Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 24 (923) z dnia 20.08.2016
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Paliwo zużywane na przejazdy pracownika z domu do firmy i z powrotem bez PIT
Paliwo zużyte w związku z przejazdami pracowników, z miejsca garażowania (parkowania) samochodu służbowego do miejsca wykonywania pracy - o ile przejazdy nie będą służyły osobistym (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Nowy podatek od sprzedaży detalicznej - od 1 września 2016 r.
W Dzienniku Ustaw z 1 sierpnia 2016 r., pod poz. 1155, opublikowano ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej. Ustawa (...)
str. 4
2.
Ustawa o centralizacji rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego uchwalona przez Sejm
Zgodnie z wyrokiem TSUE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 oraz uchwałą NSA z dnia 26 października 2015 r., sygn. akt I (...)
str. 6
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Sprzedaż samochodu po wykupie z leasingu operacyjnego - aspekt podatkowy i bilansowy
Obecnie nie należy do rzadkości, że podmioty gospodarcze w prowadzonej przez siebie działalności wykorzystują samochody osobowe na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Po zakończeniu takiej umowy (...)
str. 10
1.1.
Wykup samochodu z leasingu i jego sprzedaż a VAT
Prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej wykup samochodu osobowego z leasingu operacyjnego przysługuje podatnikowi na tych samych zasadach jak w przypadku "zwykłego" zakupu samochodu. (...)
str. 10
1.2.
Przychód ze sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu
Wykup do majątku prywatnego W sytuacji, gdy przedsiębiorca (osoba fizyczna) wykupuje samochód osobowy z leasingu operacyjnego do majątku prywatnego, wówczas wydatki poniesione na ten wykup (...)
str. 12
1.3.
Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu w ewidencji księgowej
Jak pisaliśmy w części dotyczącej podatku dochodowego, samochód osobowy, wykupiony z leasingu (także bilansowo) operacyjnego w ramach działalności gospodarczej, w celu odprzedaży, traktowany jest jak (...)
str. 14
2.
Eksport towarów - wycena dla celów podatkowych i księgowych
Eksport towarów to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej, dokonywana przez: a) dostawcę lub na jego rzecz, lub b) (...)
str. 14
2.1.
Wycena eksportu na potrzeby VAT
W sytuacji, gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej (...)
str. 15
2.2.
Ustalenie wartości przychodu z tytułu eksportu wyrażonego w walucie obcej
Na gruncie podatku dochodowego, przychody w walucie obcej przelicza się na złote według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (zob. (...)
str. 16
2.3.
Przychód z tytułu eksportu towarów przeliczony na złote dla celów bilansowych
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia, przeliczając je generalnie po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego (...)
str. 17
IV.
PODATEK VAT
1.
Konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej, gdy kasa nie jest używana
Podatnik ma prawo do ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej, nawet jeżeli przestał wykorzystywać ją do ewidencjonowania obrotu przed upływem 3 lat od dnia rozpoczęcia (...)
str. 18
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zakup paliwa jako WNT - w świetle zmian przepisów o VAT
Czy zakup przez firmę transportową paliwa, które jest tankowane do baków samochodów za granicą (na terytorium UE), podlega opodatkowaniu VAT w Polsce (jako WNT)? Czy zmiany (...)
str. 20
2.2.
Sprzedaż samochodu osobowego a obowiązek ewidencji w kasie rejestrującej
Spółka posiada samochody osobowe, które zamierza sprzedać na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy sprzedaż taka korzysta ze zwolnienia z rejestrowania w kasie fiskalnej? (...)
str. 21
2.3.
Powrót do zwolnienia z VAT
Od 2014 r. jestem czynnym podatnikiem VAT. W 2015 r. osiągnąłem sprzedaż netto w wysokości 10.000 zł. Od kiedy mogę wybrać zwolnienie z VAT? W (...)
str. 22
2.4.
Ujemna kwota podatku należnego a prawo do zwrotu VAT w terminie 25 dni
W wyniku wystawienia faktur korygujących sprzedaż, w deklaracji VAT wystąpiła ujemna wartość VAT należnego (sprzedaż w tym miesiącu była bowiem dużo niższa niż wartość faktur (...)
str. 24
2.5.
Prewspółczynnik w zakładzie budżetowym
Czy w prewskaźniku obrotowym zakładu budżetowego (stosowanym do odliczenia VAT od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną oraz niepodlegającą opodatkowaniu) należy uwzględniać amortyzację jako przychód wykonany (...)
str. 25
3.
Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.finanse.mf.gov.pl zamieściło "Wyjaśnienie w sprawie ceny LPG przyjmowanej dla potrzeb podatku VAT w związku z WNT paliw silnikowych": "Z uwagi (...)
str. 26
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki na usługi gastronomiczne i noclegi związane ze spotkaniami firmowymi a koszty podatkowe - interpretacja indywidualna
Koszty usług gastronomicznych, wyżywienia, obiadu oraz koszty noclegu ponoszone w trakcie szkoleń i spotkań podsumowujących, z udziałem kadry kierowniczej i przedstawicieli handlowych, pozostają w związku (...)
str. 27
2.
Zwrot pracownikowi wydatków na zakup paliwa do samochodu służbowego (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Pracownik zakupił paliwo do samochodu służbowego w lipcu br. Spółka dokonała zwrotu kosztów w sierpniu br. przelewem bankowym. W którym miesiącu należy ująć wydatek jako (...)
str. 29
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Przychód z tytułu otrzymania nieoprocentowanej pożyczki
Spółka z o.o. otrzymała od jednego ze swoich wspólników nieoprocentowaną pożyczkę. Czy jest zobowiązana wykazać z tego tytułu przychód z nieodpłatnych świadczeń? Generalnie w praktyce (...)
str. 30
3.2.
Moment korekty kosztów podatkowych w związku z otrzymaniem dofinansowania
Spółka z o.o., prowadząca działalność produkcyjną, otrzymała dofinansowanie od agencji wykonawczej (na inne cele niż nabycie/wytworzenie środka trwałego czy wartości niematerialnej i prawnej), które korzysta (...)
str. 32
4.
Podmioty powiązane ze spółką, której wspólnikiem jest gmina - interpretacja organu podatkowego
Spółka (której jedynym wspólnikiem jest gmina) oraz zakłady budżetowe i jednostki budżetowe gminy, z którymi spółka zawiera transakcje, są podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy (...)
str. 34
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wydatki na kształcenie poniesione przed rozpoczęciem działalności a koszt podatkowy - wyrok NSA
Wydatki na zdobycie kwalifikacji zawodowych, poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, nie mogą zostać uznane za poniesione w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, ponieważ jeszcze (...)
str. 35
2.
Z wyjaśnień organów podatkowych
2.1.
Opodatkowanie wynagrodzenia członka rady nadzorczej poniżej 200 zł
Dla opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym wynagrodzenia członka rady nadzorczej (niebędącego pracownikiem) istotne znaczenie ma m.in. to, czy kwota jego wynagrodzenia wynika z umowy. (interpretacja indywidualna (...)
str. 37
2.2.
Przerwa w wynajmie lokalu użytkowego a koszty podatkowe
W trakcie czasowego braku najemcy, do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie najmu można zaliczyć wydatki ponoszone w celu utrzymania (zabezpieczenia) lokalu niemieszkalnego, (...)
str. 38
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Podatek i składki ZUS od ryczałtu za używanie samochodu a ochrona wynagrodzenia przed potrąceniami
Zatrudniamy na pełny etat pracownika, który otrzymuje wynagrodzenie minimalne. Czy od takiego wynagrodzenia można potrącić podatek i składki ZUS od ryczałtu za używanie samochodu do (...)
str. 38
3.2.
Opodatkowanie sprzedaży gruntów wykorzystywanych w działalności gospodarczej
W latach ubiegłych przedsiębiorca kupił na firmę działkę usługową, którą obecnie zamierza sprzedać. Czy po upływie 5 lat od daty nabycia sprzedaż tej działki będzie (...)
str. 40
3.3.
Likwidacja działalności gospodarczej przez ryczałtowca
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Działalność tę zamierzam zlikwidować. Czy mam w związku z tym obowiązek sporządzić spis z natury i jego wartość opodatkować? Podatnik powinien sporządzić (...)
str. 41
3.4.
Odszkodowanie za nieruchomość wywłaszczoną pod budowę drogi publicznej
Ponad dwadzieścia lat temu kupiłem nieruchomość na potrzeby firmowe, a w 2011 r. wycofałem ją z działalności i przekazałem na swoje cele prywatne. W czerwcu (...)
str. 42
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Zakończenie realizacji inwestycji i ujawnienie środka trwałego w ewidencji - wyrok NSA
Zakończenie realizacji inwestycji i ujawnienie środka trwałego w ewidencji to dwa odrębne zdarzenia. Brak jest wyraźnej podstawy prawnej do łączenia ich ze sobą, czy też (...)
str. 43
2.
Ustalenie wartości początkowej budynków nabytych wraz z gruntem - interpretacja organu podatkowego
Przy określaniu wartości początkowej nieruchomości nabytych za łączną cenę należy mieć na uwadze cenę rynkową każdego składnika majątku oraz pamiętać, aby ich suma odpowiadała sumie (...)
str. 44
3.
Zakończenie amortyzacji środka trwałego
Od stycznia 2016 r. zaprzestaliśmy wykonywania usług, do świadczenia których zakupiony został środek trwały. Ten składnik majątku nie został jeszcze w całości zamortyzowany. Czy należy (...)
str. 45
4.
Czy podwyższenie stawek amortyzacyjnych do wysokości wynikających z Wykazu jest możliwe w trakcie roku?
W przypadku kilku środków trwałych, od początku ich amortyzacji, stosowaliśmy stawki amortyzacyjne w wysokości niższej niż określono to w Wykazie. Obecnie, w związku ze wzrostem (...)
str. 47
5.
Rozliczenie kosztów energii elektrycznej dotyczącej prac modernizacyjnych
Nabyliśmy nieruchomość (budynek biurowy), którą przed oddaniem do używania poddajemy modernizacji. Czy koszt energii elektrycznej zużywanej wyłącznie w związku z prowadzonymi pracami wpłynie na jej (...)
str. 48
VIII.
PORADY DLA PRZEDSIĘBIORCY
1.
Komunikaty Ministerstwa Finansów dotyczące JPK
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl, ścieżka: Kontrola Skarbowa, Komunikaty) zamieszczono komunikaty dotyczące JPK: Aktualizacja specyfikacji interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego (komunikat MF z 29 (...)
str. 49
2.
Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.
1) Jestem jednoosobowym przedsiębiorcą, posiadam wpis do CEIDG. Zamierzam przekształcić formę prowadzonej działalności w spółkę z o.o. (moja działalność nie jest duża). Zatrudniam 20 osób. (...)
str. 49
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Ulgowe składki ZUS dla byłej osoby współpracującej
Do tej pory byłem osobą współpracującą w firmie żony i miałem z tego tytułu opłacane wszystkie składki (społeczne i zdrowotną) do ZUS. Od 1 września (...)
str. 52
2.
Data wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń w ZUS
1) Pracownica miała zawartą umowę o pracę do dnia 14 sierpnia 2016 r. W jaki sposób powinnam była ustalić datę jej wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych (...)
str. 54
3.
Podstawa wymiaru zasiłku w razie zmiany etatu - stanowisko ZUS
Pracownikowi, zatrudnionemu na 1/2 etatu, od 1 sierpnia 2016 r. podwyższyliśmy wymiar czasu pracy do pełnego etatu. W okresie od 25 lipca do 5 sierpnia (...)
str. 55
4.
Wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek wypłaca się za każdy dzień choroby
Pracownik przedłożył zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy trwającej 3 dni. W naszej firmie dni te były wolne od pracy (za wcześniej przepracowane soboty), (...)
str. 57
X.
PRAWO PRACY
1.
Warunki zatrudnienia osoby współpracującej
Podpisaliśmy z osobą fizyczną prowadzącą swoją firmę umowę o współpracy. W ramach tej umowy osoba ta będzie wykonywała podobne czynności co nasi pracownicy (sprzedaż samochodów). (...)
str. 58
2.
Skrócenie wypowiedzenia w razie likwidacji pracodawcy
Zamierzam zlikwidować swoją firmę, w której zatrudniam kilku pracowników. Będzie to definitywne zakończenie mojej działalności, majątek firmy zostanie wyprzedany i nie będę jej prowadził w (...)
str. 59
3.
Warunki przyznania ryczałtu za pracę w porze nocnej
Zatrudniamy kilku dozorców, którzy w większości pracują w nocy. Czy możemy zamiast dodatków za tę pracę przyznać im ryczał za pracę w nocy? Pracownikowi wykonującemu (...)
str. 60
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Ewidencja zaległych składek na Fundusz Pracy i FGŚP
Od października 2015 r. jednostka nie odprowadzała składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W sierpniu 2016 r. dokonano korekty deklaracji DRA i (...)
str. 61
2.
Otrzymanie kaucji z tytułu najmu w księgach rachunkowych wynajmującego
Spółka z o.o. wynajmuje lokale użytkowego. Zgodnie z umową najmu, najemca wpłacił kaucję stanowiącą zabezpieczenie na wypadek dokonanych zniszczeń w tym lokalu czy niezapłacenia czynszu. (...)
str. 64
3.
Wykorzystanie wkładów wniesionych na kapitał zakładowy spółki z o.o.
Do nowo powstałej spółki z o.o. wspólnicy wnieśli wkłady pieniężne na pokrycie obejmowanych udziałów w kapitale zakładowym tej spółki. Czy wpłacone środki mogą być wykorzystane (...)
str. 66
4.
Wypłata dywidendy zagranicznej osobie fizycznej
Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy za 2015 r. w kwocie 1.000 euro (wspólnikom będącym zagranicznymi osobami fizycznymi). Uchwała o podziale (...)
str. 69
5.
Relacja z dyżuru telefonicznego
5.1.
Sprzedaż wierzytelności własnej - ujęcie w księgach
Zamierzamy sprzedać własną przeterminowaną, ale nieprzedawnioną wierzytelność. Jak zaewidencjonować taką transakcję w księgach rachunkowych oraz jak ją rozliczyć dla celów podatku dochodowego? Co do zasady, (...)
str. 71
5.2.
Świadczenie odszkodowawcze po likwidacji leasingowanego samochodu
Samochód osobowy używany przez nas w ramach leasingu operacyjnego uległ wypadkowi. Wrak samochodu został przekazany leasingodawcy. Umowa została rozwiązana. Dodatkowo zostaliśmy zobowiązani do zapłaty świadczenia (...)
str. 72
5.3.
Prowadzenie kasy - obowiązek czy możliwość?
Czy spółka jawna osób fizycznych, prowadząca księgi rachunkowe, może zrezygnować z prowadzenia kasy? Ustawa o rachunkowości nie reguluje organizacji gospodarki kasowej oraz szczegółowych zasad ewidencji (...)
str. 73
5.4.
Likwidacja towarów przeterminowanych
W związku z przekroczeniem terminu ważności niektórych towarów oraz ich uszkodzeń mechanicznych, zamierzamy dokonać ich likwidacji. Jak ująć takie zdarzenie w księgach rachunkowych? Czy należy (...)
str. 73
5.5.
Napoje chłodzące zakupione dla pracowników
W okresie letnim zapewniamy naszym pracownikom dodatkowe napoje chłodzące. Jak ich zakup ewidencjonować w księgach rachunkowych? Pracodawcy są zobowiązani zapewnić wszystkim swoim pracownikom, bez względu (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.