Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 30 (929) z dnia 20.10.2016
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 30 (929) z dnia 20.10.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Limity na 2017 r.
Zarówno ustawy podatkowe (tj. PIT, CIT oraz VAT), jak i ustawa o rachunkowości zawierają kwoty limitów wyrażonych w euro, których spełnienie warunkuje możliwość korzystania w (...)
str. 4
1.1.
Limity dla celów VAT
W ustawie o VAT wartości wyrażone w euro dotyczą limitu dla tzw. małych podatników. Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, przez małego (...)
str. 4
1.2.
Limity dla celów podatku dochodowego
Mały podatnik - dla celów podatku dochodowego w 2017 r. Małym podatnikiem, podobnie jak dla celów VAT, jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (...)
str. 5
1.3.
Limity dla celów rachunkowości
Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2017 r. Księgi rachunkowe muszą prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. - opublikowana
W Monitorze Polskim z 27 września 2016 r., pod poz. 934, opublikowano obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wysokości (...)
str. 7
2.
Zmiany w ustawach o PDOF i PDOP
W Dzienniku Ustaw z 27 września 2016 r., pod poz. 1550, opublikowano ustawę z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 8
3.
Projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej
W dniu 3 października br. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowano informację dotyczącą projektu rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej: "W związku (...)
str. 11
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Umowa zlecenia zawarta przez przedsiębiorcę - rozliczenie podatkowo-składkowe
Zdarza się, że osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą zawiera z innym podmiotem umowę zlecenia, której przedmiotem są usługi tożsame z usługami wykonywanymi w ramach (...)
str. 12
1.1.
Wynagrodzenie z umowy zlecenia - ustalenie źródła przychodów dla celów PIT i sposób opodatkowania
Kwalifikacja przychodów do odpowiedniego źródła w praktyce przysparza podatnikom sporo problemów, szczególnie w przypadku wykonywania tych samych czynności w ramach wykonywania działalności gospodarczej i na (...)
str. 12
1.2.
Składki ZUS za przedsiębiorcę wykonującego umowę zlecenia
Wykonywanie umowy zlecenia przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności generalnie nie jest traktowane w ZUS jako odrębny tytuł do ubezpieczeń (społecznych ani zdrowotnego). (...)
str. 15
1.3.
Umowa zlecenia w świetle przepisów o VAT
W świetle ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega m.in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w przypadku, gdy jest wykonywane przez podatnika. Zgodnie z art. 15 ust. (...)
str. 17
2.
Wynagrodzenie pracownika w walucie obcej - podatek dochodowy, składki ZUS i ewidencja księgowa
Niekiedy pracodawca wypłaca swojemu pracownikowi wynagrodzenie w walucie obcej. Jaki kurs waluty obcej należy zastosować do przeliczenia na złote wartości takiego wynagrodzenia - w celu (...)
str. 17
2.1.
Wartość przychodu pracownika z tytułu wynagrodzenia otrzymanego w walucie obcej
Ustalając kurs waluty obcej, po jakim należy wycenić przychód pracownika z tytułu wynagrodzenia otrzymanego w walucie obcej, należy wziąć pod uwagę regulacje zawarte w art. (...)
str. 18
2.2.
Przeliczenie wynagrodzenia pracownika w walucie obcej na potrzeby ustalenia składek ZUS
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia (...)
str. 19
2.3.
Wycena wynagrodzeń w walucie obcej a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
Na potrzeby podatku dochodowego koszty poniesione w walucie obcej przelicza się na złote według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. (...)
str. 19
2.4.
Ujęcie wynagrodzenia pracownika w walucie obcej w księgach rachunkowych pracodawcy
Do celów bilansowych (analogicznie jak na gruncie ustaw o podatku dochodowym) wynagrodzenie pracownika w walucie obcej zasadne jest przeliczyć na złote, w celu ujęcia tego (...)
str. 21
IV.
PODATEK VAT
1.
Projektowane zmiany w zakresie zwolnień z VAT w 2017 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zakłada m.in. zmiany w ustawie o VAT (patrz: projekt z (...)
str. 23
2.
Kiedy sprzedaż nieruchomości należy uznać za działalność gospodarczą? - wyrok NSA
W celu ustalenia, czy podmiot sprzedający działki występuje w charakterze podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, czy też w ramach zarządu majątkiem prywatnym, należy zbadać całokształt podejmowanych (...)
str. 25
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Elektroniczna forma przechowywania faktur zakupu i sprzedaży
Posiadam dużą ilość faktur zakupu i sprzedaży i w związku z tym mam kłopot z ich przechowywaniem. Słyszałem o możliwości skanowania faktur i przechowywania wyłącznie (...)
str. 27
3.2.
Refakturowanie kosztu transportu
Wykonaliśmy obróbkę materiałów na rzecz szwajcarskiego podatnika. W czerwcu br. zostały one - na nasze zlecenie - przewiezione z Polski do Szwajcarii przez inną polską (...)
str. 28
3.3.
Usługi remontowo-budowlane wykonywane na terenie UE a obowiązek składania informacji podsumowujących
Korzystam ze zwolnienia z VAT (z uwagi na próg sprzedaży poniżej 150.000 zł). Czy w przypadku wykonywania usług remontowo-budowlanych na terenie UE musiałem rejestrować się (...)
str. 29
3.4.
Sprzedaż towarów używanych otrzymanych nieodpłatnie - rozliczenie VAT
Zamierzam rozpocząć działalność w zakresie sprzedaży towarów używanych, które otrzymam nieodpłatnie (będzie to towar z tzw. "wystawek" z Niemiec). Czy z tytułu ich otrzymania muszę (...)
str. 30
3.5.
Cło i podatek od importu opłacone przez eksportera - rozliczenie podatkowe
Dokonaliśmy importu towarów z USA na warunkach DDP, czyli za cło i podatek VAT zapłaciła firma amerykańska. Czy możemy odliczyć VAT od tej transakcji oraz (...)
str. 33
4.
Informacja dla podmiotów prowadzących skład podatkowy lub zarejestrowanych odbiorców - komunikat Ministerstwa Finansów
W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.), wynikającej z ustawy (...)
str. 34
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Nakłady na cudze składniki majątku to darowizna wyłączona z kosztów podatkowych - wyrok NSA
Nakłady poniesione na cudze składniki majątku mają charakter darowizny mimo, że celem poniesienia tych nakładów było uatrakcyjnienie oferowanych przez podatnika produktów - mieszkań wybudowanych w (...)
str. 35
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Bonus rzeczowy przyznany w związku z reklamacją towarów a koszty uzyskania przychodów
Spółka sprzedaje towary klientom detalicznym, którzy niekiedy je reklamują z powodu ich nieodpowiedniej jakości. W przypadku uznania reklamacji spółka dokonuje wymiany towaru na niewadliwy. Jako (...)
str. 37
2.2.
Obowiązki podatkowe związane z działalnością zagranicznej spółki zależnej
Polska spółka z o.o. świadczy usługi na rzecz kontrahenta kanadyjskiego. Pośrednikiem w realizacji tej umowy będzie utworzona także na terenie Kanady spółka (spółka zależna), w (...)
str. 39
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Zwrot kaucji zapłaconej w walucie obcej a różnice kursowe
Spółka z o.o. była zobowiązana zapłacić kaucję tytułem należytego zabezpieczenia wykonania umowy. Kaucja ta została zapłacona w euro. Obecnie kaucja ta została zwrócona spółce, również (...)
str. 41
3.2.
Sprzedaż przedawnionej należności a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. zamierza sprzedać należność (zaliczoną uprzednio do przychodów należnych), która uległa już przedawnieniu. Czy strata ze sprzedaży tej należności może zostać zaliczona do (...)
str. 42
3.3.
Ważność certyfikatu rezydencji na potrzeby podatku dochodowego
Spółka z o.o. wypłaca kontrahentom należności, z tytułu których jest zobowiązana pobierać tzw. podatek u źródła. Aby zastosować stawkę wynikającą z właściwej umowy o unikaniu (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Sfinansowanie szkolenia dla tymczasowych pracowników jest u nich przychodem - wyrok WSA
Zwolnienie od podatku świadczeń na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nie ma zastosowania do pracowników tymczasowych. (wyrok WSA w Gdańsku z 26 lipca 2016 r., sygn. akt (...)
str. 44
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zapewnienie pracownikowi posiłku i diety a przychód podatkowy
Pracownicy oprócz diet z tytułu podróży służbowych (przysługuje im połowa diety, gdyż ich podróż służbowa trwa od 8 do 12 godzin) otrzymują bony obiadowe (o wartości (...)
str. 45
2.2.
Rabaty dla pracowników i innych osób a PIT
Spółka przekazuje swoim pracownikom kupony rabatowe uprawniające do zakupu towarów w sklepach spółki po obniżonej cenie. Czy w takiej sytuacji u pracowników udzielony rabat jest (...)
str. 47
2.3.
Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na usługi budowlane
Jestem podatnikiem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Czy przychody ze świadczenia usług spawalniczych (spawanie zbiorników) oraz usług remontowych (m.in. malowanie elewacji, położenie glazury, hydraulika) powinienem zaliczać (...)
str. 48
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wartość początkowa środka trwałego otrzymanego aportem - interpretacja organu podatkowego
Wartość początkową środków trwałych, które zostały wniesione w postaci aportu do spółki kapitałowej, stanowi ich wartość określona na dzień wniesienia wkładu, nie wyższa jednak od wartości (...)
str. 50
2.
Sprzedaż środka trwałego w części sfinansowanego dotacją
Zamierzamy sprzedać środek trwały, którego zakup w części był sfinansowany dotacją. Naliczając jego amortyzację, część pokrytą dotacją wyłączamy z kosztów uzyskania przychodów. Czy analogicznie, na (...)
str. 51
3.
Jednorazowa amortyzacja przy nabyciu wartości niematerialnych i prawnych
Zakupiliśmy program komputerowy (licencję) za kwotę znacznie przekraczającą 3.500 zł. Jak można go najszybciej zamortyzować? Mając na uwadze, że w bieżącym roku rozpoczęliśmy prowadzenie działalności, (...)
str. 53
4.
Rozliczenie nakładów modernizacyjnych, których wartość w roku podatkowym przekroczyła 3.500 zł
W ciągu roku dokonywaliśmy kilku prac modernizacyjnych środka trwałego, których łączna wartość nie przekraczała 3.500 zł. Obecnie jednak granica ta zostanie przekroczona jednorazowo. Jak rozliczyć (...)
str. 54
5.
Wartość początkowa budynku wybudowanego systemem gospodarczym
W jaki sposób ustalić wartość początkową budynku, który zostanie przeznaczony na warsztat samochodowy i wprowadzony do działalności gospodarczej? Obiekt ten powstał systemem gospodarczym i był (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Wynagrodzenie pracownika za dany miesiąc płatne w miesiącu następnym a dokumenty rozliczeniowe ZUS
Wynagrodzenie pracowników za dany miesiąc jest im wypłacane do 10-go dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie za wrzesień 2016 r. zostało pracownikom wypłacone 5 października br. Za (...)
str. 57
2.
Składka zdrowotna od wynagrodzenia chorobowego
Przez cały miesiąc pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, otrzymując z tego tytułu najpierw wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy. Oba świadczenia były wypłacane przez nas. (...)
str. 58
3.
Zasiłek opiekuńczy w okresie pracy wykonywanej w czasie urlopu rodzicielskiego
Pracownica łącząca urlop rodzicielski z pracą na 1/4 etatu, złożyła wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Zwolnienie lekarskie obejmuje dni sprawowania osobistej opieki nad chorym, nowonarodzonym (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wykonywanie zadań służbowych przez pracownika w siedzibie spółki
Pracodawca zamierza wprowadzić do umowy o pracę zapis, że stałym miejscem wykonywania pracy jest siedziba spółki, a także inne miejsca w kraju, zgodnie z potrzebami (...)
str. 61
2.
Utworzenie ZFŚS i ustalenie odpisu w trakcie roku kalendarzowego
Zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w naszej firmie, nie tworzymy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W związku z poprawą sytuacji finansowej zakładu chcemy jednak wrócić do tworzenia Funduszu. Jaka procedura (...)
str. 62
3.
Czy dodatkowy urlop niepełnosprawnego pracownika podlega zasadzie proporcjonalności?
Wypowiedzieliśmy umowę niepełnosprawnemu pracownikowi uprawnionemu od kilku lat do urlopu dodatkowego. Chcemy, aby oba urlopy wykorzystał w okresie wypowiedzenia. Czy udzielając urlopu dodatkowego także powinniśmy zastosować (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Prowadzenie kasy nie jest obowiązkowe
Od kilku miesięcy prowadzimy działalność jako mała spółka z o.o. Realizujemy sprzedaż opłacaną wyłącznie przelewami bankowymi innych podmiotów. Nie obsługujemy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy (...)
str. 64
2.
Rozliczenie kosztów zakupu towarów
Zamierzamy rozszerzyć naszą działalność o handel towarami. Jak możemy rozliczać koszty transportu towarów (stanowiące usługi obce) - czy bezpośrednio w koszty okresu, czy aktywować je (...)
str. 65
3.
Transakcje pomiędzy spółką z o.o. a firmą jej prezesa i udziałowca
Prezes zarządu spółki jest jej udziałowcem oraz dodatkowo prowadzi własną działalność gospodarczą. W ramach tej działalności świadczy na rzecz spółki usługi oraz sporadycznie zakupuje od (...)
str. 68
4.
Tworzenie rezerw na zobowiązania sądowe
Spółdzielnia (posiadająca status zakładu pracy chronionej) otrzymała decyzje określające wysokość zobowiązań z tytułu wpłat na PFRON w związku z niezgodnym z ustawą wykorzystaniem środków ZFRON (...)
str. 70
5.
Podział spółki kapitałowej w księgach rachunkowych
Nastąpił podział spółki akcyjnej i przejęcie części majątku tej spółki przez inną istniejącą spółkę z o.o. jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jakich księgowań (na jakich kontach) (...)
str. 72
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.