67
1.2.
ZUS pracowników na wychowawczym
Wzrost od 1 stycznia 2016 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia do wysokości 1.850 zł wiąże się z automatyczną podwyżką najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla pracowników zatrudnionych (...)
str. 67
1.3.
Dobrowolne ubezpieczenia
Zasadniczo ubezpieczenia emerytalne i rentowe mają charakter obowiązkowy. Pewna grupa osób może im podlegać w sposób dobrowolny na podstawie art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z tym przepisem, (...)
str. 68
1.4.
Podstawa wymiaru składek społecznych nowego przedsiębiorcy
Przedsiębiorca korzystający z ulgi w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne, o której mowa w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, opłaca je od podstawy wymiaru, która nie może być niższa (...)
str. 68
1.5.
Składka na FP od pensji grudniowej wypłaconej w styczniu
Składki na FP generalnie naliczane są za osoby, których podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe odpowiada, w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej: aktualnie (...)
str. 69
2.
Zmiany w oskładkowaniu umów zlecenia
2.1.
Ubezpieczenia ze zlecenia od 1 stycznia 2016 r.
Od 1 stycznia 2016 r. zmienił się stan prawny w zakresie oskładkowania umów zlecenia. Na mocy znowelizowanego art. 9 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoba spełniająca warunki do (...)
str. 70
2.2.
Możliwość wyboru ubezpieczeń z umowy zlecenia lub pozarolniczej działalności
Od 1 stycznia 2016 r., zgodnie z nowym brzmieniem art. 9 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoba wykonująca umowę zlecenia, prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu (...)
str. 71
2.3.
Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy opłacającego składki na preferencyjnych warunkach wykonującego umowę zlecenia
Od 1 stycznia 2016 r., na mocy zmienionego art. 9 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoba wykonująca umowę zlecenia i prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność, dla której właściwa jest (...)
str. 72
3.
Zmiana wysokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
3.1.
Roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2016 r. wynosi 121.650 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 4.055 zł. Kwoty te (...)
str. 73
3.2.
Granica podstawy wymiaru składki chorobowej
Od 1 stycznia 2016 r. podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 10.137,50 zł. Limit ten został podany w komunikacie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń (...)
str. 74
3.3.
Składki ZUS przedsiębiorcy
Podstawę wymiaru składek społecznych dla przedsiębiorcy opłacającego je na ogólnych zasadach stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego (...)
str. 75
3.4.
ZUS za pracownika oddelegowanego za granicę
W 2016 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2016 r., wynosi 4.055 zł. Wraz ze wzrostem tego wynagrodzenia podwyższeniu uległa najniższa podstawa wymiaru (...)
str. 76
4.
Ulga w składce zdrowotnej dla przedsiębiorcy pobierającego zasiłek macierzyński
Od 1 stycznia 2016 r. niektóre osoby prowadzące działalność gospodarczą pobierające zasiłek macierzyński nie muszą opłacać za siebie składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności. Od (...)
str. 76
5.
Dodatkowe kody w ZUS
Od 1 stycznia 2016 r., na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217 ze zm.), wprowadzone zostało (...)
str. 77
VIII.
ZASIŁKI I INNE ŚWIADCZENIA
1.
Zmiany w ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla osób deklarujących podstawę składki na ubezpieczenie chorobowe
Osoby niebędące pracownikami, które deklarują podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w tym na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, niejako same kształtują wysokość należnych im świadczeń z ubezpieczenia społecznego (...)
str. 78
2.
Minimalna podstawa wymiaru "chorobówki" w 2016 r.
Ubezpieczeni zatrudnieni w ramach stosunku pracy mają zagwarantowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, która zmienia się co roku z dniem 1 stycznia. Przekłada się ona odpowiednio na (...)
str. 81
3.
E-zwolnienia nową formą potwierdzania niezdolności do pracy
Osoby niezdolne do pracy z powodu choroby albo zmuszone przerwać pracę, aby zaopiekować się chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, mogą liczyć na wypłatę świadczeń, (...)
str. 82
4.
Czy zniknie sankcja za nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego?
Z nowym rokiem do obiegu weszły e-zwolnienia, które z założenia trafiają do płatnika składek i ZUS drogą elektroniczną. Stąd likwidacja sankcji za nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego, choć w niektórych (...)
str. 85
5.
Szczegóły z zakresie wystawiania e-zwolnień
Zasady wystawiania e-zwolnień zostały określone odpowiednio w: art. 55, 57 i 58a ustawy zasiłkowej, oraz   rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu (...)
str. 88
6.
Zmiany w zakresie wysokości oraz okresu należnego zasiłku macierzyńskiego
Osoby ubezpieczone w razie urodzenia dziecka lub przyjęcia go na wychowanie mogą korzystać z zasiłku macierzyńskiego. Uprawnienia do tego świadczenia stale są rozszerzane, a okres ich wypłaty - (...)
str. 92
IX.
ZMIANY W ZAKRESIE ORDYNACJI PODATKOWEJ
1.
Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika
Fundamentalne zasady prowadzenia spraw podatkowych zostały określone w art. 120-129 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.). Należą do nich m.in. (...)
str. 94
2.
Właściwość organów podatkowych
Sprawy VAT Urzędem skarbowy właściwym w sprawach VAT jest od 1 stycznia 2016 r. zasadniczo urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika - w przypadku osób (...)
str. 94
3.
Stawki odsetek od zaległości podatkowych
Stawka podstawowa Obowiązują obecnie trzy stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych: podstawowa, obniżona oraz podwyższona. Podstawowa stawka odsetek podatkowych nie zmieniła się. Jest równa (...)
str. 96
4.
Korekta deklaracji podatkowej
Błędy w deklaracji podatkowej, np. w wyliczeniu podstawy opodatkowania, można usunąć w trybie korekty. Korekty dokonuje się poprzez złożenie - w formie papierowej lub elektronicznej - wyłącznie deklaracji korygującej. (...)
str. 97
5.
Nowe sposoby doręczania pism przez fiskusa
Pisma dla osoby fizycznej Przepisy obowiązujące do końca ubiegłego roku stanowiły, że pisma doręcza się osobom fizycznych do rąk własnych zasadniczo w ich mieszkaniu (także miejscu (...)
str. 97
6.
Zmiany w reprezentowaniu podatników przez pełnomocników
Pełnomocnictwo ogólne Wyróżnia się trzy kategorii pełnomocnictw: ogólne, szczególne, do doręczeń. Stanowi tak art. 138a § 2 Ordynacji podatkowej. Przepisy o pełnomocnictwie ogólnym wejdą w życie 1 lipca 2016 r. (...)
str. 99
7.
Większy katalog kar porządkowych
Kara porządkowa to sankcja finansowa stosowana przez urzędników skarbowych w celu zapewnienia sprawnego przebiegu sprawy i zakończenia jej w terminie. Wymierza się ją, w wysokości do 2.800 zł, uczestnikom kontroli, (...)
str. 100
8.
Cennik opłat za kopie z akt sprawy
Podatnik ma prawo zapoznać się z aktami sprawy na każdym etapie postępowania podatkowego (pierwszoinstancyjnego i odwoławczego), a także po jego zakończeniu. Gwarantuje to art. 178 § 1 Ordynacji podatkowej. Podatnikowi (...)
str. 101
9.
Zapłata podatku przez osobę trzecią
Podatki mogą regulować za podatnika najbliżsi: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym lub macocha. Nie wprowadzono w tym przypadku limitów kwotowych. Ponadto każdy podmiot może uiścić (...)
str. 102
10.
Jednolity plik kontrolny
Przedsiębiorcy, którzy posługują się komputerowymi systemami finansowo-księgowymi, mogą spodziewać się w drugiej połowie roku e-kontroli z wykorzystaniem tzw. jednolitego pliku kontrolnego. E-kontrola polega na analizie, przy użyciu (...)
str. 103
11.
Nowości w zakresie wydawania interpretacji podatkowych
Przedmiot wniosku Indywidualne interpretacje to sposób na uzyskanie oficjalnego stanowiska fiskusa na temat sposobu stosowania przepisów podatkowych w jednostkowych sprawach. Regulacje, które weszły w życie 1 stycznia (...)
str. 103
X.
ZMIANY W PRAWIE UPADŁOŚCIOWYM I INNYCH PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH SPÓŁEK
1.
Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje Prawo restrukturyzacyjne
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 ze zm.), dalej jako Prawo restrukturyzacyjne (P.r.), weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. z wyjątkami określonymi w art. 456. (...)
str. 104
2.
Cztery nowe postępowania z Prawa restrukturyzacyjnego
Postępowania restrukturyzacyjne mają zapewnić możliwość wyboru formy restrukturyzacji dostosowanej do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa, w indywidualnej sytuacji finansowej. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez (...)
str. 106
2.1.
Postępowanie o zatwierdzenie układu
Dla dłużników, którzy są jeszcze w stanie uzyskać porozumienie ze swoimi wierzycielami (ich większością), dedykowane jest pierwsze z postępowań restrukturyzacyjnych, tj. postępowanie o zatwierdzenie układu. W postępowaniu tym przewidziana (...)
str. 107
2.2.
Przyspieszone postępowanie układowe
W sytuacji gdy dłużnik nie może skorzystać z postępowania o zatwierdzenie układu, a spełni przesłankę nieprzekroczenia przez wierzytelności sporne 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem, może skorzystać (...)
str. 108
2.3.
Postępowanie układowe
Postępowanie układowe jest przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy nie mogą skorzystać z postępowania o zatwierdzenie układu ani z przyspieszonego postępowania układowego z powodu większej sumy wierzytelności spornych (por. tabelę). Przy (...)
str. 109
2.4.
Postępowanie sanacyjne
Gdy dłużnik nie będzie w stanie wdrożyć żadnego z wcześniej opisanych postępowań, pozostanie mu postępowanie sanacyjne. Przy tym sąd odmówi otwarcia postępowania sanacyjnego, jeżeli m.in. nie zostanie (...)
str. 110
3.
Jakie zmiany w Prawie upadłościowym?
Obecnie tytuł ustawy brzmi Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm., dalej jako ustawy). Z tytułu tej ustawy zniknęło wyrażenie "i naprawcze". Nowy tytuł odzwierciedla okrojoną (...)
str. 111
3.1.
Nowa definicja niewypłacalności
Wciąż obowiązuje zasada, że upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Wydłużony do 30 dni został termin na zgłoszenie w sądzie wniosku o ogłoszenie (...)
str. 111
3.2.
Wniosek o ogłoszenie upadłości
Nowe przepisy sprecyzowały m.in., że uprawnionym do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest dłużnik lub każdy z wierzycieli osobistych. Wyłączona została możliwość złożenia wniosku przez wierzyciela wyłącznie (...)
str. 112
3.3.
Odpowiedzialność za szkodę
Podmioty zobowiązane do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (tj. te wymienione w art. 21 ust. 1-2 ustawy) muszą liczyć się z konsekwencjami zaniedbania tej powinności, w szczególności odpowiedzialnością odszkodowawczą. Na mocy (...)
str. 112
3.4.
Układ w upadłości
Nowe przepisy wyeliminowały możliwość ogłaszania upadłości z możliwością zawarcia układu. Wprowadzone zostały natomiast regulacje umożliwiające przyjęcie w postępowaniu upadłościowym układu z wierzycielami (art. 266a-266f ustawy). Propozycje układowe mogą zgłosić: (...)
str. 113
3.5.
Zmiany w zgłaszaniu wierzytelności
Od 1 stycznia 2016 r. przestrzegać należy nowych zasady zgłaszania wierzytelności. Obowiązuje krótszy termin na zgłoszenie wierzytelności. Dotychczas sąd wydając postanowienie o ogłoszeniu upadłości m.in. wzywał wierzycieli (...)
str. 113
3.6.
Nowa możliwość w postaci przygotowanej likwidacji
Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzone zostały przepisy dotyczące przygotowanej likwidacji. Jest to procedura mająca na celu znalezienie kupca na przedsiębiorstwo, jego zorganizowaną część, bądź składniki (...)
str. 114
3.7.
CRRiU dopiero od 2018 r.
Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym mają na celu m.in. usprawnienie postępowań. W tym celu ma być wprowadzony Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. Przy tym ma on ruszyć dopiero (...)
str. 115
4.
Zmiany w zakresie odpowiedzialności członków zarządu, likwidatorów i wspólników
Przesłanki uwolnienia się członków zarządu od odpowiedzialności od 1 stycznia 2016 r. dostosowane są do nowych rozwiązań prawnych Prawa restrukturyzacyjnego i Prawa upadłościowego. Nowe brzmienie otrzymały art. 299 (...)
str. 115
5.
Zmiany w orzekaniu zakazu prowadzenia działalności
Reforma prawa upadłościowego wpłynęła także na zasady orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia określonych funkcji. Zakaz ten może być orzeczony wobec osób, które pomimo ciążącego (...)
str. 117
6.
Rozszerzenie możliwości procedury S24
W trybie S24 można założyć spółkę jawną, komandytową i z o.o. Zakładanie spółki z o.o. jest możliwe już od 2012 r. Natomiast wskazane spółki osobowe można zawiązywać i rejestrować w KRS poprzez (...)
str. 118
7.
E-PUAP jako podpis wystarczający do złożenia wniosku do KRS
Od 1 kwietnia 2016 r. przy składaniu e-wniosków do KRS będzie można posługiwać się także bezpłatnym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Sprawy rejestrowe (tj. o wpis w KRS, (...)
str. 119
8.
PCC w spółkach od 1 stycznia 2016 r.
PCC podlega m.in. umowa spółki i jej zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 3 pkt 4 ustawy o PCC. Umowa spółki (...)
str. 120
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.