Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 16 (915) z dnia 01.06.2016
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 16 (915) z dnia 01.06.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odliczanie VAT a termin przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu - wyrok WSA
Na prawo do odliczenia VAT m.in. od nabycia lub kosztów eksploatacji pojazdu o szczególnej konstrukcji nie ma wpływu termin, w jakim podatnik przeprowadzi dodatkowe badanie techniczne pojazdu. (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Uchwalono zmiany w Ordynacji podatkowej
Sejm uchwalił ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Na dzień oddania tego numeru Biuletynu do druku ww. (...)
str. 6
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Opłacanie podatków i składek ZUS za wspólnika przez spółkę osobową - odpowiedzi MF i ZUS na pytania naszego Wydawnictwa
Wspólnicy spółek osobowych (jawnych, komandytowych, partnerskich) nie zawsze chcą płacić podatek dochodowy (zaliczki na podatek) i składki ZUS samodzielnie (z własnej kieszeni). Pojawia się więc pytanie, czy (...)
str. 7
1.1.
Zapłata zobowiązania podatkowego przez inny podmiot - regulacje wynikające z Ordynacji podatkowej
Do końca 2015 r. przepisy Ordynacji podatkowej nie przewidywały możliwości zapłaty podatku przez inny podmiot. Z praktyki wypracowanej na podstawie orzecznictwa sądowego wynikało jednak, że dokonywanie takich (...)
str. 7
1.2.
Zapłata składek ZUS z konta bankowego spółki osobowej
Co do zasady, spółka osobowa (tj. jawna, komandytowa lub partnerska) nie jest płatnikiem składek ubezpieczeniowych za osobę fizyczną będącą jej wspólnikiem. Składki ZUS wspólnik takiej (...)
str. 9
1.3.
Ujęcie w księgach rachunkowych podatku oraz składek ZUS zapłaconych przez spółkę osobową
Uwzględniając wprowadzone zmiany w Ordynacji podatkowej, w księgach rachunkowych spółki osobowej zapłata podatku (do wysokości 1.000 zł) oraz składek ZUS w imieniu wspólnika może być ewidencjonowana z wykorzystaniem konta (...)
str. 10
2.
Wydatki na wyjazdy pracowników na targi branżowe - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
W praktyce nie należy do rzadkości, że pracownicy biorą udział w targach o tematyce związanej z działalnością prowadzoną przez pracodawcę. Wyjazd na targi może się odbywać w ramach podróży służbowej (...)
str. 11
2.1.
Udział w targach a przychód pracownika
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o PDOF, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika - do wysokości określonej (...)
str. 11
2.2.
Składki ZUS z tytułu wyjazdu pracownika na targi
Zasadniczo podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (...)
str. 13
2.3.
VAT naliczony od wydatków z tytułu udziału pracownika w targach
Prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej wydatki z tytułu udziału pracowników w targach branżowych przysługuje podatnikowi (pracodawcy) na zasadach ogólnych. Jeżeli zatem udział pracowników w ww. targach ma (...)
str. 13
2.4.
Koszty uzyskania przychodów pracodawcy
Wydatki z tytułu zakupu biletów wstępu na targi dla pracowników, a także koszty dojazdu pracowników na te targi pociągiem/autobusem, nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie (...)
str. 14
2.5.
Wydatki na targi w ewidencji księgowej pracodawcy
Dla celów bilansowych wydatki związane z wyjazdem pracowników na targi (bilety wstępu, koszty dojazdu) obciążają koszty działalności operacyjnej pracodawcy. W sytuacji, gdy pracodawca kupuje dla pracowników bilety (...)
str. 14
IV.
PODATEK VAT
1.1.
Obowiązek wystawienia faktury
Udokumentowanie usługi świadczonej dla przedsiębiorcy Dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz podatników lub osób prawnych niebędących podatnikami (dalej: przedsiębiorców) generalnie muszą być dokumentowane fakturą. Dotyczy (...)
str. 15
1.2.
Termin powstania obowiązku podatkowego
Co do zasady, obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W niektórych przypadkach obowiązek ten ustala się jednak w sposób szczególny - dotyczy (...)
str. 16
1.3.
Refakturowanie mediów
W przypadku, gdy nieruchomość jest wynajmowana (użyczana), strony często postanawiają, że najemca (użytkownik) zobowiązany jest pokryć koszty mediów. W praktyce jednak najemcy (użytkownicy) zazwyczaj nie zawierają odrębnej (...)
str. 17
1.4.
Termin odliczenia VAT
Nabywca mediów (podatnik) może odliczyć VAT z faktury za media w terminie podstawowym - tj. w miesiącu (kwartale) powstania obowiązku podatkowego, nie wcześniej jednak, niż w rozliczeniu za okres, (...)
str. 19
2.
Sprzedaż towarów dla organów władzy publicznej a mechanizm odwrotnego obciążenia - interpretacja indywidualna Ministra Finansów
Jeżeli jednostka władzy publicznej jest czynnym podatnikiem VAT, to do sprzedaży na jej rzecz - niezależnie od celu, na jaki zakupiła dany towar (statutowy czy (...)
str. 19
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Nieodpłatne przekazanie towarów kontrahentowi - ustalenie podstawy opodatkowania
Sprzedajemy odzież, którą importujemy lub zlecamy jej uszycie polskim podwykonawcom. Cena sprzedaży to cena zakupu (z faktury zakupu od dostawców lub podwykonawców) powiększona o marżę. W celu promocji (...)
str. 21
3.2.
Zakup paliwa poza Polską i opłata za przejazd zagraniczną autostradą - czy trzeba rozliczyć VAT w Polsce?
W związku ze świadczeniem usług transportowych kupujemy za granicą Polski paliwo i płacimy za przejazdy autostradami. Wydatki te są dokumentowane fakturami z zagranicznym VAT. Czy w związku z zakupem paliwa (...)
str. 22
3.3.
Ustalenie podstawy opodatkowania VAT, gdy zapłata ma charakter rzeczowy i pieniężny
Prowadzimy prace rozbiórkowe i porządkujące. Za wykonane usługi otrzymujemy określone wynagrodzenie (w gotówce). Niekiedy możemy zatrzymać także towary "odzyskane" z rozbiórki. Wysokość wynagrodzenia gotówkowego zależy od tego, jaką (...)
str. 23
3.4.
Moment powstania obowiązku podatkowego przy umowie faktoringu
Mały podatnik rozlicza VAT metodą kasową. Zawarł on umowę faktoringu z bankiem. Zgodnie z tą umową, otrzymał od banku 100% należności wynikającej z wystawionej faktury. Następnie, po zapłaceniu (...)
str. 24
4.
List przestrzegający podatników uczestniczących w obrocie olejem rzepakowym przed oszustwami w zakresie VAT
W związku z pojawiającym się w ostatnich latach, w Polsce i innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, zjawiskiem wykorzystywania mechanizmów konstrukcji VAT do uzyskiwania niezgodnych z prawem korzyści (wyłudzanie nienależnego zwrotu VAT (...)
str. 26
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności postanowieniem sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości - wyrok WSA
Postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika może posłużyć do udokumentowania nieściągalności należności, gdy z uzasadnienia do ww. postanowienia bezspornie wynika brak majątku dłużnika. (wyrok WSA (...)
str. 27
2.
Paragon bez danych nabywcy a ujęcie wydatku w kosztach uzyskania przychodów - interpretacja organu podatkowego
Jeśli na paragonie nie został wskazany nabywca towaru/usługi, to nabywca nie jest w stanie wykazać, że to on poniósł wydatek oraz że wydatek ten związany jest (...)
str. 28
3.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków windykacyjnych (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Kontrahent obciążył nas kosztami windykacji w związku z nieterminową zapłatą za fakturę i koniecznością wynajęcia przez niego firmy windykacyjnej. Prawo to wynika z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Czy (...)
str. 30
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Koszty eksploatacji najmowanego samochodu osobowego - ujęcie podatkowe
Spółka wynajęła samochód osobowy z wypożyczalni. Nie prowadzi ona ewidencji przebiegu pojazdu (ani dla celów VAT, ani dla celów podatku dochodowego). Czy spółka ma prawo odliczyć (...)
str. 31
4.2.
Dokumentowanie transakcji zawieranych przez spółkę z o.o. z członkiem jej zarządu
Udziałowcami spółki z o.o. są trzy osoby fizyczne. Jedna z nich pełni funkcję prezesa zarządu i jest jedynym członkiem zarządu tej spółki. Prezes zarządu prowadzi własną działalność (jako (...)
str. 33
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Rekompensata za dobrowolne odejście z pracy nie jest zwolniona z PIT
Wypłacona na podstawie regulaminu programu dobrowolnych odejść rekompensata pieniężna w związku z rozwiązaniem umowy o pracę nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 (...)
str. 35
2.
Komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący zaliczek na PIT przez prowadzących działy specjalne produkcji rolnej
Ministerstwo Finansów 6 maja 2016 r. zamieściło na swojej stronie internetowej komunikat, w którym na wstępie przypomniało, że ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 36
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Sprzedaż nieruchomości mieszkalnej będącej środkiem trwałym
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (m.in. w zakresie wynajmu nieruchomości) nabyła w styczniu 2011 r. własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Lokal ten był wynajmowany i ujęty w ewidencji środków trwałych. (...)
str. 37
3.2.
Opodatkowanie prywatnego najmu przez prowadzącego działalność gospodarczą
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą. Czy może wynajmować dom mieszkalny, nie łącząc tego z działalnością gospodarczą? Jaki powinna płacić podatek i czy doliczać VAT? Osoba prowadząca działalność (...)
str. 39
3.3.
Opodatkowanie dochodu pracownika zamieszkałego i pracującego w Niemczech
Nasza firma ma siedzibę na terytorium Polski, natomiast w Niemczech posiadamy oddział. Zatrudniamy w nim pracownika, który jest polskim obywatelem, ale od kilku lat mieszka na terytorium (...)
str. 41
3.4.
Ustalenie kosztu uzyskania przychodów ze zbycia udziałów spółki z o.o.
Wspólnik spółki z o.o., będący osobą fizyczną, posiada udziały w tej spółce, które nabył w różnym czasie, w różnej cenie i w różnej formie (za gotówkę i w formie aportu - środek trwały). (...)
str. 45
VII.
PORADY DLA PRZEDSIĘBIORCY
1.
Pytania Czytelników dotyczące stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego
Przedsiębiorca zatrudnia powyżej 250 osób. Osiąga natomiast roczny obrót netto poniżej równowartości w złotych 50 mln euro, a suma aktywów jest mniejsza niż równowartość 43 mln euro. Czy taka firma musi (...)
str. 46
2.
Zawarcie umowy spółki "cichej" a obowiązek zapłaty pcc - interpretacja organu podatkowego
Zawarcie umowy spółki "cichej", uznanej w świetle przepisów Kodeksu cywilnego za umowę nienazwaną, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (...)
str. 49
VIII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Brak możliwości ustalenia wartości początkowej wyłącza prawo do amortyzacji - wyrok NSA
Jeżeli do dnia przyjęcia programu komputerowego do używania podatnik nie poniósł kosztów jego nabycia, a tym samym nie mógł ustalić jego wartości początkowej, nie ma nie (...)
str. 50
2.
Amortyzacja środków trwałych otrzymanych w ramach aportu przedsiębiorstwa - interpretacja organu podatkowego
Otrzymujący wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest zobowiązany do ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ich wartość początkowa powinna odpowiadać wartości (...)
str. 52
3.
Ujawnienie środka trwałego, wprowadzenie do ewidencji oraz jego amortyzacja
Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nabyłem w 2014 r. specjalistyczną maszynę, którą wykorzystuję przy świadczeniu usług. Choć jej wartość przekraczała 3.500 zł, nie wprowadziłem jej do ewidencji (...)
str. 53
4.
Samochód osobowy wprowadzony do działalności gospodarczej jednego z małżonków
Czy wprowadzając do działalności gospodarczej 10-letni samochód osobowy, nabyty pierwotnie do celów prywatnych, jego wartość początkową należy ustalić według obecnej wartości rynkowej, czy ceny jego (...)
str. 54
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składka zdrowotna niepełnosprawnego przedsiębiorcy pobierającego świadczenie pielęgnacyjne
Przedsiębiorca mający orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, który uzyskuje przychody również z innych źródeł, nie może opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości wynikającej z art. 82 ust. 10 (...)
str. 56
2.
Oskładkowanie kwoty odszkodowania wypłaconego z tytułu umowy o zakazie konkurencji
Od kwoty miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego menedżerowi spółka opłaca za niego składki (społeczne i zdrowotną) do ZUS w sposób i na zasadach dotyczących zleceniobiorców. Obecnie z (...)
str. 57
3.
Wpływ podwyżki wynagrodzeń na wysokość wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego
Pracodawca od 1 maja br. wprowadził ogólnozakładową podwyżkę płac. Czy osoba pobierająca zasiłek chorobowy, bezpośrednio po którym będzie uprawniona do zasiłku macierzyńskiego, powinna zostać objęta (...)
str. 58
X.
PRAWO PRACY
1.
Niewykorzystanie 14-dniowego urlopu wypoczynkowego
Od lutego 2016 r. zatrudniamy pracownika, który jest uprawniony do 20 dni urlopu wypoczynkowego. Umowa o pracę jest zawarta do końca sierpnia br. Od września (...)
str. 60
2.
Poinformowanie inspekcji pracy o niestosowaniu limitów i zmiana umowy
1) Od 1 września 2015 r. zatrudniamy pracownika na podstawie drugiej umowy na czas określony. Zakończy się ona z końcem czerwca br. Następną umowę chcemy (...)
str. 61
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Dokumenty składane do KRS i urzędu skarbowego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2015 r.
Roczne sprawozdania finansowe jednostek podlegają zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (por. art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości). W konsekwencji zatwierdzenia sprawozdania (...)
str. 63
2.
Ujęcie w księgach rachunkowych kosztu badania sprawozdania finansowego za 2015 r.
Czy koszty badania sprawozdania finansowego za 2015 r. powinny obciążyć wynik finansowy 2015 r., czy 2016 r.? Zaznaczamy, że w 2015 r., po podpisaniu umowy, zapłaciliśmy zaliczkę na poczet tej (...)
str. 65
3.
Ewidencja sprzedaży detalicznej towarów na podstawie raportów fiskalnych dobowych
Sprzedaż detaliczną towarów na rzecz osób fizycznych ewidencjonujemy za pomocą kasy fiskalnej. Nie wystawiamy faktur, tylko każdemu klientowi wręczamy paragon. Czy możemy ujmować w księgach rachunkowych (...)
str. 67
4.
Ewidencja faktury za wykonanie kompleksowej usługi
Jednostka otrzymuje faktury za przeglądy techniczne własnych samochodów. Zdarza się, że w odrębnych pozycjach faktury wykazywana jest opłata za przegląd techniczny oraz wartość wymienionych części samochodowych. (...)
str. 69
5.
Jednostki powiązane i pozostałe, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Udziały spółki X posiada spółka akcyjna A z Francji (udział 99,99%). Jednocześnie została utworzona spółka B w Polsce, gdzie spółka matka A posiada udział 80% i nasza spółka X (...)
str. 70
6.
Relacja z dyżuru telefonicznego
6.1.
Faktura dotycząca 2015 r. otrzymana po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Kilka dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2015 r. otrzymaliśmy fakturę dotyczącą usługi wykonanej pod koniec ubiegłego roku. Jak ją należy zaewidencjonować? Czy uwzględniając fakt, że (...)
str. 72
6.2.
Sprzedaż udziałów objętych w zamian za aport
Zamierzamy (jako sp. z o.o.) sprzedać udziały nabyte w zamian za wniesiony aportem środek trwały (nie w pełni zamortyzowany). Na dzień wniesienia aportu wartość otrzymanych udziałów była wyższa (...)
str. 73
6.3.
Otrzymanie odszkodowania z tytułu braku spłaty należności
Zgodnie z umową, otrzymaliśmy od ubezpieczyciela odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia należności. Jak rozliczyć i ująć takie zdarzenie w księgach rachunkowych? Odszkodowania przyznane jednostce podlegają zaliczeniu do pozostałych przychodów operacyjnych (...)
str. 74
6.4.
Wpływ dywidendy za 2015 r. przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego
Spółka z o.o. jako udziałowiec otrzymała od innej spółki dywidendę za 2015 r. Ponieważ nastąpiło to jeszcze przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r., mamy wątpliwość, w przychodach którego (...)
str. 74
6.5.
Złożenie do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego za 2015 r., gdy zeznanie roczne przesłano elektronicznie
Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą przesłałem do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe za 2015 r. w formie elektronicznej. Czy uwzględniając fakt, że prowadzę księgi rachunkowe, powinienem dodatkowo (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.