Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 14 (913) z dnia 10.05.2016
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 14 (913) z dnia 10.05.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Nieodpłatne świadczenia od członków rodziny - skutki w PIT
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PDOF, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych (...)
str. 4
1.2.
Jakie składki na ubezpieczenie samochodów osobowych zalicza się do kosztów podatkowych w limitowanej wysokości?
Składki na ubezpieczenie samochodów osobowych nie mogą być w pełnej wysokości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Na podstawie bowiem art. 23 ust. 1 pkt 47 (...)
str. 4
1.3.
Czy dla celów podatku dochodowego motocykl jest samochodem osobowym?
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami naszych Czytelników m.in. w zakresie prawa do jednorazowej amortyzacji nabywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej motocykli, nasze Wydawnictwo zwróciło (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Jednolity Plik Kontrolny dla dużych przedsiębiorców od 1 lipca 2016 r.
Zgodnie z art. 193a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), który będzie obowiązywał od 1 lipca 2016 r., w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy (...)
str. 6
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Dywidenda pieniężna - rozliczenie w spółce wypłacającej oraz u udziałowców
W artykule przedstawiamy kodeksowe, podatkowe oraz księgowe skutki wypłaty dywidendy pieniężnej dokonywanej przez spółkę z o.o. zarówno w świetle obowiązków dotyczących spółki wypłacającej, jak i (...)
str. 8
1.1.
Wypłata dywidendy
Spółka z o.o. może dokonać wypłaty dywidendy na podstawie uchwały wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku. Przy wypłacie uwzględnia się dokonane we wcześniejszych (...)
str. 9
1.2.
Otrzymanie dywidendy
W podmiocie otrzymującym dywidendę prowadzącym księgi rachunkowe (np. sp. z o.o.) dywidendy w kwocie wynikającej z uchwały udziałowców (wspólników) zwiększają przychody finansowe. Potrącony przez wypłacającą (...)
str. 12
2.
Sprzedaż udziałów posiadanych w spółce z o.o. - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze, posiadające udziały w spółce z o.o., mogą te udziały zbywać. Zbycie udziału (jego części lub ułamkowej części udziału) powinno być dokonane w formie (...)
str. 13
2.1.
Obowiązek wykazania VAT z tytułu sprzedaży udziałów
Podatnikami VAT są m.in. osoby prawne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje generalnie wszelką działalność producentów, (...)
str. 13
2.2.
Rozliczenie sprzedaży udziałów na gruncie podatku dochodowego
Spółka z o.o., która sprzedaje udziały posiadane w innej spółce z o.o., uzyskanego z tego tytułu dochodu (straty) nie rozlicza odrębnie od dochodu (straty) z (...)
str. 14
2.3.
Ujęcie sprzedaży udziałów w ewidencji księgowej
Udziały posiadane w innych jednostkach są na gruncie ustawy o rachunkowości kwalifikowane do aktywów finansowych, z reguły długoterminowych. Mogą być one zaewidencjonowane np. na koncie (...)
str. 17
IV.
PODATEK VAT
1.
Trybunał Konstytucyjny w sprawie VAT
1.1.
Brak prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących fikcyjne dostawy
Przepis art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy o VAT zakazujący odliczania VAT z fikcyjnych faktur nie narusza konstytucyjnych praw podatników. (postanowienie Trybunału (...)
str. 18
1.2.
Zwrot kosztów procesowych a VAT
Zasądzanie zastępstwa procesowego bez podwyższania ich o VAT jest zgodne z Konstytucją. (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 kwietnia 2016 r., sygn. akt SK 67/13) Zgodnie (...)
str. 19
2.
Najem mieszkania przez pracodawcę na cele mieszkaniowe pracowników - wyrok WSA
Jeżeli podatnik najmuje mieszkanie, aby korzystali z niego jego pracownicy, to usługa opodatkowana jest VAT, a podatnik (najemca) ma prawo do odliczenia VAT z tego (...)
str. 20
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Jak sprawdzić, czy kontrahent jest zarejestrowany na potrzeby VAT UE?
Jestem czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym do transakcji wewnątrzwspólnotowych. W jaki sposób powinienem sprawdzać, czy kontrahent jest zarejestrowany do transakcji unijnych, abym miał prawo do zastosowania (...)
str. 21
3.2.
Korekta deklaracji VAT w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej
Z rozliczenia ostatniej deklaracji VAT, złożonej za okres sprzed zawieszenia działalności gospodarczej, wynikała nadwyżka VAT naliczonego nad należnym, którą wykazałem do przeniesienia. Czy mogę złożyć korektę (...)
str. 23
3.3.
Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa poza VAT
Planujemy sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W jej skład wchodzi też nieruchomość. Czy taka transakcja podlega opodatkowaniu VAT? Jeżeli spełnione są przesłanki niezbędne do uznania, iż (...)
str. 25
3.4.
Zakup usług pośrednictwa od kontrahenta unijnego
Firma korzystająca ze zwolnienia z VAT (obroty poniżej 150 tys. zł) organizuje wycieczki w Polsce. Turyści rezerwują i opłacają wycieczki poprzez platformę rezerwacyjną (serwis online). (...)
str. 27
3.5.
Sprzedaż gruntu zabudowanego budynkami o różnym statusie
Zamierzamy sprzedać zakład składający się z kilku działek. Działki zabudowane są budynkami, w stosunku do których przysługuje zarówno zwolnienie od opodatkowania, jak i budynkami, których (...)
str. 29
3.6.
Stawka VAT na sprzedaż mieszkania z miejscem parkingowym
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wybudowałem wielorodzinny budynek mieszkalny sklasyfikowany w PKOB w dziale 11. Powierzchnia użytkowa mieszkań nie przekracza 150 m2. Zamierzam sprzedawać mieszkania wraz (...)
str. 30
4.
Nowa kwota dla TAX FREE - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl) zamieszczono "Informację w sprawie zmiany z dniem 1 czerwca 2016 r. minimalnej łącznej wartości zakupów dokonywanych w systemie TAX (...)
str. 31
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki na ubiór służbowy dla pracowników jako koszt podatkowy
Wydatki na zakup ubrań służbowych dla pracowników, oznaczonych logo firmy, które utraciły walor osobisty, mogą zostać uznane za wydatki o charakterze reklamy. Tym samym, wydatki (...)
str. 31
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Czy otrzymanie rabatu towarowego skutkuje powstaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń?
Za zakup określonej ilości towarów spółka otrzymuje od kontrahenta nieodpłatnie dodatkową ilość tego samego towaru, w ramach tzw. rabatu towarowego. Czy z tego tytułu spółka (...)
str. 33
2.2.
Przedpłata na poczet przyszłej usługi a moment ujęcia wydatku w kosztach uzyskania przychodów
Spółka z o.o. dokonuje przedpłat na poczet przyszłych usług transportowych, co dokumentowane jest fakturami wystawianymi przez usługodawcę. Spółka nie otrzymuje faktury końcowej, gdyż przedpłata obejmuje (...)
str. 34
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Podatek od wartości dodanej a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o., świadcząca usługi transportowe, dokonuje na terenie innych krajów UE zakupu paliwa do samochodów firmowych. Czy kosztem uzyskania przychodów może być wartość brutto (...)
str. 35
3.2.
Czy moment korygowania przychodów zależy od daty otrzymania od nabywcy potwierdzenia odbioru faktury korygującej?
Spółka z o.o. wykazała przychód należny z tytułu sprzedaży towarów w marcu 2016 r. W kwietniu br. spółka wystawiła fakturę korygującą, na skutek udzielenia rabatu (...)
str. 36
3.3.
Alkohol przekazany w prezencie kontrahentowi a koszty podatkowe
Wybranym kontrahentom wręczamy prezenty w postaci drogiego alkoholu. Czy wydatki poniesione na zakup tego alkoholu spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy (...)
str. 37
3.4.
Przychód spółdzielni mieszkaniowej z tytułu nieodpłatnego nabycia nieruchomości a zwolnienie z podatku dochodowego
Czy uzyskany przez spółdzielnię mieszkaniową przychód z tytułu nabycia w drodze zasiedzenia gruntu, na którym znajdują się budynki/budowle wchodzące w skład zasobów mieszkaniowych, korzysta ze (...)
str. 38
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Koszt podatkowy w przypadku zbycia akcji spółki osobowej powstałej z przekształcenia innej spółki - wyrok NSA
Wydatki na objęcie akcji spółki komandytowo-akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej nie stanowią kosztów w dacie ich objęcia. Są jednak kosztem podatkowym w dacie ich (...)
str. 39
2.
Negatywne skutki odstąpienia od umowy sprzedaży nieruchomości
Odstąpienie w tym samym roku podatkowym od umowy sprzedaży nieruchomości spowoduje ustanie zobowiązania podatkowego, co oznacza brak obowiązku zapłaty podatku dochodowego z tytułu tej umowy (...)
str. 40
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Wydatki na samochód otrzymany od kontrahenta do nieodpłatnego wykorzystywania w działalności gospodarczej
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą świadczy dla kontrahenta usługi doradcze, za które otrzymuje wynagrodzenie na podstawie wystawianych faktur. Kontrahent ten przekazał podatnikowi samochód osobowy do nieodpłatnego (...)
str. 41
3.2.
Rozliczenie nadpłaty podatku wynikającego z zeznania
Czy na podstawie złożonego wraz z zeznaniem rocznym pisma o przeksięgowanie nadpłaty z PIT-36L na poczet przyszłych zaliczek na podatek dochodowy można z tej nadpłaty (...)
str. 42
3.3.
Składki ZUS wspólników spółki jawnej - zasady rozliczania
Wspólnicy spółki jawnej (czterech wspólników) płacą liniowy podatek dochodowy od osób fizycznych i dzielą się zyskiem po równo. Każdy wspólnik opłaca inne składki na ubezpieczenia (...)
str. 43
3.4.
Przychody ze sprzedaży licencji
Spółka z o.o. zamierza sprzedawać licencje na stosowanie wyrobów przez siebie produkowanych. Część wartości ze sprzedaży tej licencji ma otrzymać twórca produktów (emeryt). Na podstawie (...)
str. 44
3.5.
Sprzedaż przez komornika zajętych składników majątku - ujęcie w podatkowej księdze u dłużnika
Jak mam zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów sprzedaż przez komornika uprzednio zajętego samochodu? Komornik wystawił fakturę i dołączył adnotację, że obowiązek podatkowy zostanie (...)
str. 45
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Przekształcenie lokalu mieszkalnego w użytkowy a indywidualna stawka amortyzacyjna - wyrok WSA
Lokal użytkowy, powstały w wyniku prac adaptacyjnych lokalu mieszkalnego, nie może być uznany za środek trwały ulepszony lub używany w rozumieniu art. 22j ustawy o (...)
str. 46
2.
Opłata przyłączeniowa w przypadku budowy środka trwałego
Opłaty przyłączeniowe nie zwiększają kosztu wytworzenia środka trwałego, a tym samym nie stanowią elementu jego wartości początkowej. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z (...)
str. 48
3.
Nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia oraz jej sprzedaż
Sp. z o.o. nabyła w 2015 r. w drodze zasiedzenia własność nieruchomości gruntowej (wyrok wydano w lutym 2016 r.). Obecnie zamierzamy dokonać jej zbycia. W (...)
str. 49
4.
Rozliczenie niezamortyzowanej wartości licencji po zakończeniu okresu jej ważności
Jeśli zakupiona licencja na użytkowanie surowca będzie podlegała 60-miesięcznej amortyzacji podatkowej, to co należy zrobić z niezamortyzowaną wartością początkową po zakończeniu 3-letniej ważności licencji? Licencja (...)
str. 50
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Informacja do KRUS o wysokości podatku dochodowego z działalności gospodarczej - do 31 maja br.
Rolnik, który równocześnie prowadzi działalność gospodarczą i opłaca z tego tytułu składki do KRUS, ma obowiązek zawiadomić ten organ o kwocie należnego podatku dochodowego za (...)
str. 52
2.
Dzień zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
Jedna z zatrudnionych pracownic poinformowała mnie, że jej mąż od 1 maja 2016 r. nigdzie nie pracuje, nie jest też zarejestrowany w urzędzie pracy jako (...)
str. 53
3.
Składki ZUS od kwoty rekompensaty za likwidację nagród za staż pracy
W oparciu o obowiązujący w firmie regulamin wynagradzania pracownikom przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej. Świadczenie takie jest im wypłacane nie częściej niż co 5 lat. (...)
str. 54
4.
Przeliczenie nagrody rocznej wliczanej do podstawy świadczeń chorobowych po zmianie wymiaru czasu pracy
Pracownikowi zatrudnionemu do końca marca br. na 1/2 etatu, od następnego dnia podwyższono wymiar czasu pracy do pełnego etatu. Pod koniec kwietnia br. zachorował. Do (...)
str. 55
5.
Wypłata wynagrodzenia chorobowego po okresie wyczekiwania
Pracownik zatrudniony w połowie marca br. zachorował kilka dni po podjęciu pracy. Wcześniej świadczył pracę w innej firmie do 31 grudnia 2015 r., a następnie (...)
str. 56
IX.
PRAWO PRACY
1.
Rozkład czasu pracy w razie łączenia pracy z urlopem rodzicielskim - opinia MRPiPS
1) Pracownica korzystająca z urlopu rodzicielskiego złożyła wniosek o łączenie go z pracą na 1/2 etatu przez okres 12 tygodni tego urlopu. Pracodawca przyjął wniosek, a kilka dni po (...)
str. 57
2.
Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego przez pracownicę młodocianą
W 2016 r. pracownica młodociana w czasie trwania umowy o pracę w celu nauki zawodu urodziła dziecko. Ponieważ rodzice młodocianej postanowili zaopiekować się swoim wnukiem, (...)
str. 59
3.
Rozliczanie kosztów podróży służbowej
1) Pracownicy wyjeżdżają w kilkudniową podróż służbową i z tego tytułu mają prawo do diety. Do rozliczenia przedstawiają faktury za noclegi w Polsce i za (...)
str. 60
4.
Opóźnienie w dostarczeniu wydruku e-zwolnienia - czy można jednocześnie obniżyć zasiłek i ukarać naganą?
Pracownik był nieobecny w firmie przez 14 dni, nie informując nas o przyczynie tej nieobecności. Dopiero po powrocie do pracy przedłożył wydruk zwolnienia lekarskiego obejmującego (...)
str. 62
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Ujęcie w księgach rachunkowych faktur dotyczących kilku miesięcy
1) Jak ująć w księgach rachunkowych faktury (inne dokumenty księgowe), które zostały wystawione np. 15.03.2016 r., a widnieje na nich okres wykonania usługi (od ... do ...)? Dotyczy (...)
str. 63
2.
Ewidencja zmniejszenia VAT należnego w związku z ulgą na złe długi
Wystawiliśmy kontrahentowi fakturę za towar. Zapłaty nie otrzymaliśmy. Dokonaliśmy korekty VAT należnego w związku z tzw. ulgą na złe długi. W jaki sposób zaksięgować skorygowany (...)
str. 65
3.
Ujęcie zaległego dodatku stażowego w księgach rachunkowych
1) Pracownik zwrócił się o wypłatę zaległych należności z tytułu niewypłaconego dodatku stażowego za lata 2012-2015. Roszczenie pracownika zostało uznane przez pracodawcę częściowo, gdyż roszczenie (...)
str. 66
4.
Gwarancje - kiedy rezerwy, a kiedy bierne rozliczenia międzyokresowe?
Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, w tym z tytułu udzielonych gwarancji. (...)
str. 69
5.
Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego po połączeniu spółek
W 2016 r. nastąpiło połączenie spółki z o.o. ze spółką akcyjną (spółka z o.o. przejęła cały majątek spółki akcyjnej). Połączenie to zostało wpisane do KRS (...)
str. 71
6.
Koszty wynagrodzenia pracownika sfinansowanego ze środków unijnych
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych koszty wynagrodzenia zatrudnionego pracownika niebędącego wcześniej osobą bezrobotną, sfinansowanego z dotacji ze środków unijnych? Koszty wynagrodzeń ujmowane są (...)
str. 73
7.
Niewpłacony fundusz założycielski fundacji
Fundacja A jest fundatorem fundacji B. W październiku 2015 r. fundacja A zdecydowała o podwyższeniu funduszu założycielskiego fundacji B (zmieniono odpowiednie zapisy w statucie fundacji (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.