Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023 r., godz. 13:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 29 (928) z dnia 10.10.2016
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 29 (928) z dnia 10.10.2016
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wdrażanie Jednolitego Pliku Kontrolnego - komunikat Ministerstwa Finansów
Jak informowaliśmy w Biuletynie Informacyjnym nr 25 z 1 września 2016 r., Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych są (będą) obowiązane do comiesięcznego (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Opublikowano zmiany ustaw o podatku dochodowym
W Dzienniku Ustaw z 27 września 2016 r., pod poz. 1550, opublikowano ustawę z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od (...)
str. 4
2.
Ustawa o centralizacji rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego - opublikowana
W Dzienniku Ustaw z 13 września 2016 r., pod poz. 1454, opublikowano ustawę z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych (...)
str. 5
3.
Projektowane zmiany w przepisach o VAT
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (projekt z 22 września 2016 r.). Projekt ww. (...)
str. 5
4.
Planowane zmiany w administracji podatkowej
Trwają prace nad reformą administracji podatkowej, skarbowej i celnej, w wyniku której ma nastąpić ich konsolidacja poprzez utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: KAS). W związku (...)
str. 6
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Zakup komputera na potrzeby firmy - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
Obecnie trudno sobie wyobrazić firmę, w której nie wykorzystuje się komputerów (komputerów stacjonarnych, laptopów, notebooków, tabletów). W artykule tym przedstawiamy sposób rozliczenia zakupu takiego składnika majątku od (...)
str. 7
1.1.
Rozliczenie zakupu komputera na gruncie VAT
Dla celów VAT rozliczenie zakupu komputera uzależnione jest od tego, czy przedmiotem zakupu jest komputer przenośny, czy inny. Rozliczanie VAT przez nabywcę w ramach "odwrotnego obciążenia" (...)
str. 7
1.2.
Wydatki na zakup komputerów a koszty uzyskania przychodów
Jeśli podatnicy kupują komputery na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, a przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok, to takie komputery spełniają generalnie definicję środków trwałych (...)
str. 9
1.3.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup komputera
Również dla celów bilansowych wydatki na zakup komputera, spełniającego definicję środka trwałego, zasadniczo ujmowane są w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne. Odpisy te są dokonywane drogą systematycznego, (...)
str. 11
2.
Obrót opakowaniami zwrotnymi - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Niekiedy podmioty gospodarcze sprzedają towary w opakowaniach zwrotnych, pobierając z tego tytułu od klientów kaucję. Bywa, że opakowania te nie zostaną przez klientów zwrócone. Jak takie zdarzenie (...)
str. 12
2.1.
Rozliczenie opakowań zwrotnych na gruncie VAT
Samo otrzymanie od klienta kaucji za opakowania zwrotne nie podlega opodatkowaniu VAT. Także wydanie klientowi opakowania zwrotnego (objętego kaucją) nie jest czynnością, z tytułu której podatnik (...)
str. 12
2.2.
Przychód z tytułu "zatrzymanej" kaucji
W pierwszej kolejności należy wskazać, że otrzymanie kaucji w związku z wydaniem klientom opakowań zwrotnych, nie stanowi przychodu podatkowego. Wynika to z tego, iż przychodem może przysporzenie o charakterze trwałym, (...)
str. 14
2.3.
Ewidencja księgowa opakowań zwrotnych objętych kaucją
Także na gruncie ustawy o rachunkowości otrzymanie kaucji od klienta, dokonującego zakupu towarów w opakowaniach zwrotnych, nie wiąże się z powstaniem przychodu. Otrzymanie kaucji za opakowania zwrotne można (...)
str. 15
IV.
PODATEK VAT
1.
Zapisy umowy a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT - wyrok NSA
Umowa łącząca strony transakcji ma istotne znaczenie dla prawidłowego ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego. Umowne uzgodnienie powtarzalności czynności powyżej jednego miesiąca może bowiem świadczyć o ciągłym (...)
str. 16
2.
Odliczanie VAT z faktur zawierających braki formalne - wyrok TSUE
Podatnik ma prawo odliczyć VAT wynikający z faktur zawierających braki formalne generalnie w dacie wystawienia faktur pierwotnych (a nie dopiero po ich skorygowaniu). Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (...)
str. 17
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Paragon fiskalny jako faktura uproszczona - prawo do odliczenia VAT
Czy paragon fiskalny może być uznany za fakturę uproszczoną? Czy na paragonie tym (z tytułu zakupu towaru w Polsce) mogę odręcznie wpisać swój NIP, jeżeli sprzedawca nie (...)
str. 19
3.2.
Nabycie usługi od kontrahenta z UE - rozliczenie u podatnika zwolnionego z VAT
Korzystam ze zwolnienia z VAT (sprzedaż poniżej 150 tys. zł). Dotychczas nie dokonywałem transakcji z UE i nie jestem zarejestrowany na ich potrzeby. Kupiłem usługę ubezpieczeniową od podatnika z Niemiec. (...)
str. 22
3.3.
Używanie kasy fiskalnej z poprzedniej działalności gospodarczej
Prowadzę działalność gospodarczą, którą zamierzam zlikwidować. Być może ponownie rozpocznę działalność gospodarczą pod koniec roku. Czy będę mógł korzystać z kasy fiskalnej używanej w poprzedniej działalności gospodarczej? (...)
str. 24
3.4.
Usługi elektroniczne świadczone na rzecz zagranicznych konsumentów a VAT
Czynny podatnik VAT sprzedaje usługi elektroniczne na rzecz niepodatników spoza UE. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT w Polsce? W sytuacji przedstawionej przez Czytelnika, sprzedaż usług elektronicznych (...)
str. 26
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Uregulowanie zaległości podatkowych w formie niepieniężnej a przychód podatkowy - wyrok WSA
Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w celu uregulowania zaległości podatkowych, nie powoduje powstania przychodu podatkowego. (wyrok WSA (...)
str. 28
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Premia za bezszkodowość - przychód podatkowy czy korekta kosztów uzyskania przychodów?
Po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia należności spółka z o.o. otrzymała od ubezpieczyciela premię za kontynuację umowy ubezpieczenia na następny rok oraz za brak szkód w minionym okresie (...)
str. 31
2.2.
Kiedy podatnik CIT może odliczyć od dochodu darowiznę pieniężną?
Jakie darowizny pieniężne i do jakiej wysokości spółka z o.o. może odliczyć od uzyskanego na koniec roku dochodu? Generalnie podstawę opodatkowania stanowi dochód po odliczeniu (...)
str. 32
2.3.
Udokumentowanie nieściągalności należności postanowieniem wydanym przez zagraniczny organ egzekucyjny
Spółka z o.o. posiada nieuregulowaną należność od kontrahenta zagranicznego. Czy nieściągalność tej należności może zostać udokumentowana postanowieniem o bezskutecznej egzekucji, wydanym przez organ zagraniczny, w celu ujęcia jej (...)
str. 34
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wybrane orzeczenia NSA
1.1.
Opodatkowanie sprzedaży udziału w spółce osobowej
Przychód uzyskany przez osobę fizyczną z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z (...)
str. 36
1.2.
Ulga prorodzinna tylko dla faktycznie wykonujących władzę rodzicielską
Ulga prorodzinna przysługuje tylko rodzicowi, który faktycznie wykonuje władzę rodzicielską. Polega ona na sprawowaniu faktycznej pieczy nad małoletnim dzieckiem w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój, (...)
str. 37
2.
Sprzedaż prawa do korzystania z miejsca postojowego a zwolnienie z podatku - interpretacja organu podatkowego
Dochód uzyskany z odpłatnego zbycia prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nie korzysta ze zwolnienia z PIT przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PDOF. Nie mieści się bowiem (...)
str. 38
3.
Jaki i kiedy zapłacić podatek od otrzymanych odsetek? (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Jako osoba fizyczna udzieliłam pożyczki innej osobie fizycznej. Teraz otrzymałam zwrot pożyczki wraz z odsetkami. Kiedy mam zapłacić podatek od tych odsetek i jak mam to rozliczyć? (...)
str. 39
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Ujmowanie kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Materiały zużywane w trakcie wykonania usługi Przedsiębiorca świadczy na zlecenie osób trzecich usługi drukowania i kserowania. W tym zakresie posiada stosowny wpis do CEIDG i jest to jego przeważająca (...)
str. 40
4.2.
Sprzedaż budynku mieszkalnego, wykorzystywanego w działalności gospodarczej
Osoba fizyczna prowadząca działalność w formie jednoosobowej zakupiła budynek mieszkalny (tak wpisany w ewidencji gruntów i budynków). Budynek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i przeznaczony w 95% na prowadzenie (...)
str. 42
4.3.
Otrzymanie nieruchomości wskutek rozwiązania spółki jawnej
Wspólnicy spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki z o.o. postanowili o rozwiązaniu umowy spółki. W uchwale o rozwiązaniu zapisano, że nieruchomość budynkową wchodzącą w skład majątku spółki jawnej otrzyma w całości jeden (...)
str. 43
4.4.
Moment powstania przychodu ze sprzedaży rozliczanej okresowo
Wydawca (książek, płyt CD), będący spółką jawną, na podstawie umowy przekazuje wyroby do dystrybutora, który dokonuje ich dalszej sprzedaży. Do momentu sprzedaży towar pozostaje własnością (...)
str. 46
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wartość początkowa oraz amortyzacja logo otrzymanego w formie darowizny - interpretacja organu podatkowego
Wartość początkowa wartości niematerialnej i prawnej (w postaci autorskiego prawa majątkowego do logo słowno-graficznego) otrzymanej w drodze darowizny powinna zostać ustalona według wartości określonej w umowie darowizny, lecz nie (...)
str. 47
2.
Likwidacja przestarzałych środków trwałych a ich niezamortyzowana wartość początkowa
Zamierzamy "zezłomować" nie w pełni umorzone środki trwałe ze względu na ich nieprzydatność (w ich miejsce zostanie zakupiony sprzęt bardziej nowoczesny). Ponieważ w naszym przypadku amortyzacja bilansowa różni (...)
str. 48
3.
Dodatkowe koszty związane z budową pawilonu handlowo-usługowego
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jako spółdzielnia, planujemy budowę pawilonu handlowo-usługowego. W ramach tej inwestycji zapłacimy wspólnocie mieszkaniowej za zgodę na budowę pawilonu, utratę wartości gruntu wspólnoty (...)
str. 50
4.
Wydatki poniesione na prace adaptacyjne części prywatnego garażu
Część prywatnego garażu przeznaczyłem na biuro mojej firmy. W związku z tym koniecznym było przeprowadzenie przystosowujących prac budowlanych, tj. wykucie i wstawienie okien oraz drzwi, wykonanie tynków i posadzek. (...)
str. 52
VIII.
PORADY DLA PRZEDSIĘBIORCY
1.
Pytania Czytelników dotyczące JPK
1.1.
Przedsiębiorcy prowadzący PKPiR a obowiązki w zakresie JPK
Czy mikroprzedsiębiorca, prowadzący komputerowo PKPiR, będzie musiał dla celów JPK przekazywać w postaci struktury JPK "Magazyn" szczegółowe informacje z systemu magazynowego (pomimo, iż ma tylko obowiązek sporządzenia (...)
str. 53
1.2.
Przychód z operacji finansowych dla potrzeb definicji przedsiębiorcy
Czy klasyfikując przedsiębiorcę na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do przedsiębiorców średnich, do obrotu rocznego z operacji finansowych wlicza się bilansowe różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań, (...)
str. 54
1.3.
Oddział osoby prawnej jako odrębny podmiot na potrzeby JPK
Jesteśmy oddziałem osoby prawnej. Czy obowiązki związane z JPK (np. przekazywanie informacji o ewidencji VAT) dotyczą nas jako oddziału, czy musi je wypełniać centrala, która rozlicza VAT? (...)
str. 55
2.
Budynek przedsiębiorcy - podatek od nieruchomości
Jestem przedsiębiorcą (osobą fizyczną) zajmującym się produkcją wyrobów metalowych. W sierpniu 2016 r. zakończyłem budowę budynku mieszkalno-usługowego, który zgłoszę do opodatkowania podatkiem od nieruchomości od 1 stycznia (...)
str. 55
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Druki rozliczeniowe za zleceniobiorcę po zakończeniu współpracy
W dniu 1 sierpnia 2016 r. zawarłem umowę zlecenia z osobą, którą zgłosiłem z tego tytułu do wszystkich obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS. W umowie tej jako dzień zakończenia prac wskazałem 30 (...)
str. 57
2.
Składka na FP i FGŚP za zatrudnionego młodego pracownika
We wrześniu 2016 r. zatrudniłam pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy (na podstawie skierowania z urzędu pracy). Pracownik ten nie ma ukończonego 30. roku życia. Czy preferencja w opłacie (...)
str. 58
3.
Zasiłek chorobowy dla pracownika mającego ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy
Pracownik po długotrwałej chorobie i nabyciu prawa do renty, wrócił do pracy na stanowisko zajmowane przed chorobą. Po 6 tygodniach przedłożył zaświadczenie lekarskie orzekające czasową niezdolność (...)
str. 59
4.
Prowizja w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Pracownicy zatrudnieni jako kierowcy autobusów zajmują się jednocześnie sprzedażą biletów. Obok wynagrodzenia w stałej miesięcznej wysokości otrzymują prowizję naliczaną kwotowo za każdy bilet sprzedany powyżej wyznaczonego (...)
str. 60
X.
PRAWO PRACY
1.
Odprowadzenie dodatkowego odpisu na ZFŚS
Jesteśmy spółką i prowadzimy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ubiegłym roku wystąpiło ujemne saldo na koncie księgowym naliczeń Funduszu. Odpis naliczony na ZFŚS za 2016 r. jest za (...)
str. 61
2.
Opieka nad chorym dzieckiem w czasie urlopu wypoczynkowego
W czasie pobytu pracownicy na urlopie wypoczynkowym rozchorowało się jej 5-letnie dziecko, w związku z czym otrzymała zwolnienie lekarskie obejmujące 14 dni, z których część przypada na okres udzielonego (...)
str. 62
3.
Diety za podróż służbową pracowników budowlanych
Zatrudniamy pracowników budowlanych, których stałym miejscem wykonywania pracy określonym w umowie jest siedziba pracodawcy. W większości pracują jednak na budowach w terenie. Ich dojazd do pracy (wyjeżdżają ok. (...)
str. 63
4.
Dodatek do wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych
1) Jesteśmy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej i posiadamy regulamin wynagradzania. Ponadto na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. i porozumienia ze związkiem zawodowym, wypłacamy (...)
str. 64
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Ewidencja przekazania prywatnego samochodu do działalności gospodarczej
Przedsiębiorca przekazał swój prywatny samochód osobowy na cele działalności gospodarczej. Samochód ten został zaliczony do środków trwałych, a drugostronnie jego wartość została odniesiona na konto przeznaczone (...)
str. 65
2.
Wycena nieruchomości inwestycyjnych według zasad obowiązujących dla środków trwałych
Jednostka zakupiła budynek, który został zaliczony do inwestycji w nieruchomości. Pomieszczenia znajdujące się w tym budynku są przeznaczone na wynajem. Wycena tego budynku będzie dokonywana według zasad (...)
str. 66
3.
Ewidencja księgowa sprzedaży części środka trwałego
Posiadamy dwie działki gruntowe, na których wybudowaliśmy pawilony handlowe. Choć budynki mają założone odrębne księgi wieczyste, do ewidencji zostały wprowadzone jako jeden obiekt. Obecnie jeden (...)
str. 69
4.
Czy jednostka mikro może sporządzać sprawozdanie finansowe dla jednostek małych?
Jesteśmy niedużą spółką z o.o. W zasadzie spełniamy kryteria dla jednostek mikro i moglibyśmy sporządzać uproszczone sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości. Jednakże według naszych właścicieli (...)
str. 71
5.
Relacja z dyżuru telefonicznego
5.1.
Podatkowe i bilansowe skutki przedawnienia należności
Posiadamy należności objęte odpisami aktualizującymi, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Czy w przypadku, gdy należności te ulegną przedawnieniu, należy zaksięgować je po stronie przychodów, (...)
str. 72
5.2.
Uzyskanie poręczenia od podmiotu prowadzącego działalność w tym zakresie
Zgodnie z wymogami kontraktu uzyskaliśmy odpłatne poręczenie od obcej jednostki, która prowadzi działalność w tym zakresie. Jak ewidencjonować takie koszty? Ustawa o rachunkowości nie określa zasad klasyfikacji zdarzeń, (...)
str. 73
5.3.
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności
Jak powinna przebiegać ewidencja przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo jego własności, zakładając że dla celów bilansowych dokonywane były odpisy amortyzacyjne od posiadanego prawa? Przekształcenie (...)
str. 73
5.4.
Odpisanie w koszty bezwartościowych zapasów
Regularnie kontrolujemy sprzedawane przez nas towary pod kątem ich terminu ważności. Zapasy przeterminowane, jako bezwartościowe, likwidujemy. Jak ewidencjonować skutki takich likwidacji? Zapasy (w tym towary), które (...)
str. 74
5.5.
Zakup usług windykacyjnych
Zlecamy firmie windykacyjnej odzyskanie wierzytelności (wraz z odsetkami) od naszych kontrahentów, dokonując przelewu powierniczego. Jak należy księgować wydatki dotyczące wynagrodzenia za takie usługi? Podmioty zajmujące (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.