Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 8 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.856 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 34 (933) z dnia 01.12.2016
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 34 (933) z dnia 01.12.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Konstytucja Biznesu, czyli wolność gospodarcza w praktyce
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) w dniu 18 listopada 2016 r. przedstawiono pakiet Konstytucji Biznesu przygotowany przez resort rozwoju we współpracy z zespołem ekspertów (...)
str. 4
2.
JPK w świetle wyjaśnień organów podatkowych
Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) jest nowym - wskazanym w Ordynacji podatkowej - trybem przekazywania danych księgowych przez podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programu (...)
str. 6
2.1.
Termin przekazywania danych w postaci JPK przez średniego przedsiębiorcę - interpretacje organu podatkowego
Średni przedsiębiorca będzie obowiązany - na żądanie organu podatkowego - do przekazywania całości lub części ksiąg podatkowych prowadzonych przy użyciu programów komputerowych oraz dowodów księgowych (...)
str. 6
2.2.
Obowiązek przekazywania JPK_VAT przez samorządy terytorialne - odpowiedź na interpelację poselską
Nie są prowadzone prace nad całkowitym wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych z obowiązku składania JPK, w tym comiesięcznej informacji o prowadzonej ewidencji. (odpowiedź podsekretarza stanu (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w ustawie o VAT uchwalone przez Sejm
W dniu 28 października 2016 r. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. (...)
str. 9
2.
Projekt przepisów o systemie monitorowania przewozu towarów
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (rcl.gov.pl) zamieszczono projekt z 9 listopada 2016 r. ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, stanowiący w części regulację (...)
str. 9
3.
Zmiana rozporządzenia akcyzowego
W Dzienniku Ustaw z 16 listopada 2016 r., pod poz. 1854, opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 9
4.
Jednolity tekst ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
W Dzienniku Ustaw z 10 listopada 2016 r., pod poz. 1829, opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie (...)
str. 10
5.
Nowe zwolnienie w ustawie o PDOF
W Dzienniku Ustaw z 17 listopada 2016 r., pod poz. 1860, opublikowano ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i (...)
str. 10
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Dowóz pracownika do pracy - ujęcie podatkowe i ewidencja księgowa
Pracodawcy niekiedy zapewniają swoim pracownikom bezpłatny dowóz do pracy (i z powrotem do miejsca zamieszkania), często najętym w tym celu środkiem transportu. Czy pracownik uzyskuje (...)
str. 10
1.1.
Zapewnienie bezpłatnego dowozu a przychód pracownika
Bezpłatny dowóz do pracy zorganizowany przez pracodawcę a zwolnienie z podatku Zasadniczo, gdy pracownik uzyskuje od pracodawcy bezpłatne świadczenie, to powstaje u niego przychód ze (...)
str. 10
1.2.
Bezpłatny dowóz do pracy a składki ZUS
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia (...)
str. 12
1.3.
Rozliczenie bezpłatnych dowozów pracowniczych dla celów VAT
Obowiązek wykazania VAT należnego Opodatkowaniu VAT podlega generalnie odpłatna dostawa towarów, a także odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu, (...)
str. 13
1.4.
Wydatki na najem środka transportu do przewozu pracowników
Wydatki na wynajęcie środka transportu (autobusu/busa), w celu dowozu pracowników do pracy (i z powrotem do miejsca zamieszkania), nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów (...)
str. 14
1.5.
Ewidencja księgowa wydatków na transport pracowników
Wydatki na najem autokaru/busa, w celu dowożenia nim pracowników do pracy i z powrotem do miejsca zamieszkania, stanowią koszty działalności operacyjnej jednostki. Fakturę dokumentującą taki (...)
str. 15
2.
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych - aspekt bilansowy i podatkowy
Koniec roku wiąże się na ogół z koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji posiadanych składników majątku. Obszernie na temat rocznej inwentaryzacji pisaliśmy w dodatku nr 30 do BI (...)
str. 15
2.1.
Ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych
Jak wspomnieliśmy, wynik inwentaryzacji za dany rok obrotowy należy rozliczyć w księgach rachunkowych roku, za który sporządzana jest inwentaryzacja. Tak jest także wtedy, gdy zakończenie (...)
str. 15
2.2.
Niedobory i nadwyżki towarów a koszty i przychody podatkowe
Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów niedoborów towarów W ustawach o podatku dochodowym nie określono, w jaki sposób podatnicy prowadzący księgi rachunkowe powinni rozliczać niedobory towarów (...)
str. 17
2.3.
Różnice inwentaryzacyjne a VAT
Niedobór towaru W ustawie o VAT nie określono skutków podatkowych sytuacji, gdy w czasie inwentaryzacji zostanie stwierdzony niedobór towaru, od którego nabycia podatnikowi przysługiwało prawo (...)
str. 20
IV.
PODATEK VAT
1.
Zmiany w zakresie kas rejestrujących od 2017 r.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 1215) obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 r. (...)
str. 21
2.
Zmiana przeznaczenia towaru a prawo do odliczenia VAT - wyrok WSA
Podatnik, który nabywa części samochodowe z przeznaczeniem na towary handlowe, nie traci prawa do odliczenia 100% VAT z powodu ich wykorzystania do własnych samochodów (choć przysługuje mu (...)
str. 23
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Czy można prowadzić zbiorczą ewidencję sprzedaży?
Prowadzę działalność w zakresie handlu detalicznego odzieżą w trzech punktach sprzedaży. Korzystam ze zwolnienia z VAT z uwagi na niski próg sprzedaży za poprzedni rok (poniżej 150.000 zł). Czy (...)
str. 25
3.2.
Sprzedaż działki zabudowanej a zwolnienie z VAT
W 2011 r. nabyłem prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej budynkiem magazynowym. Zakup był opodatkowany VAT, nie ponosiłem wydatków na ulepszenie. Działka służyła wyłącznie prowadzonej przeze mnie opodatkowanej (...)
str. 26
3.3.
Kiedy do usługi transportu międzynarodowego można stosować stawkę 0% VAT?
Czy mam prawo zastosować stawkę 0% VAT dla usług transportu międzynarodowego towarów importowanych, które świadczę jako podwykonawca? Zaznaczam, że posiadam dokumenty, z których nie wynika jednoznacznie (...)
str. 29
3.4.
Usługi wynajmu powierzchni wystawienniczej na targi
Świadczę usługi wynajmu powierzchni hali wraz z organizacją stoiska na targi oraz usługi zabudowy stoiska targowego (usługa montażu i demontażu) w halach należących do innych podmiotów. Do jakiego (...)
str. 31
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki na pozyskanie środków unijnych a koszty uzyskania przychodów - interpretacja organu podatkowego
Wydatki poniesione na opracowanie, przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych projektu to koszty pośrednio związane z przychodami (niezwiększające wartości początkowej środka trwałego), potrącalne w dacie poniesienia. (...)
str. 34
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Utrata przedmiotu leasingu a koszty i przychody podatkowe
Spółka z o.o. użytkowała samochód osobowy na podstawie umowy leasingu (podatkowo - operacyjnego, a bilansowo - finansowego). Samochód ten był objęty ubezpieczeniem AC i GAP. Na skutek wypadku (...)
str. 35
2.2.
Ustalenie zaliczki na podatek CIT w uproszczonej formie
Od nowego roku spółka z o.o. zamierza opłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w uproszczonej formie. W jaki sposób należy ustalić wysokość takiej zaliczki? Zasady opłacania (...)
str. 38
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Wydatki na drobny poczęstunek dla kontrahentów
Spółka z o.o. zaprasza swoich kontrahentów na spotkania biznesowe, w trakcie których omawiane są warunki dalszej współpracy. W sytuacji, gdy spotkania odbywają się w restauracjach, spółka ponosi wydatki na (...)
str. 38
3.2.
Ujęcie wydatków na egzekucję w kosztach uzyskania przychodów
Spółka z o.o. posiada niezapłaconą należność od kontrahenta, której egzekucja okazała się bezskuteczna ze względu na brak majątku dłużnika. Czy w tej sytuacji spółka może zaliczyć do (...)
str. 39
3.3.
Kara umowna a moment powstania przychodu
Obciążyliśmy swojego kontrahenta karą umowną z tytułu nieterminowo wykonanej usługi. W październiku br. wystawiliśmy na kontrahenta notę obciążeniową, którą kontrahent uregulował w listopadzie br. Czy wartość kary umownej (...)
str. 40
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zmniejszenie udziału kapitałowego wspólnika spółki osobowej - interpretacja organu podatkowego
Otrzymanie przez wspólnika od spółki jawnej lub komandytowej środków pieniężnych z tytułu zmniejszenia udziału kapitałowego w tej spółce, powoduje powstanie u wspólnika przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. (interpretacja indywidualna (...)
str. 41
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Świadczenia w naturze dla pracownika po ustaniu zatrudnienia a zaliczka na podatek
Firma nie uwzględniła w przychodach pracownika za wrzesień br. otrzymanych przez niego nieodpłatnych świadczeń (biletów na siłownię). Pracownik od października br. już nie pracuje i nie ma (...)
str. 42
2.2.
Odszkodowanie i odsetki za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
Zgodnie z wyrokiem sądu, wypłaciliśmy odszkodowanie byłemu pracownikowi za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę wraz z odsetkami. Czy od kwoty odszkodowania należało pobrać podatek i czy należy wystawić (...)
str. 43
2.3.
Zysk w formie rzeczowej wypłacony wspólnikom spółki jawnej
Wspólnicy spółki jawnej (osoby fizyczne) zamierzają wycofać ze spółki nieruchomość i przeznaczyć ją na potrzeby wspólników jako wypłatę zysku (wspólnicy mają taki sam udział w nieruchomości wspólnej, (...)
str. 45
2.4.
Przychody sportowców - kwalifikacja do właściwego źródła przychodów
Ze sportowcem podpisywane są umowy stypendialne. Czy od otrzymywanego stypendium wypłacający powinien potrącać podatek dochodowy? Tak. Otrzymane stypendium stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście i jeśli nie (...)
str. 47
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Udokumentowanie nakładów na ulepszenie środka trwałego - wyrok NSA
Wartość ulepszeń środka trwałego ustala się wyłącznie na podstawie zgromadzonych dokumentów źródłowych w postaci rachunków, faktur oraz innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu towaru lub usługi. Dokumentów (...)
str. 48
2.
Budynek na cudzym gruncie a inwestycja w obcym środku trwałym - interpretacja organu podatkowego
Budowle i budynki wybudowane na cudzym gruncie nie mogą być uznane za inwestycje w obcym środku trwałym. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 września 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-643/16-2/JP) (...)
str. 50
3.
Zakończenie inwestycji a naliczenie odsetek od zobowiązań
W przyszłym miesiącu planujemy zakończyć proces inwestycyjny budowy pomieszczeń gospodarczych. Ponieważ część zobowiązań dotycząca wykonanych prac nie została jeszcze zapłacona, mamy wątpliwość, czy wartość początkową inwestycji (...)
str. 51
4.
Środki trwałe otrzymane w wyniku podziału jednostki
W wyniku podziału spółki z o.o. część jej majątku stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa przekazano do nowo powstałej spółki. Jak ustalić wartość początkową środków trwałych oraz jak dokonywać (...)
str. 52
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Podstawa wymiaru składek pracowników delegowanych - wyjaśnienie ZUS
Z podstawy wymiaru składek ZUS jest wyłączona część wynagrodzenia pracowników (w wysokości równowartości diety z tytułu podróży zagranicznej za każdy dzień pobytu), których przychód jest wyższy niż kwota (...)
str. 53
2.
Obowiązki płatnika składek w związku z zatrudnieniem pracownika
Podmiot zatrudniający pracownika staje się dla niego płatnikiem składek ubezpieczeniowych w ZUS. Po zatrudnieniu takiej osoby pracodawca ma zatem wiele obowiązków wobec organu rentowego. Zobowiązany jest (...)
str. 55
2.1.
Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń w ZUS
Wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę w każdym przypadku powoduje obowiązek ubezpieczeń w ZUS. Z tytułu tego zatrudnienia pracownik podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, (...)
str. 55
2.2.
Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (tu: pracownik) ma obowiązek zgłosić do tego ubezpieczenia uprawnionych członków rodziny (patrz: ramka). Taki obowiązek nakłada na nią art. 67 (...)
str. 55
2.3.
Podstawa wymiaru składek
Podstawę wymiaru składek ZUS dla pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o PDOF, osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Tak wynika z (...)
str. 56
2.4.
Rozliczanie składek ubezpieczeniowych
Płatnik składek (pracodawca) po zatrudnieniu pierwszej osoby w firmie (i każdej kolejnej) sporządza za nią do ZUS za ten miesiąc i następne komplet dokumentów rozliczeniowych. (...)
str. 57
2.5.
Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe, tj. FP i FGŚP
Generalnie za osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę pracodawca, oprócz składek na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotnej, opłaca też (z własnych środków) składkę na (...)
str. 57
3.
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego zleceniobiorcy do kwoty świadczenia rodzicielskiego - stanowisko ZUS
Zgodnie z art. 31 ust. 3a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.), dalej: ustawy zasiłkowej, w przypadku gdy (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2017 r.
W firmie, oprócz pracowników pełnosprawnych, zatrudniamy też osoby niepełnosprawne o różnych stopniach niepełnosprawności. Wykonują oni pracę w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. Ile będą wynosiły wymiary ich czasu (...)
str. 59
2.
Ochrona danych osobowych na etapie rekrutacji pracowników
Prowadzimy nabór do pracy w naszej firmie. Niektóre z dokumentów aplikacyjnych zawierają tak obszerny zestaw informacji (chodzi głównie o CV), że w pełni odpowiadają zakresowi kwestionariusza osobowego wypełnianego przez (...)
str. 61
3.
Pobyt w podróży służbowej w dni wolne od pracy a prawo do świadczeń delegacyjnych
Pracownik zatrudniony w podstawowym wymiarze czasu pracy (od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie) przebywał w krajowej podróży służbowej obejmującej także sobotę i niedzielę. Czy za te (...)
str. 62
4.
Zapewnienie odpowiedniej temperatury i posiłków profilaktycznych w okresie zimowym
1) Zatrudniamy pracowników biurowych i do prac na zewnątrz (przy przeładunku i układaniu towarów). Pracownicy fizyczni mają zapewnioną odzież i obuwie robocze. Czy posiłki profilaktyczne możemy im zapewnić (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Ewidencja udzielenia i spłaty pożyczki ze środków ZFŚS
Od bieżącego roku tworzymy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Mamy wątpliwości, jak powinna przebiegać ewidencja udzielenia pożyczek na cele mieszkaniowe pracowników oraz późniejsza ich spłata. Czy (...)
str. 65
2.
Inwentaryzacja środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym
Czy inwentaryzacja środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym może być przeprowadzana raz w ciągu 4 lat, w dowolnym momencie roku, czy też powinna być przeprowadzona w ostatnim (...)
str. 67
3.
Jednostki powiązane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym
Uniwersytet medyczny jest jedynym udziałowcem kliniki działającej jako spółka z o.o. Czy dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym uczelni spółka taka stanowi jednostkę powiązaną? Z jednostkami powiązanymi mamy (...)
str. 68
4.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez spółkę z o.o. spółkę komandytową - wybrane zagadnienia
Spółka z o.o. wspólnikiem spółki komandytowej Spółka komandytowa jest osobową spółką prawa handlowego. Zasady tworzenia spółki komandytowej określone zostały w art. 8-101 i art. 102-124 Kodeksu spółek handlowych. Powstaje ona (...)
str. 69
5.
Zakres stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Głównym udziałowcem naszej spółki jest obcokrajowiec (osoba fizyczna). Czy w związku z tym możemy na jego życzenie przyjąć do stosowania Międzynarodowe Standardy Rachunkowości zamiast przepisów ustawy o rachunkowości? (...)
str. 73
6.
Badanie sprawozdań finansowych jednostek zależnych (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Jesteśmy spółką dominującą, w skład której wchodzą dwie zagraniczne spółki zależne. Według przepisów państw, w których spółki mają swoją siedzibę, ich sprawozdania finansowe nie podlegają badaniu przez (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.