Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 32 (931) z dnia 10.11.2016
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 32 (931) z dnia 10.11.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Bezpłatna aplikacja JPK - komunikat Ministerstwa Finansów
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) w dniu 28 października 2016 r. pojawił się komunikat "Bezpłatna aplikacja JPK". MF przypomina w nim, że od 1 (...)
str. 4
2.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
2.1.
Termin przekazywania informacji o ewidencji VAT w formie JPK
Zgodnie z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów (...)
str. 4
2.2.
Transakcje przekraczające 15.000 zł - ujmowanie w kosztach uzyskania przychodów w 2017 r.
W myśl art. 15d ustawy o PDOP i odpowiednio art. 22p ustawy o PDOF (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.), od 1 stycznia 2017 r. podatnicy nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów (...)
str. 5
2.3.
Jakie podmioty w 2017 r. zmienią urząd skarbowy?
Zasady zaliczania oraz wyłączania z grona podmiotów obsługiwanych przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe zostały określone w ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w VAT przyjęte przez Radę Ministrów
W dniu 25 października 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony (...)
str. 7
2.
Trwają prace nad zmianami przepisów w zakresie ulg podatkowych na działalność innowacyjną
Jak już informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, trwają prace nad zmianami przepisów ustaw o podatku dochodowym w zakresie wspierania prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Zmiany te mają (...)
str. 10
3.
Jeden indywidualny rachunek dla wpłaty wszystkich składek do ZUS
Od 2018 r. będzie można dokonywać wpłat z tytułu składek ZUS na jednym przelewie, a nie - tak jak ma to miejsce obecnie - za (...)
str. 10
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Świadczenie usług po promocyjnej cenie - skutki podatkowe i ujęcie księgowe
Podmioty gospodarcze w celu pozyskania czy zatrzymania klienta stosują różnego rodzaju zachęty, promocje, rabaty, prezenty. Nie jest rzadkością oferowanie usług po promocyjnej cenie, np. za (...)
str. 12
1.1.
Sprzedaż po promocyjnej cenie - przychody i koszty podatkowe
Skutki u usługodawcy Ustawa o PDOF nie nakłada na przedsiębiorców obowiązku stosowania do sprzedaży cen rynkowych. Organy podatkowe mają jednak możliwość, na podstawie art. 25 (...)
str. 12
1.2.
Rozliczenie VAT od sprzedaży po cenie promocyjnej
Ustalenie podstawy opodatkowania VAT Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest co do zasady wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący (...)
str. 13
1.3.
Sprzedaż usługi po promocyjnej cenie w ewidencji księgowej
Przychód z tytułu sprzedaży usługi, w stosunku do której sprzedawca zastosował promocyjną cenę, ujmowany jest w księgach rachunkowych jako przychód z działalności operacyjnej, analogicznie jak (...)
str. 15
2.
Rozliczanie rat leasingowych - podatki i ewidencja księgowa
Praktycznie nie ma przedsiębiorcy, który nie wykorzystywałby na cele prowadzonej działalności gospodarczej samochodu osobowego. Często takie samochody są użytkowane na podstawie zawartej umowy leasingu. W (...)
str. 16
2.1.
Prawo do odliczenia VAT z rat leasingowych
Ustawodawca dał podatnikom prawo do odliczenia VAT od nabytych usług (przypomnijmy, że dla celów VAT leasing operacyjny uznawany jest za świadczenie usługi) w takim zakresie, (...)
str. 16
2.2.
Rozliczenie raty leasingowej na gruncie podatku dochodowego
Przedsiębiorca, który wykorzystuje do celów prywatnych samochód osobowy, wzięty w leasing w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie uzyskuje z tego tytułu przychodu podatkowego (odmiennie, niż (...)
str. 17
2.3.
Ujęcie raty leasingowej w księgach rachunkowych przedsiębiorcy
Dla celów bilansowych rozliczenie miesięcznej raty leasingowej, dotyczącej samochodu osobowego używanego zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych przedsiębiorcy, uzależnione jest od tego, jakiego rodzaju (...)
str. 19
IV.
PODATEK VAT
1.
Odliczanie 100% VAT od nabycia samochodu przeznaczonego do odsprzedaży - wyrok NSA
O nabyciu samochodu w celu odsprzedaży decydują obiektywne kryteria, na podstawie których można ocenić, czy podejmowane przez podatnika czynności odpowiadają czynnościom podejmowanym przez osoby wykonujące (...)
str. 20
2.
Odliczanie VAT na podstawie prewspółczynnika ustalonego własną metodą - interpretacja organu podatkowego
Zastosowanie indywidualnej metody ustalenia prewspółczynnika (np. metody powierzchniowej) może doprowadzić do nieadekwatnego i niezgodnego z rzeczywistością odliczenia VAT. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (...)
str. 22
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Zwolnienie z VAT dla dostawy budynku - nowe stanowisko organów podatkowych w kwestii pierwszego zasiedlenia
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W 2012 r. wybudowałem budynek magazynowy (VAT od poniesionych wydatków odliczyłem) i oddałem go do użytkowania. Budynek ten wykorzystywałem do opodatkowanej (...)
str. 23
3.2.
Zakup komputerów - kiedy ogólne zasady rozliczenia, a kiedy odwrotne obciążenie?
Jestem czynnym podatnikiem VAT, wykonuję zarówno czynności zwolnione z VAT, jak i opodatkowane. Kupiłem laptopy na kwotę 24.000 zł netto od czynnego podatnika VAT. Będą one służyły wyłącznie (...)
str. 25
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Czy podatnik zwolniony z VAT wykazuje WNT?
Dokonuję zakupów od kontrahentów z Niemiec. Czy muszę wykazać WNT i rejestrować się na potrzeby VAT UE, skoro nie rozliczam VAT (jestem zwolniony z VAT (...)
str. 26
4.2.
Rozpoczęcie działalności w trakcie roku podatkowego a zwolnienie z obowiązku rejestrowania sprzedaży w kasie fiskalnej
W jaki sposób powinienem wyliczyć limit uprawniający do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej, jeżeli działalność gospodarczą rozpocznę w trakcie roku? Podatnik, (...)
str. 27
4.3.
Zniszczenie samochodu a korekta odliczonego VAT od jego zakupu
Czy muszę dokonać korekty VAT odliczonego przy zakupie samochodu, jeżeli uległ on całkowitemu zniszczeniu w wyniku wypadku drogowego? Nie. Zdarzenia losowe nie powodują zmiany przeznaczenia (...)
str. 28
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Stosowanie 15% stawki CIT od 2017 r.
Na łamach naszego czasopisma informowaliśmy, że z dniem 1 stycznia 2017 r. podatnicy będą mogli opłacać CIT według stawki 15% (mocą ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie (...)
str. 29
2.
Wydatki poniesione na najem samochodu/mieszkania a koszty podatkowe - interpretacje organu podatkowego
W sytuacji, gdy udostępnienie samochodu fachowcowi z innej spółki, wchodzącej w skład korporacji, warunkuje należytą realizację umowy, a w konsekwencji uzyskanie przychodu, to wydatki poniesione (...)
str. 30
3.
Data faktury a przychód podatkowy (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Sprzedaż została dokonana 30.09.2016 r., natomiast faktura została wystawiona 7.10.2016 r. Czy tę fakturę mogę zaliczyć do przychodu października zamiast września (jest to faktura za (...)
str. 32
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Usługi wykonywane przez wspólnika na rzecz spółki bez wynagrodzenia a przychód z nieodpłatnych świadczeń
Jeden ze wspólników spółki z o.o. (niebędący pracownikiem) wykonuje na jej rzecz usługi, które wchodzą w zakres działalności gospodarczej tej spółki. Czy w sytuacji, gdy (...)
str. 33
4.2.
Czy moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów podatku od nieruchomości zależy od jego zapłaty?
Spółka z o.o., ze względu na trudną sytuację finansową, nie jest w stanie uregulować w terminie wszystkich rat podatku od nieruchomości za 2016 r. Niektóre (...)
str. 35
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Ryczałt za używanie samochodu do celów prywatnych obejmuje również koszty paliwa - kolejny wyrok WSA
W sytuacji, gdy samochód służbowy wykorzystywany jest do celów prywatnych pracownika, kwota ryczałtu określona w ustawie obejmuje także koszty paliwa. Świadczeniem pracodawcy nie jest samo (...)
str. 37
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zakupy w walucie obcej u prowadzących PKPiR
Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Kupiłem towar w Niemczech, który otrzymałem wcześniej niż fakturę. Z jaką datą powinienem wpisać fakturę do podatkowej księgi i (...)
str. 38
2.2.
Noclegi dla pracowników oddelegowanych sfinansowane przez kontrahenta
Spółka wykonuje usługi za granicą na zlecenie kontrahenta z Niemiec. W związku z tym oddelegowała do pracy za granicę pracowników. Noclegi dla tych pracowników finansuje (...)
str. 41
2.3.
Nieujęte różnice kursowe - moment korekty przychodów i kosztów podatkowych
W sierpniu br. nie uwzględniliśmy podatkowo różnic kursowych dotyczących przychodów (wystąpiła różnica dodatnia i ujemna). Dowód wewnętrzny został sporządzony we wrześniu br. Czy dowód ten (...)
str. 41
2.4.
Zasady zaliczania do kosztów podatkowych należności nieściągalnych
Kontrahent zalega z płatnościami za towary nabyte w 2016 r. Początkowo dłużnik ten znajdował się w restrukturyzacji, a obecnie jest w upadłości. Czy należności od (...)
str. 43
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Odpisy amortyzacyjne po dokonaniu rozdzielności majątkowej małżonków - interpretacja organu podatkowego
Po dokonaniu rozdzielności majątkowej małżonków podatnik prowadzący działalność gospodarczą będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych wyłącznie od tej części wartości początkowej środków trwałych, która odpowiada jego (...)
str. 45
2.
Wartość początkowa samochodu zakupionego za granicą
Zamierzamy sprowadzić z zagranicy samochód. Ustaliliśmy, że jego aktualna wartość rynkowa jest wyższa niż cena, za którą planujemy zakupić auto. Czy do ewidencji środków trwałych (...)
str. 46
3.
Wydatki na ulepszenie obcego środka trwałego
Przedsiębiorca na dzierżawionym terenie placu manewrowego wykonał nawierzchnię asfaltową. Czy biorąc pod uwagę fakt, iż wysokość wydatku przekroczyła 3.500 zł, jego ujęcia w kosztach podatkowych (...)
str. 47
4.
Przekazanie nieruchomości na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej
Jak przyjąć na stan środków trwałych i jak amortyzować lokale użytkowe stanowiące część (jedno piętro) budynku mieszkalnego otrzymanego wcześniej w drodze darowizny? Czy wycena musi (...)
str. 49
VIII.
PORADY DLA PRZEDSIĘBIORCY
1.
Ustalanie statusu podmiotu dla potrzeb JPK w świetle wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
Przypomnijmy, że Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) jest nowym - wskazanym w Ordynacji podatkowej - trybem przekazywania danych księgowych przez podatników prowadzących księgi podatkowe przy (...)
str. 51
2.
Obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej - nadal aktualne
Ponieważ podatek od sprzedaży detalicznej został zawieszony, mamy wątpliwości, czy konieczne jest składanie w tym zakresie miesięcznych deklaracji. Jeżeli tak, to gdzie należy je składać? (...)
str. 54
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
ZUS informuje o ułatwieniach dla firm delegujących pracowników do pracy za granicę
W celu usprawnienia procesu związanego z wydawaniem zaświadczenia A1, potwierdzającego stosowanie właściwego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń, ZUS wprowadził w październiku 2016 r. ogólnopolski rejestr zaświadczeń (...)
str. 55
2.
Podstawa wymiaru składek pracowników oddelegowanych do pracy za granicę - nowe zasady
Od 1 października 2016 r. obowiązują nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek ZUS pracowników oddelegowanych do wykonywania pracy za granicą (wspominaliśmy o ich wprowadzeniu w (...)
str. 55
3.
Składka zdrowotna od przychodu pracownika zatrudnionego na część etatu
Zawarłam z pracownikiem umowę o pracę na część etatu i zgłosiłam go z tego tytułu do ubezpieczeń w ZUS. Na koniec września 2016 r. wypłaciłam (...)
str. 57
4.
Składniki wynagrodzenia, których nie wlicza się do podstawy wymiaru zasiłków
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości oraz zmienną premię miesięczną obliczaną procentowo od zysku wypracowanego przez pracowników działu, w którym świadczy on pracę. W (...)
str. 58
X.
PRAWO PRACY
1.
Wymiar czasu pracy pracowników w 2017 r.
Pracownicy zatrudnieni w naszym zakładzie wykonują pracę w oparciu o różnej długości okresy rozliczeniowe, które stosujemy ze względu na charakter ich pracy. Ile będą wynosiły (...)
str. 59
2.
Wysokość współczynnika urlopowego w 2017 r.
Ze względów ekonomicznych kilku pracownikom wypowiedzieliśmy stosunki pracy na mocy ustawy o zwolnieniach grupowych. Rozwiązanie umów o pracę będzie miało miejsce już w 2017 r. (...)
str. 61
3.
Stosowanie stawki godzinowej przy umowie zlecenia
1) W naszej firmie czasami zatrudniamy osoby na podstawie umowy zlecenia. Sporadycznie zdarza się, że są to umowy bez prawa do wynagrodzenia (co jest zaznaczone (...)
str. 63
4.
Wypowiadanie umów na czas określony
1) W najbliższym czasie zawrzemy kilka umów na czas określony. Czy potrzebne będzie wprowadzenie do nich klauzuli o wypowiedzeniu? Co zrobić z zapisami o dwutygodniowym (...)
str. 64
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Inwentaryzacja rozrachunków drogą potwierdzenia sald
W jakim okresie można dokonywać potwierdzenia sald należności? Inwentaryzację należności przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego - co do zasady - drogą potwierdzenia (...)
str. 66
2.
Faktura zaliczkowa na poczet wykonania usługi badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Podpisaliśmy umowę o badanie sprawozdania finansowego za 2016 r. oraz wpłaciliśmy zaliczkę. W związku z tym otrzymaliśmy fakturę zaliczkową. Jak należy ją ująć w księgach (...)
str. 67
3.
Roczne sprawozdanie finansowe a status dla JPK
Według obowiązującej definicji przedsiębiorstwa posiadamy, jako spółka z o.o., status mikroprzedsiębiorcy. Czy jako mikroprzedsiębiorca możemy sporządzać roczne sprawozdanie finansowe przewidziane dla jednostek małych? Jak wybór taki (...)
str. 69
4.
Ewidencja odsetek od dłużnika postawionego w stan upadłości
W ewidencji księgowej jednostka posiada wierzytelność, na którą w 2011 r. (przed postawieniem dłużnika w stan upadłości) dokonano odpisu aktualizującego. Wierzytelność ta wraz z odsetkami (...)
str. 71
5.
Wydawanie konsumentom bonów pieniężnych
W ramach łączącej nas umowy z franczyzodawcą, jesteśmy zobowiązani do wydawania klientom (osobom prywatnym) naszego sklepu bonów pieniężnych na zakupy, w zamian za zgromadzone przez (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.