Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 17 (916) z dnia 10.06.2016
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 17 (916) z dnia 10.06.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego
W związku z licznymi wątpliwościami co do stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), nasze Wydawnictwo wystąpiło do Ministerstwa Finansów o wyjaśnienie kilku kwestii z tym związanych. Czy organ podatkowy lub (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Planowane zmiany w VAT
W dniu 24 maja 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych (...)
str. 5
2.
Nowy projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) przygotowało nowy projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (patrz: projekt z 16 maja 2016 r. dostępny na stronie internetowej www.rcl.gov.pl). (...)
str. 6
3.
Opublikowano tekst jednolity ustawy o VAT oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
W Dzienniku Ustaw z 25 maja 2016 r.: pod poz. 710, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia (...)
str. 6
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Delegacja członków zarządu spółki kapitałowej - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
W praktyce mają miejsce sytuacje, w których członkowie zarządu, pełniący swoje funkcje na podstawie aktu powołania, odbywają podróże w celach służbowych. Osoby te nie są (...)
str. 7
1.1.
Przychód członków zarządu z tytułu otrzymania diety
Generalnie przychody uzyskane przez członków zarządu z tytułu pełnionych funkcji kwalifikowane są do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Za przychody takie uważa się bowiem m.in. (...)
str. 7
1.2.
Składki ZUS od diet otrzymanych przez członków zarządu
W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.) wskazano, jakie osoby podlegają (...)
str. 8
1.3.
Ujęcie diet członków zarządu w kosztach uzyskania przychodów spółki
Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, (...)
str. 9
1.4.
Ewidencja księgowa diety wypłaconej członkowi zarządu
Należności członków zarządu z tytułu podróży, odbywanych w związku z pełnionymi funkcjami (tu: na podstawie powołania), zaliczane są do kosztów działalności operacyjnej spółki. Diety takie (...)
str. 10
2.
Zatrudnianie obcokrajowców na podstawie umowy zlecenia
W miesiącach letnich w wielu firmach zwiększa się zapotrzebowanie na sezonowych pracowników. Niekiedy są to pracownicy z zagranicy, którzy mogą być zatrudniani w Polsce bez (...)
str. 10
2.1.
Regulacje prawa pracy
Wykonywanie pracy w Polsce przez cudzoziemca spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego generalnie wymaga uzyskania zezwolenia na pracę. Od tego wymogu istnieje jednak szereg (...)
str. 10
2.2.
Opodatkowanie wynagrodzeń z umowy zlecenia wypłacanych cudzoziemcom
Ogólne zasady opodatkowania umów zleceń zawartych z obywatelami spoza UE Obywatele Ukrainy lub Białorusi niemający na terytorium Polski miejsca zamieszkania, uzyskujący dochody (przychody) w Polsce (...)
str. 12
2.3.
Składki ZUS od wynagrodzenia zagranicznych zleceniobiorców
W stosunku do zleceniobiorcy będącego cudzoziemcem, np. obywatelem Ukrainy czy Białorusi (spełniającego omówione wcześniej warunki podejmowania pracy w Polsce), należy stosować takie same zasady w (...)
str. 15
3.
Nakłady poniesione na cudzej nieruchomości - rozliczenie podatkowe i księgowe
Podatnicy często ponoszą nakłady inwestycyjne na wynajmowanej nieruchomości. W takim przypadku zdarza się, że strony umowy najmu ustalają, że rozliczenie tych nakładów nastąpi w formie (...)
str. 17
3.1.
Kompensata nakładów z czynszem - rozliczenie VAT
Strony umowy najmu, kierując się zasadą swobody kształtowania umów, mogą dowolnie ustalić sposób rozliczenia poniesionych przez najemcę nakładów. Możliwa jest zatem umowa, zgodnie z którą (...)
str. 17
3.2.
Rozliczenie inwestycji w obcym środku trwałym dla celów podatku dochodowego
W wyniku nakładów ulepszeniowych poniesionych na cudzej nieruchomości mogą powstawać inwestycje w obcych środkach trwałych, które z punktu widzenia ustaw o podatku dochodowym uznawane są (...)
str. 20
3.3.
Ewidencja księgowa rozliczenia zwrotu nakładów ulepszeniowych
Inwestycja w obcym środku trwałym, w tym budynki (budowle) wybudowane na cudzym gruncie, podlegają również amortyzacji dla celów bilansowych. Stosuje się przy tym zasady dotyczące (...)
str. 22
IV.
PODATEK VAT
1.
Czy organy podatkowe zmieniły zdanie w sprawie pierwszego zasiedlenia?
Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, sprzedaż budynków, budowli lub ich części może być zwolniona z VAT, jeżeli następuje po (...)
str. 23
2.
Wyroki sądów administracyjnych w sprawie opodatkowania usług gastronomicznych
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 oraz pozycją 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów (...)
str. 25
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Odliczanie VAT od wydatków na samochód ciężarowy (van), który wykorzystywany jest do celów prywatnych pracownika
Posiadamy samochód ciężarowy typu van. Dla tego pojazdu przeprowadzono dodatkowe badania techniczne (posiadamy stosowny wpis w dowodzie rejestracyjnym). Pojazd ten niekiedy jest wykorzystywany przez pracowników (...)
str. 28
3.2.
Czy koszty opakowania towaru należy wliczać do podstawy opodatkowania VAT?
Prowadzę sklep spożywczy. Zakupiłem pakowarkę próżniową. Na życzenie klienta będę pakował wybrane towary w opakowania próżniowe, za odpłatnością. Czy koszty te mam opodatkowywać osobno, czy (...)
str. 29
3.3.
Obowiązek ujawniania w liście przewozowym danych dostawcy i nabywcy towaru, gdy występuje transakcja trójstronna
Dokonuję wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych w ramach procedury uproszczonej. Jestem drugim ogniwem transakcji trójstronnej. Czy jeżeli w celu ochrony tajemnicy handlowej mojej firmy ukryję w liście (...)
str. 31
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Czy sprzedaż majątku prywatnego przez przedsiębiorcę podlega opodatkowaniu VAT?
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą - jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam sprzedać sąsiadowi działkę należącą do mojego prywatnego majątku. Czy sprzedaż ta będzie podlegała opodatkowaniu VAT? (...)
str. 32
4.2.
Usługi wykonywane na nieruchomości położonej na terenie Niemiec na rzecz polskiego podatnika VAT
Niemiecki podatnik zlecił polskiemu podatnikowi X wykonanie usługi na nieruchomości położonej w Niemczech. Polski wykonawca X zlecił wykonanie tej usługi mojej firmie Y. Polskie firmy (...)
str. 33
4.3.
Czy VAT-27 składa sprzedawca, czy nabywca towaru objętego odwrotnym obciążeniem?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedałem złom. Transakcja objęta jest odwrotnym obciążeniem. Czy mam obowiązek złożenia informacji VAT-27, czy też dokonuje tego nabywca złomu? Informacje podsumowujące (...)
str. 34
4.4.
Dostawa nieruchomości - rezygnacja ze zwolnienia z VAT a prawo do odliczenia VAT przez nabywcę
Jestem czynnym podatnikiem VAT i zamierzam kupić budynek biurowy od innego czynnego podatnika VAT. Dostawa tej nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z VAT (będzie dokonana po (...)
str. 34
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki na organizację pikniku a koszty uzyskania przychodów - wyrok WSA
Wydatki na organizację pikniku dla pracowników, ich rodzin, pracowników agencji pracy tymczasowych świadczących pracę na rzecz spółki i ich rodzin, emerytów, zleceniobiorców oraz przedstawicieli korporacji (...)
str. 36
2.
Wydruk informacji o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości a koszty - interpretacja organu podatkowego
Jeżeli podatnik posiada wydruk informacji z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika, że w stosunku do niewypłacalnego dłużnika został oddalony wniosek o ogłoszenie (...)
str. 38
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Przychód podatkowy z tytułu sprzedaży towarów za pośrednictwem komisu
Spółka zamierza sprzedawać swoje towary za pośrednictwem komisu. W którym momencie spółka (komitent) powinna wykazać przychód z tytułu sprzedaży tych towarów - w momencie wydania (...)
str. 39
3.2.
Używanie cudzego środka trwałego bez wynagrodzenia a przychód z nieodpłatnych świadczeń
Spółka zawarła umowę z kontrahentem, w ramach której kontrahent przekazał spółce do nieodpłatnego używania maszynę produkcyjną, za pomocą której spółka będzie produkowała wyroby wyłącznie na (...)
str. 41
3.3.
Umorzenie opłaty za korzystanie ze środowiska a podatek dochodowy
W tym roku spółka z o.o. otrzymała decyzję o umorzeniu opłaty za korzystanie ze środowiska za 2015 r. Opłata ta została zaliczona do kosztów uzyskania (...)
str. 42
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wybrane orzeczenia NSA dotyczące PIT
1.1.
Zapłata niższej ceny nie zawsze oznacza obowiązek wykazania przychodu z nieodpłatnych świadczeń
Nabycie od niepowiązanego podmiotu ogółu praw i obowiązków komandytariuszy w spółce komandytowej po cenie niższej od ceny rynkowej nie może być zakwalifikowane jako świadczenie nieodpłatne (...)
str. 44
1.2.
Przy produkcji budowlanej z użyciem materiałów klienta ryczałt jest wyższy
Działalność wytwórcza z materiałów powierzonych nie może być objęta 5,5% stawką ryczałtu. Do takiej działalności ma zastosowanie stawka ryczałtu w wysokości 8,5%. (wyrok NSA z (...)
str. 45
2.
Zapłata faktur z VAT a różnice kursowe na rachunku walutowym (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Czy różnica kursowa powstała na rachunku walutowym u prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów, w związku z zapłatą kontrahentowi - w części VAT - jest (...)
str. 46
3.
Małżeństwo prowadzące działy specjalne produkcji rolnej a limit przychodów do prowadzenia ksiąg rachunkowych - interpretacja organu podatkowego
Jeśli między małżonkami istnieje wspólność majątkowa i prowadzą oni osobno działy specjalne produkcji rolnej we wspólnym gospodarstwie, wówczas do ustalenia limitu przychodów zobowiązującego do prowadzenia (...)
str. 47
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Rozliczenie zagranicznej podróży służbowej - jaki kurs do przeliczenia kosztów?
Pracownik odbył zagraniczną podróż służbową. Po powrocie przedstawił rozliczenie wydatków (były to wyłącznie diety i ryczałty za przejazdy). Pracownikowi nie była wypłacona zaliczka, a zwrot (...)
str. 48
4.2.
Opłata za umieszczenie firmy w katalogu branżowym - moment ujęcia w kosztach podatkowych i ewidencja księgowa
Czy wydatek na umieszczenie firmy (marki) w katalogu branżowym (tzw. opłata wstępna) oraz abonament roczny za publikowanie danych w tym katalogu (dostępnym przez internet) stanowią (...)
str. 49
4.3.
Możliwość ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków na studia przedsiębiorcy
Osoba fizyczna, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zamierza rozpocząć studia podyplomowe na kierunku zarządzanie. Czy wydatki na te studia może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Ujęcie (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Pozwolenie na częściowe użytkowanie budynku a prawo do amortyzacji - interpretacja organu podatkowego
Oddanie do używania części budynku, której zdatność do używania potwierdził Inspektor Nadzoru Budowlanego, umożliwia podatnikowi zaliczenie takiej części budynku do środków trwałych. W przypadku oddania (...)
str. 53
2.
Odpisy amortyzacyjne od środka trwałego częściowo sfinansowanego ze środków ZFRON - wyrok NSA
Odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej środka trwałego, w części, która została sfinansowana ze środków ZFRON utworzonego z kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od (...)
str. 55
3.
Zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla samochodu używanego w leasingu
Spółka z o.o. zakupiła od innej spółki samochód osobowy, który wcześniej był użytkowany i wykupiony z leasingu. Czy taki pojazd spełnia kryteria do uznania go (...)
str. 57
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki ZUS od świadczeń z okazji Dnia Dziecka
Z okazji Dnia Dziecka wydaliśmy dzieciom naszych pracowników paczki. Ich zakup został sfinansowany ze środków ZFŚS. Czy wartość tego świadczenia podlega składkom ZUS? Otrzymanie przez (...)
str. 58
2.
Ubezpieczenia w ZUS ze zlecenia zawartego z uczniem szkoły ponadgimnazjalnej
W ramach umowy o pracę zatrudniam w celu przygotowania zawodowego ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. Z tego tytułu opłacam za niego wszystkie składki do ZUS. Obecnie pracownik (...)
str. 58
3.
Składki ZUS od kwoty rekompensaty finansowej wypłaconej pracownikom
Na mocy uchwały zarządu spółki z o.o., uruchomiliśmy w spółce program dobrowolnych odejść z pracy. Na jego podstawie pracownicy, którzy nie są zainteresowani kontynuowaniem dalszego (...)
str. 59
4.
Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla pracownika otrzymującego dodatek za zastępstwo
W okresie nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby lub urlopu, trwającej dłużej niż miesiąc, jego obowiązki przejmuje inny pracownik. Za czas tego zastępstwa otrzymuje (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Prawidłowe sformułowanie przyczyny wypowiedzenia
Zamierzamy przeprowadzić w firmie restrukturyzację zatrudnienia. Nie wiemy jeszcze dokładnie, ilu pracownikom wypowiemy umowę. Mamy ustalony tylko szacunkowy procent osób do zwolnienia. Czy w takiej (...)
str. 62
2.
Aktualizacja informacji dodatkowej w zakresie okresu wypowiedzenia
1) Pracownicy zatrudnieni są na podstawie umów na czas określony zawartych przed zmianą przepisów dotyczącą tych umów. W związku z tymi zmianami obowiązują ich dłuższe (...)
str. 63
3.
Przy kilku płatnikach to pracownik pilnuje momentu przekroczenia rocznej kwoty granicznej
Pracownik zatrudniony dodatkowo w innej firmie na część etatu odmówił nam złożenia zaświadczenia dla celów składkowych o osiąganym w tamtym zakładzie wynagrodzeniu. Czy odmowa ta (...)
str. 65
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Faktura w walucie obcej wystawiona przez krajowego kontrahenta
Jednostka otrzymała od krajowego kontrahenta fakturę wystawioną w walucie obcej za wykonaną na jej rzecz usługę transportową. Jaki kurs zastosować do przeliczenia tej faktury, tj. (...)
str. 66
2.
Zmniejszenie VAT naliczonego w związku z zastosowaniem procedury ulgi na złe długi - w ewidencji księgowej
W jakich sytuacjach można odstąpić od obowiązku korygowania VAT naliczonego? Czy będzie to możliwe, gdy jednostka ma pewność, że zobowiązanie zostanie uregulowane w miesiącu następującym (...)
str. 68
3.
Zakup niskocennego programu finansowo-księgowego w ujęciu rachunkowym
Jednostka dokonała zakupu programu komputerowego finansowo-księgowego za cenę niższą niż 3.500 zł. Czy program ten stanowić będzie wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji, czy też (...)
str. 70
4.
Ujęcie w księgach rachunkowych wypłaty zasiłku macierzyńskiego
Jesteśmy spółką z o.o. Po raz pierwszy będziemy wypłacać zasiłek macierzyński. Jak go ewidencjonować w księgach rachunkowych? Czy wartość brutto kwoty zasiłku należy odnieść na (...)
str. 73
5.
Kompensata umowna w księgach rachunkowych
Z naszym głównym kontrahentem zamierzamy dokonywać rozliczeń wzajemnych należności i zobowiązań na zasadzie kompensat umownych. Czy w związku z tym dla skompensowania wystarczy podanie informacji (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.